ILPB1/4511-1-977/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie powiązań między podmiotami oraz w zakresie obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a.
ILPB1/4511-1-977/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. dokumentacja podatkowa
 2. podmioty powiązane
 3. sporządzenie dokumentacji podatkowej
 4. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykorzystywanie powiązań między podmiotami

INTERPRETACJA INDYWIDUALNAM

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana x przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych:

 • w zakresie powiązań między podmiotami – jest prawidłowe,
 • w zakresie obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a:
  1. - w odniesieniu do spółki z o.o. – jest prawidłowe,
  2. - w odniesieniu do spółki komandytowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powiązań między podmiotami oraz w zakresie obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo x. Przeważającym przedmiotem działalności podatnika jest produkcja mebli. Jednocześnie Wnioskodawca jest udziałowcem i prezesem zarządu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie posiada 98% udziałów. Dodatkowo podatnik jest komandytariuszem w Spółce komandytowej, w której posiada 95% udziałów. Komplementariuszem w Spółce komandytowej jest wspomniana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uprawnionym do reprezentacji Spółki komandytowej jest samodzielnie każdy komplementariusz - osoba prawna w imieniu której do samodzielnej reprezentacji uprawniony jest Wnioskodawca - prezes zarządu. Zarówno Spółka komandytowa jak i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczą usługi produkcji mebli na rzecz Przedsiębiorstwa x. W związku z przedstawionym stanem faktycznym podatnik ma wątpliwości czy nabywane przez niego usługi świadczone przez spółki, w których posiada udziały, podlegają obowiązkowi sporządzenia przez niego dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi, o której mowa w przepisach podatkowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Spółka komandytowa oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Podatnik posiada udziały są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z tym Podatnik będzie podlegał regulacjom zawartym w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy Przedsiębiorstwo x dokonując transakcji ze Spółką komandytową oraz ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek sporządzać dla tych transakcji dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 1, między Przedsiębiorstwem x, a Spółką komandytową i Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością istnieją powiązania w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym transakcje zawierane przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ze Spółką komandytową i Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, które są powiązane ze sobą przez osobę podatnika, będą podlegały regulacjom zawartym w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy ad. 2, przedsiębiorstwo dokonując transakcji ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekroczy równowartość 30.000 euro (świadczenie usług produkcji mebli). Natomiast transakcje dokonywane przez Podatnika ze Spółką komandytową nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu, gdyż stroną transakcji jest Spółka komandytowa jako przedsiębiorca, a więc podmiot który nie jest podatnikiem podatku dochodowego, gdyż podatnikami są w tym przypadku wspólnicy tej Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego:
 • w zakresie powiązań między podmiotami – jest prawidłowe,
 • w zakresie obowiązku sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a:
  1. - w odniesieniu do spółki z o.o. – jest prawidłowe,
  2. - w odniesieniu do spółki komandytowej – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), jeżeli:

 1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów

– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Jak stanowi art. 25 ust. 4 ww. ustawy, przepisy ust. 1-3a stosuje się odpowiednio, gdy:

 1. podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 2. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

W myśl art. 25 ust. 5 cyt. ustawy, przepisy ust. 4 stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie Wnioskodawca jest udziałowcem i prezesem zarządu w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie posiada 98% udziałów. Dodatkowo podatnik jest komandytariuszem w Spółce komandytowej, w której posiada 95% udziałów. Komplementariuszem w Spółce komandytowej jest wspomniana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno Spółka komandytowa jak i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością świadczą usługi produkcji mebli na rzecz jednoosobowej działalności gospodarczej, którą prowadzi Wnioskodawca.

Tut. Organ zauważa, że zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Zgodnie natomiast z art. 28, mającym zastosowanie do spółek komandytowych na mocy dyspozycji zawartej w art. 103 cyt. Kodeksu, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

W myśl art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Dochody tej spółki nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże w sferze stosunków cywilnoprawnych, spółka komandytowa jest samodzielnym podmiotem praw i obowiązków, odrębnym od wspólników spółki.

Mając na uwadze powyższe rozważania należy wskazać, że spółka komandytowa będąca stroną transakcji może być uznana za „podmiot krajowy” w świetle regulacji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, w rozpatrywanym przypadku można mówić o zastosowaniu art. 25 ust. 4 cyt. ustawy, ponieważ mamy tu do czynienia z „podmiotem krajowym”. Tym samym Wnioskodawcę oraz wskazaną w treści wniosku Spółkę komandytową jaki i Spółkę z o.o. należy uznać za „podmioty powiązane”. Podmiotami powiązanymi będą również Spółka komandytowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W myśl art. 25a ust. 1 powoływanej ustawy, podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami – w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, jeżeli jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmującej:

 1. określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko);
 2. określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty;
 3. metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji;
 4. określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot;
 5. wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, a w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze - w szczególności przyjętych w umowie zasad dotyczących praw wspólników (stron umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach;
 6. określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.

Ponadto, zgodnie z art. 25a ust. 2 cyt. ustawy, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:

 1. 30 000 euro - w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo
 2. 50 000 euro - w pozostałych przypadkach.

W związku z powyższym obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej powstaje wtedy gdy jedną ze stron transakcji jest podatnik.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Przedsiębiorstwo x (Podatnik) dokonuje transakcji ze spółką komandytową oraz spółką z o.o.

Spółka komandytowa oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są podmiotami powiązanymi z Wnioskodawcą w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik dokonując transakcji ze Spółką komandytową jak i ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zatem podlegał regulacjom zawartym w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z powyższego przepisu wynika, że obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej ciąży na podatniku, który dokonuje transakcji z podmiotami powiązanymi.

Wnioskodawca dokonując transakcji ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ze Spółka komandytową podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekroczy równowartość 30.000 euro (świadczenie usług produkcji mebli).

W związku z powyższym za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że transakcje dokonywane przez Podatnika ze Spółka komandytową nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu.

Reasumując Spółka komandytowa oraz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w których Podatnik posiada udziały są podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym Podatnik będzie podlegał regulacjom zawartym w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorstwo dokonując transakcji ze Spółką komandytową oraz ze Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek sporządzać dla tych transakcji dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem art. 25a ust. 2 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dokumentacja podatkowa
IPTPB3/4510-216/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

podmioty powiązane
IBPB-1-3/4510-282/15/JKT | Interpretacja indywidualna

sporządzenie dokumentacji podatkowej
IBPBI/1/415-471/12/AB | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IPPB3/4510-365/15-4/DP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.