ILPB1/415-1471/14-4/AN | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie: obowiązku odprowadzania przez powiernika – jako płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej.
ILPB1/415-1471/14-4/ANinterpretacja indywidualna
 1. obowiązek płatnika
 2. powiernictwo
 3. przychód
 4. płatnik
 5. spółka komandytowa
 6. spółka osobowa
 7. udział
 8. udziałowiec
 9. umowa powiernictwa
 10. wkład
 11. wspólnik
 12. zbycie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 9 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • obowiązku odprowadzania przez powiernika – jako płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 2) – jest prawidłowe,
 • obowiązku zapłaty przez powiernika zaliczek za okres, w którym nie nabyto jeszcze prawa do udziału w zysku oraz odsetek w razie gdyby tych zaliczek nie płacono (pytanie nr 3) – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku odprowadzania przez powiernika – jako płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej oraz obowiązku zapłaty przez powiernika zaliczek za okres, w którym nie nabyto jeszcze prawa do udziału w zysku oraz odsetek w razie gdyby tych zaliczek nie płacono.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała na podstawie umowy powiernictwa na zlecenie osoby fizycznej (Zlecającego).

Na podstawie umowy powierniczej Wnioskodawca zobowiązany jest we własnym imieniu, ale na rzecz tego samego Zlecającego, utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) oraz spółkę komandytową (dalej „sp.k”).

Wnioskodawca ma być jedynym wspólnikiem sp. z o.o.

W sp.k. komplementariuszem będzie sp. z o.o., a komandytariuszem Wnioskodawca.

Schemat w załączeniu obrazuje strukturę powiązań.

Do zadań Wnioskodawcy oprócz utworzenia dwóch powyższych spółek należy:

 1. objęcie udziałów w sp. z o.o. na rzecz Zlecającego i wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
 2. wykonywanie zgodnie z dyspozycjami Zlecającego praw wspólnika, w tym oddawania głosów na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.;
 3. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce z o.o.;
 4. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich udziałów w sp. z o.o.;
 5. przystąpienie do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza oraz wniesienie wkładu do spółki komandytowej;
 6. wykonywanie uprawnień komandytariusza w spółce komandytowej zgodnie z dyspozycjami Zlecającego;
 7. nieodpłatne wydanie Zlecającemu wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce komandytowej;
 8. nieodpłatne wydanie Zlecającemu ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej.

Do obowiązków Zlecającego należy przekazanie Wnioskodawcy środków niezbędnych na pokrycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. oraz wkładów do spółki komandytowej oraz innych ewentualnych kwot, których zapłaty od wspólników zażąda sp. z o.o. lub sp.k.

Wnioskodawcy należy się wynagrodzenie z tytułu wykonywania usług powierniczych.

W umowie spółki komandytowej znajduje się zapis, iż do czasu zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej, najpóźniej do dnia 30.11.2015 r., cały zysk dzielony jest pomiędzy pozostałych wspólników.

Począwszy od 1.12.2015 r. lub wcześniej jeżeli Wnioskodawca (a de facto Zlecający) złoży wcześniej oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku spółki, Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu) przysługiwać będzie określony w umowie spółki komandytowej udział w zysku.

Udział ten będzie przysługiwał niejako z mocą wsteczną i obejmować będzie zysk wypracowany przez spółkę komandytową od dnia rozpoczęcia działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) lub upływu terminu na złożenie tego oświadczenia, tj. 30.11.2015 r.

Do czasu złożenia oświadczenia lub do dnia upływu terminu na jego złożenie (tj. 30.11.2015 r.), ewentualna część zysku przypadająca Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu), będzie przypadała pozostałym wspólnikom, którzy z tego tytułu odprowadzą zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca – jako powiernik – zobowiązany będzie do opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu działalności w formie spółki komandytowej, który przypadać mu będzie jako formalnemu wspólnikowi...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej...

W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2

 1. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty zaliczek za okres, w którym nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku...
 2. Czy Wnioskodawca osiągnie przychód w związku z wydaniem Zlecającemu ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce komandytowej oraz udziałów w sp. z o.o....

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania pkt 2 i 3 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zostało rozpatrzone odrębnym pismem.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy obciąża, co do zasady, podatnika. Tylko w przypadkach w ustawie przewidzianych obowiązek ten może obciążyć inny podmiot, który wówczas pełni funkcję płatnika.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pytanie nr 1, podatnikiem podatku od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w charakterze wspólnika w spółce komandytowej, będzie Zlecający – jako rzeczywisty beneficjent – a nie Wnioskodawca. Zlecający zobowiązany będzie zatem opodatkować swoje dochody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca – jako osoba prawna – nie będzie w związku z tym zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych związanych z dochodami osiąganymi jako powiernik w spółce komandytowej.

Brak także regulacji prawnych, która w przedstawionym stanie faktycznym, stanowiłaby o obowiązku pobierania przez Wnioskodawcę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za podatnika, tj. pełnienia przez Wnioskodawcę funkcji płatnika. Wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za Zlecającego w związku z dochodami osiąganymi przez Zlecającego za pośrednictwem Wnioskodawcy w spółce komandytowej.

Podsumowując Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Wnioskodawca, zgodnie ze stanowiskiem w zakresie pytania nr 2, stoi na stanowisku, że nie będzie musiał płacić zaliczek na podatek dochodowy, w ogóle, a więc w konsekwencji także za okres, w którym nie miał jeszcze prawa do udziału w zysku. W razie jednak uznania, że to na Wnioskodawcy, a nie Zlecającym ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje z momentem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek podatkowy.

W myśl art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. Za zaległości podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Analogiczny zapis zawiera art. 8 ust. 1 PIT (w razie uznania Wnioskodawcy za płatnika).

Mając powyższe na uwadze obowiązek podatkowy powstanie dopiero w miesiącu, w którym Wnioskodawca złoży oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku lub najpóźniej od 1.12.2015 r. Dopiero wówczas osoba uprawniona nabędzie prawo do zysku w spółce komandytowej. Zatem zaliczka powinna być wpłacona do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do 30.11.2015 r. Do tego czasu nie można przyjąć, że powstało zobowiązanie podatkowe, z tytułu zaliczek od części zysku przypadającej na Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego), powstałego przed złożeniem oświadczenia lub upływem terminu na jego złożenie, bowiem Wnioskodawca (a de facto Zlecający), zgodnie z umową spółki komandytowej, nie nabył jeszcze prawa do tego zysku. W konsekwencji nie może być mowy o jakiejkolwiek zaległości podatkowej z tytułu zaliczek od zysku wypracowanego przez spółkę komandytową do czasu złożenia oświadczenia lub upływu terminu na jego złożenie oraz nie można od tej zaległości naliczać odsetek.

Podsumowując obowiązek do zapłaty zaliczek powstanie dopiero w miesiącu kolejnym po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub w terminie złożenia deklaracji rocznej, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do dnia 30.11.2015 r. (wówczas zysk należy się automatycznie z dniem 1.12.2015 r.). Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, bowiem w ogóle nie powstanie w stosunku do tego zysku zaległość podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie obowiązku odprowadzania przez powiernika – jako płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej (pytanie nr 2) jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która działała na podstawie umowy powiernictwa na zlecenie osoby fizycznej (Zlecającego). Na podstawie niniejszej umowy Wnioskodawca jest zobowiązany we własnym imieniu, ale na rzecz Zlecającego, utworzyć kolejną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) oraz spółkę komandytową (dalej „sp.k”). Wnioskodawca ma być jedynym wspólnikiem sp. z o.o. Natomiast sp.k. będzie komandytariuszem. W umowie spółki komandytowej znajduje się zapis, iż do czasu zgłoszenia przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej, najpóźniej do dnia 30.11.2015 r., cały zysk dzielony jest pomiędzy pozostałych wspólników. Począwszy od 1.12.2015 r. lub wcześniej jeżeli Wnioskodawca (a de facto Zlecający) złoży wcześniej oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku spółki, Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu) przysługiwać będzie określony w umowie spółki komandytowej udział w zysku. Udział ten będzie przysługiwał niejako z mocą wsteczną i obejmować będzie zysk wypracowany przez spółkę komandytową od dnia rozpoczęcia działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej przez Wnioskodawcę (a de facto Zlecającego) lub upływu terminu na złożenie tego oświadczenia, tj. 30.11.2015 r. Do czasu złożenia oświadczenia lub do dnia upływu terminu na jego złożenie (tj. 30.11.2015 r.), ewentualna część zysku przypadająca Wnioskodawcy (a de facto Zlecającemu), będzie przypadała pozostałym wspólnikom, którzy z tego tytułu odprowadzą zaliczki na podatek dochodowy.

W nawiązaniu do powyższego Zainteresowany powziął wątpliwość, czy będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowych od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

 1. obliczenie,
 2. pobranie,
 3. wpłacenie

– podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W rozpatrywanej sprawie, w celu ustalenia czy na Wnioskodawcy ciążą obowiązki płatnika, należy w szczególności ustalić po czyjej stronie – powiernika czy powierzającego – powstanie przychód i z jakiego tytułu.

W tym celu pomocne będzie odniesienie się do instytucji powiernictwa.

Tut. Organ zauważa, że w obrocie gospodarczym zarówno osoby fizyczne jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) nie muszą działać osobiście; dopuszczalne jest działanie przez przedstawiciela. Istota przedstawicielstwa w prawie cywilnym polega na tym, że pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Osoba, która dokonuje czynności określana jest mianem przedstawiciela, natomiast osoba, w imieniu której czynność jest dokonywana – mianem reprezentowanego. Jeżeli czynność dokonana przez przedstawiciela mieści się w granicach umocowania udzielonego przez reprezentowanego, wywołuje ona bezpośredni skutek dla podmiotu, który udzielił pełnomocnictwa. Powszechnie wskazuje się, że prawu cywilnemu znane są także inne podobne instytucje, które pełnią funkcje zbliżone do przedstawicielstwa, przy czym nie należy ich utożsamiać z przedstawicielstwem. Od tej instytucji należy odróżnić np. powiernika, który na zewnątrz działa jako samodzielny podmiot prawa, jednak z mocy wewnętrznego porozumienia z inną osobą, na rzecz której działa, nie występuje we własnym interesie.

Powiernictwo jako instytucja prawna nie jest uregulowane w prawie polskim. Podstawą do konstruowania czynności powierniczych jest wyrażona w art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm. – oznaczonego w dalszej części skrótem „k.c.”), zasada swobody kontraktowej. Zgodnie z tym przepisem, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Najczęściej podstawą do skonstruowania umowy powierniczej jest umowa zlecenia. Prawa i obowiązki stron tej umowy należy zasadniczo oceniać według przepisów o zleceniu.

Jak wynika z art. 734 i 735 k.c., istotą umowy zlecenia jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie lub (jeżeli tak stanowi umowa) w imieniu własnym, lecz na rachunek zlecającego. W tym ostatnim wypadku wszelkie nabycie praw lub rzeczy ma charakter powierniczy (fiduicjalny), a przyjmujący zlecenie ma obowiązek wydać zlecającemu wszystko co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 k.c.).

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze jest zatem ograniczone poprzez:

 • ograniczenie czasowe – zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa na pierwsze żądanie zleceniodawcy;
 • ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa;
 • nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw, prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie – zgodnie z art. 742 k.c. dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 k.c.);
 • przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie. Od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe (art. 741 k.c.).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w związku z zawartą umową powiernictwa nie będzie rzeczywistym podmiotem praw przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej. Zainteresowany – jako powiernik – będzie zobowiązany do nieodpłatnego wydania Zlecającemu (powierzającemu) wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w tej Spółce.

W konsekwencji to Zlecający uzyska przychód, który będzie zobowiązany sam opodatkować. Należy przy tym wyjaśnić, że spółki osobowe, w tym Spółka komandytowa są transparentne podatkowo co oznacza, że dochody tych spółek nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej uzależniony jest od statusu wspólnika.

Stosownie do art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej). Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, przez spółkę niebędącą osobą prawną, należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady do przychodów z działalności gospodarczej należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opisu zdarzenia przyszłego i ww. przepisy należy zauważyć, że podatnikiem podatku od dochodów osiągniętych z tytułu uczestnictwa Wnioskodawcy w charakterze wspólnika w spółce komandytowej, będzie Zlecający – jako rzeczywisty beneficjent – a nie Wnioskodawca. Zlecający zobowiązany będzie zatem opodatkować swoje dochody z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za Zlecającego w związku z dochodami osiąganymi przez Zlecającego za pośrednictwem Wnioskodawcy w spółce komandytowej.

Podsumowując Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych przez osobę fizyczną z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy odnośnie pytania nr 2 uznano za prawidłowe.

W związku z tym odpowiedź na pytanie Spółki oznaczone we wniosku nr 3 – jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.