IPTPB1/415-431/14-4/KO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem w wyniku rozwiązania Spółki komandytowej akcji polskiej spółki akcyjnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 7 sierpnia 2014 r. złożonym za pośrednictwem platformy ePUAP (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 października 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania akcji z tytułu rozwiązania spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. został złożony za pomocą platformy ePUAP ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m.in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 7 października 2014 r., Nr IPTPB1/415-431/14-2/KO na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 14 października 2014 r., następnie w dniu 20 października 2014 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 16 października 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca”, „Wspólnik”). Wnioskodawca planuje dokonać reorganizacji swoich aktywów. W ramach jednego z rozważanych scenariuszy może zostać akcjonariuszem X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w A (dalej: „Spółka”).

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 kwietnia 2014 r. wydał interpretację indywidualną, Nr IPPB3/423-31/14-6/DP (dalej: „Interpretacja”), w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe w stosunku do Spółki, jednocześnie na podstawie art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z poźn. zm.) odstępując od uzasadnienia. Zgodnie z Interpretacją, Spółka nie miała obowiązku zamknięcia ksiąg na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz jej rok podatkowy nie rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2014 r. Tym samym z dniem 1 stycznia 2014 r. Spółka nie stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i tym samym w chwili objęcia akcji w Spółce przez Wnioskodawcę nie będzie On obejmował akcji w spółce będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca nie wyklucza, że wraz z rozwojem działalności w ramach Spółki zostanie podjęta decyzja o zmianie formy prawnej Spółki w spółkę komandytową (dalej jako: „Spółka komandytowa”). W momencie przekształcenia Spółka nie będzie posiadać niepodzielonego lub niewypłaconego zysku. W czasie funkcjonowania Spółki komandytowej, zgodnie z ogólnymi zasadami, na bieżąco wspólnicy będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy i opodatkowywać bieżący dochód. W przyszłości, wspólnicy Spółki komandytowej mogą podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki komandytowej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji (art. 148 § 1 pkt 2 ksh). W takiej sytuacji, majątek Spółki komandytowej zostanie podzielony pomiędzy wspólników. W majątku Spółki komandytowej mogą znajdować się akcje polskiej spółki akcyjnej.

W uzupełnieniu z dnia 16 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie m.in. doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, pośrednictwa pieniężnego oraz zarządzania nieruchomościami. W przyszłości zakres działalności gospodarczej Wnioskodawcy może ulec rozszerzeniu. Swoje przychody Wnioskodawca będzie opodatkowywać stawką podatku dochodowego w wysokości 19% na podstawie art. 30a Ustawy PIT.

Przedmiotem działalności SKA (następnie przekształconej w Sp.k.) jest (zgodnie z umową SKA): działalność holdingów finansowych, działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych, pozostałe formy udzielania kredytów, pozostała finansowa działalność usługowa, działalność wspomagająca usługi finansowe, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Umowa przekształconej Spółki komandytowej będzie przewidywać ten sam zakres działalności. W przyszłości zakres działalności gospodarczej obydwu spółek może ulec rozszerzeniu.

Zarówno SKA jak i Sp.k. będą zbywać oraz nabywać udziały i akcje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Spółka komandytowa będzie miała siedzibę w A.

Wnioskodawca będzie posiadał 99,9% udziału w zysku Spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z otrzymaniem w wyniku rozwiązania Spółki komandytowej akcji polskiej spółki akcyjnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie środków pieniężnych nie będzie rodziło po Jego stronie (jako wspólnika rozwiązywanej Spółki komandytowej) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. la powołanego przepisu, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 Ustawy PIT. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie, jak stanowi art. 5a pkt 26) Ustawy PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Stosownie do zasady wyrażonej w art. 8 ust. 1 Ustawy PIT, dochody z udziału w spółce osobowej opodatkowuje się osobno u każdego wspólnika w stosunku do jego udziału w zysku. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy PIT, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady, należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 Ustawy PIT. Stosownie do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki - jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) Ustawy PIT, przychód ten powstałby dla Wnioskodawcy dopiero w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, chyba, że spełnione zostaną określone w art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) Ustawy PIT warunki niezaliczenia otrzymanych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej. Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 marca 2013 r., Nr IBPBI/1/415-1519/12/SK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr ILPB1/415-1008/12-2/AMN. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki komandytowej będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej na moment jej przeprowadzenia. Gdy w wyniku likwidacji Spółki komandytowej dojdzie do przekazania Wnioskodawcy majątku likwidowanej Spółki w postaci akcji polskiej spółki akcyjnej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu otrzymania przez Wnioskodawcę składników majątkowych w ramach majątku likwidacyjnego Spółki komandytowej. Rozwiązanie Spółki komandytowej bez przeprowadzenia likwidacji na gruncie prawa podatkowego wywołują analogiczne skutki jak likwidacja spółki nieposiadającej osobowości prawnej. Zatem, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w związku z otrzymaniem akcji polskiej spółki akcyjnej w wyniku rozwiązania Spółki komandytowej. Mając na uwadze powyższe należy uznać, że etap likwidacji Spółki komandytowej będzie neutralny dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki komandytowej na moment tej likwidacji.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 października 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w Jego opinii otrzymanie akcji polskiej spółki akcyjnej nie będzie rodziło po stronie Jego (jako wspólnika rozwiązywanej Spółki komandytowej) przychodu i w związku z nim obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomijając powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, pytania zadane przez tut. Organ, w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego, pozostają bez związku z okolicznościami istotnymi w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis art. 14 ust. 3 pkt 12) lit. b) Ustawy PIT nie pozostawia wątpliwości, że składniki majątku otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki nie podlegają opodatkowaniu na moment ich otrzymania. Bez znaczenia w kontekście brzmienia tego przepisu pozostają okoliczności takie jak siedziba spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki komandytowej, prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i sposób opodatkowania Wnioskodawcy, udział Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej, przedmiot działalności spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja oparta została na przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Wskazać należy, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki komandytowej.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem jaki wystąpi w rzeczywistości wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.