IPPP1/443-812/14-3/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania przekształcenia Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT
IPPP1/443-812/14-3/MPeinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przekształcanie podmiotów
 3. spółka jawna
 4. spółka komandytowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku nadanym w dniu 4 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekształcenia Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przekształcenia Spółki za czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przeważającym rodzajem wykonywanej przez Spółkę B. Sp.j. działalności jest produkcja folii, opakowań foliowych i folii z nadrukiem fleksograficznym. Wraz z rozwojem firmy, wspólnicy chcą podjąć uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową (gdzie komplementariuszem będzie spółka z o.o.). Wszyscy wspólnicy, uprawnieni do reprezentacji Spółki wyrażają wolę uczestnictwa w spółce przekształcanej. Dlatego też zastosowanie mieć będą art. 581 - 584 Ksh. Ponieważ wspólnicy Spółki jawnej przez kilkanaście lat dokonywali dopłat do Spółki, Wnioskodawca ma zamiar przenieść na wspólników nieruchomości Spółki tytułem zwrotu części poniesionych wkładów. Wartość nieruchomości przenoszona z majątku Spółki na wspólników wyniesienie 13.553.703,01 zł., co stanowi równowartość wkładów wspólników w postaci środków trwałych. Pozostała część majątku Spółki jawnej - stanie się po przekształceniu w spółkę osobową majątkiem spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekształcenie Spółki jawnej w Spółkę komandytową powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 1 ustawy o PCC nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności, które zostały opodatkowane na gruncie VAT. Podobna sytuacja zaistnieje w stosunku do czynności podlegających VAT - nie powinny być opodatkowane PCC, także jeśli podatnik VAT czynny (Spółka) jest zwolniony przedmiotowo lub podmiotowo (I. Krawczyk, Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT, Przegląd podatkowy, 2001, Nr 5, s. 34 - 36.) Wyjątkiem jest sytuacja, w której strony umowy dokonają sprzedaży lub zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach (także jeśli mieć będzie miejsce sprzedaż udziałów i akcji spółek prawa handlowego). W procesie przekształcenia nie dochodzi do czynności zbycia towarów, wykonania usług, bądź przeniesienia własności. Jeśli wspólnicy chcieliby zmniejszyć majątek (np. wycofując część z wniesionych do spółki wkładów) spółki przekształcanej to powinni to uczynić przed podjęciem uchwały o przekształceniu. Po stworzeniu planu przekształcenia i podjęciu uchwały, rozporządzanie majątkiem spółki doprowadzi do sytuacji, w której struktura przedsiębiorstwa spółki (oraz jego wycena) będzie różna w planie przekształcenia i w umowie spółki. Dlatego też zmiana formy prawnej nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT ani też nowego podatnika. Takie stanowisko odnajduje uzasadnienie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2002 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-777/12-4/MG; interpretacja indywidualnej z dnia 24 lipca 2012 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-452/12-2/IG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (art. 5 ust. 2 ustawy).

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Niemniej jednak w stosunku do świadczonej usługi muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Podkreślić tutaj należy, że obydwa ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), zwanej dalej k.s.h., zgodnie z którym spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 551 § 4 k.s.h. nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jak wynika z § 3 ww. artykułu, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

W myśl art. 1 § 2 k.s.h., spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną,
 2. spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy (art. 581 k.s.h.).

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), zwanej dalej Ordynacją podatkową. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.
Zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje przekształcenie formy prawnej Spółki jawnej w Spółkę komandytową (gdzie komplementariuszem będzie spółka z o.o.). Wszyscy wspólnicy, uprawnieni do reprezentacji Spółki wyrażają wolę uczestnictwa w spółce przekształcanej. Ponieważ wspólnicy Spółki jawnej przez kilkanaście lat dokonywali dopłat do Spółki, Wnioskodawca ma zamiar przenieść na wspólników nieruchomości Spółki tytułem zwrotu części poniesionych wkładów. Wartość nieruchomości przenoszona z majątku Spółki na wspólników stanowi równowartość wkładów wspólników w postaci środków trwałych. Pozostała część majątku Spółki jawnej - stanie się po przekształceniu w spółkę osobową majątkiem spółki komandytowej.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy przekształcenie Spółki jawnej w Spółkę komandytową będzie rodziło skutki podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług.

W odniesieniu do przedstawionego opisu sprawy oraz powołanych w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, że przekształcenie Spółki jawnej w Spółkę komandytową jest jedynie zmianą formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy. Nie będzie więc miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem czynność przekształcenia Spółki jawnej w Spółkę komandytową nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym stanowisko Wnioskodawcy należy więc uznać za prawidłowe.

Podkreślić należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – rozpatrzone.

Jednocześnie Organ informuje, że niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (pytanie nr 3 wniosku), w pozostałym zakresie tj. w części dotyczącej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy od czynności cywilnoprawnych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.