ILPP1/4519-1-3/15-2/AS | Interpretacja indywidualna

Zasady ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie zachowania numeru NIP spółki komandytowej w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza oraz wstąpienia do spółki spadkobierców na ich miejsce
ILPP1/4519-1-3/15-2/ASinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. komandytariusz
 3. komplementariusz
 4. skutki podatkowe
 5. spółka komandytowa
 6. zmiana
 7. śmierć
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki komandytowej, reprezentowanej przez pełnomocnika, radcę prawnego, przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 28 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie zachowania numeru NIP spółki komandytowej w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza oraz wstąpienia do spółki spadkobierców na ich miejsce - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie zachowania numeru NIP spółki komandytowej w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza oraz wstąpienia do spółki spadkobierców na ich miejsce.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Ponadto w umowie znajduje się zapis, stosownie do którego, w przypadku śmierci poszczególnego wspólnika, na jego miejsce wstąpi wyłącznie jego ściśle oznaczony z imienia i nazwiska spadkobierca, tj.:

 1. w przypadku śmierci S, w jego miejsce wstępuje spadkobierca P;
 2. w przypadku śmierci P, w jego miejsce wstępuje spadkobierca S;
 3. w przypadku śmierci D, w jej miejsce do spółki wchodzi spadkobierca – córka K, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki.

Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie (komplementariusz S i komandytariusz D), Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz.

W związku z powyższym, Wnioskodawca podjął wątpliwości co do ewentualnych skutków podatkowych jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w razie jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których, zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej i nie zajdzie przesłanka do wygaśnięcia numeru identyfikacji podatkowej NIP, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatkowej podatników i płatników...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej i nie zajdzie przesłanka do wygaśnięcia numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Zgodnie z art. 102 kodeksu spółek handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli, za zobowiązania spółki, co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa jest wiec spółką, która dla swojego bytu prawnego musi składać się z minimum dwóch wspólników i to o różnym statusie, tj. jednego komplementariusza i jednego komandytariusza.

W sprawach nieuregulowanych, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej (art. 103 ksh).

Zgodnie z art. 64 § 1 ksh, pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Stosownie do art. 60 § 1 ksh, jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę.

Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika.

Zasadniczo, śmierć wspólnika jest przyczyną rozwiązania spółki, może to jednak spowodować szereg niekorzystnych konsekwencji, w tym zaprzepaszczenie pewnych wartości ekonomicznych. Dlatego też ustawodawca, w razie śmierci wspólnika, pozwala na kontynuowanie spółki przy spełnieniu pewnych wymagań.

Art. 60 ksh zezwala wspólnikom, ażeby w umowie spółki zawarli zapis, zgodnie z którym, w przypadku śmierci któregokolwiek z nich, spółka nadal będzie istnieć, z tym, że w miejsce zmarłego wspólnika wstąpi do spółki jego spadkobierca lub jego spadkobiercy. Przy czym powszechnie akceptowane jest, że w umowie spółki można wskazać na dowolnych spadkobierców ustawowych lub testamentowych, niektórych z nich lub pojedynczego spadkobiercę, którzy/który wstąpi do spółki w przypadku śmierci wspólnika. W takim przypadku spółka nadal będzie trwać.

Odnosząc to do niniejszego wniosku, w umowie spółki zawarty jest zapis, stosownie do którego śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki.

Ponadto, w umowie zawarte są postanowienia, stosownie do których, w przypadku śmierci któregokolwiek ze wspólników, niektórych spośród nich, na jego miejsce do spółki wstępuje jego ściśle określony spadkobierca.

Ma to przede wszystkim na celu zapobieżenie sytuacji, w której doszłoby do tego, że spadkobiercą komplementariusza stałby się komandytariusz w tej samej spółce lub spadkobiercą komandytariusza stałby się komplementariusz w tej samej spółce, co musiałoby doprowadzić do rozwiązania spółki, z uwagi na niedopuszczalne połączenie statusu komplementariusza i komandytariusza.

W spółce komandytowej muszą uczestniczyć wspólnicy dwóch kategorii - musi w niej uczestniczyć co najmniej jeden komplementariusz i co najmniej jeden komandytariusz.

Dzięki powyższym postanowieniom zawartym w umowie spółki, mimo śmierci któregokolwiek z komplementariuszy i komandytariusza, spółkę nadal tworzyć będą co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jednoczesna śmierć któregokolwiek z komplementariuszy oraz komandytariusza spółki, nie doprowadzi do jej rozwiązania i utraty przez nią bytu prawnego.

Spółka komandytowa, jeśli wykonuje samodzielną działalność gospodarczą, jest podatnikiem podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zobowiązanym do posiadania numeru identyfikacji podatkowej. Spółka komandytowa działa pod własnym numerem NIP do czasu ustania jej bytu prawnego.

Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1314), nadany podatnikowi (tu spółce) NIP wygasa z chwilą ustania bytu prawnego spółki.

Jak już Wnioskodawca wskazał w niniejszym wniosku o interpretację, w umowie spółki komandytowej znajduje się zapis, zgodnie z którym, w przypadku śmierci wspólnika spółka nie ulega rozwiązaniu, a na miejsce zmarłego wspólnika wstępuje jego ściśle oznaczony spadkobierca.

W konsekwencji powyższego należy uznać, że w przypadku jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, spółka ta nie ulegnie rozwiązaniu, nie będziemy mieli do czynienia z likwidacją działalności i nie ustanie byt prawny spółki, a spółka będzie kontynuować swoją działalność i nadal będzie posługiwać się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej.

Podsumowując, należy uznać, że pomimo jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, spółka będzie istnieć dalej i zachowa swój NIP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm., zwanej dalej ksh), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Z art. 103 § 1 ksh wynika, że w sprawach nieuregulowanych w dziale dotyczącym spółki komandytowej, do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

W myśl art. 104 § 1 ksh, firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”.

Zgodnie z art. 124 § 1 ksh, śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki. Spadkobiercy komandytariusza powinni wskazać spółce jedną osobę do wykonywania ich praw. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców komandytariusza.

W świetle art. 124 § 2 kodeksu spółek handlowych, podział udziału komandytariusza w majątku spółki między spadkobierców jest skuteczny wobec spółki jedynie za zgodą pozostałych wspólników.

Zgodnie z art. 60 § 1 ksh, jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera w tym względzie szczególnych postanowień, wówczas do wykonywania tych praw spadkobiercy powinni wskazać spółce jedną osobę. Czynności dokonane przez pozostałych wspólników przed takim wskazaniem wiążą spadkobierców wspólnika.

Z art. 60 § 2 kodeksu spółek handlowych wynika, że przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Art. 64 § 1 ustawy kodeks spółek handlowych wskazuje, że pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o NIP, NIP nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika, płatnika podatku albo płatnika składek ubezpieczeniowych.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

W świetle art. 5 ust. 3 ustawy o NIP, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto:

 1. w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami – NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej;
 2. w przypadku spółek cywilnych, osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych – dane dotyczące wspólników, w tym również identyfikator podatkowy poszczególnych wspólników;
 3. w przypadku podatkowych grup kapitałowych – dane dotyczące spółek wchodzących w skład grupy, w tym również NIP nadane tym spółkom.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o NIP, NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następcę prawnego, z wyjątkiem:

 1. przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa lub przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy;
 2. przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o NIP, w przypadku zgonu lub ustania bytu prawnego podatnika, nadany NIP wygasa, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 1 i 1a.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że spółka komandytowa posiada własny numer NIP. Spółka komandytowa, jeśli wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą, jest bowiem podatnikiem podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązanym do posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej. Spółka komandytowa działa pod własnym numerem NIP do czasu ustania jej bytu prawnego.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytową trzech wspólników - dwóch komplementariuszy oraz jednego komandytariusza. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, posiadającym swój NIP. W umowie spółki znajduje się zapis, w myśl którego śmierć wspólnika nie powoduje rozwiązania spółki. Ponadto w umowie znajduje się zapis, stosownie do którego w przypadku śmierci poszczególnego wspólnika, na jego miejsce wstąpi wyłącznie jego ściśle oznaczony z imienia i nazwiska spadkobierca. Tego typu postanowienia mają na celu zabezpieczenie funkcjonowania spółki w odpowiednim gronie, a także zapobieżenie sytuacji, w której spadkobiercą komplementariusza zostałby komandytariusz lub odwrotnie, a co doprowadziłoby do niedopuszczalnego na gruncie ksh połączenia statusu komplementariusza z komandytariuszem i skutkowało rozwiązaniem spółki. Z uwagi na fakt, że w skład osobowy spółki wchodzą małżonkowie, Wnioskodawca nie może wykluczyć zdarzenia, wskutek którego jednoczesną śmierć (np. na skutek wypadku samochodowego, katastrofy lotniczej) poniosłyby dwie osoby - jeden z komplementariuszy oraz komandytariusz.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w przypadku jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej i nie zajdzie przesłanka do wygaśnięcia numeru NIP.

Jak wskazano w wydanej dla Wnioskodawcy interpretacji z dnia 28 lipca 2015 r. nr ILPP1/4512-1-310/15-2/AS w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, spółka nadal będzie istnieć, zatem nie nastąpi likwidacja działalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie, nie powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy VAT i nie wystąpi konieczność opodatkowania towarów z niego wynikających.

Tym samym należy uznać, że po wejściu do spółki komandytowej spadkobierców zmarłego komplementariusza i komandytariusza, spółka będzie nadal istnieć i zachowa swój NIP.

W świetle powołanych wyżej regulacji prawnych oraz opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, spółka komandytowa będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej i nie zajdzie przesłanka do wygaśnięcia numeru NIP, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie zachowania numeru NIP spółki komandytowej w sytuacji jednoczesnej śmierci jednego z komplementariuszy oraz komandytariusza, na miejsce których, zgodnie z umową spółki, wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy. Natomiast w kwestii dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w sytuacji jednoczesnej śmierci komplementariuszy i komandytariusza, na miejsce których zgodnie z umową spółki wstąpią ich ściśle oznaczeni spadkobiercy, nastąpi likwidacja działalności i powstanie obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów i konieczność opodatkowania towarów i usług z niego wynikających, została wydana odrębna interpretacja z dnia 28 lipca 2015 r., nr ILPP1/4512-1-310/15-2/AS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.