ILPB1/4511-1-338/16-2/KF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 25 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą na terenie (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (dalej: „SSE”) na podstawie zezwolenia (1) z dnia 30 grudnia 2006 r. oraz (2) z dnia 30 maja 2014 r. (dalej: „Zezwolenia”). Podstawowym przedmiotem działalności strefowej Wnioskodawcy, określonej w Zezwoleniach, jest działalność produkcyjna, handlowa oraz usługowa w zakresie wyrobów metalowych.

Zgodnie z treścią Zezwolenia (1) Wnioskodawca zobowiązany jest spełnić następujące warunki prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. osiągnięcie zatrudnienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie SSE na poziomie 40 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) w terminie do dnia 30 września 2008 roku i utrzymanie tego stanu przez 5 lat, tj. do dnia 30 września 2013 roku;
 2. poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2006 r. nr 211, poz. 1555) o wartości przewyższającej kwotę 12 000 000,00 złotych (słownie: dwanaście milionów złotych), w terminie do dnia 30 września 2012 roku, z tego:
  • do dnia 30 września 2008 roku co najmniej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych),
  • do dnia 30 września 2012 roku kolejne 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
 3. przestrzeganie regulaminu SSE oraz innych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania strefy.

Natomiast zgodnie z treścią Zezwolenia (2) Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE:

 1. poniesienie na terenie SSE wydatków inwestycyjnych, w rozumieniu § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. nr 232, poz. 1548 z późn. zm.) w wysokości co najmniej 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) do dnia 31 grudnia 2025 r.;
 2. zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia pracowników kształtującego się na poziomie 70 osób (w przeliczeniu na pełne etaty), poprzez zatrudnienie 10 nowych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) po dniu uzyskania zezwolenia w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 80 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 3. zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Wszystkie te warunki prowadząc swą jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawca spełnia, bądź zapewni ich spełnienie zgodnie z terminami zawartymi w Zezwoleniu.

Obecnie, Wnioskodawca zamierza dokonać zmiany formy prawnej działalności, tj. przekształcenie swojej jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o” ), a następnie w docelową spółkę komandytową (dalej: „Spółka komandytowa”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako wspólnik (komandytariusz) Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ustawa o PIT”) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego stanu faktycznego i prawnego Wnioskodawca – jako komandytariusz Spółki komandytowej, powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT).

W opinii Wnioskodawcy, sukcesorem zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT, a związanego ze zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymanym przez Wnioskodawcę i zachowanym po zmianach formy prawnej, będzie najpierw powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie powstała z jej przekształcenia spółka komandytowa.

Pierwszy etap przekształcenia działalności Wnioskodawcy nastąpi na podstawie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm., dalej: „KSH”), zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r, poz. 672, 675 1983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Na skutek powyższego przekształcenia, w myśl art. 5842 KSH, spółce przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. W szczególności spółka przekształcona pozostanie podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 (Wnioskodawca), staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Następnie, po przekształceniu Wnioskodawcy w Spółkę z o.o., Wnioskodawca zostanie przekształcony w docelową Spółkę komandytową na podstawie art. 555 § 1 i n. KSH, w której komandytariuszem zostanie Wnioskodawca. Przekształcenie skutkować będzie pełną kontynuacją praw i obowiązków Spółki z o.o., zgodnie z art. 553 KSH, który stanowi, że Spółce przekształconej (Spółce komandytowej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (Spółki z o.o.). Spółka przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami przekształconej Spółki komandytowej.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, w wyniku zmiany formy prawnej działalności Wnioskodawcy (przekształcenie Wnioskodawcy najpierw w Spółkę z o.o., a następnie w Spółkę komandytową):

 • Spółka komandytowa pozostanie podmiotem zezwolenia na działanie w specjalnej strefie ekonomicznej (zostanie podpisany stosowny aneks do treści Zezwoleń) i będzie kontynuowała prowadzenie działalności na terenie SSE;
 • Spółka komandytowa, jako kontynuator prawny Spółki z o.o., a wcześniej przedsiębiorcy przekształconego (Wnioskodawcy), stanie się właścicielem wszystkich środków trwałych stanowiących majątek przekształconego przedsiębiorstwa, w tym tych, które zostały zakupione po wydaniu Zezwolenia i zlokalizowane w strefie ekonomicznej;
 • Spółka komandytowa, zgodnie z zasadą kontynuacji, stanie się pracodawcą wszystkich pracowników obecnie zatrudnionych przez Wnioskodawcę;
 • Wnioskodawca stanie się komandytariuszem Spółki komandytowej.

Natomiast art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że przepis 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej.

Z kolei, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 ww. ustawy).

W konsekwencji powyższego, jeżeli osobowa spółka handlowa (spółka komandytowa) powstanie wskutek przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), powstałej wcześniej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki kapitałowej.

Ponadto, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej. Należy wskazać, że zezwolenie, uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, udzielane jest przedsiębiorcom. Przedsiębiorcą zaś – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 672 z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Mając na uwadze przekształcenie Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna najpierw w jednoosobową Spółkę z o.o., dla przyjęcia zwolnienia dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282, dalej: USSE), nie ma znaczenia sposób powstania osoby prawnej, czy też to, który z podmiotów poniósł nakłady inwestycyjne i zwiększył zatrudnienie. Znaczenie ma tylko to, czy przedsiębiorca działa w SSE na podstawie ważnego zezwolenia i osiąga dochody pochodzące z SSE.

To oznacza, że zarówno obecnie prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i następnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz docelowa spółka komandytowa posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

W dalszej kolejności podnieść należy, iż wydane na rzecz Wnioskodawcy Zezwolenia nie zawierają żadnych zastrzeżeń lub ograniczeń, z których wynikałoby, że w przypadku przekształcenia Wnioskodawcy w Spółkę z o.o. (w trybie art. 551 § 5 KSH oraz art. 5842 KSH), a następnie przekształcenia tej spółki w Spółkę komandytową (w trybie art. 551 § 1 KSH), powstała w wyniku przekształcenia Spółka komandytowa nie może by podmiotem (beneficjentem) Zezwolenia.

Sama treść USSE, a konkretnie art. 19 ust. 3 stanowi, że zezwolenie może być cofnięte albo zakres lub przedmiot działalności określony w zezwoleniu może zostać ograniczony, jeżeli przedsiębiorca:

 • zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie, lub
 • rażąco uchybił warunkom określonym w zezwoleniu, lub
 • nie usunął uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w art. 18, w terminie do ich usunięcia wyznaczonym w wezwaniu ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przekształcenie podmiotu, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE nie zostało zatem wymienione w art. 19 ust. 3 USSE, jako jedna z przesłanek uzasadniających cofnięcie zezwolenia.

Mając na uwadze powyższe przepisy, zdaniem Wnioskodawcy, skoro:

 • Spółka komandytowa, na mocy zasady kontynuacji wyrażonej w przepisach KSH oraz ustawy Ordynacja Podatkowa, będzie kontynuatorem prawnym działalności gospodarczej Wnioskodawcy oraz Spółki z o.o. i pozostanie w szczególności podmiotem Zezwoleń wydanych wcześniej dla jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
 • Spółka komandytowa będzie kontynuowała – na niezmienionych warunkach – prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i będzie osiągała dochody ze źródła przychodów zlokalizowanego w SSE,
 • przekształcenie podmiotu działającego w SSE nie jest jedną z przesłanek wymienionych w USSE skutkujących utratą zezwolenia,

to przy założeniu spełnienia warunków określonych w Zezwoleniach, Wnioskodawca jako wspólnik (komandytariusz) Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskała Zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o PIT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Specjalne strefy ekonomiczne są częścią terytorium kraju wyodrębnioną administracyjnie, na której możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach, a w szczególności korzystanie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych, o czym wyraźnie stanowi art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282).

Na mocy art. 12 ust. 1 ww. ustawy, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są zwolnione od podatku dochodowego, odpowiednio na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną, przy czym wielkość tej pomocy nie może przekroczyć jej maksymalnej wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 4.

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej, udzielanej zgodnie z ustawą, jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy uprawniające do korzystania z pomocy publicznej, zwane dalej „zezwoleniem” (art. 16 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 5a-5c, uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysługuje podatnikowi wyłącznie z tytułu dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy (art. 21 ust. 5a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w razie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiązany do zapłaty podatku za cały okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Przedsiębiorcą natomiast – w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

W tym miejscu należy podkreślić, że w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych nie ma zastrzeżenia, by przedsiębiorca posiadający zezwolenie działał w niezmienionej formie prawnej.

Z powyższego wynika, że zarówno obecnie prowadzona jednoosobowa działalność gospodarcza Wnioskodawcy, jak i następnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz docelowa spółka komandytowa posiadać będzie status przedsiębiorcy, gdyż zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymuje przedsiębiorca, bez względu na to jaką formę organizacyjno-prawną działalności reprezentuje.

Wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.), przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, 675 i 983) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

W myśl art. 5842 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego.

Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

Osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5, staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej.

Z kolei stosownie do treści art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Jednocześnie, art. 553 Kodeksu spółek handlowych określa, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Natomiast skutki podatkowe przekształcenia podmiotów zostały unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast art. 93a § 2 Ordynacji podatkowej stanowi, że przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:
  1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
  2. spółki kapitałowej.

Z kolei, jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych (art. 93a § 4 ww. ustawy).

W konsekwencji powyższego, jeżeli osobowa spółka handlowa (spółka komandytowa) powstanie wskutek przekształcenia spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), powstałej wcześniej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, Wnioskodawca będący komandytariuszem spółki komandytowej wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki kapitałowej.

Oznacza to, że sukcesorem zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a związanego ze zezwoleniem na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej otrzymanym przez Wnioskodawcę i zachowanym po zmianach formy prawnej, będzie najpierw powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, następnie powstała z jej przekształcenia spółka komandytowa. Z chwilą przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową podatnikami podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności stają się wspólnicy spółki komandytowej.

Podsumowując, Wnioskodawca jako wspólnik (komandytariusz) Spółki komandytowej powstałej wskutek przekształcenia Spółki z o.o., powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej osoby fizycznej (Wnioskodawcy), który jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i korzysta z ulgi w podatku dochodowym (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – po przekształceniu w docelową Spółkę komandytową także będzie korzystać z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.