ILPB1/415-988/14-2/AN | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkoweh wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
ILPB1/415-988/14-2/ANinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. spółka komandytowa
  3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe prosperuje w formie działalności prowadzonej jednoosobowo przez osobę fizyczną. Od 1994 roku podstawowy przedmiot działalności przedsiębiorcy stanowią: handel narzędziami. maszynami, urządzeniami i środkami technicznymi oraz świadczenie usług zabudowy pojazdów użytkowych oraz serwis wyposażenia warsztatowego. Drugi segment działalności stanowi najem powierzchni biurowych, magazynowych. W 2006 roku, w związku z rozwojem przedsiębiorstwa właściciel rozpoczął inwestycję polegającą na budowie obiektu magazynowo-biurowego. Na dzień składania wniosku, jeden z budynków jest w całości przeznaczony pod najem, w drugim poza najmowanymi pomieszczeniami znajduje się siedziba firmy i główne miejsce prowadzonej działalności. Ponadto, przedsiębiorca dysponuje wolnymi powierzchniami i poszukuje kolejnych najemców.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, gdzie ewidencjonuje przychody i koszty związane zarówno z działalnością handlowo-usługową jak i operacje finansowe związane z posiadanymi nieruchomościami. Analiza poszczególnych kont analitycznych umożliwia wydzielenie przychodów i kosztów związanych bezpośrednio z utrzymaniem nieruchomości. Decyzją właściciela przedsiębiorstwa od dnia 1 stycznia 2013 r. prowadzona jest wewnętrzna analiza wyników finansowych w podziale na działalność handlowo-usługową (działalność operacyjna ZCP) oraz wyniki finansowe związane z nieruchomościami (przychody z tytułu najmu oraz media, podatki, bieżąca konserwacja i inne). Celem tworzonych zestawień i analiz jest zobrazowanie wyników ekonomicznych działalności handlowo-usługowej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) przy założeniu, że działalność jest prowadzona w obcym obiekcie na podstawie umowy najmu.

Od dnia 1 stycznia 2013 r. poza księgami handlowymi, w samodzielnie opracowanych arkuszach, prowadzona jest niezależna ewidencja będąca symulacją wyników finansowych planowanej ZCP, gdzie wyłączono faktyczne koszty utrzymania obiektów biurowo- magazynowych, a uwzględniono faktyczne (lub rynkowe – w zależności od okresu) ceny najmu powierzchni magazynowo-biurowych. Arkusze zostały uzupełnione o dane historyczne określające wartość składowych ZCP, np.: wartość środków trwałych, wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo, prowadzona jest ewidencja kosztów zasobów ludzkich związanych z działalnością handlowo-usługową. Kalkulacje uzupełniające i szczegółowo obrazujące przychody, koszty, majątek działu handlowo-usługowego pozwalają na sporządzanie niezależnego zestawienia wyników na działalności, w tym zestawiania danych bilansowych związanych wyłącznie z ZCP.

Właściciel przedsiębiorstwa planuje z dniem 1 stycznia 2015 r. aport ZCP do istniejącej już spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem. Wraz z majątkiem rzeczowym i wartością niematerialną działu element aportowanego ZCP będą stanowić pozostające na dzień 31 grudnia 2014 r. należności, zobowiązania, kontrakty handlowe, baza odbiorców, znak firmowy. Pracownicy przedsiębiorstwa świadczący obecnie pracę w dziale handlowo- usługowym na rzecz właściciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, z dniem 1 stycznia 2015 r. staną się pracownikami spółki komandytowej, jako jeden z elementów aportowanej ZCP.

Niezależnie, obiekt biurowy oraz obiekt magazynowo-biurowy pozostaną własnością przedsiębiorstwa prosperującego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i przedsiębiorca będzie świadczył usługi najmu powierzchni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy aport ZCP do istniejącej spółki komandytowej w której przedsiębiorca aportujący ZCP jest komandytariuszem spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, aport ZCP do istniejącej spółki komandytowej, w której przedsiębiorca aportujący ZCP jest komandytariuszem nie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego ani w podatku VAT ani w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z brzmieniem ustawowej definicji zawartej w art. 2 pkt 27e) ustawy o podatku od towarów i usług oraz w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność handlowo-usługowa przedsiębiorcy i sposób jej klasyfikacji finansowej oraz organizacyjnej spełnia wymogi dla traktowania działu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przychody z tytułu aportu wniesionego do spółki komandytowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych – art. 21 ust. 1 pkt 50b) ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 860 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Z uwagi na fakt, że spółka komandytowa jest osobową spółką prawa cywilnego, która nie ma osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego na gruncie podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy takiej spółki, a nie sama spółka. Zatem to na nich, a nie na spółce, ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One natomiast, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby jednak mówić o sytuacji „odpłatnego zbycia”, w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że w art. 21 ust. 1 pkt 50b powołanej ustawy, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że właściciel przedsiębiorstwa planuje z dniem 1 stycznia 2015 r. aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) do istniejącej już spółki komandytowej, w której jest komandytariuszem. Wraz z majątkiem rzeczowym i wartością niematerialną działu element aportowanego ZCP będą stanowić pozostające na dzień 31 grudnia 2014 r. należności, zobowiązania, kontrakty handlowe, baza odbiorców, znak firmowy. Pracownicy przedsiębiorstwa świadczący obecnie pracę w dziale handlowo – usługowym na rzecz właściciela prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, z dniem 1 stycznia 2015 r. staną się pracownikami spółki komandytowej, jako jeden z elementów aportowanej ZCP.

Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że czynność wniesienia organizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej – jest czynnością neutralną podatkowo. Oznacza to, że dla Wnioskodawcy, jako wnoszącego aport, czynność ta nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie dodaje się, że wniosek Zainteresowanego w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony osobnym pismem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IPPB1/415-1027/14-4/MT | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IPPB3/423-826/14-3/DP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP3/443-1271/14-2/IG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.