IPPB2/436-618/14-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przyjmując za Wnioskodawcą, że w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej nie będzie wyższa niż wysokość wkładów i wartość całego majątku uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej - przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 16 października 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 grudnia 2014 r. (data nadania 1 grudnia 2014 r., data wpływu 3 grudnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPPB2/436-618/14-2/AF (data doręczenia 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przeważającym rodzajem wykonywanej przez spółkę sp. j. działalności jest produkcja folii, opakowań foliowych i folii z nadrukiem fleksograficznym. Wraz z rozwojem firmy, wspólnicy chcą podjąć uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową (gdzie komplementariuszem będzie spółka z o.o.). Wszyscy wspólnicy, uprawnieni do reprezentacji spółki wyrażają wolę uczestnictwa w spółce przekształcanej. Dlatego też zastosowanie mieć będą art. 581 - 584 Ksh. Ponieważ wspólnicy spółki jawnej przez kilkanaście lat dokonywali dopłat do spółki, Wnioskodawca ma zamiar przenieść na wspólników nieruchomości spółki tytułem zwrotu części poniesionych wkładów. Wartość nieruchomości przenoszona z majątku spółki na wspólników wyniesienie 13.553.703,01 zł, co stanowi równowartość wkładów wspólników w postaci środków trwałych. Pozostała część majątku spółki jawnej - stanie się po przekształceniu w spółkę osobową majątkiem spółki komandytowej.

Pismem z dnia 25 listopada 2014 r. Nr IPPB2/436-618/14-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez uzupełnienie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego poprzez wskazanie: czy w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej będzie wyższa niż wysokość wkładów i wartość całego majątku uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie, wskazując, że w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej nie będzie wyższa niż wysokość wkładów i wartość całego majątku uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, zakładając że w trakcie procesu przekształcenia wspólnicy nie wnoszą dodatkowych aportów/dopłat i nie ma miejsca wprowadzenie nowego wspólnika do spółki przekształcanej...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ramach jednoosobowej działalności, spółki cywilnej lub spółki prawa handlowego. Decyzja o wyborze formy działalności należy wyłącznie do przedsiębiorcy (por. C. Kosikowski, Przekształcenia w zakresie zarządzania finansami publicznymi i administracji skarbowej jako element rozwoju ustrojowego prawa finansowego <w:> C. Kosikowski (red), System prawa finansowego, t. I, Warszawa 2010, s. 83 - 174) - to on ponosi odpowiedzialność (pełną lub ograniczoną) za niepowodzenie swojego przedsięwzięcia gospodarczego. Model biznesowy może ulegać jednak modyfikacjom, co wymaga od przedsiębiorcy albo zakładania nowej spółki albo przekształcenia dotychczasowej jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki. W piśmiennictwie wyróżnia się przekształcenie w rozumieniu sensu stricto (zmiana formy prawnej przy jednoczesnej kontynuacji istnienia podmiotu) oraz sensu largo (zmiana formy prawnej także przez likwidację, upadłość, rozwiązanie, aport przedsiębiorstwa spółki przekształcanej do innej spółki). Takie stanowisko przedstawione zostało w piśmiennictwie - W. Pietrasiewicz <w:> H. Litwińczuk (red), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2013, s. 267; G. Materna, Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009, s. 54 i K. Klimkiewicz (red), Restrukturyzacje spółek kapitałowych, Warszawa 2011, s. 322. Należy jednak definiować przekształcenie jako zmianę formy prawnej istniejącego podmiotu na inną dopuszczalną przez prawo, przy jednoczesnej kontynuacji istnienia tego podmiotu, jego praw i obowiązków. Jaki charakter prawny ma przekształcenie spółek handlowych zostało określone expressis verbis w Kodeksie spółek handlowych (odrębnie uregulowano proces połączenia i podziału - nie jest zatem możliwe stosowanie pojęcia przekształcenia w rozumieniu sensu largo do czynności aportu - który został uregulowany m.in. w art. 14, 175 Ksh). Podstawową różnicą przekształcenia w stosunku do wkładu niepieniężnego jest brak wniesienia przez wspólników prawa majątkowego do spółki w zamian którego wspólnik otrzymuje prawo udziałowe. Wraz z przekształceniem sensu stricto wspólnik zmienia jedynie charakter swoich praw udziałowych (chyba, że podczas zmiany formy prawnej dokonuje dopłat celem modyfikacji partycypacji w zysku i stracie spółki).

Przekształcenie spółki prawa handlowego stanowi jeden z najbardziej skomplikowanych procesów opisanych w Kodeksie spółek handlowych. Poświęcono mu ponad czterdzieści artykułów Działu III Ksh. Natomiast przekształcenie kwalifikowane, tj. spółki osobowej w osobową zostało zawarte w czterech przepisach (art. 581 – 584 Ksh).

Przekształcenie uproszczone występuje gdy przekształceniu w spółkę osobową ulega spółka jawna lub partnerska, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki przekształcanej. Wtedy wystarczające jest aby wspólnicy sporządzili plan przekształcenia, podjęli uchwałę o przekształceniu i podpisali umowę spółki nowopowstałej (art. 582, 558 par. 2 pkt 1 i 2 Ksh). Trywializm procesu ma ułatwić zmianę formy prawnej spółkom jawnym oraz partnerskim (które są coraz rzadziej wybierane z powodu na nieograniczoną odpowiedzialność wspólników) w bezpieczniejszy rodzaj spółki - komandytową lub komandytowo-akcyjną. Część ze spółek partnerskich to założone ponad kilkanaście lat temu podmioty przez przedstawicieli wolnych zawodów (m.in. radców prawnych, lekarzy).

Aby określić charakter sukcesji podatkowej przekształcania spółki osobowej w osobową należy odnieść się do postulatu homogeniczności procesu przekształcenia. Wedle tej tezy, przekształcenie homogeniczne nie skutkuje zmianą osoby podatnika, prawa i obowiązki podatkowe są takie same dla spółki przekształconej i przekształcanej - ponieważ jest to ten sam podmiot (Por. Ł, Karczyński, Opodatkowanie przekształceń spółek, Warszawa 2011, s. 153-155; K. Radzikowski, Opodatkowanie podatkiem dochodowym wspólników osobowych spółek handlowych, Prawo i Podatki, 2009, nr 9, s. 4-8; A. Mariański, Sukcesja praw i obowiązków publicznoprawnych - rozważania na tle art. 494 par. 3 i 5 k.s.h. - polemika, Przegląd prawa handlowego 2003, nr 12, s. 50-51.) Dlatego też jeśli spółka osobowa jest właścicielem nieruchomości lub gruntów rolnych to spółka przekształcona staje się podatnikiem w zakresie tych podatków, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego od dokonania rejestracji spółki przekształconej (wpis w księdze wieczystej ma w tej sytuacji charakter deklaratoryjny).

W myśl art. 93a par. 2 Ordynacji podatkowej osobowa spółka prawa handlowego w wyniku przekształcenia wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Należy przy tym stwierdzić, że ustawodawca celowo pominął wyjątki od tej zasady - co pozwało stosować wykładnie rozszerzającą, korzystniejszą dla podatnika, por. E. Smoktunowicz, Analogia w prawie podatkowym, Glosa do wyroku NSA z 10 marca 1994 r. (SA/Ka 1857/93), Glosa 1997, nr 3, s. 11 i Ł. Świderek, Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje, Rejent 2007, nr 9, s. 136 - 138. Stawiana jest niekiedy teza, że w prawie prywatnym przy przekształceniu spółki ma miejsce kontynuacja, zaś w prawie podatkowym - sukcesja praw i obowiązków. Taką tezę głoszą: Boryczko, M. Piotrowski, Następstwo prawne w przepisach podatkowych w świetle regulacji cywilnoprawnych - wybrane zagadnienia, cz. II, Doradztwo Podatkowego, 1998, nr 2, s. 8; A. Huchla, Następcy prawni w Ordynacji podatkowej <w:> B. Brzeziński, C. Kosikowski, Studia nad Ordynacją podatkową, Łódź-Toruń 1999, s. 148; H. Litwińczuk, Sukcesja podatkowa przy przekształceniach, łączeniach i podziałach przedsiębiorstw <w:> R. Mastalski (red), Księga jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, Wrocław 2001, s. 37. Odmienny pogląd wyrażają M. Kozaczuk, D. Szubielska, Fuzje - zagadnienia podatkowe i bilansowe, Przegląd Podatkowy, 1998, nr 2, s. 12-14 i A. Mariański, Sukcesja generalna czy odpowiedzialność osoby trzeciej, Przegląd Podatkowy 1999, nr 3, s. 7 i 9. Kontynuacja praw jest to pozostawanie w tym samym kształcie (co dotychczas) praw i obowiązków spółki. Sukcesja jest przeniesieniem (ex lege) praw i obowiązków na nowy podmiot, tj. spółka przekształcana przekazuje spółce przekształconej przedmiotowe prawa o charakterze obligacyjnym. Tym samym skoro jest mowa w art. 93 i 93a OP o wstępowaniu nowego podmiotu w prawa podmiotu przekształcanego to oznacza to sukcesję praw (przejście). Ciekawą wydaje się teza o selektywności praw i obowiązków, które mogą być przedmiotom sukcesji. Rozumując a contrario na nowy podmiot przechodzą jedynie te prawa i obowiązki, których sukcesja nie została wyłączona w drodze decyzji administracyjnej na podstawie 553 § 2 Ksh.

Jeśli założymy, że spółce przekształcanej została - w drodze decyzji podatkowej - udzielona ulga podatkowa, to organ podatkowy ma w odniesieniu do spółki przekształconej prawo do wydania nowej decyzji uchylającej decyzję pierwotną o przyznanie ulgi. Nie wydaje się tutaj prawidłowe zastosowanie wygaśnięcia decyzji lub wszczęcie postanowienia w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznanej uldze podatkowej. Pogląd o sukcesji generalnej (wstąpieniu spółki przekształconej w sytuację prawną spółki przekształcanej) należy przeciwstawić twierdzeniu o braku powstania nowego podmiotu. Skutkiem przekształcenia jest zmiana formy prawnej podmiotu, który nawet na moment nie zawiesza swojej działalności. Dlatego też jeśli jest to ten sam podmiot (zachowuje także NIP, numer REGON, rachunek bankowy) to prawa i obowiązki nie ulegają przeniesieniu lecz pozostają w sposób niezmienny przy podmiocie (mimo, że po zarejestrowaniu spółki przekształconej jego forma prawna ulega zmianie).

Zmiana formy prawnej spółki osobowej w osobową - co do zasady - powoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie spółki na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku w tym przypadku wynosi 0,5 %, zaś podstawa opodatkowania uzależniona jest od wartości wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia (art. 6 PCC). Od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę wynagrodzenia notariusza wraz z VAT, opłatę sądową związaną z wpisem zmiany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, opłatę sądową za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zmiany wpisu w KRS. Należy uznać, że ustawodawca wyłączył przy tym zastosowanie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych do zmian umowy spółki osobowej w przedmiocie przekształcenia w inną spółkę osobową, gdy w związku z tym procesem nie zwiększa się majątek spółki przekształconej (vide art. 1 ust. 3 pkt 3 PCC). Tak w wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 stycznia 2011 r., I SA/Go 984/2010; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 stycznia 2012 r., sygn. IPPB2/436-503/11-3/MZ; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. IPTPB2/436-37/11-2/KK. W świetle art. 28 Ksh majątkiem spółki jest mienie wniesione jako wkład lub nabyte w trakcie istnienia spółki.

Dlatego też jeśli w trakcie procesu wartość majątek ulegnie podniesieniu, np. w skutek dołączenia nowego wspólnika i wniesienia przez niego aportu to powstanie wartość nieopodatkowana uprzednio PCC. Różnica pomiędzy zwiększonym majątkiem a wartością pierwotną (przed podjęciem uchwały wspólników o przekształceniu) jest podstawą opodatkowania na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Zdaniem niektórych (Z. Kuniewicz, Interpretacyjne dylematy ustalenia konsekwencji podatkowych przekształcenia lub połączenia spółek, Przegląd Prawa Handlowego 2010, nr 6, s. 29-31; H. Litwińczuk, Przekształcenia spółek - aspekty podatkowe, Przegląd Prawa Handlowego, 2001, nr 5, s. 6-8.), jest to przesłanka bezprzedmiotowa, gdyż zwiększenie majątku w trakcie przekształcenia nie jest możliwe. Takie twierdzenie wydaje się być nie w pełni uprawnione. W szczególności trudność może sprawić interpretacja stosownych momentów, w których należy porównać majątek spółki przekształcanej ze spółką przekształconą. Jednym z rozwiązań, jest porównanie wysokości wkładów do spółki przekształcanej wniesionych w momencie powstania spółki (a także podczas jej trwania) z wysokością wkładów, które wprowadzają wspólnicy spółki przekształconej.

Podnosi się także w piśmiennictwie (M. Goettel, A. Goettel, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2007, s. 118-119; M. Waluga, Komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, Warszawa 2007, s. 86-88; J. Zdanowicz, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa, Warszawa 2009, s. 30 i 32), że ustawodawca konstruując art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o PCC interpretował procesy restrukturyzacyjne spółki (dotyczące zmian jej podmiotowości prawnej) przez pryzmat czynności łączenia spółek. W takiej sytuacji każda zmiana formy prawnej wiązałaby się z podwyższeniem majątku spółki (kumulacją aktywów spółek połączonych). Należy uznać tą tezę za nieprawidłową, gdyż przekształcenie jako proces dotyczący jedynie charakteru prawnego podmiotu nie dotyczy majątku spółki przekształcanej. Co prawda wymagane jest dokonanie zmian w stosownych rejestrach (np. ewidencji pojazdów), w których widnieje właściciel środka trwałego w osobie spółki przekształcanej - jednak - zmiana ta nie dotyczy wartości majątku a oznaczenia formy prawnej właściciela ruchomości.

Warto przy tym nadmienić, że Komisja Europejska postuluje zniesienie podatku od działań restrukturyzacyjnych także w stosunku przekształcenia spółki osobowej w kapitałową (preambuła Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 dotycząca podatków pośrednich od kapitałów. Pomimo, że w Polsce obowiązuje stawka 0,5% w zakresie zmian umowy spółki (maksymalna wartość to 1%) a spółka osobowa nie powinna być opodatkowana PCC z tytułu przekształcenia w inną spółkę osobową to występują przypadki gdy organy podatkowe odmawiają zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (z tytułu przekształcenia), powołując się na art. 2 ust. 2 ww. dyrektywy. Stosowanie wykładni rozszerzającej tego nieprecyzyjnego przepisu nie może być dokonywane w sposób zamierzony, tak aby opodatkować spółki osobowe, które nie mają osobowości prawnej i nie zostały zakwalifikowane na gruncie Kodeksu spółek kapitałowych do spółek kapitałowych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca w wyniku przekształcenia w spółkę komandytową nie będzie zobligowany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% tytułem zmiany umowy spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie skutków podatkowych przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z zadanym pytaniem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy uważa się przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego.

Stosownie do art. 1a pkt 1 ww. ustawy użyte w tej ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę cywilną, jawną, partnerską, komandytową lub komandytowo-akcyjną.

Z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 4 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli z chwilą zawarcia umowy spółki lub zmiany tej umowy i ciąży na spółce.

Podstawę opodatkowania w myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f) ww. ustawy stanowi – przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia. Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy i wynosi 0,5% podstawy opodatkowania.

W związku z powyższym zmiany umowy spółki - rozumiane również, zgodnie z treścią art. 1 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy, jako przekształcenie spółek - jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podlegają opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) ww. ustawy zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany.

Stwierdzić zatem należy, że w świetle powołanych przepisów opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega zmiana umowy spółki w rozumieniu przepisów o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli efektem przekształcenia lub połączenia spółek będzie zwiększenie całokształtu majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego (w przypadku spółki kapitałowej).

Zatem dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki osobowej w inną spółkę osobową (tutaj jawnej w komandytową), podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej i co w efekcie stanowi jej majątek. Podstawą opodatkowania będzie - w kontekście powołanych przepisów - suma wszystkich wkładów do spółki osobowej.

Należy bowiem podkreślić, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych rodzi każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, jeśli jest związane z częścią majątku stanowiącą podstawę opodatkowania tym podatkiem. Warunek opodatkowania, jakim jest zwiększenie majątku spółki – w przypadku przekształcenia spółek, należy rozpatrywać w kontekście ogólnego warunku opodatkowania umów spółki, którym jest zwiększenie podstawy opodatkowania. To z kolei, przy badaniu, czy doszło do koniecznego zwiększenia majątku spółki, każe uwzględnić takie elementy, które mają wpływ na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie można bowiem przyjąć, że w razie przekształcenia spółki o opodatkowaniu mógłby decydować taki przyrost szeroko rozumianego majątku spółki, który w świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie powodowałby zwiększenia podstawy opodatkowania. Ratio legis art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych każe również przyjąć, że każde powiększenie ogólnie pojmowanego majątku spółki, związane z tą częścią majątku, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, rodzi obowiązek podatkowy.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że przeważającym rodzajem wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności jest produkcja folii, opakowań foliowych i folii z nadrukiem fleksograficznym. Wraz z rozwojem firmy, wspólnicy chcą podjąć uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową (gdzie komplementariuszem będzie spółka z o.o.). Wszyscy wspólnicy, uprawnieni do reprezentacji spółki wyrażają wolę uczestnictwa w spółce przekształcanej. Dlatego też zastosowanie mieć będą art. 581 - 584 Ksh. Ponieważ wspólnicy spółki jawnej przez kilkanaście lat dokonywali dopłat do spółki, Wnioskodawca ma zamiar przenieść na wspólników nieruchomości spółki tytułem zwrotu części poniesionych wkładów. Wartość nieruchomości przenoszona z majątku spółki na wspólników wyniesienie 13.553.703,01 zł, co stanowi równowartość wkładów wspólników w postaci środków trwałych. Pozostała część majątku spółki jawnej - stanie się po przekształceniu w spółkę osobową majątkiem spółki komandytowej. W wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej nie będzie wyższa niż wysokość wkładów i wartość całego majątku uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że przyjmując za Wnioskodawcą, że w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową wartość majątku wniesionego do spółki komandytowej nie będzie wyższa niż wysokość wkładów i wartość całego majątku uprzednio opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych w spółce jawnej - przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Końcowo odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą konkretnych, indywidualnych spraw, podatnika w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.