IBPBI/2/4510-209/15/AP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową po Połączeniu, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. i pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie: określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej wartość zysku (jeżeli taki wystąpi), która przypadać będzie na Spółkę Komandytową jako wspólnika Spółki Przejmującej, oraz wartość zysku (jeżeli taki wystąpi) przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Przejmującej - wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie:- do dnia Połączenia oraz- od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową,który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej?
IBPBI/2/4510-209/15/APinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. udział w zyskach osób prawnych
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 2 marca 2015 r. (złożonym w tut. BKIP tego samego dnia), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem Spółki Przejmującej (spółki z o.o.), w której Wnioskodawca będzie posiadał udziały w spółkę komandytową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2015 r. złożono osobiście w tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z przekształceniem Spółki Przejmującej (spółki z o.o.), w której Wnioskodawca będzie posiadał udziały w spółkę komandytową.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, będący osobą prawną, jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „PDOP”), tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Jest komplementariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Komandytowa”). Wnioskodawca posiada prawo do udziału w zysku Spółki Komandytowej w wysokości 2%. Komandytariuszami w Spółce Komandytowej są cztery osoby fizyczne z równym prawem do udziału w zysku Spółki Komandytowej w wysokości 24,5% każdy. Spółka Komandytowa prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowej.

Spółka Komandytowa posiada 100% udziałów w:

 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Przejmowana”), która prowadzi działalność w zakresie wynajmu powierzchni biurowych. Spółka Przejmowana posiada w tej chwili w kapitale własnym zyski z lat ubiegłych (rozdysponowane na kapitał zapasowy Spółki Przejmowanej) oraz zysk z bieżącego roku obrotowego;
 • spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka Przejmująca”), która obecnie buduje budynek biurowo-usługowy z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Spółka Przejmująca nie posiada w tej chwili zysków z lat ubiegłych oraz zysku z bieżącego roku obrotowego.

Aktualnie planowane jest uproszczenie opisanej wyżej struktury poprzez połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) w ten sposób, że cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Spółce Komandytowej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej (dalej: „Połączenie”).

Połączenie zostanie rozliczone i ujęte na dzień Połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej albo metodą nabycia (art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.; dalej: „UoR”), albo metodą łączenia udziałów (art. 44c UoR). Niezależnie od zastosowanej metody rozliczenia połączenia w księgach rachunkowych, planuje się, że na dzień Połączenia (rozumiany jako zarejestrowanie Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, dalej: „KRS”) księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte i zostanie sporządzone sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej na dzień zamknięcia ksiąg.

Spółka Komandytowa - jako wspólnik łączących się spółek - zadecydowała, że nie będzie dokonywała w przyszłości wypłat z zysku Spółki Przejmowanej, gdyż chce zapewnić stabilny poziom kapitału własnego, który zostanie uwidoczniony w KRS i uwiarygodni tym samym Spółkę Przejmującą przed wierzycielami (Spółka Przejmująca planuje finansować swoją działalność m.in. za pomocą kredytu bankowego). W tym celu w procesie Połączenia wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej zasili kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

W konsekwencji, wartość majątku Spółki Przejmowanej zostanie odniesiona na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. w wyniku Połączenia, w związku z emisją nowych udziałów na rzecz Spółki Komandytowej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o wartość równą lub wyższą niż łączna wartość:

-kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej oraz

-wartość pozostałych kapitałów własnych Spółki Przejmowanej, w tym:

 • wartość kapitału zapasowego utworzonego m.in. z zysku z lat ubiegłych oraz
 • wartość zysku osiągniętego przez Spółkę Przejmowaną od 1 stycznia roku, w którym nastąpi Połączenie, do dnia Połączenia (do dnia zamknięcia ksiąg w Spółce Przejmowanej).

Z uwagi na formę przeprowadzenia Połączenia oraz emisji udziałów przez Spółkę Przejmującą, w wyniku którego cały zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Spółki Przejmowanej oraz zysk z okresu od l stycznia roku, w którym nastąpi Połączenie, do dnia Połączenia efektywnie zostanie przekazany (w sposób opisany powyżej) na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, z perspektywy prawnej nie będzie możliwa w przyszłości wypłata dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę Przejmowaną z okresu sprzed Połączenia. Wartości te zostaną bowiem - na podstawie uchwały o połączeniu spółek zarejestrowanej w KRS w dniu Połączenia - definitywnie alokowane na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. W efekcie w okresie funkcjonowania Spółki Przejmującej nie będzie prawnej możliwości dokonania wypłat na rzecz wspólników w sposób inny niż poprzez obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej i towarzyszące temu umorzenie udziałów Spółki Przejmującej oraz przeprowadzenie procedury konwokacyjnej (tj. ogłoszenie przez zarząd Spółki Przejmującej informacji o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli Spółki Przejmującej do wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwalonego obniżenia).

Planuje się, że po Połączeniu Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, Spółka Komandytowa sprzeda na rzecz Wnioskodawcy jeden lub więcej udziałów w Spółce Przejmującej, a następnie Spółka Przejmująca zostanie przekształcona w spółkę komandytową, w ten sposób, że komandytariuszem w przekształconej Spółce Przejmującej zostanie Spółka Komandytowa, natomiast komplementariuszem - Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową po Połączeniu, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”), będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie: określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej wartość zysku (jeżeli taki wystąpi), która przypadać będzie na Spółkę Komandytową jako wspólnika Spółki Przejmującej, oraz wartość zysku (jeżeli taki wystąpi) przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Przejmującej - wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie:

 • do dnia Połączenia oraz
 • od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową,

który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej...

Zdaniem Spółki, w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową po Połączeniu, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie: określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej wartość zysku (jeżeli taki wystąpi), która przypadać będzie na Spółkę Komandytową jako wspólnika Spółki Przejmującej, oraz wartość zysku (jeżeli taki wystąpi) przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Przejmującej - wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie:

 • do dnia Połączenia oraz
 • od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową,

który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Na podstawie art. 4a pkt 21 UPDOP, przez spółkę rozumie się spółkę będącą podatnikiem. Spółką niebędącą osobą prawną jest natomiast, zgodnie z art. 4a pkt 14 UPDOP, spółka niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Spółką niebędącą osobą prawną jest m.in. spółka komandytowa.

Z powyższego wynika, że w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową wartość zysków niepodzielonych w Spółce Przejmującej oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej będą stanowiły przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Jako że Spółka Komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, przychód z udziału w zyskach osób prawnych związany z przekształceniem Spółki Przejmującej w spółkę komandytową może podlegać opodatkowaniu PDOP po stronie Wnioskodawcy:

 • jako wspólnika Spółki Komandytowej, nie zaś na poziomie samej Spółki Komandytowej. Przychód ten, jeżeli powstanie, będzie podlegał opodatkowaniu u Wnioskodawcy zgodnie z art. 5 ust. 1 UPDOP proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku Spółki Komandytowej, tj. w wysokości 2% z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP;
 • jako wspólnika Spółki Przejmującej (planuje się bowiem, że Wnioskodawca zostanie również bezpośrednim wspólnikiem Spółki Przejmującej przed przekształceniem w spółkę komandytową).

W celu określenia dokładnej wysokości przychodu z udziału w zyskach osób prawnych, który osiągnie Wnioskodawca w momencie przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, konieczne jest również ustalenie, co w Spółce Przejmującej będzie stanowiło niepodzielone zyski oraz zysk przekazany na inne kapitały niż kapitał zakładowy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP.

W tym kontekście należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że treść art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2015 r. w wyniku wejścia w życie ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1328 ze zm., dalej: „Nowelizacja UPDOP”). Jak wynika z treści uzasadnienia do projektu Nowelizacji UPDOP (druk nr VII.2330), dodanie po sformułowaniu „wartość niepodzielonych zysków w spółce” części przepisu „oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej” miało na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących niepodzielonego zysku.

Należy bowiem zauważyć, że art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. w zakresie, w jakim odwoływał się do pojęcia „niepodzielonych zysków”, stanowił przedmiot rozbieżnych ocen.

W orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: „NSA”), dominowało stanowisko, że jeżeli przepisy KSH dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo wspólników do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie stanowi zysku niepodzielonego w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP (por. wyrok NSA z 30 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 318/12). Jak stwierdził NSA w wyroku z 27 marca 2014 r., sygn. II FSK 1043/125 „ustawodawca w powołanym przepisie podatkowym nie zawęził jego działania wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników. Wobec tego każdy dozwolony przepisami k.s.h. podział zysku wyklucza zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową”. Wyrok ten zapadł na gruncie - analogicznego do art. 10 ust 1 pkt 8 UPDOP - art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „UPDOF”).

Na podobnym stanowisku - w odniesieniu do art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 UDPOF - stanął również m.in.:

 • NSA w wyrokach z 3 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 983/12, z 13 sierpnia 2013 r., sygn. II FSK 2366/11, oraz z 19 kwietnia 2012 r., sygn. II FSK 1935/10;
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej: „WSA”) w Kielcach w wyrokach z 25 września 2014 r., sygn. I SA/Ke 447/14, oraz z 18 września 2014 r., sygn. I SA/Ke 437/14;
 • WSA w Gliwicach w wyrokach z 2 września 2014 r., sygn. I SA/Gl 178/14, oraz z 11 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Gl 72/14,
 • WSA w Opolu w wyrokach z 10 grudnia 2014 r., sygn. I SA/Op 566/14, z 5 września 2014 r., sygn. I SA/Op 438/14, z 26 września 2014 r., I SA/Op 444/14, oraz z 14 listopada 2013 r., sygn. I SA/Op 585/13;
 • WSA w Rzeszowie w wyrokach z 23 października 2014 r., sygn. I SA/Rz 727/14, I SA/Rz 726/14, oraz z 3 czerwca 2014 r., sygn. I SA/Rz 319/14, I SA/Rz 320/14;
 • WSA w Krakowie w wyrokach z 9 grudnia 2014 r., sygn. I SA/Kr 1364/14, z 31 października 2014 r., I SA/Kr 1365/14, z 25 marca 2014 r., sygn. I SA/Kr 2162/13, z 19 czerwca 2013 r., sygn. I SA/Kr 404/13, oraz z 7 grudnia 2012 r., sygn. I SA/Kr 1613/12.

W praktyce organów podatkowych wyrażony został natomiast pogląd, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową w sytuacji, gdy w spółce kapitałowej podejmowana była przez zgromadzenie wspólników uchwała o przeniesieniu zysku lub jego części) na kapitał zapasowy lub rezerwowy, w spółce istniały zyski niepodzielone i na moment przekształcenia wspólnik powinien rozpoznać przychód z udziału w zyskach osób prawnych (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 14 października 2014 r., sygn. IPTPB3/423-236/14-4/KC).

Należy jednak podkreślić, że - zdaniem organów podatkowych - przychód z tytułu niepodzielonych zysków nie powstanie w przypadku, gdy rozporządzenie zyskiem w spółce będzie miało charakter definitywny, nawet jeżeli nie dojdzie do jego wypłaty na rzecz wspólników w formie dywidendy. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 20 października 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-895/14/MO, w odniesieniu do zysku przeznaczonego na pokrycie strat. Jak wskazał organ jest to szczególny przypadek gdy w spółce z o.o. zysk zostanie uznany za podzielony bowiem pokrywając straty w spółce dojdzie do rozdysponowania tych środków w sposób definitywny i ostateczny, albowiem udziałowiec nie będzie mógł na skutek tej czynności rościć sobie do spółki jakichkolwiek żądań odnośnie tej kwoty, tak jak zgromadzenie wspólników, nie będzie już mogło zadysponować kwotą przekazaną na pokrycie strat, W konsekwencji tej czynności udziałowiec w sposób definitywny wyzbędzie się swojego potencjalnego zysku, który zostanie przekazany na pokrycie strat spółki.

Prawidłowość takiego podejścia już na gruncie znowelizowanego brzmienia art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 UPDOF potwierdzają także najnowsze interpretacje organów podatkowych. Tytułem przykładu wskazać można na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 16 stycznia 2015 r., sygn. IBPBI/1/423-53/14/KB (na gruncie UPDOP) oraz sygn. IBPBII/2/415-908/14/ŁCz (na gruncie UPDOF), w których organ potwierdził, że w konsekwencji tej czynności udziałowiec w sposób definitywny wyzbył się swojego potencjalnego zysku, który został przekazany na pokrycie strat spółki. Z tego właśnie powodu udziałowcy nieodwracalnie utracili prawo do niepodzielonego dotąd zysku co spowodowało w konsekwencji, że jeżeli w istocie w spółce z o.o. przed przekształceniem doszło do przeznaczenia zysku bilansowego osiągniętego przez Spółkę w roku przekształcenia na pokrycie straty nie można tutaj mówić o istnieniu na dzień przekształcenia niepodzielonych zysków, a tym samym w momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę osobową nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organy podatkowe stoją również na stanowisku, że przychód z tytułu niepodzielonych zysków nie powstanie w odniesieniu do wartości kapitału zakładowego w spółce przekształcanej, niezależnie od sposobu, w jaki został on utworzony. Za takim podejściem opowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 16 marca 2011 r., sygn. IBPBII/2/415-1348/10/CJS, wydanej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, potwierdzając, że zyskiem wnioskodawcy nie jest natomiast jego kapitał zakładowy. Poza tym przepisy nie przewidują opodatkowania kapitału zakładowego tylko zysku niepodzielonego. Na powyższe rozstrzygniecie nie ma wpływu fakt, iż kapitał zakładowy utworzony został z niepodzielonych zysków spółki dzielonej. Reasumując stwierdzić należy, że w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, kapitał zakładowy nie stanowi niepodzielonych zysków w spółce kapitałowej. Wobec czego na dzień przekształcenia nie będzie stanowić u wspólników spółki będących osobami fizycznymi dochodu, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4. Tym samym spółka komandytowa nie będzie zobowiązana, jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Tożsame stanowisko na gruncie PDOP wyraził także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z 23 maja 2012 r., sygn. ILPB4/423-55/12-4/ŁM, sygn. ILPB4/423-53/12-4/MC, sygn. ILPB1/415-173/12-4/AP oraz sygn. ILPB1/415-174/12-4/AP, a także z 4 czerwca 2012 r., sygn. ILPB4/423-58/12-4/ŁM oraz z 29 czerwca 2012 r., sygn. ILPB1/415-175/12-4/AP, wydanych w odniesieniu do sytuacji, gdy doszło do połączenia spółek przez przejęcie spółki, w bilansie której mogły być wykazywane zyski z lat ubiegłych oraz zyski ostatniego roku obrotowego. W interpretacjach tych organ potwierdził, że podstawę opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych stanowić będą zyski niepodzielone zgromadzone w następujących pozycjach bilansowych: zysk (strata) z lat ubiegłych, zysk (strata) netto, kapitały zapasowe (rezerwowe (w części w jakiej kapitały zapasowe i rezerwowe powstały z zysku wypracowanego przez Spółkę Wnioskującą). Do podstawy opodatkowania nie można natomiast zaliczyć kwoty kapitału zakładowego Spółki Wnioskującej, bowiem w tej pozycji nie będą znajdowały się zyski niepodzielone w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z powyższego, na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP (w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r.) opodatkowaniu PDOP mogły podlegać zyski z lat ubiegłych oraz zyski z roku bieżącego, w odniesieniu do których nie została podjęta uchwała zgromadzenia wspólników o ich podziale, oraz - zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych - także te zyski, które zostały przeznaczone na kapitał zapasowy lub rezerwowy w spółce. Jednocześnie, niezależnie od przyjętego sposobu wykładni pojęcia „zyski niepodzielone”, nie ulega wątpliwości (również w praktyce organów podatkowych), że te zyski, które zostały rozdysponowane w sposób definitywny (ostateczny) i nie mogą być przedmiotem podziału między wspólników, w tym w szczególności te zyski, które zasiliły kapitał zakładowy spółki przekształcanej, nie stanowią zysków niepodzielonych. W konsekwencji należy przyjąć, że przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, stanowi wyłącznie wartość zysku wypracowanego przez spółkę przekształcaną, który nie został wypłacony na rzecz wspólników w formie dywidendy lub w inny sposób definitywnie rozdysponowany, np. poprzez jego przekazanie na pokrycie strat lub na kapitał zakładowy.

W ocenie Wnioskodawcy, powyższa praktyka organów podatkowych zachowuje aktualność na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.

W związku z tym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przypadająca na niego wartość zysku wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie do dnia Połączenia oraz od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, który nie został wypłacony na rzecz Spółki Komandytowej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Na określenie wysokości przychodu Wnioskodawcy nie będzie miał natomiast wpływu zysk wypracowany przez Spółkę Przejmowaną przed Połączeniem, którego wartość zostanie w wyniku Połączenia w całości odniesiona na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej w sposób opisany w zdarzeniu przyszłym.

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowość tego stanowiska potwierdza przede wszystkim literalne brzmienie znowelizowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP. Zgodnie natomiast z ugruntowanymi regułami interpretacji prawa podatkowego, znaczenie językowe przepisu - w tym wypadku art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. - powinno stanowić punkt wyjścia do jego wykładni oraz w konsekwencji będzie zakreślać granice wykładni tego przepisu.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że ustawodawca wprost potwierdził w art. 10 ust. l pkt 8 UPDOP, że przychodem wspólnika spółki przekształcanej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będzie wartość zysków niepodzielonych oraz wartość zysku, który został przekazany na kapitały spółki przekształcanej - inne jednak niż jej kapitał zakładowy. Zgodnie więc z dosłownym brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, jeżeli Spółka Przejmująca osiągnie zysk, wobec którego nie zostanie podjęta uchwała lub podjęta zostanie uchwała o jego przekazaniu na kapitał zapasowy lub rezerwowy Spółki Przejmującej, wartość tego zysku przypisana Wnioskodawcy będzie stanowiła jego przychód z tytułu udziału w zysku osób prawnych. W odniesieniu zaś do wartości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w tym tej jego części, która powstanie w wyniku Połączenia, opierając się na literalnej treści art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP należy stwierdzić, że nie będzie ona opodatkowana PDOP po stronie Wnioskodawcy jako przychód z tytułu udziału w zysku osób prawnych na moment przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową.

W tym zakresie odwołać należy się także do argumentu a contrario. Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli ustawodawca jednoznacznie określił w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, że przychód z udziału w zyskach osób prawnych stanowi „wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej”, to tym samym wartość zysku przekazanego na kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej nie będzie stanowiła takiego przychodu dla Wnioskodawcy.

Ponadto, mając na uwadze założenie racjonalnego ustawodawcy, należy uznać, że jeżeli intencją ustawodawcy byłoby opodatkowanie PDOP wszystkich kapitałów w spółce przekształcanej na moment przekształcenia, w tym kapitału zakładowego takiej spółki, to przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP odnosiłby się ogólnie do wartości zysku przekazanego na kapitały w spółce przekształcanej, nie zaś do wartości zysku przekazanego na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

W ocenie Wnioskodawcy, również treść uzasadnienia projektu Nowelizacji UPDOP potwierdza, że zakresem przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP objęte są tak zysk z roku bieżącego, jak i te zyski, które zasiliły kapitały inne niż kapitał zakładowy (np. kapitał zapasowy czy rezerwowy), natomiast nie obejmuje on swoim zakresem zysków, które powiększyły kapitał zakładowy w spółce przekształcanej. W uzasadnieniu wskazano bowiem, że celem Nowelizacji UPDOP było nadanie tym przepisom nowego brzmienia, z którego jednoznacznie wynikać będzie, że zakresem tego przepisu objęte są uzyskane przez spółkę zyski, które nie zostały wypłacone jej wspólnikom, w tym te które zasiliły inne, niż kapitał zakładowy, kapitały (fundusze) spółki.

Zasadność stanowiska Wnioskodawcy, że w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. l pkt 8 UPDOP, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie przypadająca na niego wartość zysku wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie do dnia Połączenia oraz od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, który nie został wypłacony na rzecz Spółki Komandytowej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, znajduje potwierdzenie również w wykładni systemowej i funkcjonalnej.

Należy bowiem zaznaczyć, że art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP odnosi się do zysków spółki przekształcanej, tymczasem zyski, które uzyska Spółka Przejmowana do dnia Połączenia, nie będą stanowiły na żadnym etapie zysków Spółki Przejmującej, które mogłyby podlegać opodatkowaniu na podstawie tego przepisu. Zyskami niepodzielonymi oraz zyskami przekazanymi na kapitały Spółki Przejmującej innymi niż kapitał zakładowy mogą być natomiast w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP te zyski, które zostaną wypracowane bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą do dnia Połączenia oraz od dnia Połączenia do momentu przekształcenia jej w spółkę komandytową.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że przepisy prawa podatkowego nie przewidują generalnej sukcesji podatkowej dla wspólników osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej. Skutek w postaci wstąpienia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wystąpi bowiem - zgodnie z art. 93 § 1 w zw. z § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej - wyłącznie po stronie Spółki Przejmującej. Tymczasem przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, jest kategorią przypisaną Wnioskodawcy, nie zaś Spółce Przejmowanej albo Spółce Przejmującej. Jeżeli więc Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w wyniku Połączenia i nie dojdzie do jej przekształcenia w spółkę niebędącą osobą prawną, należy przyjąć, że niemożliwe będzie określenie przychodu Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w odniesieniu do wartości zysku osiągniętego przez Spółkę Przejmowaną. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Wnioskodawca powinien natomiast rozpoznać w odniesieniu do zysków, które osiągnęła Spółka Przejmująca.

Wnioskodawca pragnie również zwrócić uwagę, że zasadę kontynuacji dla wspólnika łączących się spółek kapitałowych przewidziano wprost w art. 16 ust. 1 pkt 8c UPDOP, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez wspólnika spółek łączonych na nabycie lub objęcie udziałów w tych spółkach w przypadku połączenia spółek. Wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej w wysokości ustalonej na podstawie art. 15 ust. lk UPDOP (jeżeli udziały w spółce przejmowanej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny) lub ustalonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 UPDOP (jeżeli udziały w spółce przejmowanej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny). W związku z tym, że w opisanym zdarzeniu przyszłym wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej będzie miała wpływ na powiększenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej i wartość udziałów wydanych Spółce Komandytowej, Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki Komandytowej, uzyska przychód podlegający opodatkowaniu PDOP np. w razie zbycia przez Spółkę Komandytową udziałów w Spółce Przejmującej. Ta część kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która powstała w wyniku Połączenia, będzie zatem faktycznie podlegała opodatkowaniu PDOP w związku z odpłatnym zbyciem wyemitowanych w wyniku Połączenia udziałów w Spółce Przejmującej. Z analogiczną sytuacją będziemy mieli do czynienia w przypadku zbycia przez Wnioskodawcę lub Spółkę Komandytową ogółu praw i obowiązków w Spółce Przejmującej już po przekształceniu jej w spółkę komandytową. Jeżeli więc ta sama część kapitału zakładowego Spółki Przejmującej podlegałaby jednocześnie opodatkowaniu PDOP jako dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, efektywnie doszłoby do dwukrotnego opodatkowania po stronie Wnioskodawcy tego samego dochodu.

Za takim podejściem przemawia analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego w świetle przepisów prawa handlowego. Zgodnie bowiem z art. 191 § 1 KSH, wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Natomiast na podstawie art. 192 KSH, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału; kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Z powyższego wynika, że z uwagi na formę przeprowadzenia Połączenia oraz emisji udziałów przez Spółkę Przejmującą, w wyniku którego cały zysk zgromadzony na kapitale zapasowym Spółki Przejmowanej oraz zysk z okresu od 1 stycznia roku, w którym nastąpi Połączenie, do dnia Połączenia efektywnie zostanie przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, z perspektywy prawnej nie będzie możliwa w przyszłości wypłata dywidendy z zysku wypracowanego przez Spółkę Przejmowaną z okresu sprzed Połączenia. Wartości te zostaną bowiem - na podstawie uchwały o połączeniu spółek zarejestrowanej w KRS w dniu Połączenia - definitywne alokowane na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, a tym samym kwota przeznaczona do podziału między wspólników, do której przysługuje im prawo na podstawie art. 191 § 1 oraz art. 192 KSH, nie będzie mogła obejmować kwoty kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W ocenie Wnioskodawcy, nie będzie zatem prawnej możliwości dokonania wypłat na rzecz wspólników w sposób inny niż w trybie art. 199 oraz art. 263-265 KSH - poprzez obniżenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej i towarzyszące temu umorzenie udziałów Spółki Przejmującej oraz przeprowadzenie procedury konwokacyjnej (tj. ogłoszenie przez zarząd Spółki Przejmującej informacji o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego wraz z wezwaniem wierzycieli Spółki Przejmującej do wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwalonego obniżenia).

W konsekwencji należy przyjąć, że w wyniku Połączenia dojdzie do definitywnego i ostatecznego rozporządzenia zyskiem Spółki Przejmowanej z lat ubiegłych oraz zyskiem z okresu od l stycznia roku, w którym nastąpi Połączenie, do dnia Połączenia, a tym samym wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej powstałego w wyniku Połączenia nie będzie stanowić zysków niepodzielonych oraz zysków przekazanych na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej. Zyskami niepodzielonymi oraz zyskami przekazanymi na inne kapitały niż kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP będzie natomiast zysk wypracowany przez Spółkę Przejmującą w okresie do dnia Połączenia oraz od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, jeżeli nie zostaną one wypłacone na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani też przekazane na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową po Połączeniu, przychód z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 UPDOP, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy wyłącznie: określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej wartość zysku (jeżeli taki wystąpi), która przypadać będzie na Spółkę Komandytową jako wspólnika Spółki Przejmującej, oraz wartość zysku (jeżeli taki wystąpi) przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Przejmującej - wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie:

 • do dnia Połączenia oraz
 • od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową,

który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka jest komplementariuszem w Spółce Komandytowej, która posiada 100% udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie planowane jest połączenie ww. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Wartość majątku, w tym niepodzielone zyski z lat poprzednich oraz zyski z roku bieżącego Spółki z o.o. Przejmowanej, zostaną odniesione na kapitał zakładowy Spółki z o.o. Przejmującej. W późniejszym okresie planowane jest przekształcenie Spółki Przejmującej w spółkę osobową – spółkę komandytową. Przed przekształceniem Spółka nabędzie jeden bądź więcej udziałów w spółce Przejmującej.

Zasady przekształceń spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. dalej: „KSH”).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z treści art. 552 i art. 553 KSH, wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

 • spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.
 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 KSH).

W wyniku dokonanego przekształcenia następuje więc kontynuacja bytu prawnego, a zarazem wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej, co jednoznacznie oznacza, że majątek przekształcanej spółki kapitałowej staje się majątkiem przekształconej spółki osobowej.

Kwestie sukcesji praw i obowiązków podatkowych związane z transformacjami podmiotowymi zostały natomiast unormowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613).

W myśl art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b) Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jedynie tych praw i obowiązków, jakie mieli wspólnicy spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), a które nie funkcjonują w spółkach osobowych (spółce komandytowej), w związku z czym prawa te i obowiązki nie mogą przejść po przekształceniu na spółkę komandytową, której wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym odpowiadającym ich formie prawnej.

Pojęcie dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych zostało określone w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”).

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy przychód/dochód z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wartości niepodzielonych między wspólników wszelkich zysków spółki. Wprowadzając zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy również zyski wypracowane przez spółkę, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Powyższe oznacza, że jeśli spółka kapitałowa wygeneruje zysk i nie podzieli go między swoich wspólników, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową ów zysk podlegał będzie opodatkowaniu. Zyskiem spółki kapitałowej nie jest natomiast jej kapitał zakładowy.

Ponieważ spółka komandytowa jest transparentna podatkowo, opodatkowaniu podlegają wspólnicy tej spółki. W zależności od tego czy wspólnikami są osoby fizyczne czy prawne zastosowanie znajdą albo przepisy updop albo updof. Do Wnioskodawcy będącego osobą prawną i zarazem wspólnikiem spółki osobowej, zastosowanie znajdzie art. 5 ust. 1 updop. Przepis ten stanowi, że przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w związku z planowanym przekształceniem Spółki Przejmującej w spółkę komandytową, przychód Spółki z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, będzie stanowić wyłącznie: określona proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku Spółki Komandytowej wartość zysku (jeżeli taki wystąpi), która przypadać będzie na Spółkę Komandytową jako wspólnika Spółki Przejmującej, oraz wartość zysku (jeżeli taki wystąpi) przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki Przejmującej - wypracowanego przez Spółkę Przejmującą w okresie:

 • do dnia Połączenia oraz
 • od dnia Połączenia do dnia przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę komandytową,

który to zysk nie zostanie wypłacony na rzecz wspólników Spółki Przejmującej w formie dywidendy ani przekazany na kapitał zakładowy Spółki Przejmującej.

Stanowisko Spółki jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczyć również należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji, zgodnie z zadanym we wniosku pytaniem wyznaczającym jej zakres, jest wyłącznie kwestia powstania przychodu w związku z przekształceniem Spółki Przejmującej, w której Wnioskodawca będzie posiadał udziały (bezpośrednio i pośrednio jako wspólnik spółki osobowej) w spółkę komandytową.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.