IPPB3/423-1297/14-2/DP | Interpretacja indywidualna

Czy, w momencie otrzymania przez Spółkę - w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej bez likwidacji - zarówno niepieniężnych składników majątku spółki komandytowej w postaci pakietu wierzytelności wobec osób trzecich, jak i kwoty wniesionej wcześniej tytułem wkładu pieniężnego, po stronie Spółki nie powstanie przychód do opodatkowania?
IPPB3/423-1297/14-2/DPinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. pakiet
  3. składniki majątkowe
  4. spółka komandytowa
  5. wierzytelność
  6. wkład
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2014 r. (data wpływu 29 grudnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątkowych spółki komandytowej, która zostanie rozwiązana jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych otrzymania składników majątkowych spółki komandytowej, która zostanie rozwiązana.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej juko Spółka) rozważa możliwość nabycia od innego podmiotu całokształtu praw i obowiązków z tytułu udziału w spółce komandytowej, w związku z czym Spółka nabyłaby prawo do udziału w zysku w tej spółce komandytowej w wysokości 99,9% oraz pozycję komandytariusza. Jeden z możliwych wariantów dalszego postępowania Spółki zakłada, iż spółka komandytowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji - na podstawie porozumienia wspólników. W rezultacie zakończenia bytu prawnego spółki komandytowej Spółka, jako komandytariusz rozwiązanej spółki, otrzymałaby część składników majątku spółki komandytowej, tj. pakiet wierzytelności wobec osób trzecich oraz kwotę wniesioną wcześniej do spółki tytułem wkładu pieniężnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, w momencie otrzymania przez Spółkę - w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej bez likwidacji - zarówno niepieniężnych składników majątku spółki komandytowej w postaci pakietu wierzytelności wobec osób trzecich, jak i kwoty wniesionej wcześniej tytułem wkładu pieniężnego, po stronie Spółki nie powstanie przychód do opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie otrzymania przez nią w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej bez likwidacji niepieniężnych składników majątku tej spółki komandytowej (w postaci pakietu wierzytelności wobec osób trzecich) oraz kwoty wniesionej wcześniej tytułem wkładu pieniężnego, nie powstanie po jej stronie przychód do opodatkowania.

W przypadku likwidacji spółki osobowej, sytuację otrzymania przez wspólnika będącego osobą prawną majątku w formie pieniężnej reguluje art. 12 ust. 4 pkt 3a ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:

  1. likwidacji takiej spółki,
  2. wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce.

W sytuacji, gdy przekazywany wspólnikowi majątek likwidowanej spółki osobowej ma postać niepieniężną, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 3b ustawy o CIT, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji.

Niemniej jednak przychód takt powstałby w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku (będzie nim wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik zbywa omawiane składniki).

Cytowane przepisy art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b ustawy o CIT odnoszą się do likwidacji spółki osobowej. Należy tu zauważyć, że proces likwidacji spółek osobowych uregulowany jest w przepisach kodeksu spółek handlowych (w przypadku spółki komandytowej na podstawie art. 77 w zw. z art. 103 kodeksu spółek handlowych). Postępowanie likwidacyjne ma na celu doprowadzenie sytuacji majątkowej spółki do takiej sytuacji, by możliwe stało się spłacenie długów, pokrycie kosztów postępowania likwidacyjnego i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników.

Rozpoczęcie likwidacji ma wpływ na sytuację spółki i wiele stosunków wewnętrznych i zewnętrznych. Powoduje między innymi wyłączenie zakazu konkurencji innych osób niż likwidatorzy. Rozpoczęcie likwidacji ma też przełożenie na kształt firmy spółki, która uzyskuje od jej rozpoczęcia dodatek „w likwidacji”. Z majątku spółki spłacane są przede wszystkim zobowiązania spółki, a odpowiednie kwoty pozostawia się na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych.

Pozostały majątek, jeśli taki jest, dzieli się między wspólników stosownie do postanowień umowy spółki, a jeśli takich brak – spłaca się ich udziały. Nadwyżka dzielona jest pomiędzy wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczą oni w zysku. Jeśli jednak wspólnik wniósł do spółki rzeczy tylko do używania, zwracane są mu one w naturze. Odpowiednio dzielone są także niedobory w majątku spółki. Wraz ze zgłoszeniem zakończenia likwidacji składany jest wniosek o wykreślenie spółki z rejestru.

Należy jednak mieć na uwadze, że kodeks spółek handlowych dopuszcza także inny tryb zakończenia bytu prawnego spółki komandytowej niż postępowanie likwidacyjne. Zgodnie bowiem z art. 67 § 1 w związku z art. 103 kodeksu spółek handlowych, w przypadkach zaistnienia przyczyn rozwiązania spółki, określonych w art. 58, należy przeprowadzić likwidację spółki komandytowej, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki.

Jak wynika z powyższego, wspólnicy mogą ustalić inne zasady doprowadzenia do zakończenia bytu spółki niż postępowanie likwidacyjne. Przyjęcie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powinno się odbyć poprzez uzgodnienie między wspólnikami innego sposobu zakończenia działalności spółki komandytowej. Jak wskazuje się w komentarzach, ten inny sposób ma polegać na porozumieniu co do podziału majątku, sposobu zaspokojenia i zabezpieczenia majątku, zasad odpowiedzialności za część zobowiązań, w końcu może to być ustalenie metody podziału majątku w naturze (in natura) poprzez odpowiedni podział składników majątkowych między wspólników bez konieczności spieniężenia majątku spółki, część in natura, część spieniężona. Możliwe jest ponadto zadysponowanie majątkiem w ten sposób, że zostaje zbyte przedsiębiorstwo spółki czy jego zorganizowanej części (tak A, Kidyba w Komentarz aktualizowany do art. 1-300 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, LEX 2014).

Przedmiotem niniejszego pytania jest sytuacja ewentualnego przyszłego rozwiązania spółki komandytowej poprzez uzgodnienie między wspólnikami podziału majątku, na podstawie którego Spółka otrzymałaby część majątku w postaci pakietu wierzytelności wobec osób trzecich oraz środków pieniężnych. Zdaniem Spółki, skutki prawne takiej sytuacji należy określać poprzez zastosowanie cytowanych przepisów art, 12 ust. 4 pkt 3a oraz 3b ustawy o CIT, tzn. nabycie przez Spółkę zarówno środków pieniężnych, jak i pakietu wierzytelności wobec osób trzecich nie spowoduje powstania po jej stronie przychodu do opodatkowania.

Należy bowiem zauważyć, że pomimo ustania stosunku spółki komandytowej (poprzez jej rozwiązanie) pozostaje jednak majątek spółki do czasu jego zlikwidowania oraz podmiotowość spółki do czasu wykreślenia jej z rejestru. Tym samym, rozwiązanie spółki osobowej musi być związane z likwidacją jej majątku (w tym zakresie m.in. System prawa prywatnego, Prawo spółek osobowych pod red. Zbigniewa Radwańskiego, Tom 16, Warszawa 2008 r,, str. 962).

W konsekwencji uznać należy, że mimo zakończenia działalności spółki komandytowej w inny sposób niż w drodze postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 67 § 1 kodeksu spółek, niezbędnym elementem rozwiązania spółki jest likwidacja jej majątku, jego rozliczenie pomiędzy uprawnionych, czyli przejęcie tego majątku przez wspólników w ustalonych umownie udziałach.

Ustawa o CIT w przepisach dotyczących konsekwencji likwidacji spółki osobowej nie wskazuje, aby dotyczyły one tylko jednego z wymienionych trybów likwidacji spółki. Wobec powyższego, przepisy ustawy o CIT dotyczące skutków podatkowych likwidacji spółki osobowej powinny być rozumiane szeroko, tzn. obejmować wszelkie dopuszczalne sposoby rozwiązania spółki osobowej dostępne w świetle przepisów kodeksu spółek handlowych (przede wszystkim art. 67 § 1 k.s.h.) na równi z postępowaniem likwidacyjnym. Tym samym, zdaniem Spółki, rozwiązanie spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego powinno powodować skutki podatkowe identyczne jak w przypadku jej likwidacji związanej z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego.

W związku z powyższym, w przypadku rozwiązania spółki komandytowej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego konsekwencje podatkowe należy określić zgodnie z przepisami, które odwołują się do likwidacji spółki osobowej. Stanowisko takie potwierdzają znane Spółce interpretacje organów podatkowych, przykładowo interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 czerwca 2014r. sygn. ILPB2/415-466/14-2/WM. Jakkolwiek interpretacja ta została wydana w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych, wyrażone w niej stanowisko znajduje odpowiednie zastosowanie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3a oraz 3b ustawy o CIT, w momencie otrzymania przez Spółkę, w związku z rozwiązaniem spółki komandytowej bez likwidacji, środków pieniężnych oraz niepieniężnych składników majątku tej spółki komandytowej (w postaci pakietu wierzytelności wobec osób trzecich), nie powstanie po jej stronie przychód do opodatkowania. Przychód taki powstanie natomiast w momencie ewentualnego odpłatnego zbycia przez Spółkę przedmiotowych wierzytelności w wysokości - co do zasady - ceny ich zbycia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.