ILPB3/423-653/14-2/EK | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych od Spółki komandytowej po 1 stycznia 2015 r., znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
ILPB3/423-653/14-2/EKinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. koszt
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. niedostateczna kapitalizacja
 5. odsetki od pożyczki
 6. pożyczka
 7. spółka komandytowa
 8. spółka osobowa
 9. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 10. spłata
 11. wydatek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z 3 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

A Sp. z o.o. (dalej: „A.” lub „Spółka”) należy do Grupy B. w Polsce (dalej: „Grupa B”), właścicielem Spółki jest A.P. S.A. (dalej: „Spółka matka”), będąca spółką holdingową, grupującą za pomocą powiązań kapitałowych różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze funkcjonujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, które wchodzą w skład Grupy B.

A prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług wsparcia dla odbiorców z Grupy B, pełniąc w tym zakresie funkcje Centra Usług Wspólnych. Spółka w ramach swojej działalności prowadzi zatem obsługę spółek z Grupy B w obszarach finansowo-księgowych.

Spółka zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Spółka na rok 2015 planuje zaciągnięcie pożyczki od spółki komandytowej Z. Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej: „Spółka komandytowa” lub „Spółka osobowa”) – podmiotem funkcjonującym w ramach Grupy B. Wspólnikami Spółki osobowej są: U. Sp. z o.o. (komplementariusz), oraz W. Sp. z o.o. (komandytariusz). Właścicielem obu udziałowców jest Spółka matka.

Co w sprawie istotne Spółka komandytowa jako spółka osobowa uregulowana mocą Działu III Tytułu II ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) nie jest podatnikiem zarówno podatku dochodowego od osób prawnych, jak podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe wynika wprost z podmiotowego wyłączenia spółki osobowej z opodatkowania dochodów, na podstawie odpowiednio: art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych od Spółki komandytowej po 1 stycznia 2015 r., znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych od Spółki komandytowej po 1 stycznia 2015 r., nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. za koszty uzyskania przychodu nie uważa się: odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach ten sam podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji), a wartość zadłużenia spółki otrzymującej pożyczkę wobec spółki udzielającej pożyczki oraz wobec podmiotów posiadających bezpośrednio łub pośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) spółki otrzymującej pożyczkę, uwzględniającego również zadłużenie z tytułu pożyczek, przekroczy łącznie wartość kapitału własnego spółki otrzymującej pożyczkę - w proporcji, w jakiej wartość zadłużenia przekraczająca wartość kapitału własnego spółki pozostaje do całkowitej kwoty tego zadłużenia, określonej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zapłaty odsetek od pożyczek; przepisy te stosuje się odpowiednio do spółdzielni, członków spółdzielni oraz funduszu własnego takiej spółdzielni.

Prawną konsekwencją przywołanego stanu prawnego jest zatem zasada, iż przedmiotowa regulacja ma zastosowanie jedynie w przypadku, gdy stronami danej umowy pożyczki są podmioty prawa, w których strukturze właścicielskiej występują udziałowcy lub akcjonariusze. A contrario w każdym innym przypadku przepis ów nie ma zastosowania.

Wskazana norma prawna wprowadzająca ograniczenie w zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodu, nie zawiera jednak definicji akcjonariusza ani udziałowca. W związku z tym dokonując wykładni systemowej pojęć determinujących regułę stanowiącą podstawę zapytania w ramach niniejszej interpretacji, należy w opinii Spółki, odwołać się bezpośrednio do przepisów prawa handlowego, normujących przedmiotową kwestię.

Definicję akcjonariusza zawiera art. 343 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1040 z późn. zm.), zgodnie z którym za akcjonariusza uznaje się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej, lub posiadacza akcji na okaziciela, z uwzględnieniem przepisów o obrocie instrumentami finansowymi.

Natomiast definicja udziałowca została pośrednio zaprezentowana w art. 153 KSH. Przepis ten wskazuje, że udziałowcem jest podmiot posiadający co najmniej jeden udział w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie natomiast z przepisami KSH dotyczącymi spółek osobowych, w tym w szczególności, zgodnie z przepisami dotyczącymi spółki komandytowej (art. 102-124 KSH), w strukturze właścicielskiej takiego podmiotu występują wspólnicy, wśród których co najmniej jeden posiada status komandytariusza, a co najmniej jeden posiada status komplementariusza. Wspólnicy nie dysponują akcjami lub udziałami spółek osobowych, ale posiadają w nich wkłady.

W konsekwencji zatem przywołane ograniczenie wynikające wprost z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie obejmuje swym zakresem spółki komandytowej, która w ramach struktury właścicielskiej nie odnajduje udziałowca lub akcjonariusza.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że w oparciu o założenie racjonalności ustawodawcy, zasadną jest konstatacja, iż prawodawca z pełną świadomością wyłączył ograniczenie wynikające z regulacji stanowiącej przyczynek niniejszej interpretacji wszelkie transakcje finansowe, w których pomimo swoistej korelacji własności, pożyczkodawca nie jest podmiotem prawa, w którego w strukturze właścicielskiej nie występują udziałowcy lub akcjonariusze.

W świetle przytoczonych argumentów, należy uznać, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych od Spółki komandytowej po 1 stycznia 2015 r. nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, Spółka będzie mogła zaliczyć zapłacone odsetki do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty uzyskania przychodu nie uważa się: „odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez inną spółkę, jeżeli w obu tych spółkach (...)”.

Jak stanowi art. 4a pkt 21 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Wobec tego, jako że spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ww. ustawy) w odniesieniu do zapłaconych odsetek od pożyczek otrzymanych od spółki komandytowej po 1 stycznia 2015 r. nie znajdą zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.