ILPP1/4512-1-276/15-3/AW | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego nr 5 w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową.
ILPP1/4512-1-276/15-3/AWinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. następstwo prawne
 3. spółka komandytowa
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 14 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego nr 5 w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego nr 5 w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w której osoba fizyczna jest jedynym wspólnikiem oraz jednoosobowym członkiem zarządu.

Osoba fizyczna jest jednocześnie przedsiębiorcą prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Sp. z o.o. w dniu 27 grudnia 2013 r. uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy Ekonomicznej (dalej SE), pod warunkiem zrealizowania inwestycji nakładem 8 milionów złotych oraz zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o 50 pracowników. Spełnienie ww. obowiązków daje spółce możliwość pokrycia 40% nakładów inwestycyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (pomoc publiczna udzielona w formie zwolnienia dochodu od podatku).

Sp. z o.o. zamierza kontynuować działalność gospodarczą w SE z zachowaniem reguł zawartych w zezwoleniu z dnia 27 grudnia 2013 r. w nowej formie prawnej – w spółce komandytowej, która ma powstać w wyniku przekształcenia spółki Sp. z o.o. w spółkę komandytową z udziałem Wnioskodawcy jako komplementariuszem oraz z udziałem osoby fizycznej i jego przedsiębiorstwem - jako komandytariuszem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, przekształcenie Wnioskodawcy w Spółkę komandytową będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług przez Wnioskodawcę z tytułu przekształcenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, czynność przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie powodować po stronie Spółki z o.o. jakichkolwiek konsekwencji w zakresie opodatkowania podatkiem VAT, zwłaszcza nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku VAT z tytułu tego przekształcenia.

Przekształcenie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie mieści się w przedmiotowym zakresie ustawy o podatku od towarów i usług co oznacza, że jest to czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sytuacji nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji, nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Zatem przedmiotowa czynność przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nawet, gdy nastąpi wniesienie przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną w procesie przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową w sposób opisany wyżej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Dostawą towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Niemniej jednak w stosunku do świadczonej usługi muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy tutaj podkreślić, że obydwa ww. warunki winny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem odpłatności świadczenia usług rozumieć należy prawo podmiotu świadczącego usługę do żądania od nabywcy towaru, odbiorcy usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

W konsekwencji należy stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będzie podlegało tylko to świadczenie (usługa), w przypadku którego istnieje konsument, tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego choćby potencjalną korzyść. Dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową przewiduje art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), zwanej dalej k.s.h., zgodnie z którym spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 551 § 4 k.s.h., nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.

Stosownie do art. 552 k.s.h., spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 § 1 k.s.h., spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jak wynika z § 3 ww. artykułu, wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Jak wynika z art. 1 § 2 k.s.h., spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Natomiast art. 4 § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. stanowi, że użyte w ustawie określenia oznaczają:

 1. spółka osobowa – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną,
 2. spółka kapitałowa – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjną.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), zwanej dalej Ordynacją podatkową. W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.

Stosownie do art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej,

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej;
 2. spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Z powyższych przepisów wynika, że następstwo podatkowe związane jest ze zdarzeniami prawnymi określonymi m.in. jako przekształcenie osób prawnych. Należy zaznaczyć, że następstwo podatkowe stanowi odstępstwo od reguły powiązania praw i obowiązków podatkowych z bytem prawnym wyłącznie podatnika, jest więc nietypową instytucją w prawie podatkowym. Z tychże względów wszelkie tego rodzaju sytuacje, nawet dostatecznie uzasadnione ekonomicznie, muszą mieć wystarczającą podstawę prawną, aby można było wobec nich zastosować instytucję sukcesji podatkowej.

Określona wyżej cytowanymi przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, sukcesja jest sukcesją uniwersalną. Oznacza to, że następca prawny wstępuje w zasadzie we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki podatnika. W procesie przekształcenia polegającym na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności nie dochodzi do rozwiązania, a w rezultacie do likwidacji spółki przekształcanej. Przekształcenie nie zmienia podmiotu, a jedynie typ spółki handlowej w obrębie tego samego podmiotu.

Efektem powyższej regulacji jest fakt, że spółka przekształcona (powstała w wyniku przekształcenia) jest traktowana jako kontynuator swojego poprzednika i w związku z tym przechodzą na nią wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

Nadmienić przy tym należy, że zgodnie z art. 93e Ordynacji podatkowej, przepisy art. 93-93d stosuje się w zakresie, w jakim odrębne ustawy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz inne ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowią inaczej. Oznacza to, że aby określić zakres przejmowanych przez następcę prawnego praw i obowiązków, należy dokonać oceny nie tylko przepisów Ordynacji podatkowej, ale także innych aktów prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest spółką prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS.

Zainteresowany w dniu 27 grudnia 2013 r. uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy Ekonomicznej (dalej SE), pod warunkiem zrealizowania inwestycji nakładem 8 milionów złotych oraz zwiększenia dotychczasowego zatrudnienia o 50 pracowników. Spełnienie ww. obowiązków daje spółce możliwość pokrycia 40% nakładów inwestycyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych (pomoc publiczna udzielona w formie zwolnienia dochodu od podatku).

Wnioskodawca zamierza kontynuować działalność gospodarczą w SE z zachowaniem reguł zawartych w zezwoleniu z dnia 27 grudnia 2013 r. w nowej formie prawnej – w spółce komandytowej, która ma powstać w wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę komandytową z udziałem Wnioskodawcy jako komplementariuszem oraz z udziałem osoby fizycznej i jego przedsiębiorstwem – jako komandytariuszem.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Zainteresowanego dotyczą obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową.

Z okoliczności przedstawionych w niniejszym wniosku wynika, że Spółka komandytowa, która jest osobową spółką handlową, powstanie w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wynika z art. 93a § 1 i 2 Ordynacji podatkowej – osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Efektem takiej regulacji jest traktowanie spółki przekształconej (powstałej w wyniku przekształcenia) jako kontynuatora swojego poprzednika i w związku z tym na spółkę przekształconą przechodzą wszelkie uprawnienia i obowiązki przewidziane w regulacjach prawa materialnego.

W rozpatrywanej sytuacji nastąpi zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, zatem czynność ta nie będzie stanowić ani odpłatnej dostawy towarów, ani odpłatnego świadczenia usług w rozumieniu art. 7 oraz art. 8 ustawy. W konsekwencji nie będzie miało miejsca zdarzenie, które rodziłoby powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Zatem czynność przekształcenia Wnioskodawcy ze Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, przekształcenie Wnioskodawcy, tj. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę komandytową nie będzie skutkować obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy podkreślić, że co do istoty rozstrzyganego wyżej problemu, tj. obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednakże tut. Organ nie analizował czy przekształcenie przedstawione w niniejszym wniosku jest możliwe.

Ponadto informuje się, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego nr 5 w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku VAT w związku z przekształceniem Spółki z o.o. w Spółkę komandytową. Natomiast, w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie pytań oznaczonych nr 1-4 oraz w podatku od towarów i usług w zakresie pytania oznaczonego nr 5 w części dotyczącej obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wniesienia aportem przedsiębiorstwa należącego do osoby fizycznej zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w dniu 2 lipca 2015 r., nr ILPB1/4511-1-496/15-2/AP i nr ILPP1/4512-1-276/15-2/AW.

Z kolei w kwestii dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie, a w podatku dochodowym od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP1/4512-446/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

następstwo prawne
ILPP1/443-615/12-2/MD | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IPPB4/4511-809/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB2/4511-522/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.