ILPB1/415-1295/14-2/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej,obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika oraz obowiązku zapłaty zaliczek, za okres, w którym Wnioskodawca nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby Wnioskodawca tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku.
ILPB1/415-1295/14-2/APinterpretacja indywidualna
 1. spółka komandytowa
 2. udział
 3. umowa powiernictwa
 4. zyski
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej – jest prawidłowe,
 • obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika – jest prawidłowe,
 • obowiązku zapłaty zaliczek, za okres, w którym Wnioskodawca nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby Wnioskodawca tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej, w zakresie obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika oraz w zakresie obowiązku zapłaty zaliczek, za okres, w którym Wnioskodawca nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby Wnioskodawca tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, która zawarła jako zlecający Umowę powierniczą ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka Powiernik). Przedmiotem tej umowy jest zawiązanie przez Spółkę Powiernika we własnym imieniu, ale na rzecz Wnioskodawcy, kolejnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „sp. z o.o.”) oraz spółki komandytowej (dalej „sp.k.” lub „spółka komandytowa”). Spółka Powiernik ma być jedynym wspólnikiem sp. z o.o. W sp.k. komplementariuszem będzie sp. z o.o., a komandytariuszem Spółka Powiernik.

Do zadań Spółki Powiernika oprócz utworzenia dwóch powyższych spółek należy:

 1. objęcie udziałów w sp. z o.o. na rzecz Wnioskodawcy i wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego;
 2. wykonywanie zgodnie z dyspozycjami Wnioskodawcy praw wspólnika, w tym oddawania głosów na zgromadzeniu wspólników sp. z o.o.;
 3. nieodpłatne wydanie Wnioskodawcy wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce z o.o. niezwłocznie po ich uzyskaniu;
 4. przystąpienie do spółki komandytowej w charakterze komandytariusza oraz wniesienie wkładu do spółki komandytowej;
 5. wykonywanie uprawnień komandytariusza w spółce komandytowej zgodnie z dyspozycjami Wnioskodawcy;
 6. nieodpłatne wydanie Wnioskodawcy wszelkich korzyści wynikających z uczestnictwa w spółce komandytowej.

Do obowiązków Wnioskodawcy należy przekazanie Spółce Powiernik środków niezbędnych na pokrycie kapitału zakładowego w sp. z o.o. oraz wkładów do spółki komandytowej oraz innych ewentualnych kwot, których zapłaty od wspólników zażąda sp. z o.o. lub spółka komandytowa. Spółce Powiernikowi należy się wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług powierniczych.

W umowie spółki komandytowej znajduje się zapis, iż do czasu zgłoszenia przez Wnioskodawcę - za pośrednictwem Spółki Powiernika - woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej, najpóźniej do dnia 30 listopada 2015 r., cały zysk dzielony jest pomiędzy pozostałych wspólników. Począwszy od 1 grudnia 2015 r. lub wcześniej, jeżeli Wnioskodawca - za pośrednictwem Spółki Powiernika - złoży wcześniej oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku spółki, Wnioskodawcy - za pośrednictwem Spółki Powiernika - przysługiwać będzie określony w umowie spółki komandytowej udział w zysku. Udział ten będzie przysługiwał Wnioskodawcy - za pośrednictwem Spółki Powiernika - niejako z mocą wsteczną i obejmować będzie zysk wypracowany przez spółkę komandytową od dnia rozpoczęcia działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej przez Wnioskodawcę - za pośrednictwem Spółki Powiernika - lub upływu terminu na złożenie tego oświadczenia, tj. 30 listopada 2015 r. Do czasu złożenia oświadczenia lub do dnia upływu terminu na jego złożenie (tj. 30 listopada 2015 r.), ewentualna część zysku przypadająca Wnioskodawcy - za pośrednictwem Spółki Powiernika - będzie przypadała pozostałym wspólnikom, którzy z tego tytułu odprowadzą zaliczki na podatek dochodowy.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą i wybrał opodatkowanie na zasadzie wynikającej z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „PIT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej na jego rzecz, ale za pośrednictwem Spółki Powiernika...

W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1

 1. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika...

W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2

 1. Czy Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty zaliczek, za okres, w którym nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodu osiąganego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na jego rzecz przez Spółkę Powiernika jako komandytariusza w ramach spółki komandytowej będzie zlecający, czyli Wnioskodawca.

Zgodnie z art. 1 PIT, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. Stosownie do art. 9 ust. 1, 1a i 2 PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej (dalej „OP”) zaniechano poboru podatku.

Podstawowym warunkiem wystąpienia u podatnika obowiązku zapłaty podatku dochodowego jest zatem uzyskanie przez niego dochodu, rozumianego jako nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania w rozumieniu ww. ustawy podatkowej. Istotą powstania zobowiązania w tym podatku jest zatem uzyskanie przez osobę fizyczną (podatnika) korzyści (przysporzenia) ze zdarzenia, czy też czynności prawnej, z którymi ww. ustawa wiąże obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego. Dochody wypracowane przez tę spółkę nie stanowią zatem odrębnego przedmiotu opodatkowania. Podatnikami podatku dochodowego od dochodów wypracowanych w ramach tej spółki są (co do zasady) jej wspólnicy.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 PIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (w tym także spółkę komandytową).

Zauważyć jednak należy, że w obrocie gospodarczym zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe) nie muszą działać osobiście. Dopuszczalne jest działanie przez przedstawiciela. Istota przedstawicielstwa w prawie cywilnym polega na tym, że pewna osoba dokonuje w imieniu i na rzecz innego podmiotu czynności prawnych. Osoba, która dokonuje czynności, określana jest mianem przedstawiciela, natomiast osoba, w imieniu której czynność jest dokonywana - mianem reprezentowanego. Jeżeli czynność dokonana przez przedstawiciela mieści się w granicach umocowania udzielonego przez reprezentowanego, wywołuje ona bezpośredni skutek dla podmiotu, który udzielił pełnomocnictwa. Powszechnie wskazuje się, że prawu cywilnemu znane są także inne podobne instytucje, które pełnią funkcje zbliżone do przedstawicielstwa, przy czym nie należy ich utożsamiać z przedstawicielstwem. Od tej instytucji należy odróżnić np. powiernika, który na zewnątrz działa jako samodzielny podmiot prawa, jednak z mocy wewnętrznego porozumienia z inną osobą, na rzecz której działa, nie występuje we własnym interesie.

Powiernictwo, jako instytucja prawna, nie jest uregulowane w prawie polskim. Podstawą do konstruowania czynności powierniczych jest wyrażona w art. 3531 Kodeks cywilny (dalej „KC”), zasada swobody kontraktowej. Zgodnie z tym przepisem, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Najczęściej podstawą do skonstruowania umowy powierniczej jest umowa zlecenia. Prawa i obowiązki stron tej umowy należy zatem zasadniczo oceniać według przepisów o zleceniu.

Jak wynika z art. 734 i 735 KC, istotą umowy zlecenia jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej w imieniu dającego zlecenie lub (jeżeli tak stanowi umowa) w imieniu własnym lecz na rachunek zlecającego. W tym ostatnim wypadku wszelkie nabycie praw lub rzeczy ma charakter powierniczy (fiduicjalny), a przyjmujący zlecenie ma obowiązek wydać zlecającemu wszystko, co przy wykonaniu zlecenia dla niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 zd. 2 KC).

Władztwo nad nabytymi prawami, jakie można przypisać zleceniobiorcy wykonującemu zlecenie powiernicze, jest ograniczone, a to poprzez:

 • ograniczenie czasowe - zleceniobiorca obowiązany jest przekazać nabyte prawa bądź uzyskane korzyści na pierwsze żądanie zleceniobiorcy;
 • ustawowo wyłączoną możliwość rozporządzania tymi prawami lub korzyściami na rzecz kogo innego aniżeli zleceniodawca lub wskazany przezeń podmiot, co powoduje wyłączenie możliwości efektywnego zwiększenia masy majątkowej zleceniobiorcy o prawa nabyte w wykonaniu powiernictwa;
 • nieekwiwalentność dla zleceniobiorcy zbycia nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek zlecającego praw - prawa te przenoszone są na zlecającego nieodpłatnie - zgodnie z art. 742 KC dający zlecenie zwraca przyjmującemu zlecenie jedynie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia, oraz zwalnia go od zobowiązań, które ten w powyższym celu zaciągnął w imieniu własnym, natomiast w przypadku przenoszenia powierniczo nabytych praw na wskazaną przez zlecającego osobę trzecią cena zbycia stanowi należność zleceniodawcy (art. 740 KC);
 • przyjmującemu zlecenie nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie; od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu zlecenie odsetki ustawowe (art. 741 KC).

W rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zawarł ze Spółką Powiernik umowę powiernictwa. Na podstawie tej umowy Spółka Powiernik zobowiązana jest do zawiązania spółki komandytowej, wniesienia wkładu, wykonywania ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce komandytowej - zgodnie z poleceniami Wnioskodawcy. Ponadto Spółka Powiernik zobowiązana jest do nieodpłatnego wydania Wnioskodawcy wszystkiego co uzyskał z tytułu członkostwa w spółce komandytowej. W aktach rejestrowych formalnie jako wspólnik spółki komandytowej figuruje Spółka Powiernik, jednakże rzeczywistym podmiotem praw i obowiązków przysługujących z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej jest Wnioskodawca.

Mając na względzie przytoczone wyżej przepisy stwierdzić należy, że (co do zasady) podatnikami podatku dochodowego z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę komandytową są wspólnicy tej spółki. Wynika to z faktu, że generalnie to wspólnicy ci są jednocześnie beneficjentami korzyści uzyskiwanych przez spółkę, tj. uczestniczą w wypracowanym przez nią zysku. Jednakże w opisanym stanie faktycznym, w związku z zawartą umową zlecenia powierniczego, rzeczywistym beneficjentem skutków prowadzonej przez spółkę działalności nie jest Spółka Powiernik (formalny wspólnik), lecz powierzający (Wnioskodawca). Spółka Powiernik zobowiązana jest mu bowiem wydać nieodpłatnie wszystko co uzyskała z tytułu członkostwa w spółce komandytowej, a Wnioskodawca jest zobowiązany pokrywać wszelkie wydatki związane z uczestnictwem w tej spółce komandytowej. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że w opisanym zdarzeniu brak jest podstaw do obciążania Spółki Powiernika obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów wypracowanych przez spółkę komandytową. Pomimo, że formalnie będzie on wspólnikiem tej spółki, to z uwagi na zawartą umowę zlecenia powierniczego, nie uzyska on przychodu podatkowego z tytułu udziału w tej spółce. Z tego względu obowiązek zapłaty podatku dochodowego będzie spoczywał na Wnioskodawcy, jako na faktycznym beneficjencie.

Analogiczne stanowisko znajduje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach podatkowych, m.in. interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r. (IBPBI/1/415-1174/13/KB).

Podsumowując, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej na jego rzecz, ale za pośrednictwem Spółki Powiernika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, zgodnie z art. 44 ust. 1 PIT, podatnicy osiągający dochód z działalności gospodarczej zobowiązani są samodzielnie odprowadzać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy. Wnioskodawca, zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w odpowiedzi na pytanie nr 1, będzie zobowiązany opodatkować dochód osiągnięty z tytułu uczestnictwa (pośredniego) w spółce komandytowej - będzie on zatem podatnikiem w związku z dochodami osiągniętymi ze spółki komandytowej. W myśl przytoczonego artykułu zaliczki miesięczne odprowadzają podatnicy. W takim stanie prawnym obowiązek zapłaty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, w związku z osiąganiem przez Wnioskodawcę - za pośrednictwem Spółki Powiernika będącego osobą prawną - dochodu z działalności spółki komandytowej, spoczywać będzie na Wnioskodawcy jako podatniku i ostatecznym beneficjencie tych dochodów. Z uwagi na wybór przez Wnioskodawcę opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c PIT, sposób określania wysokości zaliczek wynikać będzie z art. 44 ust. 3f PIT.

Podsumowując, Wnioskodawca będzie zobowiązany do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 3, zgodnie z art. 123 kodeksu spółek handlowych, komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do wniesionego wkładu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, umowa spółki komandytowej stanowi, że prawo do zysku przysługuje komandytariuszowi (Spółce Powiernikowi a de facto Wnioskodawcy), dopiero od momentu złożenia przez niego oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku, najpóźniej jednak z dniem 1 grudnia 2015 r. Do tego czasu nie ma on prawa do zysku. W razie złożenia takiego oświadczenia lub najpóźniej z dniem 1 grudnia 2015 r., zysk przysługuje mu niejako z mocą wsteczną, tj. od rozpoczęcia działalności spółki komandytowej. Do czasu złożenia oświadczenia lub do dnia upływu terminu na jego złożenie (tj. 30 listopada 2015 r.), ewentualna część zysku przypadająca Wnioskodawcy, będzie przypadała pozostałym wspólnikom, którzy z tego tytułu odprowadzą zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Mając powyższe na uwadze, do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub do czasu upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, Wnioskodawca nie ma prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Prawo to nabywa dopiero z momentem złożenia oświadczenia, najpóźniej z dniem 1 grudnia 2015 r.

Jak wskazano w odpowiedzi na pytanie nr 2 Wnioskodawca z tytułu dochodów uzyskanych ze spółki komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika zobowiązany będzie do uiszczania miesięcznych zaliczek. Zaliczki te są płatne do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu osiągnięcia przychodu (art. 44 ust. 6 PIT).

Zgodnie z art. 21 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe powstaje z momentem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże obowiązek podatkowy.

W myśl art. 51 § 1 ordynacji podatkowej, zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie zaliczkę na podatek.

Mając powyższe na uwadze, obowiązek podatkowy powstanie dla Wnioskodawcy dopiero w miesiącu, w którym złoży oświadczenie o woli uczestnictwa w zysku lub od 1 grudnia 2015 r. Zatem zaliczka powinna być wpłacona przez Wnioskodawcę do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku lub najpóźniej w dniu złożenia zeznania podatkowego, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do 30 listopada 2015 r. Do tego czasu nie można przyjąć, że powstało zobowiązanie podatkowe, z tytułu zaliczek od części zysku przypadającej na Wnioskodawcę, powstałego przed złożeniem oświadczenia lub upływem terminu na jego złożenie, bowiem Wnioskodawca, zgodnie z umową spółki komandytowej, nie nabył jeszcze prawa do tego zysku. W konsekwencji nie może być mowy o jakiejkolwiek zaległości podatkowej z tytułu zaliczek od zysku wypracowanego przez spółkę komandytową do czasu złożenia oświadczenia lub upływu terminu na jego złożenie oraz nie można od tej zaległości naliczać odsetek.

Podsumowując, obowiązek Wnioskodawcy do zapłaty zaliczek powstanie dopiero w miesiącu kolejnym po miesiącu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwie w zysku lub w terminie złożenia deklaracji rocznej, w razie gdyby oświadczenie nie zostało złożone do dnia 30 listopada 2015 r. (wówczas zysk należy się automatycznie z dniem 1 grudnia 2015 r.). Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, bowiem w ogóle nie powstanie w stosunku do tego zysku zaległość podatkowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • opodatkowania dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej w związku z zawarciem umowy powierniczej – jest prawidłowe,
 • obowiązku odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów osiąganych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej za pośrednictwem Spółki Powiernika – jest prawidłowe,
 • obowiązku zapłaty zaliczek, za okres, w którym Wnioskodawca nie nabył jeszcze prawa do udziału w zysku oraz obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych, z tytułu zaliczek za zysk wypracowany przez spółkę komandytową od czasu rozpoczęcia jej działalności do czasu złożenia oświadczenia o woli uczestnictwa w zysku spółki komandytowej lub upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, w razie gdyby Wnioskodawca tych zaliczek nie płacił przed złożeniem oświadczenia o woli udziału w zysku – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Tut. Organ informuje, że udzielając niniejszej interpretacji indywidualnej, odniósł się tylko do kwestii poruszanych w zawartych we wniosku pytaniach. Tut. Organ nie dokonał natomiast oceny stanowiska Wnioskodawcy w kwestii dotyczącej terminu zapłaty zaliczek, ponieważ zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania Zainteresowanego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.