IPTPB1/415-584/14-2/KO | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może skutecznie wybrać stawkę liniową 19% do opodatkowania dochodów z udziału w spółce komandytowej, po spełnieniu warunków wynikających z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jednocześnie uzyskuje dochody ze stosunku pracy w tej spółce, której jest jednocześnie komandytariuszem?
IPTPB1/415-584/14-2/KOinterpretacja indywidualna
  1. podatek liniowy
  2. spółka komandytowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów tzw. podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest pracownikiem spółki komandytowej na stanowisku dyrektora do spraw handlowych. Wiąże Go ze spółką umowa o pracę na czas nieokreślony. Do Jego podstawowych obowiązków należy: opracowanie i nadzór nad wdrażaniem strategii sprzedaży firmy, zarządzanie polityką handlową, podejmowanie decyzji uwzględniających sytuację rynkową, zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży, obrotu, udziału w rynku, odpowiedzialność za budowanie długotrwałych i silnych relacji z klientami firmy oraz dbanie o dobry jej wizerunek, zarządzanie, nadzór nad pracą oraz szkolenie i motywowanie podległych osób w celu stworzenia silnego zespołu sprzedaży.

Jednocześnie od 29 maja 2014 r. Wnioskodawca jest także komandytariuszem tejże spółki komandytowej. Zgodnie z umową spółki wniósł wkład pieniężny oraz ma prawo do 6% zysku spółki.

W 2014 r. Wnioskodawca rozlicza swoje dochody na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2015 r. zamierza rozliczać się wg stawki 19% i w tym celu złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia 2015 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może skutecznie wybrać stawkę liniową 19% do opodatkowania dochodów z udziału w spółce komandytowej, po spełnieniu warunków wynikających z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli jednocześnie uzyskuje dochody ze stosunku pracy w tej spółce, której jest jednocześnie komandytariuszem...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu prawa cywilnego i handlowego, spółka osobowa jest podmiotem, który nabywa prawa i obowiązki we własnym imieniu (art. 8 Kodeksu spółek handlowych).

Za podatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się wspólników spółki osobowej, a nie samą spółkę osobową (obecnie za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej). Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody przypadające na poszczególnych wspólników spółki osobowej.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisie art. 30c ww. ustawy. W tym celu są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Wybór tego sposobu opodatkowania jest ograniczony treścią przepisu art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadające czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w przepisie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w przepisie art. 27 ust. 1 ww. ustawy, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W ocenie Wnioskodawcy, przepis art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma jednak zastosowania do Jego osoby. Po pierwsze, Jego wkład w spółce jako komandytariusza w postaci świadczenia pieniężnego (gotówka) nie pokrywa się ze świadczeniem pracy na rzecz spółki, gdzie wykonuje pracę dyrektora do spraw handlowych. Istotne jest też, że komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki, a więc nie wykonuje czynności, które mogłyby chociaż teoretycznie powielać jego obowiązki pracownicze. Tym samym czynności jako wspólnika i pracownika nie są tożsame w żadnym zakresie. Także dlatego, że wkład pieniężny nie stanowi świadczenia usług, co również wyklucza uznanie tego stanu za spełniającego dyspozycję art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po drugie, nie spełniony jest także warunek, że Wnioskodawca otrzymuje jednocześnie od spółki przychody z tytułu usług jako przedsiębiorca, jak z tytułu umowy o pracę jako pracownik. Wnioskodawca jako komandytariusz uzyskuje przychody z działalności od kontrahentów spółki komandytowej, zaś pracę wykonuje na rzecz samej spółki, która jest pracodawcą. Innymi słowy Wnioskodawca w ramach uczestnictwa w spółce komandytowej nie świadczy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Ocena ta byłaby inna, gdyby Wnioskodawca prowadził inną działalność gospodarczą, w ramach której świadczyłaby usługi na rzecz spółki. Skoro jednak nie świadczy innych usług na rzecz spółki, to zdaniem Wnioskodawcy, możliwy jest wybór i rozliczanie dochodów z tytułu udziału w spółce komandytowej, przypadających na Wnioskodawcę, stawką liniową 19% od 2015 r., gdyż nie ma tu zastosowania wyłączenie określone w przepisie art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja jest zgodna ze stanowiskiem organów podatkowych zawartym w wielu interpretacjach indywidualnych. Jako przykład można podać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2014 r., Nr ITPB1/415-703/14/KW.

Podsumowując, jeżeli Wnioskodawca złoży stosowny wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia 2015 r., będzie mógł skutecznie wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym począwszy od roku 2015, zgodnie z przepisem art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Dochody spółek osobowych nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 tej ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą (w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy) prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażane w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczenia kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, że prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w formie spółki niemającej osobowości prawnej (w tym spółki komandytowej) oznacza, że osoba fizyczna będąca wspólnikiem takiej spółki, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznawana jest za osobę prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie czynności pozostających w związku z działalnością tej spółki. Zatem dochód osiągnięty z tytułu udziału w spółce komandytowej, stanowiący dla jej wspólnika – osoby fizycznej, co do zasady, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy lub na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy, czyli tzw. podatkiem liniowym, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w art. 9a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 powołanej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  1. (uchylony),
  2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

– w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Należy przy tym zaznaczyć, że w myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanych w ramach spółki osobowej. Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki niemającej osobowości prawnej (należy do niej m.in. spółka komandytowa), może wybrać sposób opodatkowania dochodów z działalności prowadzonej w tej formie (tj. „podatkiem liniowym”), jeżeli spełni pozostałe warunki określone przepisem art. 9a ww. ustawy.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Możliwość opodatkowania 19% podatkiem jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest pracownikiem spółki komandytowej, pełniącym obowiązki dyrektora do spraw handlowych. Wiąże Go ze spółką umowa o pracę na czas nieokreślony. Do Jego podstawowych obowiązków należy: opracowanie i nadzór nad wdrażaniem strategii sprzedaży firmy, zarządzanie polityką handlową, podejmowanie decyzji uwzględniających sytuację rynkową, zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży, obrotu, udziału w rynku, odpowiedzialność za budowanie długotrwałych i silnych relacji z klientami firmy oraz dbanie o dobry jej wizerunek, zarządzanie, nadzór nad pracą oraz szkolenie i motywowanie podległych osób w celu stworzenia silnego zespołu sprzedaży. Jednocześnie od 29 maja 2014 r. Wnioskodawca jest także komandytariuszem tejże spółki komandytowej. Zgodnie z umową spółki wniósł wkład pieniężny oraz ma prawo do 6% zysku spółki. W 2014 r. Wnioskodawca rozliczał swoje dochody na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. W 2015 r. zamierza rozliczać się wg stawki 19% i w tym celu złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia 2015 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca w ramach uczestnictwa w spółce komandytowej nie świadczy usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Spółka nie świadczy bowiem usług na rzecz samej siebie, a uczestnictwa w spółce nie można utożsamiać ze świadczeniem usług na jej rzecz. W konsekwencji, w niniejszej sprawie, nie będzie miało zastosowania wyłączenie z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca, poza uczestnictwem w spółce komandytowej w 2015 r. nie będzie prowadził żadnej innej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyłby usługi na rzecz tej spółki, to przychody z udziału w zyskach tej spółki będą mogły być opodatkowane w tym roku podatkowym na zasadach przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

podatek liniowy
IBPBII/1/415-778/14/DP | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IBPBII/1/415-786/14/JP | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-703/14/KW | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.