IPPB3/423-714/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

W zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych.
IPPB3/423-714/14-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. ceny transferowe
 2. dokumentacja
 3. dokumentacja podatkowa
 4. podmioty powiązane
 5. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Stawka podatku
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Obowiązek dokumentacji transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Powiązania gospodarcze, rodzinne, kapitałowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przepisów dotyczących tzw. cen transferowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółki komandytowej działającej pod firmą E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej „SK”). Komandytariuszem SK jest osoba fizyczna.

Przedmiotem działalności E. Sp. z o.o. jest m.in. zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo personalne, planowanie strategiczne i organizacyjne, planowanie organizacji pracy i efektywność zarządzania, doradztwo w zakresie analiz ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki komandytowej jest zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo personalne, planowanie strategiczne i organizacyjne, planowanie organizacji pracy i efektywność zarządzania, doradztwo w zakresie analiz ekonomicznych, finansowych i organizacyjnych.

Spółka E. Sp. z o.o. jest wspólnikiem Spółki Komandytowej oraz jest z nim powiązana osobowo poprzez Członka Zarządu i wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który jest jednocześnie komandytariuszem spółki komandytowej. Spółka w ramach prowadzonej działalności zamierza zlecić podwykonawstwo niektórych projektów doradczych spółce komandytowej.

W związku z planowanym stanem przyszłym Spółka ma wątpliwość, czy dokonywane przez nią transakcje ze spółką komandytową będą podlegać obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, o której mowa w przepisach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka oraz spółka komandytowa są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji czy Spółka będzie podlegała regulacjom zawartym w tym przepisie ...
 2. Czy Spółka dokonując transakcji z SK ma obowiązek sporządzać dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych) dla tych transakcji, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
 3. Czy do transakcji zawieranych przez Spółkę ze spółką komandytową będą miały zastosowanie przepisy art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1)

W ocenie Spółki, między nią a spółką komandytową istnieją powiązania w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851) – dalej: „updop”).

W związku z powyższym transakcje zawierane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności ze spółką komandytową, będą podlegały regulacjom zawartym w art. 11 updop.

Krąg podmiotów powiązanych dla potrzeb podatku dochodowego określają przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli:

 1. podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów - i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy ust. 1 - 3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepisy art. 11 ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Powołane przepisy przewidują możliwość szacowania dochodu przez organy podatkowe, jeśli warunki transakcji zawieranych przez dany podmiot będą odbiegały od warunków rynkowych i wyniku transakcji dojdzie do zaniżenia podstawy opodatkowania.

Należy zwrócić uwagę, że przepisy art. 11 formułują pojęcie „podmiotu krajowego”, przez który rozumie się podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę lub zarząd na terytorium kraju. W takim rozumieniu spółka komandytowa nie jest „podmiotem krajowym”, o którym mowa w tych przepisach. Tym niemniej przepisy art. 11 będą miały zastosowanie do transakcji zawieranych przez Spółkę z o.o. ze spółką komandytową, bowiem dla zastosowania tego przepisu wystarczające jest aby jedna ze stron była podatnikiem podatku dochodowego.

Taką wykładnię przepisów art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prezentują również organy podatkowe w wydawanych w tym zakresie interpretacjach. W interpretacji z dnia 28 lutego 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB3/423-19/10/13 -S/MM), potwierdził że „z przepisu tego nie wynika, iż określone w nim „warunki” (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczą tylko warunków w transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami (podatnikami) powiązanymi. Takie „warunki" (różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty) dotyczyć więc mogą np. sposobu ustalenia praw do udziału w zyskach utworzonej przez podmioty powiązane spółki osobowej czy utworzonego wspólnego przedsięwzięcia, jak również warunków umów zawieranych przez podatnika z podmiotami trzecimi (z podmiotami formalnie z podatnikiem niepowiązanymi), jeżeli podstawą ustalenia tych warunków nie są czynniki rynkowe, lecz warunki takie zostały narzucone lub ustalone w wyniku istniejących powiązań. W związku z tym, jeżeli Wnioskodawca i podmioty powiązane z Wnioskodawcą utworzą spółkę osobową, a warunki transakcji zawieranych przez Wnioskodawcę z tą spółką i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z Wnioskodawcą wspólników z taką spółką osobową odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego Wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania Wnioskodawcy z pozostałymi wspólnikami spółki osobowej nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe - na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - mogłyby określić dochód Wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

W związku z powyższym transakcje zawierane przez Spółkę ze spółką komandytową będą stanowiły transakcje z jednostkami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2)

Niezależnie od powyższego, opisane transakcje nie będą podlegały obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy art. 9a updop określają obowiązek sporządzania przez podatników dokumentacji w zakresie:

 • transakcji zawieranych przez podatnika podatku dochodowego z podmiotami powiązanymi z podatnikiem w sposób o którym jest mowa w art. 11 ust, 1 i 4,
 • transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Przepis art. 9a określa zatem krąg podmiotów zobowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji. Obowiązkiem dokumentowania objęte będą jedynie transakcje dokonywane przez podatnika z podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 1 i ust. 4. W przepisie art. 11 ust. 1 pkt 1, użyte jest pojęcie „podmiot krajowy”, które oznacza podatnika podatku dochodowego mającego siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

W przypadku transakcji zawieranych przez spółkę komandytową nie występuje ona jako podmiot krajowy, bowiem podatnikiem podatku dochodowego są jej wspólnicy. Jednocześnie spółka komandytowa jest stroną transakcji w rozumieniu cywilnoprawnym, zatem transakcji dokonuje spółka komandytowa a nie jej wspólnicy.

W konsekwencji, w omawianym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 9a updop, czyli transakcje te nie będą podlegały szczególnemu obowiązkowi dokumentacyjnemu. W związku z powyższym, jeżeli Spółka zawiera (lub będzie zawierać) transakcje z mającą siedzibę na terytorium Polski spółką komandytową, której jest wspólnikiem, to transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Ad. 3)

Konsekwencją powyższego wniosku jest również brak możliwości zastosowania sankcyjnej, tj. 50%, stawki podatku dochodowego w przypadku szacowania dochodów przez organy podatkowe (pytanie 3 we wniosku). Zastosowanie podwyższonej stawki przewiduje art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 4 jeżeli organy podatkowe określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w od 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentnej, podatkowej różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%. Z przepisu powyższego wynika, że możliwość zastosowania 50% stawki podatkowej dotyczy jedynie transakcji objętej obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej, a więc transakcji zawieranych między podatnikami podatku dochodowego.

Podsumowując, transakcje zawierane przez Spółkę ze spółką komandytową nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji podatkowej. Natomiast warunki transakcji zawieranych przez Spółkę z SK mogą być przedmiotem kontroli organów podatkowych. W przypadku stwierdzenia, że ceny stosowane w tych transakcjach odbiegają od warunków rynkowych, organy podatkowe mogą dokonać stosownego oszacowania dochodu, na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Powyższe stanowisko prezentują również organy podatkowe. Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu, w interpretacji z dnia 27 listopada 2012 r. (sygn. (LPB4/423-276/12-4/MC), stwierdził, że spółka komandytowa „nie może stanowić „podmiotu krajowego”, o którym mowa w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym, nie może być podmiotem powiązanym w rozumieniu wskazanego przepisu. „Podmiotem krajowym” mogą być jedynie wspólnicy SK mający siedzibę, zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium Polski (np. Spółka - wspólnik SK), jednakże transakcje gospodarcze zawierane i realizowane są pomiędzy SK, występującą jako odrębny od wspólników podmiot gospodarczy, a innym podmiotem gospodarczym (w analizowanej sytuacji pomiędzy SK a Spółką - wspólnikiem SK).

W związku z powyższym, jeżeli Spółka (będąca wspólnikiem „SK” oraz „innej SK”) zawiera / będzie zawierać transakcje z mającymi siedziby na terytorium Polski spółkami osobowymi prawa handlowego („SK” oraz „inną SK”), to transakcje te nie podlegają / nie będą podlegać obowiązkowi dokumentacyjnemu, chyba że zaplata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana jest / będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Wówczas z tytułu ww. transakcji, jeśli zajdą okoliczności wskazane w art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przepis ten będzie miał zastosowanie do Wnioskodawcy.”

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.