ILPB1/4511-1-351/16-7/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy nie wystąpią Niewypłacone zyski oraz w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy wystąpią Niewypłacone zyski.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 30 marca 2016 r., 5 kwietnia 2016 r. oraz w dniu 24 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy nie wystąpią Niewypłacone zyski – jest prawidłowe,
  • skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy wystąpią Niewypłacone zyski – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy nie wystąpią Niewypłacone zyski oraz w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy wystąpią Niewypłacone zyski.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Wnioskodawca”). Wnioskodawca jest obecnie akcjonariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”). SKA została zawiązana i zarejestrowana w KRS w 2013 r. SKA stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) po zakończeniu jej roku obrotowego, który skończył się 31 października 2015 r. W ramach restrukturyzacji planuje się, że SKA zostanie przekształcona w spółkę komandytową (dalej: „Spółka komandytowa”). W powstałej z przekształcenia Spółce komandytowej Wnioskodawca będzie posiadał status komandytariusza. Wspólnicy Spółki komandytowej, zgodnie z ogólnymi zasadami, będą mogli na bieżąco wpłacać zaliczki na podatek dochodowy i będą opodatkowywać bieżący dochód z działalności gospodarczej.

Na moment przekształcenia, w SKA mogą, ale nie muszą (gdyż nie ma jeszcze ostatecznego sprawozdania finansowego SKA za rok obrotowy, który zakończył się 31 października 2015 r.) znajdować się niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub zyski nieprzeznaczone do wypłaty, a przekazane na kapitał zapasowy lub rezerwowy, zgromadzone w okresie do dnia, w którym SKA stała się podatnikiem CIT. Dodatkowo, na moment przekształcenia, w SKA mogą, ale nie muszą znajdować się zyski z roku bieżącego uzyskane po 31 października 2015 r., czyli już w chwili gdy SKA była podatnikiem CIT (dalej łącznie: „Niewypłacone zyski”). W SKA nie były i nie będą też podejmowane, do dnia przekształcenia, uchwały o wypłacie dywidendy ani o wypłacie zaliczek na poczet wypłaty dywidendy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym nie będzie miała ona Niewypłaconych zysków, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowaniu podatkiem dochodowym...
  2. Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku w SKA w relacji do wysokości tych Niewypłaconych zysków...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, przekształcenie SKA w Spółkę komandytową nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w sytuacji, w której w SKA w chwili przekształcenia nie będą istniały Niewypłacone zyski.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, w związku z przekształceniem SKA w Spółkę komandytową, w przypadku, w którym będzie ona miała Niewypłacone zyski, powstanie po stronie Wnioskodawcy dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym tylko w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku w SKA, w relacji do wysokości tych Niewypłaconych zysków.

Uzasadnienie.

Ad 1.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej „KSH”).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). W myśl przepisu art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Na podstawie art. 553 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów KSH powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej.

Przepisy Ustawy PIT zawierają szczególne regulacje dotyczące skutków podatkowych przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkę osobową (inną niż spółka komandytowo-akcyjna).

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1387; dalej także jako: „Nowelizacja”) dokonano zmian przepisów m.in. Ustawy PIT i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Skutkiem uchwalenia powyższych zmian była zmiana zasad opodatkowania zysków (dochodów) osiąganych przez spółki komandytowo-akcyjne.

Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne stały się (z zastrzeżeniem przepisów intertemporalnych) podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 6 ust. 1 Nowelizacji stanowi, że jeżeli akcje w spółce komandytowo-akcyjnej zostały nabyte lub objęte zanim spółka stała się podatnikiem podatku dochodowego, „przychód wspólnika z tytułu: 1. umorzenia akcji lub wystąpienia z takiej spółki; 2. odpłatnego zbycia tych akcji lub tego udziału; 3. wniesienia tych akcji lub tego udziału do spółki, tytułem wkładu niepieniężnego; 4. o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą; 5. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu”.

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT (w aktualnie obowiązującym brzmieniu) „Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcania”.

Z kolei zgodnie z przepisem art. 5a pkt 31 Ustawy PIT, przez udział w zyskach osób prawnych należy również rozumieć udział m.in. w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych. Mając na uwadze wskazane powyżej regulacje należy uznać, że do przekształcenia SKA w Spółkę komandytową znajduje zastosowanie przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.

Jednocześnie w sytuacji, gdy w SKA na moment przekształcenia nie wystąpią Niewypłacone zyski, czyli nie będzie w SKA: niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, zysków nieprzeznaczonych do wypłaty, a przekazanych na kapitał zapasowy lub rezerwowy oraz zysków bieżących, przekształcenie SKA w Spółkę komandytową nie będzie się wiązało z powstaniem przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Ad 2.

W sytuacji, gdy w SKA będą Niewypłacone zyski, przekształcenie SKA w Spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 Ustawy PIT.

W takiej sytuacji, dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinien być ustalony w wysokości procentowego udziału przypadającego Wnioskodawcy w zysku SKA w relacji do wysokości Niewypłaconych zysków występujących w SKA na moment przekształcenia. Tak ustalony dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem według ryczałtowej stawki w wysokości 19% zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
  • skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy nie wystąpią Niewypłacone zyski – jest prawidłowe,
  • skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową w sytuacji, gdy wystąpią Niewypłacone zyski – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.