IPPB3/423-828/14-3/DP | Interpretacja indywidualna

Zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem tej spółki ze spółką komandytową
IPPB3/423-828/14-3/DPinterpretacja indywidualna
  1. kapitał zakładowy
  2. objęcie udziałów
  3. połączenie
  4. przychód
  5. spółka komandytowa
  6. spółka komandytowo-akcyjna
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem tej spółki ze spółką komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z połączeniem tej spółki ze spółką komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

R. Ltd. jest podmiotem z siedzibą w Republice Cypru, podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „Wnioskodawca”). Wioskodawca jest komandytariuszem w polskiej spółce komandytowej (dalej „Spółka komandytowa”). Planowane jest połączenie komplementariusza Spółki komandytowej, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o.”), ze Spółką komandytową. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki komandytowej przez Spółkę z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki komandytowej na Spółkę z o.o. w zamian za udziały, które Spółka z o.o. wyda Wnioskodawcy. W wyniku połączenia Spółka komandytowa przestanie istnieć. Majątek Spółki komandytowej zostanie przeniesiony na Spółkę z o.o. Ponadto, na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki z o.o. zostanie podwyższony o odpowiednią kwotę (wynikającą z proporcji wniesionych wcześniej wkładów do Spółki komandytowej) poprzez utworzenie nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki z o.o., które zostaną objęte przez Wnioskodawcę. Podwyższenie kapitału Spółki z o.o. zostanie dokonane w wysokości równej wartości wydanych udziałów dla Wnioskodawcy. W związku z połączeniem ani Spółce z o.o., ani Wnioskodawcy nie zostaną przyznane żadne dopłaty ani korzyści.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. w związku z połączeniem Spółki komandytowej ze Spółką z o.o....

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie on zobowiązany do rozpoznania przychodu z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z o.o. w związku z połączeniem Spółki komandytowej ze Spółką z o.o. Połączenie Spółki komandytowej ze Spółką z o.o. powinno być neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Połączenie Spółki z o.o. i Spółki komandytowej zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki komandytowej na Spółkę z o.o. Na mocy art. 493 § 1 KSH, spółka przejmowana (czyli Spółka komandytowa) zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. Ustawa CIT nie zawiera definicji legalnej przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania, w art. 12 ust. 1, przykładowych przysporzeń, które są zaliczane do tej kategorii. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń. Na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy CIT można stwierdzić, że co do zasady przychodem podatnika jest każda powiększająca jego aktywa wartość wchodząca do jego majątku, mającą definitywny charakter, którą podatnik rozporządzać jak własną. W Ustawie CIT nie ma jakichkolwiek podstaw do rozpoznania przychodu podatkowego w przypadku przejęcia spółki osobowej przez kapitałową. Oznacza to, że ustawodawca nie przewidział możliwości powstania przychodu w tej sytuacji. W opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym, planowane jest wydanie Wnioskodawcy udziałów w Spółce z o.o. w zamian za przejęty przez tę spółkę kapitałową majątek Spółce komandytowej w części odpowiadającej udziałowi Wnioskodawcy w zyskach SKA. Dojdzie zatem do swoistego przekształcenia posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach Spółki komandytowej na udziały w Spółce z o.o. Sytuacja ta nie została bezpośrednio wymieniona w art. 12 Ustawy CIT jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. Jednocześnie, przeprowadzenie przedmiotowego połączenia Spółki z o.o. ze Spółką komandytową nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani też z realizacją zysków z tytułu posiadanego udziału w zysku Spółki komandytowej. Wobec powyższego, nie można stwierdzić, że skutkiem podatkowym analizowanej sytuacji jest uzyskanie przychodu przez Wnioskodawcę. W szczególności, nie mieści się ona w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem: „przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: (...) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio”. W procesie połączenia przez przejęcie wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą bowiem aportów do spółki przejmującej w zamian za jej udziały - majątek spółki osobowej jest przejmowany bezpośrednio przez spółkę kapitałową. Skutków podatkowych omawianej transakcji nie normuje również art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem: „do przychodów nie zalicza się (...) w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną”. Z kolei art. 4a pkt 21 Ustawy CIT stanowi, że: „ilekroć w ustawie jest mowa o (...) spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem”. Oznacza to, że art. 12 ust. 4 pkt 12 Ustawy CIT nie dotyczy opisywanej sytuacji, ponieważ Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym nie jest spółką w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Podsumowując, w procesie połączenia przez przejęcie wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki przejmującej w zamian za jej udziały. W wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH majątek spółki osobowej jest przejmowany bezpośrednio przez spółkę kapitałową. W opinii Wnioskodawcy, podkreślenia wymaga fakt, iż wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) jest odrębną instytucją prawa handlowego, która w myśl przepisów KSH nie znajduje zastosowania w przypadku połączenia przez przejęcie. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, ponieważ Wnioskodawca nie obejmie udziałów w Spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny, lecz otrzyma wspomniane udziały w wyniku połączenia Spółki komandytowej ze Spółką z o.o. przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Skoro w procesie połączenia przez przejęcie nie mamy do czynienia z czynnością wniesienia aportu, to nie znajdą zastosowania w niniejszej sprawie przepisy Ustawy CIT dotyczące opodatkowania wniesienia aportu. Oznacza to, że Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazania przychodu z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale Spółki z o.o., w związku z połączeniem Spółki z o.o. ze Spółką komandytową (połączenie to będzie dla niego neutralne na gruncie przepisów Ustawy o CIT). Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy skarbowe na wnioski innych podatników, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia-np.: 25 czerwca 2013 r. sygn. IPPB5/423-227/13-6/MW: „W analizowanym przypadku Wnioskodawcy wydane zostaną udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za przejęty przez tę spółkę kapitałową majątek spółki komandytowo-akcyjnej. Dojdzie zatem do swoistego przekształcenia posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej. Sytuacja ta nie została bezpośrednio wymieniona w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako zdarzenie skutkujące powstaniem przychodu. Jednocześnie, przeprowadzenie przedmiotowego połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytowo-akcyjną nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani też z realizacją zysków z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej. Jak wynika bowiem z opisu zdarzenia przyszłego, w dniu połączenia spółka komandytowo-akcyjna będzie posiadała zysk (dochód) z prowadzonej działalności gospodarczej (za rok, w którym będzie dokonywane połączenie), który do dnia połączenia nie zostanie wypłacony akcjonariuszowi, jak również co do którego Walne Zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej nie podejmie uchwały przekazującej akcjonariuszowi jakąkolwiek kwotę tego zysku. Wobec powyższego, nie można stwierdzić, że skutkiem podatkowym analizowanej sytuacji jest uzyskanie przychodu przez Wnioskodawcę. W szczególności, nie mieści się on w zakresie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio. W procesie połączenia przez przejęcie wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą bowiem aportów do spółki przejmującej w zamian za jej udziały - majątek spółki osobowej jest przejmowany bezpośrednio przez spółkę kapitałową. Skutków podatkowych omawianej czynności nie normuje również art. 12 ust. 4 pkt 12 ww. ustawy. Stosownie do tej regulacji, w przypadku połączenia lub podziału spółek kapitałowych, do przychodów nie zalicza się - z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6 - przychodu udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Jak wynika z treści cytowanego przepisu, dotyczy on łączenia spółek kapitałowych, a nie łączenia spółek kapitałowych ze spółkami osobowymi. Nie ma zatem zastosowania w analizowanym przypadku. Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy – jako akcjonariusza spółki interpretacji indywidualnej-przejmowanej – nie powstanie przychód podatkowy.” Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 25 sierpnia 2010 r.” sygn. ITPB3/423-255/10/MT: „Skoro w wyniku zaistnienia przedstawionego zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, nie można również mówić o kosztach poniesionych w celu jego uzyskania (art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a w konsekwencji o osiągnięciu dochodu przez ten podmiot. Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki jawnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy – jako wspólnika spółki przejmowanej – nie powstanie przychód -podatkowy, a w konsekwencji również dochód (strata) z tego tytułu.” interpretacja indywidulna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 marca 2010 r. sygn. ILPB3/423-1095/09-4/EK, w której potwierdził on stanowisko podatnika: „Zdaniem Spółki, należy wskazać, iż w procesie połączenia przez przejęcie wspólnicy spółki przejmowanej nie wnoszą wkładów niepieniężnych (aportów) do spółki przejmującej w zamian za jej udziały. w wyniku połączenia przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, majątek spółki osobowej jest przejmowany bezpośrednio przez spółkę kapitałową. w opinii Spółki, podkreślenia wymaga fakt, iż wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) jest odrębną instytucją prawa handlowego, która w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych nie znajduje zastosowania w przypadku połączenia przez przejęcie. w konsekwencji, zdaniem Spółki, w przedmiotowej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Spółka nie obejmie udziałów w x w zamian za wkład niepieniężny, lecz otrzyma wspomniane udziały w wyniku połączenia SpK z X, przeprowadzonego w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. w związku powyższym, Spółka uważa, że skoro z przepisów prawa handlowego wynika, iż w procesie połączenia przez przejęcie nie mamy do czynienia z czynnością wniesienia aportu, nie można stosować przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczących opodatkowania aportu. Zdaniem Spółki, ponieważ żaden przepis podatkowy nie wskazuje wprost, że objęcie udziałów na skutek połączenia spółki osobowej i kapitałowej rodzi przychód podatkowy, po stronie Spółki nie powstanie jakikolwiek przychód w wyniku połączenia SpK z X.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.