ILPB1/415-573/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika słowackiej spółki komandytowej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, w zakresie opodatkowania transferu środków otrzymanych jako należny udział w zysku słowackiej spółki komandytowej oraz w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet udziału w zysku słowackiej spółki komandytowej.
ILPB1/415-573/14-2/APinterpretacja indywidualna
 1. Słowacja
 2. dywidendy
 3. działalność gospodarcza
 4. spółka komandytowa
 5. transfery
 6. zakład
 7. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 3 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika słowackiej spółki komandytowej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki – jest prawidłowe,
 • opodatkowania transferu środków otrzymanych jako należny udział w zysku słowackiej spółki komandytowej – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet udziału w zysku słowackiej spółki komandytowej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika słowackiej spółki komandytowej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, w zakresie opodatkowania transferu środków otrzymanych jako należny udział w zysku słowackiej spółki komandytowej oraz w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet udziału w zysku słowackiej spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawca jest również wspólnikiem spółki komandytowej posiadającej osobowość prawną utworzonej na podstawie przepisów prawa słowackiego, z siedzibą w Republice Słowackiej (zwana dalej również „Spółką”).

Analogicznie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w słowackiej spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników. Pierwszy z nich ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność nieograniczona), natomiast drugi z nich odpowiada jedynie do wysokości wniesionych wkładów (odpowiedzialność ograniczona). Wnioskodawca jest wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności.

Zasady opodatkowania obowiązujące na Słowacji przewidują, iż część dochodów Spółki - ustalona na podstawie właściwych przepisów - przypadająca na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności (w tym również na Wnioskodawcę) stanowi na gruncie słowackiego prawa podatkowego dochód tych wspólników (nie zaś Spółki) proporcjonalnie do ich udziału w zysku, który podlega, odrębnemu od Spółki, opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym, jako dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca otrzymuje bezpośrednio od Spółki środki pieniężne w formie zaliczek na poczet jego udziału w zysku Spółki. Ponadto z zysków osiąganych z działalności Spółki Wnioskodawca będzie otrzymywał bezpośrednio od Spółki środki pieniężne stanowiące jego udział w zysku Spółki. Transfery pieniężne od Spółki do Wnioskodawcy dokonywane są w związku z osiągniętym przez Spółkę zyskiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będące dochodami z działalności wykonywanej w formie Spółki, podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy transfery środków pieniężnych, które otrzyma Wnioskodawca bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...
 3. Czy zaliczki otrzymywane na poczet udziału Wnioskodawcy w zysku Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, dochody uzyskiwane przez Zainteresowanego jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, będące - odpowiadającą udziałowi wspólnika w zysku Spółki - częścią dochodów Spółki, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Należy zauważyć, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z dnia 25 marca 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307, z późn. zm., zwana „ustawą o p.d.o.f.”), osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca położenia źródeł przychodów. Jednocześnie, w art. 4a ustawy o p.d.o.f., ustawodawca postanowił, iż opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych następuje z uwzględnieniem postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Przepisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r., Nr 30, poz. 131, zwana dalej „umową o unikaniu podwójnego opodatkowania) stanowią, iż zyski przedsiębiorstwa umawiającego się państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim umawiającym się państwie (tut. Słowacja) przez położony tam zakład (art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Wówczas zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim umawiającym się państwie (Słowacja), w takiej mierze, w jakiej mogą być przyporządkowane temu zakładowi. Pojęcie „zakładu zostało przy tym sprecyzowane w art. 5 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym oznacza on stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

W świetle powyższego należy zauważyć, iż prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, poprzez bycie wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności Spółki, należy łączyć z istnieniem zakładu w rozumieniu przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Powyższą tezę potwierdza przede wszystkim komentarz do modelowej konwencji OECD, jak również liczne interpretacje indywidualne Ministra Finansów. Przykładowo zacytować można fragment interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r., w której zauważono: „W konsekwencji przyjąć należy, że dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w tej spółce, stanowić będą dla niego dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji stały zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 ww. umowy mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji” (nr IPPB1/415-284/12-2/KS). Godny uwagi wydaje się być również fragment interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2012 r., wydanej w analogicznym stanie faktycznym, gdzie w uzasadnieniu wnioskodawcy, w pełni uznanym za prawidłowe, wskazano: „Powyższe potwierdzają również słowackie przepisy podatkowe. Na ich gruncie osoby niebędące słowackimi rezydentami podatkowymi podlegają opodatkowaniu słowackim podatkiem dochodowym jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Słowacji. Przepisy wskazują przy tym kategorie dochodów, co do których obowiązuje domniemanie, że osiągane były na terytorium Słowacji. Wśród wymienionych pozycji są m.in. dochody osiągane poprzez położony na Słowacji stały zakład. Jednocześnie słowacka ustawa o podatku dochodowym wprowadza przy tym zasadę domniemania istnienia stałego zakładu w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przez wspólników spółek osobowych ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność za ich zobowiązania” (nr IPPB1/415-340/12-2/KS).

Z uwagi na okoliczność, iż dochody, które Wnioskodawca uzyskuje, należy wiązać z działalnością zakładu położonego na terytorium Republiki Słowackiej, mogą być one opodatkowane w Republice Słowackiej. Natomiast w Polsce, stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, są one zwolnione z podatku dochodowego. Przepis ten stanowi bowiem, iż w sytuacji gdy osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może być opodatkowany w Słowacji, to Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania.

Pogląd przedstawiony w niniejszym wniosku o interpretację indywidualną został stanowczo potwierdzony przez organy podatkowe. Został on zaaprobowany m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2012 r. (nr IPPB1/415-1263/12-2/KS),
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 października 2012 r. (nr IPPB1/415-1087/12-2/IF),
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2012 r. (nr IPPB1/415-197/12-2/EC),
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2012 r. (nr IPPB1/415-29/12-2/KS),
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 maja 2011 r. (nr IPPB1/415-268/11-2/ES),
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2011 r. (nr IBPBI/1/415-107/11/BK).

W świetle powyższego uzasadnione jest stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego dochody uzyskiwane przez Zainteresowanego jako wspólnika będą podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednocześnie przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy będzie znajdował zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, środki pieniężne, które otrzymuje bezpośrednio od Spółki, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opinii Wnioskodawcy w tej sytuacji należy łączyć dochody Wnioskodawcy z zakładem na terytorium Republiki Słowackiej.

Wprawdzie, z reguły dywidendy obejmujące wypłaty z tytułu udziału w zysku wypłacane przez Spółkę mającą siedzibę w umawiającym się państwie (tut. Słowacja) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się Państwie (tut. Polska) mogą być opodatkowane w tym drugim Umawiającym się państwie (Polska) - art. 10 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednakże, stosownie do postanowień ust. 4 tego artykułu, powyższej zasady nie stosuje się, jeżeli właściciel dywidend, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie (Polska) prowadzi w drugim umawiającym się państwie (Słowacja), w którym znajduje się siedziba spółki wypłacającej dywidendę, działalność zarobkową przez położony w nim zakład i gdy udział, z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością takiego zakładu lub stałej placówki. W takim przypadku zastosowanie będzie znajdował art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie przedstawionego opisu stanu faktycznego, przekazane Wnioskodawcy przez Spółkę środki pieniężne, z tytułu udziału Zainteresowanego w osiąganym przez Spółkę zysku, będą związane z zakładem istniejącym na terytorium Republiki Słowackiej, a zatem powinny podlegać opodatkowaniu według zasad przewidzianych w art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku zaaprobował również Minister Finansów działający przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 1 lutego 2012 r., w której, uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, przychylił się do konstatacji: „(...) transfer środków pochodzących z podziału zysku Spółki do Wnioskodawcy, w części wynikającej z udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki i zgodnie z umową Spółki, nie rodzi dla Wnioskodawcy skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych. Poszczególni wspólnicy Spółki, w tym Wnioskodawca opodatkowują swój dochód jako zysk zakładu na terytorium Słowacji, zgodnie z krajowymi słowackimi przepisami podatkowymi. Sam transfer środków stanowi wyłącznie transakcję o charakterze wewnętrznym, niemającą odbicia w obrocie zewnętrznym” i dalej „(...) na gruncie postanowień umowy ze Słowacją, dochody te regulowane będą postanowieniami art. 7 tej Umowy, zgodnie z którym Słowacji przysługuje prawo opodatkowania dochodów osiąganych przez zakład. Powyższa kwalifikacja dotyczyć będzie całości dochodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle postanowienia art. 10 ust. 4 Umowy ze Słowacją w sytuacji, gdy udział z tytułu którego wypłacane są dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością położonego w umawiającym się państwie zakładu, dochody z tytułu dywidend przypisywane są temu zakładowi i opodatkowywane zgodnie z regulacjami art. 7 Umowy ze Słowacją.” (nr IPTPB2/415-706/11-4/MP).

W świetle przedstawionych argumentów, uzasadnione jest stanowisko, iż otrzymywanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analogicznie jak w pytaniu nr 1 przy ustalaniu dochodu Wnioskodawcy będzie znajdował zastosowanie art. 27 ust. 8 ustawy p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, środki pieniężne, które otrzymuje bezpośrednio od Spółki w formie zaliczek na poczet zysku nie podlegają opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opinii Wnioskodawcy, w związku z brakiem możliwości przypisania przychodów występujących po stronie komplementariusza komandytowej spółki słowackiej na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie występuje po jego stronie obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższa teza stanowi logiczną konsekwencję związaną z uzasadnionym powyżej stanowiskiem w sprawie braku opodatkowania podatkiem dochodowym osób fizycznych dochodów i transferów środków pochodzących z podziału zysku słowackiej spółki komandytowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika słowackiej spółki komandytowej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki – jest prawidłowe,
 • opodatkowania transferu środków otrzymanych jako należny udział w zysku słowackiej spółki komandytowej – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet udziału w zysku słowackiej spółki komandytowej – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie natomiast do art. 4a ww. ustawy, przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej, kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu udziału w takiej spółce jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności należy rozpatrywać z uwzględnieniem umowy z dnia 18 sierpnia 1994 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131, z późn. zm.).

Wskazać należy, że pomocnym w interpretacji tej umowy może być tekst Modelowej Konwencji OECD, stanowiącej wzór umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawieranych przez Polskę, jak i brzmienie Komentarza do niej. Zostały one wypracowane w drodze konsensusu przez wszystkie państwa członkowskie OECD, które zobowiązały się tym samym do stosowania zawartych w nich postanowień.

Modelowa Konwencja, jak i Komentarz do niej, nie są wprawdzie źródłem powszechnie obowiązującego prawa, natomiast stanowią wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zatem, obowiązki podatkowe podmiotów w odrębnych państwach należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz Modelowej Konwencji OECD wraz z Komentarzem.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, w rozumieniu niniejszej umowy określenie „zakład” oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 2 ww. umowy, określenie „zakład” obejmuje w szczególności:

 1. miejsce zarządu,
 2. filię,
 3. biuro,
 4. fabrykę,
 5. warsztat oraz
 6. kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w spółce komandytowej posiadającej osobowość prawną utworzonej na podstawie przepisów prawa słowackiego, z siedzibą w Republice Słowackiej.

W związku z tym należy stwierdzić, że prowadzona przez Wnioskodawcę - polskiego rezydenta podatkowego - działalność w spółce z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej będzie stanowić słowacki zakład tej osoby w rozumieniu art. 5 ust. 1 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W odniesieniu do kwestii opodatkowania dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej z siedzibą w Republice Słowackiej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, należy wskazać, że z uwagi na to, że źródło dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty zysku oraz uczestnictwa w spółce osobowej jest położone na terytorium Słowacji, do określenia źródła dochodów oraz zasad opodatkowania tych dochodów niezbędne jest odwołanie się do postanowień art. 7 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. umowy, zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takie mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zatem w myśl powyższych uregulowań, dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w zysku spółki osobowej będą stanowić zyski z działalności gospodarczej osiągane za pośrednictwem stałego zakładu, które zgodnie z postanowieniami art. 7 umowy mogą podlegać opodatkowaniu również na terytorium Słowacji.

W konsekwencji, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania w Polsce należy zastosować art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy, w brzmieniu obowiązującym w dacie zaistnienia stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Słowacji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień litery b) i ustępu 3, zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby, może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony z opodatkowania.

Z kolei - w myśl art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych - podatek określa się w następujący sposób:

 1. do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodów oblicza się podatek według skali określonej w ust. 1;
 2. ustala się stopę procentową tego podatku do tak obliczonej sumy dochodów;
 3. ustaloną zgodnie z pkt 2 stopę procentową stosuje się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W związku z tym w Polsce dochód z tytułu działalności prowadzonej na terytorium Słowacji podlega opodatkowaniu z zastosowaniem metody unikania podwójnego opodatkowania zawartej w art. 24 ust. 1 lit. a) umowy, tzn. z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją, na zasadach określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, z tytułu udziału w słowackiej spółce komandytowej podlega w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku oraz art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, tj. w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólnika słowackiej spółki komandytowej ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki, jest prawidłowe.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął również wątpliwość dotyczącą opodatkowania środków pieniężnych otrzymywanych bezpośrednio od spółki, jako należny udział w zysku tej spółki, a zatem transferu środków pochodzących z podziału zysku spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca winien opodatkowywać wskazane we wniosku dochody jako zyski zakładu na wskazanych powyżej zasadach, tj. jako zyski zakładu, które będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Natomiast sam transfer tych środków do Wnioskodawcy jest neutralny podatkowo.

W związku z powyższym należy wskazać, że skoro spółka jest podmiotem transparentnym podatkowo, to otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych bezpośrednio od spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, jako należny udział w zysku tej spółki, nie wiąże się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można jednak zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawcy, że: „otrzymywanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 lit. a) umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania”.

Wprawdzie dochody Wnioskodawcy stanowiące zyski zakładu, jako przychód należny, korzystać będą ze wskazanego przez Wnioskodawcę zwolnienia z opodatkowania, jednakże późniejsza wypłata środków pieniężnych otrzymywanych przez Wnioskodawcę bezpośrednio od Spółki, jako należny Wnioskodawcy udział w zysku Spółki, będzie czynnością wyłącznie techniczną, neutralną podatkowo.

Powyższe odnosi się również do zaliczek otrzymywanych na poczet udziału Wnioskodawcy w zysku słowackiej spółki komandytowej. W tym przypadku także należy opodatkowywać dochody uzyskane za pośrednictwem spółki słowackiej jako zyski zakładu na wskazanych powyżej zasadach, tj. jako zyski zakładu, które będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy. Natomiast wypłata zaliczki na poczet udziału w zysku jest na gruncie polskich przepisów neutralna podatkowo.

Zatem również wypłata zaliczek na poczet udziału Wnioskodawcy w zysku słowackiej spółki komandytowej nie wiąże się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2, tj. w zakresie opodatkowania transferu środków otrzymanych jako należny udział w zysku słowackiej spółki komandytowej, oraz w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 3, tj. w zakresie opodatkowania zaliczek otrzymywanych na poczet udziału w zysku słowackiej spółki komandytowej – z uwagi na błędną argumentację zawartą w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do ww. pytań – należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism organów podatkowych, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.