IBPBI/2/4510-7/15/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, jakichkolwiek innych składników majątkowych w związku z likwidacją spółki komandytowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie dla Wnioskodawcy skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Organu 2 stycznia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, jakichkolwiek innych składników majątkowych w związku z likwidacją spółki komandytowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. wpłynął do tut. Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, jakichkolwiek innych składników majątkowych w związku z likwidacją spółki komandytowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą opodatkowaniu w Polsce od całości swych dochodów. Jednocześnie Wnioskodawca jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej „SP.K.”), w której posiada 0,1% prawa do udziału w zysku. Zarówno Wnioskodawca, jak i SP.K. należą do wywodzącej się z Niemiec międzynarodowej grupy spółek powiązanych. 100% udziałów Wnioskodawcy posiada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałowcem jest inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; obie te spółki posiadają siedzibę w Niemczech. 100% udziałowcem ostatniej z tych spółek jest spółka-matka grupy - spółka komandytowa, również posiadająca siedzibę w Niemczech.

W związku z planami reorganizacyjnymi w ramach grupy spółek planowane jest utworzenie spółki osobowej z siedzibą na terenie Niemiec (dalej Nowa Spółka), w której jednym ze wspólników byłaby spółka prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech - spółka-matka grupy, tj. spółka komandytowa - drugim zaś SP.K. Planowane przy tym jest, że SP.K. dokona transgranicznego wkładu niepieniężnego do Nowej Spółki w postaci wytworzonych przez siebie znaków towarowych (choć nie jest wykluczone, że część praw do znaków towarowych zostanie nabyta od podmiotów trzecich). Spółka-matka grupy - niemiecka spółka komandytowa - wniesie do Nowej Spółki wkład pieniężny w odpowiedniej wysokości. W rezultacie, każdy ze wspólników - SP.K. oraz Spółka-matka grupy - będzie posiadać, odpowiadający wartości wniesionego wkładu, procentowy udział w Nowej Spółce.

Nowa Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą w zakresie zarządzania wniesionymi do niej (posiadanymi) znakami towarowymi i będzie mieć formę spółki komandytowej prawa niemieckiego, będącej odpowiednikiem spółki komandytowej w rozumieniu polskiego kodeksu spółek handlowych. W szczególności Nowa Spółka sama w sobie nie będzie, na gruncie prawa niemieckiego, posiadać osobowości prawnej, jak również nie będzie podlegać opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Korperschafisteuer) ani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer). Jej dochód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Niemczech na poziomie jej wspólników. Nowa Spółka będzie natomiast, podobnie jak polska spółka komandytowa, podatnikiem niektórych innych podatków o charakterze majątkowym lub obrotowym, w szczególności będzie zarejestrowana w Niemczech jako podatnik podatku od wartości dodanej oraz, zgodnie z niemieckim prawem podatkowym, będzie podatnikiem podatku od działalności przemysłowej i handlowej (niem. Gewerbesteuer).

Jednocześnie nie jest wykluczone, że w przypadku niespełnienia założeń biznesowych w przyszłości Nowa Spółka może zostać zlikwidowana. W takim przypadku, na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki mogą wchodzić w szczególności wniesione do niej znaki towarowe (o ile nie zostaną wcześniej sprzedane), a także wierzytelności wobec osób trzecich oraz spółek powiązanych, pochodzące z prowadzonej w ramach Nowej Spółki działalności gospodarczej (tj. wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów i usług), które były rozpoznane przez wspólników w okresie działalności Nowej Spółki jako przychód należny w Niemczech. Ponadto możliwe jest również, że na moment likwidacji w skład majątku Nowej Spółki będą wchodziły również inne składniki majątkowe niż wskazane powyżej wierzytelności (np. pożyczki udzielone podmiotom trzecim), jak również środki pieniężne, pochodzące zarówno z bieżącej działalności gospodarczej, jak i z wniesionych przez wspólników wkładów.

Ważny element opisu zdarzenia przyszłego został zawarty w uzasadnieniu własnego stanowiska w sprawie, w którym Wnioskodawca wskazał, że jako wspólnik SP.K. będącej z kolei wspólnikiem Nowej Spółki posiada zakład (Nową Spółkę) w drugim Państwie, czyli na terenie Niemiec.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, jakichkolwiek innych składników majątkowych w związku z likwidacją spółki komandytowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie dla Wnioskodawcy skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, jakichkolwiek innych składników majątkowych w związku z likwidacją spółki osobowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie dla Wnioskodawcy skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Nr 851 ze zm., dalej: „ustawa o PDOP”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zgodnie z ust. 2 tego przepisu te same zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Zgodnie z art. 7 ust. l ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochód jest nadwyżką sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym. Ustawa o PDOP zawiera jedynie przykładowy katalog źródeł przychodu. W myśl bowiem przepisu art. 12 ust. l ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o PDOP). W oparciu o powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Zwrócić jednakże należy uwagę, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, majątek, który zostanie nabyty przez Wnioskodawcę pochodzić będzie z likwidacji spółki osobowej z siedzibą w Niemczech.

Oznacza to, że w tym wypadku zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 13 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie 14 maja 2003 r. (dalej: UPO), zgodnie z którym zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego majątek zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie albo z przeniesienia własności mienia ruchomego należącego do stałej placówki, którym osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W tym przypadku bowiem uznać należy, że Wnioskodawca (jako wspólnik SP.K.) będącej z kolei wspólnikiem Nowej Spółki posiada zakład (Nową Spółkę) w drugim państwie, czyli na terenie Niemiec. W konsekwencji zgodnie z art. 13 ust. 3 UPO zyski z przeniesienia majątku zakładu mogą być opodatkowane w państwie położenia tego zakładu, czyli w Niemczech. Z kolei zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. a UPO, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni z uwzględnieniem postanowień litery b) taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu.

Z regulacji powyższych wynika zatem, że dochód Wnioskodawcy, posiadającego siedzibę na terenie Polski, z likwidacji Nowej Spółki, stanowiącej zakład Wnioskodawcy na terenie Niemiec, będzie w myśl postanowień art. 24 ust. 2 w związku z art. 13 ust. 3 UPO zwolniony z opodatkowania w Polsce.

W konsekwencji otrzymanie przez spółkę osobową w Polsce, w której Wnioskodawca jest komplementariuszem, środków pieniężnych bądź wierzytelności wobec osób trzecich w związku z likwidacją spółki osobowej prawa niemieckiego (Nowej Spółki) nie będzie dla Wnioskodawcy skutkować powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Jednocześnie Wnioskodawca pragnie wskazać, że powyższy pogląd jest jednolicie prezentowany w praktyce organów skarbowych. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 29 października 2012 r., znak: IPPB1/415-978/12-4/MT,w której organ skarbowy, w analogicznej sytuacji stwierdził, że dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej cypryjski zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Cyprze na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rzędem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy. Podobne stanowisko wyrażone zostało również w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 września 2012 r., w której wskazano, że mając na względzie powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż dochód z tytułu likwidacji spółki stanowiącej słowacki zakład Wnioskodawcy powinien być opodatkowany na Słowacji na podstawie art. 13 ust. 2 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Jednocześnie uzyskany dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) powoływanej umowy.

Niezależnie od powyższego Wnioskodawca wskazuje również, że nawet w przypadku przyjęcia miejsca opodatkowania w Polsce, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 3a) ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:

  1. likwidacji takiej spółki,
  2. wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 4 pkt 3b) ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., do przychodów nie zalicza się wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku:

  1. odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,
  2. spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe regulacje stwierdzić należy, że inne niż środki pieniężne składniki majątkowe otrzymane w związku z likwidacją Nowej Spółki przez SP.K. nie będą po stronie Wnioskodawcy prowadzić do powstania z tego tytułu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.