IPPB2/4511-115/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy zysk spółki z o.o. za 2015 r. podzielony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ale nie wypłacony Wnioskodawcy przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielonew rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niewypłaconej dywidendy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową jako niepodzielonego zysku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania niewypłaconej dywidendy na dzień przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową jako niepodzielonego zysku.

We wniosku przedstawiono następując zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna podlegająca w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jest wspólnikiem spółki z o.o. działającej pod firmą J. i L.

Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami planuje przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową w trybie przewidzianym w art. 551-557 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.),dalej: k.s.h. Z chwilą przekształcenia wspólnicy spółki z o. o. staną się wspólnikami spółki komandytowej. Przekształcenie nastąpi prawdopodobnie w trakcie 2016 r.

Zgromadzenie Wspólników przed przekształceniem w spółkę komandytową planuje:

  1. podjąć uchwałę o podziale pomiędzy wspólników zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale zapasowym i wypłaceniu go w formie dywidendy;
  2. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 podjąć uchwałę o podziale zysku pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów i wypłaceniu go w formie dywidendy;

Dywidenda zostanie wypłacona zgodnie z art. 193 § 4 k.s.h. w terminie wskazanym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. Z uwagi na możliwości finansowe spółki wypłata nastąpi prawdopodobnie po dniu przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową.

Wnioskodawca razem z pozostałymi wspólnikami rozważa również opcję wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przed dniem przekształcenia. Aktualnie Spółka posiada wystarczające środki na dokonanie wypłaty zaliczki, jednak w związku ze znacznymi kosztami przekształcenia może nie mieć możliwości jej wypłacenia przed dniem przekształcenia.

Ponadto w spółce przekształcanej wystąpią niepodzielone zyski za rok 2016.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy zysk spółki z o.o. za 2015 r. podzielony uchwałą Zgromadzenia Wspólników, ale nie wypłacony Wnioskodawcy przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielonew rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f....
  2. Czy zyski spółki z o.o. przekazane uprzednio na kapitał zapasowy, a następnie przeznaczone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników do wypłaty Wnioskodawcy, ale niewypłacone przed przekształceniem w spółkę komandytową podlegać będą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako tzw. zyski niepodzielone w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f....

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, faktycznie uzyskane z tego udziału. Z kolei art. 24 ust. 5 pkt 8 w/w ustawy stanowi, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

W ocenie Wnioskodawcy, obecnie obowiązujący przepis art. 28 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy opodatkowania dwóch kategorii zysków, tj. zysków niepodzielonych oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż zakładowy.

Pierwsza kategoria zysków podlegających opodatkowaniu w momencie przekształcenia, to zyski niepodzielone. Jako, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wprowadzają definicji tego pojęcia należy sięgnąć do uregulowań Kodeksu spółek handlowych.

I tak zgodnie z art. 191 § 1 k.s.h. wspólnik ma prawo do udziału w zysku spółki z o.o. przeznaczonym do podziału uchwałą Zgromadzenia Wspólników (dywidendy). Zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. zysk może być podzielony również w inny sposób. Zatem Zgromadzenie Wspólników może podjąć uchwałę o podziale zysku i przekazaniu go wspólnikom w formie dywidendy bądź też pozostawić go w całości lub w części w spółce i przekazać np. na kapitał zapasowy. Powyższe przepisy nie wskazują co prawda na definicję zysku niepodzielonego, ale wynika z nich, że przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy stanowi jedną z metod jego podziału.

Zatem podjęcie uchwały przez Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z którą cały wypracowany zysk za rok 2015 będzie przeznaczony na dywidendę stanowić będzie podział zysku, co w konsekwencji prowadzić będzie do wyłączenia stosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Zysku tego nie można bowiem traktować jako niepodzielonego w chwili przekształcenia. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe. Jako przykład można przytoczyć:

  • interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia
  • 1 sierpnia 2012 r. (nr ILPB1/415-496/12-2/AG), w której organ podatkowy potwierdza, iż: „w związku z planowanym przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tylko wartości niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym wartość innych zysków niż niepodzielone, wypracowane przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed zmianą formy prawnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych
  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 30 listopada 2011 r. (nr IPPB2/415-812/11-2/MK1), w której organ podatkowy wskazał, że: „przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w spółkę osobową, będzie skutkować powstaniem po stronie wspólników dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, podlegającego opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jedynie w sytuacji, gdy na moment przekształcenia składnikiem majątku spółki przekształcanej będą niepodzielone zyski”;
  • interpretację indywidualną wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 29 grudnia 2010 r. (nr IPPB1/415-915/10-3/EC), w której organ podatkowy potwierdza następujące stanowisko podatnika: „(...) w opinii Wnioskodawcy należy stwierdzić, że czynność przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową spowoduje powstanie u Wnioskodawcy jako udziałowca spółki przekształcanej obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PDOF wyłącznie w zakresie, w jakim przekształcana Spółka wykaże zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia”.

Takie stanowisko potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych, w których wskazuje się bezspornie, że zysk rozdysponowany uchwałą wspólników należy uznać za zysk podzielony (np. wyrok WSA w Krakowie z dnia 11-06-2015 r. sygn. I SA/Kr 611/15, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21-05-2015 r. sygn. I SA/Po 873/14).

Jak opisano w stanie faktycznym wszelkie zyski wypracowane przez spółkę 2015 roku i w latach poprzednich zostaną przez spółkę przeznaczone do wypłaty wspólnikom w formie dywidendy, a zatem zostaną podzielone. Na dzień przekształcenia spółka będzie dysponować jedynie bieżącymi zyskami za 2016 r. i jedynie one będą stanowić zyski podlegające opodatkowaniu zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.

Jednocześnie podkreślić należy, iż przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. nie wprowadza żadnych innych kryteriów pozwalających na uznanie że mamy do czynienia z zyskiem niepodzielonym.

Wystarczającym dla jego podziału będzie podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy zysk ten zostanie opodatkowany dopiero w momencie faktycznej wypłaty dywidendy wspólnikom spółki przekształcanej.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy analogicznie będzie kształtować się sytuacja w przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały o przeznaczeniu do wypłaty w formie dywidendy zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym. W wyniku uchwały Zgromadzenia Wspólników zlikwidowany zostanie kapitał zapasowy, zaś zyski zostaną podzielone między wspólników proporcjonalnie do posiadanych zysków. Podjęcie uchwały wyłączy zatem wyżej wymienione zyski z opodatkowania na dzień przekształcenia, bowiem przestaniemy mieć do czynienia z zyskami zgromadzonymi na kapitale zapasowym, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f. Na dzień przekształcenia w spółce pozostaną środki podzielone, oczekujące jedynie na wypłatę w terminie wskazanym uchwałą.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę komandytową Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartości zysków przeznaczonych do wypłaty w formie dywidendy, a pochodzących z podzielonego kapitału zapasowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organu podatkowego oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - wskazać należy, że orzeczenia te dotyczy tylko konkretnej, indywidualnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.