ILPB1/415-1165/14-3/AP | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy związanych z umorzeniem części lub całości odsetek należnych od spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej związanych z umorzeniem części lub całości należnych od tej spółki odsetek.
ILPB1/415-1165/14-3/APinterpretacja indywidualna
  1. odsetki
  2. przychód
  3. spółka komandytowa
  4. umorzenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, reprezentowanego przez Pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 15 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 29 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych umorzenia części lub całości odsetek po stronie Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy związanych z umorzeniem części lub całości odsetek należnych od spółki komandytowej oraz w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej związanych z umorzeniem części lub całości należnych od tej spółki odsetek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest wspólnikiem (komandytariuszem) Sp. z o.o. spółka komandytowa (dalej spółka komandytowa), która prowadzi działalność deweloperską. Pozostałymi wspólnikami spółki komandytowej są dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako komandytariusz oraz jako komplementariusz.

Wnioskodawca udzielił spółce komandytowej pożyczek ze środków własnych jako osoba prywatna, jak również ze środków prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Wynika to z tego, że w przypadku osób fizycznych nie ma rozdziału pomiędzy majątkiem wykorzystywanym prywatnie, czy też w ramach prowadzonej indywidualnie działalności gospodarczej.

W związku z decyzjami inwestycyjnymi oraz wymogami banków, kwota kapitału pożyczek udzielonych spółce komandytowej przez Wnioskodawcę powiększyła wkład Wnioskodawcy w spółce komandytowej, natomiast odsetki od pożyczek miały zostać wypłacone Wnioskodawcy, co do dnia złożenia wniosku o interpretację jeszcze nie nastąpiło. Wnioskodawcy przysługuje, jako wspólnikowi spółki komandytowej, 98% udziału w zysku tej spółki, natomiast drugiemu komandytariuszowi i komplementariuszowi przysługuje po 1% udziału w zysku.

Oznacza to, że w części, która przypada na udział Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej, Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, jest w sensie podatkowym sam dla siebie pożyczkodawcą, czyli udzielił pożyczek sam sobie.

Wnioskodawca rozważa umorzenie części lub całości odsetek od udzielonych spółce komandytowej pożyczek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od spółki komandytowej odsetek Wnioskodawca, jako pożyczkodawca, osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z kapitałów pieniężnych...
  2. Czy z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od spółki komandytowej odsetek Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, poprzez swój udział w zysku tej spółki osiągnie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Tut. Organ wskazuje, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 1.

Natomiast wniosek w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 został rozstrzygnięty interpretacją indywidualną z dnia 2 stycznia 2015 r. nr ILPB1/415-1165/14-4/AP.

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, w przypadku umorzenia przez niego odsetek od udzielonych spółce komandytowej pożyczek, nie uzyska ona przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej ustawa o PDOF), za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek.

Jednocześnie, w świetle art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Natomiast stosownie do ustępu 7 tego artykułu, dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Natomiast stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o PDOF, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Z kolei zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Reasumując, w świetle powyższych przepisów w sytuacji umorzenia spółce komandytowej przez Wnioskodawcę odsetek od udzielonych jej pożyczek nie wystąpi po stronie Wnioskodawcy zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, bowiem przepisy nie przewidują opodatkowania takiego zdarzenia cywilnoprawnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ww. ustawy).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – wspólnik spółki z o.o. spółki komandytowej – udzielił tej spółce pożyczki. Zainteresowany rozważa umorzenie części lub całości odsetek od udzielonych spółce komandytowej pożyczek.

W związku z tym powstała wątpliwość, czy w tej sytuacji po stronie Zainteresowanego – jako pożyczkodawcy – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym jako przychód z kapitałów pieniężnych.

W odniesieniu do powyższej kwestii należy wskazać, że termin „nieodpłatne świadczenie” w rozumieniu przepisów podatkowych ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym i obejmuje nie tylko świadczenia w sensie cywilistycznym, lecz także zdarzenia gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Ponadto w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rozpoznaje się przychodu w postaci utraconych korzyści np. umorzonych odsetek od pożyczek.

Zatem z tytułu umorzenia części lub całości należnych Wnioskodawcy od spółki komandytowej odsetek Zainteresowany - jako pożyczkodawca - nie osiągnie przychodu ze źródła, jakim są kapitały pieniężne, podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie skutków podatkowych umorzenia części lub całości odsetek po stronie Wnioskodawcy jako pożyczkodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.