ILPB1/4511-1-58/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia w Polsce podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową.
ILPB1/4511-1-58/15-2/APinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. opodatkowanie
  3. spółka komandytowa
  4. unikanie podwójnego opodatkowania
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia w Polsce podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu rozliczenia w Polsce podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, tj. osoba fizyczna, jest komandytariuszem spółki komandytowej, w której drugim wspólnikiem (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka komandytowa udzieliła pożyczki podmiotowi mającemu siedzibę na Białorusi. Jeszcze zanim pożyczka została spłacona, pożyczkobiorca, działając jako płatnik, pobrał zaliczkę na podatek dochodowy (od dochodu z tytułu odsetek) w wysokości 10%, przy czym jako podatnika wskazał spółkę komandytową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu rozliczenia w Polsce podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową.

Ani Wnioskodawca, ani spółka komandytowa, ani jej drugi wspólnik nie posiadają na terytorium Białorusi zakładu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dla spółki komandytowej właściwy urząd skarbowy wystawił zaświadczenie CFR-1 o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji), wskazując, że spółka ma siedzibę w Polsce. Wnioskodawca oraz drugi Wspólnik podlegają na terytorium Polski nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, może odliczyć od podatku część kwoty podatku zapłaconego na Białorusi (zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) przez spółkę komandytową, proporcjonalnie do swojego udziału w zysku spółki komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo odliczyć część podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową (odpowiednio do udziału w zysku spółki komandytowej) od swojego podatku dochodowego.

Zgodnie z przepisem art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w art. 27 ust. 8 ww. ustawy, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym. Analogiczną regulację zawiera przepis art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Oznacza to, iż podatnik może odliczyć od podatku kwotę podatku zapłaconego za granicą (proporcjonalnie do dochodu uzyskanego w obcym państwie), jeżeli zapłacił on za granicą podatek od dochodu osiągniętego w tym obcym państwie, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie przewiduje metody wyłączenia takich dochodów.

Na mocy postanowień Artykułu 11 umowy z dnia 18 listopada 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i wypłacane są osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże odsetki takie mogą być także opodatkowane w tym Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale gdy odbiorca odsetek jest do nich uprawniony, podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 10% kwoty odsetek brutto. Zgodnie z postanowieniami Artykułu 23 tej umowy, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, to pierwsze Umawiające się Państwo zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Jednakże w przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 11 (tj. m.in. dochód z odsetek) może być opodatkowany w drugim Umawiającym się Państwie, wtedy pierwsze Umawiające się Państwo zezwoli na potrącenie od podatku dochodowego tej osoby kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w drugim Umawiającym się Państwie. Jednakże takie potrącenie nie może przekroczyć kwoty podatku pierwszego Umawiającego się Państwa, jaka została obliczona od takiego dochodu zgodnie z jego ustawodawstwem i przepisami.

Tym samym, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Białorusi w przypadku dochodów z tytułu odsetek nie przewiduje metody wyłączenia, lecz - zaliczenia.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka komandytowa, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, osiągnęła na terytorium Białorusi dochód z tytułu należnych jej odsetek. Od dochodu tego białoruski urząd skarbowy pobrał podatek dochodowy w wysokości 10%, który - zgodnie z postanowieniami ww. umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także zgodnie z postanowieniem art. 27 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - może być odliczony od podatku dochodowego płaconego w Polsce, przy czym odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Spółka komandytowa nie jest w Polsce podatnikiem podatku dochodowego - podatek dochodowy od dochodu osiągniętego w ramach spółki komandytowej płacą jej wspólnicy. Z uwagi na to, iż zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przychody i koszty z tytułu udziału w spółce komandytowej przypisuje się jej wspólnikom proporcjonalnie do ich prawa udziału w zysku, zdaniem Wnioskodawcy, prawo do odliczenia podatku zapłaconego na Białorusi przez spółkę komandytową przysługuje w takiej sytuacji wspólnikom tej spółki komandytowej, tj. Wnioskodawcy oraz drugiemu wspólnikowi (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością).

Tym samym każdy ze wspólników będzie mógł odliczyć od swojego podatku dochodowego odpowiednią część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową na Białorusi, proporcjonalnie do przysługującego mu w spółce komandytowej udziału w zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Końcowo tut. Organ wskazuje, że wydając niniejszą interpretację indywidualną, odniósł się tylko do kwestii będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, tj. sposobu rozliczenia przez Zainteresowanego – komandytariusza spółki komandytowej – podatku zapłaconego przez tę spółkę na Białorusi. Tut. Organ nie ustosunkował się natomiast do sposobu rozliczeń drugiego wspólnika spółki komandytowej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pełniącej w tej spółce funkcję komplementariusza.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.