ILPB4/423-558/14-4/DS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania przez powiernika dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej.
ILPB4/423-558/14-4/DSinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. powiernictwo
 3. przychód
 4. płatnik
 5. spółka komandytowa
 6. spółka osobowa
 7. udział
 8. udziałowiec
 9. umowa powiernictwa
 10. wkład
 11. wspólnik
 12. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania przez powiernika dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • obowiązku odprowadzania przez powiernika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe,
 • obowiązku zapłaty przez powiernika zaliczek za okres, w którym nie nabyto jeszcze prawa do udziału w zysku oraz odsetek w razie gdyby tych zaliczek nie płacono (pytanie nr 3) – jest bezprzedmiotowe,
 • powstania przychodu po stronie powiernika w związku z wydaniem ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o. (pytanie nr 4) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 10 lutego 2015 r. (data wpływu 12 lutego 2015 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • opodatkowania przez powiernika dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 1),
 • obowiązku odprowadzania przez powiernika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 2),
 • obowiązku zapłaty przez powiernika zaliczek za okres, w którym nie nabyto jeszcze prawa do udziału w zysku oraz odsetek w razie gdyby tych zaliczek nie płacono (pytanie nr 3),
 • powstania przychodu po stronie powiernika w związku z wydaniem ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o. (pytanie nr 4).
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała na podstawie umowy powiernictwa na zlecenie osoby fizycznej (Zlecającego).

Na podstawie umowy powierniczej Wnioskodawca zobowiązany jest we własnym imieniu, ale na rzecz tego samego Zlecającego, utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) oraz spółki komandytowej (dalej „sp.k.”).

Wnioskodawca ma być jedynym wspólnikiem sp. z o.o.

W sp.k. komplementariuszem będzie sp. z o.o., a komandytariuszem Wnioskodawca.

Schemat w załączeniu obrazuje strukturę powiązań.

Do zadań Wnioskodawcy oprócz utworzenia dwóch powyższych spółek należy:

 1. objęcie udziałów w sp. z o.o. na rzecz Zlecającego i wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
 2. wykonywanie zgodnie z dyspozycjami Zlecającego praw wspólnika, w tym oddawania głosów na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.;
 3. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce z o.o.;
 4. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich udziałów w sp. z o.o.;
 5. przystąpienie do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza oraz wniesienie wkładu do spółki komandytowej;
 6. wykonywanie uprawnień komandytariusza w spółce komandytowej zgodnie z dyspozycjami Zlecającego;
 7. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce komandytowej;
 8. nieodpłatne wydanie Zlecającemu ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Do obowiązków Zlecającego należy przekazanie Wnioskodawcy środków niezbędnych na pokrycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. oraz wkładów do spółki komandytowej oraz innych ewentualnych kwot, których zapłaty od wspólników zażąda sp. z o.o. lub sp.k.

Wnioskodawcy należy się wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług powierniczych.

W umowie spółki komandytowej znajduje się zapis, iż do czasu zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej, najpóźniej do dnia 30.11.2015 r., cały zysk dzielony jest pomiędzy pozostałych wspólników.

Począwszy od 1.12.2015 r. lub wcześniej jeżeli Wnioskodawca (a de facto Zlecający) złoży wcześniej oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku spółki, Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu) przysługiwać będzie określony w umowie spółki komandytowej udział w zysku.

Udział ten będzie przysługiwał niejako z mocą wsteczną i obejmować będzie zysk wypracowany przez spółkę komandytową od dnia rozpoczęcia działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) lub upływu terminu na złożenie tego oświadczenia, tj. 30.11.2015 r.

Do czasu złożenia oświadczenia lub do dnia upływu terminu na jego złożenie (tj. 30.11.2015 r.), ewentualna część zysku przypadająca Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu), będzie przypadała pozostałym wspólnikom, którzy z tego tytułu odprowadzą zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
 1. Czy Wnioskodawca – jako powiernik – zobowiązany będzie do opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej, który przypadać mu będzie jako formalnemu wspólnikowi...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej...

W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2

 1. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty zaliczek, za okres, w którym nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku...
 2. Czy Wnioskodawca osiągnie przychód w związku z wydaniem Zlecającemu ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o....

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Podstawowym warunkiem wystąpienia u podatnika obowiązku zapłaty podatku dochodowego jest uzyskanie przez niego dochodu, rozumianego jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania w rozumieniu ww. ustawy podatkowej. Istotą powstania zobowiązania w tym podatku jest zatem uzyskanie przez osobę prawną (podatnika) korzyści (przysporzenia) ze zdarzenia, czy też czynności prawnej, z którymi ww. ustawa wiąże obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Dochody wypracowane przez tę spółkę nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatku dochodowego od dochodów wypracowanych w ramach tej spółki są (co do zasady) jej wspólnicy.

Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przy czym, w myśl art. 4a pkt 14 CIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (w tym także spółkę komandytową).

Zauważyć jednak należy, że w obrocie gospodarczym zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) nie muszą działać osobiście. Dopuszczalne jest działanie przez przedstawiciela. Istota przedstawicielstwa w prawie cywilnym polega na tym, że pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Osoba, która dokonuje czynności, określana jest mianem przedstawiciela, natomiast osoba, w imieniu której czynność jest dokonywana – mianem reprezentowanego.

Jeżeli czynność dokonana przez przedstawiciela mieści się w granicach umocowania udzielonego przez reprezentowanego, wywołuje ona bezpośredni skutek dla podmiotu, który udzielił pełnomocnictwa. Powszechnie wskazuje się, że prawu cywilnemu znane są także inne podobne instytucje, które pełnią funkcje zbliżone do przedstawicielstwa, przy czym nie należy ich utożsamiać z przedstawicielstwem. Od tej instytucji należy odróżnić np. powiernika, który na zewnątrz działa jako samodzielny podmiot prawa, jednak z mocy wewnętrznego porozumienia z inną osobą, na rzecz której działa, nie występuje we własnym interesie.

Powiernictwo, jako instytucja prawna nie jest uregulowane w prawie polskim. Podstawą do konstruowania czynności powierniczych jest wyrażona w art. 353 § 1 Kodeks cywilny (dalej „KC”), zasada swobody kontraktowej. Zgodnie z tym przepisem strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Najczęściej podstawą do skonstruowania umowy powierniczej jest umowa zlecenia. Prawa i obowiązki stron tej umowy należy zatem zasadniczo oceniać według przepisów o zleceniu.

Jak wynika z art. 734 i 735 KC istotą umowy zlecenia jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie lub (jeżeli tak stanowi umowa) w imieniu własnym, lecz na rachunek zlecającego. W tym ostatnim wypadku wszelkie nabycie praw lub rzeczy ma charakter powierniczy (fiduicjalny), a przyjmujący zlecenie ma obowiązek wydać zlecającemu wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 KC).

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest ograniczone, a to poprzez:

 • ograniczenie czasowe – zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa, bądź uzyskane korzyści na pierwsze żądanie zleceniobiorcy,
 • ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami lub korzyściami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa,
 • nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw – prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie – zgodnie z art. 742 KC dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 KC),
 • przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe (art. 741 KC).

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zawarł ze Zlecającym umowę powiernictwa. Na podstawie tej umowy Wnioskodawca zobowiązany jest do zawiązania spółki komandytowej, wniesienia wkładu, wykonywania ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej – zgodnie z poleceniami Zlecającego. Ponadto Wnioskodawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania Zlecającemu wszystkiego co uzyskał z tytułu członkostwa w spółce komandytowej. W aktach rejestrowych formalnie jako wspólnik spółki komandytowej figuruje Wnioskodawca, jednakże rzeczywistym podmiotem praw i obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej jest Zleceniodawca.

Mając na względzie przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że (co do zasady) podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę komandytową są wspólnicy tej spółki. Wynika to z faktu, że generalnie to wspólnicy ci są jednocześnie beneficjentami korzyści uzyskiwanych przez spółkę, tj. uczestniczą w wypracowanym przez nią zysku. Jednakże w opisanym zdarzeniu przyszłym, w związku z zawartą umową zlecenia powierniczego, rzeczywistym beneficjentem skutków prowadzonej przez spółkę działalności nie jest Wnioskodawca (formalny wspólnik), lecz Zlecający. Wnioskodawca zobowiązany jest mu bowiem wydać nieodpłatnie wszystko co uzyskał z tytułu członkostwa w spółce komandytowej, a Zlecający jest zobowiązany pokrywać wszelkie wydatki związane z uczestnictwem w tej spółce komandytowej.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym brak jest podstaw do obciążania Wnioskodawcy obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów wypracowanych przez spółkę komandytową. Pomimo, że formalnie będzie on wspólnikiem tej spółki, to z uwagi na zawartą umowę zlecenia powierniczego, nie uzyska on przychodu podatkowego z tytułu udziału w tej spółce. Z tego względu obowiązek zapłaty podatku dochodowego będzie spoczywał na Zlecającym, jako na faktycznym beneficjencie. Wypłacone Wnioskodawcy wynagrodzenie nie należy utożsamiać z zyskami z tytułu udziału w spółce komandytowej, a wyłącznie z odpłatnością za świadczone przez Wnioskodawcę usługi powiernictwa.

Analogiczne stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach podatkowych, które potwierdzają transparentność podatkową powiernika, m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20.02.2014 r. (IBPBI/1/415-1174/13/KB), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.04.2013 r. (IPPB1/415-58/13-2/AM).

Podsumowując Wnioskodawca jako powiernik nie będzie podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodów osiąganych w spółce komandytowej, w której jest formalnym komandytariuszem.

Obowiązek podatkowy w tym zakresie spoczywać będzie na Zlecającym.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2.

Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy obciąża, co do zasady, podatnika. Tylko w przypadkach w ustawie przewidzianych obowiązek ten może obciążyć inny podmiot, który wówczas pełni funkcję płatnika.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pytanie nr 1, podatnikiem podatku od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w charakterze wspólnika w spółce komandytowej, będzie Zlecający – jako rzeczywisty beneficjent – a nie Wnioskodawca. Zlecający zobowiązany będzie zatem opodatkować swoje dochody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca – jako osoba prawna – nie będzie w związku z tym zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych związanych z dochodami osiąganymi jako powiernik w spółce komandytowej.

Brak także regulacji prawnych, która w przestawionym stanie faktycznym, stanowiłaby o obowiązku pobierania przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za podatnika, tj. pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji płatnika. Wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za Zlecającego w związku z dochodami osiąganymi przez Zlecającego za pośrednictwem Wnioskodawcy w spółce komandytowej.

Podsumowując Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3.

Wnioskodawca, zgodnie ze stanowiskiem w zakresie pytania nr 2, stoi na stanowisku, że nie będzie musiał płacić zaliczek na podatek dochodowy, w ogóle, a więc w konsekwencji także za okres, w którym nie miał jeszcze prawa do udziału w zysku. W razie jednak uznania, że to na Wnioskodawcy, a nie Zlecającym ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z momentem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek podatkowy.

W myśl art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. Za zaległości podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogiczny zapis zawiera art. 8 ust. 1 PIT (w razie uznania Wnioskodawcy za płatnika).

Mając powyższe na uwadze obowiązek podatkowy powstanie dopiero w miesiącu, w którym Wnioskodawca złoży oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku lub najpóźniej od 1.12.2015 r. Dopiero wówczas osoba uprawniona nabędzie prawo do zysku w spółce komandytowej. Zatem zaliczka powinna być wpłacona do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do 30.11.2015 r. Do tego czasu nie można przyjąć, że powstało zobowiązanie podatkowe, z tytułu zaliczek od części zysku przypadającej na Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego), powstałego przed złożeniem oświadczenia lub upływem terminu na jego złożenia, bowiem Wnioskodawca (a de facto Zlecający), zgodnie z umową spółki komandytowej, nie nabył jeszcze prawa do tego zysku. W konsekwencji nie może być mowy o jakiejkolwiek zaległości podatkowej z tytułu zaliczek od zysku wypracowanego przez spółkę komandytową do czasu złożenia oświadczenia lub upływu terminu na jego złożenie oraz nie można od tej zaległości naliczać odsetek.

Podsumowując obowiązek do zapłaty zaliczek powstanie dopiero w miesiącu kolejnym po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub w terminie złożenia deklaracji rocznej, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do dnia 30.11.2015 (wówczas zysk należy się automatycznie z dniem 1.12.2015 r.). Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, bowiem w ogóle nie powstanie w stosunku do tego zysku zaległość podatkowa.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4.

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem wypracowanym na gruncie powierniczego nabycia nieruchomości oraz udziałów w spółkach kapitałowych, powiernika traktuje się transparentnie dla celów podatkowych. Przekazane mu w związku z wykonaniem umowy powierniczej kwoty nie stanowią jego przychodu, analogicznie traktuje się wydanie przez powiernika wszelkich uzyskanych przez niego korzyści Zlecającemu (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.04.2013 r. sygn. IPPB1/415-58/13-2/AM).

Podsumowując Wnioskodawca nie osiągnie przychodu w związku z wydaniem Zlecającemu ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania przez powiernika dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 1) jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tej części oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W związku z tym odpowiedzi na pytania Spółki oznaczone we wniosku nr 2 i 3 – są bezprzedmiotowe.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania przychodu po stronie powiernika w związku z wydaniem ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o. (pytanie nr 4) jest prawidłowe.

Regulacja art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) nie zawiera legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje – przez przykładowe wyliczenie – rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Poza tym musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny. Ponadto użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wykaz przychodów stanowi katalog otwarty, natomiast zawarte w tym przepisie okoliczności określające przychody mają charakter przykładowy. Należy również dodać, że w przepisie art. 12 ust. 4 tej ustawy wyliczone zostały enumeratywnie te rodzaje przychodów uzyskiwanych przez podatnika, które nie stanowią podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Innymi słowy art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tworzy zamknięty katalog przychodów neutralnych podatkowo, co oznacza, że nie można go rozszerzać ponad te ich rodzaje, które wymienia ustawodawca.

I tak – w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała na podstawie umowy powiernictwa na zlecenie osoby fizycznej (Zlecającego). Na podstawie niniejszej umowy Wnioskodawca jest zobowiązany we własnym imieniu, ale na rzecz Zlecającego, utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) oraz spółkę komandytową (dalej „sp.k.”). Wnioskodawca ma być jedynym wspólnikiem sp. z o.o. Natomiast w sp.k. będzie komandytariuszem. Do zadań Wnioskodawcy oprócz utworzenia dwóch powyższych spółek należy m.in. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich udziałów w sp. z o.o. oraz ogółu praw i obowiązków w sp.k.

Wobec powyższego opisu należy stwierdzić, że – po pierwsze – Wnioskodawca (powiernik) nie jest podatnikiem z tytułu objęcia udziałów w sp. z o.o. oraz w zakresie uzyskiwanych przez sp.k. przychodów. Po drugie – wszelkie udziały w sp. z o.o. oraz ogół praw i obowiązków w sp.k. Wnioskodawca wyda nieodpłatnie. Dlatego też nie wystąpi po jego stronie żadne przysporzenie majątkowe, a co za tym idzie Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego.

Reasumując – Wnioskodawca nie osiągnie przychodu w związku z wydaniem Zlecającemu ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych został rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.