IPPB3/4510-457/15-4/DP | Interpretacja indywidualna

Konsekwencje podatkowe otrzymania majątku pozostałego po likwidacji spółki komandytowej
IPPB3/4510-457/15-4/DPinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. przychód
  3. spółka komandytowa
  4. wyłączenie
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 sierpnia 2015 r. (data wpływu 19 sierpnia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr IPPB3/4510-457/15-2/DP (doręczone 13 sierpnia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych otrzymania majątku po likwidacji spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni będzie komplementariuszem spółki komandytowej z siedzibą w Polsce, która powstanie z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Polsce, w której Wnioskodawczyni jest komplementariuszem i akcjonariuszem. Spółka komandytowo-akcyjna w momencie przekształcenia będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioskodawczyni została komplementariuszem w momencie zawiązania spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład pieniężny. Wnioskodawczyni objęła wszystkie posiadane akcje spółki komandytowo-akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Planowana jest likwidacja spółki komandytowej. Wnioskodawczyni przewiduje, że na moment zakończenia likwidacji, majątkiem spółki komandytowej będą środki pieniężne, wierzytelności zarachowane jako przychód należny łub wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek.

W odpowiedzi na wezwanie organu pełnomocnik Wnioskodawczyni dodatkowo wyjaśnił, że spółka komandytowo-akcyjna, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem nie posiadała przez cały okres swojego funkcjonowania statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a na moment przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową oraz w momencie likwidacji spółki komandytowej w spółce tej nie pozostaną niewypłacone zyski wypracowane w okresie, w którym spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy Wnioskodawczyni uzyska dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych od otrzymanego majątku likwidowanej spółki komandytowej, to jest środków pieniężnych, wierzytelności zarachowanych jako przychód należny lub wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek...
  2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, proszę o wskazanie sposobu ustalenie wyżej wymienionego dochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość otrzymanego majątku likwidowanej spółki komandytowej będzie przychodem, który korzysta ze zwolnienia określonego w art. 12 ust 4 pkt 3a i ust 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawczyni wartość otrzymanego majątku likwidowanej spółki komandytowej będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który korzysta ze zwolnienia określonego w art. 12 ust. 4 pkt 3 a lit. a i ust. 4g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzasadnieniem dla zastosowania tych przepisów jest okoliczność, iż są to przepisy szczególne odnoszące się do przychodów otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.