ILPB1/4511-1-373/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.
ILPB1/4511-1-373/15-2/AGinterpretacja indywidualna
 1. podatek dochodowy od osób fizycznych
 2. przekształcanie
 3. spółka komandytowa
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2015 r. (wg daty wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, akcjonariuszem w spółce komandytowo- akcyjnej (SKA).

W przypadku SKA nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj. SKA powstała przed dniem wejście w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej (SKA została zawiązana 19 września 2013 r., wpis SKA do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców miał miejsce 21 października 2013 r.);

 • SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej (zmiana roku obrotowego SKA miała miejsce 25 października 2013 r.).

Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę komandytową (Spółka komandytowa). Przekształcenie nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej :ksh), w trybie określonym w art. 551 i następnych ksh.

Na moment przekształcenia SKA na podstawie przepisów przejściowych (art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej), nie będzie jeszcze podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).

Przekształcenie nastąpi bowiem w roku obrotowym SKA rozpoczętym przed 1 stycznia 2014 r. (rok podatkowy SKA rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. i zakończy się 31 października 2015 r.).

Na dzień przekształcenia bilans SKA może wykazywać zysk finansowy (ustalony na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości) bieżący lub niepodzielony zysk z lat poprzednich, kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Zysk ten oraz kapitały po przekształceniu SKA pozostaną zyskiem oraz kapitałami spółki przekształconej.

W wyniku przekształcenia, Wnioskodawca uzyska status komandytariusza Spółki komandytowej. Wartość wkładu Wnioskodawcy jako komandytariusza Spółki komandytowej odpowiadać będzie wartości akcji Wnioskodawcy w kapitale zakładowym SKA. Wartość wkładu komplementariusza Spółki Komandytowej odpowiadać będzie wartości wkładu komplementariusza SKA.

W konsekwencji, udziały poszczególnych wspólników Spółki komandytowej w zyskach / stratach Spółki komandytowej pozostaną na takim samym poziomie, jak odpowiednio udziały w zyskach / stratach akcjonariusza oraz komplementariusza SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę komandytową powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie SKA w Spółkę komandytową nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (pdof).

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 93a 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanym przepisem, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Przepis ten stosuje się odpowiednio m.in. do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej (art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 551 1 ksh, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów ksh powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Przepisy ustawy o pdof nie określają żadnych skutków podatkowych przekształcenia spółki niebędącej osoba prawną (jaką będzie SKA na moment przekształcenia) w inną spółkę niebędącą osobą prawna,, w tym zwłaszcza skutku w postaci powstania po stronie wspólników spółki przekształcanej (lub samej spółki przekształcanej) przychodu. W szczególności, czynność taka nie została wskazana w katalogu określającym źródła przychodów podlegających opodatkowaniu pdof (art. 10 ust. 1 ustawy o pdof).

Należy zatem uznać, że operacja przekształcenia SKA w Spółkę komandytową jest zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o pdof. Nie ma przy tym znaczenia dla Wnioskodawcy, czy na moment przekształcenia w SKA będą występować zyski (zarówno bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych).

Przy opisywanym przekształceniu, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej ani innego przysporzenia, które mogłoby stanowić po jego stronie przychód w rozumieniu ustawy o pdof.

Spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany (zgodnie z przywołanym powyżej przepisem art. 551 § 1 ksh), gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego. Wspólnik spółki przekształcanej staje się natomiast z dniem przekształcenia wspólnikiem Spółki przekształconej. W konsekwencji, po stronie akcjonariusza spółki przekształcanej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu pdof. Majątek spółki przekształcanej (SKA) nie ulega likwidacji i zwrotowi wspólnikom, wobec czego po stronie akcjonariusza SKA nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Zastosowania nie znajdzie również przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o pdof, ponieważ odnosi się on wyłącznie do niepodzielonych zysków - w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe (co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie). Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest bowiem sytuacja, w której spółka osobowa, niebędąca podatnikiem pdop, jest przekształcana w inną spółkę osobową, niebędąca podatnikiem pdop.

Dodatkowo, nie zostanie spełniona dyspozycja zawarta w art. 11 ustawy o pdof, zgodnie z którą do uznania, że u podatnika powstał przychód niezbędne jest „otrzymanie” lub „postawienie do dyspozycji” podatnika pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze lub nieodpłatnych świadczeń. Wnioskodawca w związku z przekształceniem SKA w Spółkę komandytową nie otrzyma bowiem żadnego przysporzenia. Zgodnie natomiast z powszechnie akceptowanym w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych poglądem, przychodami podatkowymi będą wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2003 r. (sygn. akt III SA 3382/02): „do przychodów można zaliczyć tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. Również w doktrynie wskazuje się, że za przychód należy uznać wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane (P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz Lex, Warszawa 2011). Natomiast przekształcenie SKA w Spółkę komandytową nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia. Nie będzie bowiem związana z otrzymaniem przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty ani innego zwiększenia majątku lub zmniejszenia zobowiązań.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż w ustawie o pdof brak jest przepisu, który wiązałby powstanie obowiązku podatkowego z faktem przekształcenia spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego w inną spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy jako akcjonariusza przekształcanej SKA i zarazem wspólnika przekształconej Spółki komandytowej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu pdof.

Powyższy wniosek potwierdzony został wielokrotnie przez Ministra Finansów w interpretacjach indywidualnych, np.:

 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2014 r., sygn. IPTPB1/415-334/14-6/MD: „Mając na uwadze powyższe, przekształcenie Spółki komandytowo-akcyjnej w inną Spółkę osobową (Spółkę komandytową) zarówno w sytuacji, gdy na moment przekształcenia w Spółce będą, jak również nie będą zgromadzone zyski bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych, nie skutkuje u akcjonariusza Spółki przekształcanej powstaniem w chwili przekształcenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdaniem Wnioskodawcy, nie wiąże powstania skutków podatkowych w związku z przekształceniem Spółki niebędącej osobą prawną w inną Spółkę niebędącą osobą prawną.
  Należy w związku z tym uznać, że operacja przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę komandytową jest zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia dla Wnioskodawcy, czy na moment przekształcenia w Spółce będą występować zyski (zarówno bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych).”;
 • analogiczne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2014 r., sygn. IPTPB1/415-336/14-4/MD oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 września 2014 r., sygn. IPTPB1/415-335/14-6/MD;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 sierpnia 2014 r., sygn. IPTPB1/415-272/14-2/MD: „Zatem, w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu na podstawie powyższego przepisu. (...) Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki kapitałowe, lecz nie wypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. (...) Mając na uwadze powyższą analizę, a także treść przywołanego przepisu, w ocenie Wnioskodawcy, sytuacja ta nie dotyczy przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe, w tym Spółki komandytowo-akcyjnej w Spółkę jawną.”;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 lipca 2014 r., sygn. ILPB1/415-389/14-2/TW: „Mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowany opis zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej, która na moment przekształcenia nie będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w spółkę jawna, nie spowoduje powstania – po stronie Wnioskodawcy będącego akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej – przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”;
 • analogiczny pogląd zaprezentowano w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 7 lipca 2014 r., sygn. ILPB1/415-401/14-2/AMN oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 czerwca 2014 r., sygn. ILPB1/415-348/14-2/TW;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., sygn. IPPB1/415-1024/13-2/EC: „Mając na uwadze fakt, że spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy wykorzystaniu tego samego majątku przez następcę prawnego, natomiast wspólnik spółki przekształcanej staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem spółki przekształconej, w związku z powyższym po stronie akcjonariusza spółki przekształcanej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Oczywiście dotyczy to tylko takich sytuacji, kiedy przekształcenie spółek nie staje się okazją do przyznania lub wypłaty wspólnikowi - w tej sprawie akcjonariuszowi - jakichkolwiek świadczeń ze spółek z jakiegokolwiek tytułu. Zgodzić się również należy, że przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową nie spowoduje powstania przychodu, o jakim mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przepis ten dotyczy niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych, do których spółka komandytowo-akcyjna nie należy. Mając na uwadze powyższe, stanowisko wnioskodawcy, iż przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową (spółkę jawną lub komandytową) nie skutkuje u akcjonariusza spółki przekształcanej powstaniem w chwili przekształcenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za prawidłowe.”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 lipca 2013 r., sygn. IPTPB1/415-301/13-3/MAP; „Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, ma charakter zmiany formy prawnej i nie powoduje powstania nowego podmiotu. Wnioskodawca nie osiągnie przychodu z tytułu przekształcenia Spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę, albowiem przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ani w art. 10, określającym katalog źródeł przychodów, ani też w innych przepisach ww. ustawy nie przewidują tego rodzaju źródła przychodu (z tytułu przekształcenia). Ponadto, w wyniku przekształcenia, Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej ani też żadna korzyść nie zostanie Mu postawiona do dyspozycji.”;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 października 2012 r, sygn. IPTPB3/423-271/12-5/GG,
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 października 2012 r., sygn. IBPBII/2/415-542/12/MMa.

Podsumowując, przekształcenie SKA w Spółkę komandytową nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387, dalej także jako „ustawa zmieniająca”) dokonano szeregu zmian przepisów m.in. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana zasad opodatkowania zysków (dochodów) wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były bowiem samodzielnymi podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody nie stanowiły odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatków dochodowych od dochodów wypracowanych w ramach tych spółek byli jej wspólnicy. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (co do zasady) odrębnymi, samodzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie jednak z art. 4 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej spółka, o której mowa w ust. 1, która:

 1. powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub
 2. dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu

- jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego.

Jak wynika z cyt. art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, przepisy ustaw o podatkach dochodowych w brzmieniu nadanym tą ustawą zmieniającą stosuje się do osiągniętych z tytułu uczestnictwa w tej spółce przychodów oraz poniesionych kosztów (co do zasady) od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po 31 grudnia 2013 r. Zasadniczo treść tego przepisu (oraz jego wykładnia) określa, według jakiego reżimu prawnego należy opodatkowywać dochody uzyskiwane z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej, tj. czy zgodnie z brzmieniem przepisów obowiązujących do końca 2013 r., czy też od 1 stycznia 2014 r. Przepis ten stosuje się jednak z zastrzeżeniem wynikającym z art. 6 ww. ustawy zmieniającej.

Art. 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu:

 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki,
 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału,
 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego,
 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej

- pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wystąpienia ze spółki niemającej osobowości prawnej będącej następcą prawnym spółki komandytowo-akcyjnej albo likwidacji takiej spółki (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Powyższe oznacza, że art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej ma zastosowanie do przychodów, które nie zostały enumeratywnie wymienione w art. 6 ust. 1 tej ustawy. W art. 6 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej został bowiem wymieniony katalog czynności i zdarzeń prawnych w przypadku wystąpienia których, określa się przychód u wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej, który akcje lub udział w spółce nabył lub objął przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W pkt 4 tego przepisu wymieniony został przychód, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu nadanym „niniejszą ustawą”, tj. ww. ustawą zmieniającą. Zgodnie z tym przepisem, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;

Przy czym, przepis ten, w brzmieniu nadanym ww. ustawą zmieniającą obejmuje także przypadek przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową, np. spółkę komandytową.

Stosownie bowiem do treści art. 5a pkt 28 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t.4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Ponadto, w myśl art. 5a pkt 29 i 31 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • udziale (akcji) – oznacza to również ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w pkt 28 lit. c i d;
 • udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek, o których mowa w pkt 28 lit. c i d.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej również: SKA). Przekształcenie SKA w spółkę komandytową nastąpi w roku obrotowym SKA, który rozpocznie się przed 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku SKA nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej.

Biorąc powyższe pod uwagę zaprezentowane regulacje prawne w odniesieniu do opisanego zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w sytuacji gdy na moment przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w spółce będą zgromadzone zyski bieżące lub niepodzielone zyski z lat poprzednich, przekazane na kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy, to do Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie w art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że na dzień przekształcenia powstanie u niego dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej.

Dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zgodnie bowiem z tym przepisem, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy wskazujące, że przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Natomiast odnosząc się do powołanego przez Wnioskodawcę wyroku sądu administracyjnego tut. Organ informuje, że w myśl zasady wyrażonej w art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi został on wydany w indywidualnej sprawie i dotyczy wyłącznie tej sprawy, w której zapadł.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.