IPPP1/4512-219/15-3/RK | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
IPPP1/4512-219/15-3/RKinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. spółka komandytowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Inni podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu 10 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z 16 kwietnia 2015 r. (data wpływu 17 kwietnia 2015 r.) na wezwanie tutejszego Organu podatkowego z dnia 9 kwietnia 2015 r. ( doręczone w dniu 13 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania wniesienia przedsiębiorstwa do spółki komandytowej. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 kwietnia (data wpływu 16 kwietnia 2015 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z 9 kwietnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi od 1988 r. przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55(1) kc) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na własne nazwisko (produkcja i sprzedaż wykrojników do papieru i kartonów, serwis tych urządzeń, projektowanie opakowań).Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.Swoje przedsiębiorstwo Wnioskodawca zamierza wnieść jako wkład niepieniężny do utworzonej z innymi podmiotami spółki komandytowej.W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że: Nazwa i adres spółki która będzie założona: L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, adres: ......Spółka jeszcze nie jest założona, ale przyszli wspólnicy (w tym Wnioskodawca) podpisali już wstępne porozumienie, które określa elementy do przyszłej umowy spółki komandytowej (m.in. wartość wkładów, udziałów poszczególnych wspólników itp.), nie jest to jednak jeszcze umowa spółki. Strony postanowiły, że spółka ta powstanie.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki komandytowej nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla wnoszącego lub spółki komandytowej i czy nie będzie konieczności w związku z tym zapłaty podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę lub spółkę komandytową...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki osobowej - spółki komandytowej nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dla wnoszącego lub spółki komandytowej i nie będzie konieczności w związku z tym zapłaty podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę lub spółkę komandytową gdyż czynność ta nie podlega ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa, zatem wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę do spółki komandytowej nie będzie podlegało podatkowi od towarów i usług i Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty takiego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, według art. 2 pkt 6 ustawy, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie przepis art. 6 ustawy wskazuje na wyłączenie określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport). Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Definicję taką zawiera ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121). Zgodnie z art. 55(1) Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi od 1988 r. przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na własne nazwisko. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Swoje przedsiębiorstwo Wnioskodawca zamierza wnieść jako wkład niepieniężny do utworzonej z innymi podmiotami spółki komandytowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa dla wnoszącego lub spółki komandytowej.

Z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że wniesienie aportem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa spełniającego - jak wskazał Wnioskodawca - definicję przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w myśl art. 6 pkt 1 ustawy nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym nie ma obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu czynności zbycia przedsiębiorstwa (wniesienia wkładu niepieniężnego) przez strony transakcji, zarówno przez Wnioskodawcę jak i Spółkę komandytową utworzoną przez Wnioskodawcę.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.