IBPBI/2/423-581/14/KP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie świadczeń otrzymanych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej
IBPBI/2/423-581/14/KPinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podatek dochodowy od osób prawnych
 3. potrącalność kosztów
 4. powstanie przychodu
 5. przychód podlegający opodatkowaniu
 6. spółka komandytowa
 7. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 8. udział w spółce cywilnej
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 maja 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 13 maja 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 maja 2014 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania świadczeń otrzymanych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, (osoba prawna), jest wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka pod firmą „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej zwana również „spółką komandytową”), powstała w wyniku przekształcenia spółki pod nazwą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dalej zwana również „spółką komandytowo-akcyjną”), która z kolei powstała w wyniku przekształcenia spółki pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana również „spółką z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółką kapitałową”). Historia czynności związanych z przekształceniami spółki, której wspólnikiem pozostaje Wnioskodawca, przedstawia się w sposób następujący.

W dniu 6 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w „Y” podjęło uchwałę nr 8/2012 w przedmiocie przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną pod nazwą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. Wszyscy wspólnicy przekształcanej spółki kapitałowej przystąpili do przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszem spółki przekształconej został „Z” sp. z o.o., natomiast jako akcjonariusze uczestniczyli w niej Pan „A”, „Z” sp. z o.o. oraz Wnioskodawca. W dniu 7 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 11 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod nazwą: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w „Y” podjęło uchwałę nr 16/XII/2013 w przedmiocie przekształcenia w spółkę komandytową pod nazwą „X” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. W chwili podejmowania uchwały w sprawie przekształcenia wspólnikami spółki komandytowo-akcyjnej byli „Z” sp. z o.o. oraz Wnioskodawca. Obaj wspólnicy przekształcanej spółki przystąpili do przekształconej spółki komandytowej. Komplementariuszem spółki przekształconej został „Z” sp. z o.o., natomiast Wnioskodawca został komandytariuszem. W dniu 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształconej spółki komandytowej.

Z uwagi, na fakt, że obaj wspólnicy spółki komandytowej są spółkami kapitałowymi, uiszczają oni comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, zgodnie z dyspozycją art. 25 updop.

Wspólnicy Spółki komandytowej rozważają podjęcie stosownej uchwały i wypłatę wspólnikom świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, które to świadczenia pochodzić będą z zysku wypracowanego przez spółkę komandytową. Uchwała wspólników precyzyjnie określi, że źródłem, z którego finansowana będzie wypłata na rzecz wspólników, będzie zysk wypracowany przez spółkę w czasie, gdy prowadziła ona działalność już w formie spółki komandytowej. Należy w tym miejscu podkreślić, że spółka komandytowa prowadzi na kontach księgowych szczegółową ewidencję analityczną, z której bezpośrednio wynika z jakiego okresu pochodzi zysk. Ponadto polityka rachunkowości spółki komandytowej zawiera zasadę, że przed wypłatą zysku spółki (również przed zaliczkową wypłatą w trakcie roku) wspólnicy każdorazowo podejmują uchwałę, jednoznacznie określającą z jakiego okresu pochodzi wypłacany zysk spółki.

Bieżące zamierzenie wspólników ogranicza się do wypłaty na ich rzecz świadczeń finansowanych w całości ze środków uzyskanych z bieżącej działalności spółki komandytowej, co znajdzie odpowiednie odzwierciedlenie w treści uchwały podejmowanej w sprawie wypłaty świadczeń.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki komandytowej powstanie dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem od spółki komandytowej świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce, jeżeli świadczenia te finansowane będą w całości ze środków spółki pochodzących z jej działalności w bieżącej formie organizacyjnej, to jest uzyskanych w okresie jej działalności w formie spółki komandytowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej wyżej sytuacji nie powstanie u niego obowiązek zapłaty podatku dochodowego związany z wypłatą przez spółkę komandytową świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce na jego rzecz. Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (jaką jest spółka komandytowa) łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Dodany ustawą nowelizującą ust. 3 tego artykułu stanowi, że jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Natomiast na zasadzie art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane.

Z uwagi na powyżej przytoczone przepisy oraz na stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z 3 lipca 2008 r. sygn. akt IVCSK 101/08, uznać należy, że dochód wspólników w postaci wypracowanego w danym roku podatkowym zysku spółki osobowej powstaje w sposób obiektywny, zanim jeszcze wspólnicy postanowią w formie uchwały o jego przeznaczeniu. Przemawia za tym również charakter prawny spółki komandytowej, w przypadku której ustawodawca nie przewidział obowiązku zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych, jak to czyni w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to, że przychód wspólników powstaje na bieżąco w ramach prowadzenia przez spółkę osobową działalności gospodarczej, co w związku z metodą memoriałową, wyrażoną w przytoczonym wyżej art. 12 ust. 3 updop, powoduje u wspólników powstanie obowiązku podatkowego sukcesywnie w ciągu całego roku podatkowego, a co za tym idzie rodzi również konieczność uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

W związku z powyższym, z racji że wspólnicy spółki komandytowej uiszczają na bieżąco wymagane zaliczki, podjęcie uchwały o wypłacie wspólnikom świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce oraz ich faktyczna wypłata będą stanowiły dla wspólników zdarzenia podatkowo neutralne i nie spowodują powstania po stronie wspólników obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Przeciwna interpretacja prowadziłaby do niezgodnego z prawem podwójnego opodatkowania zysku spółki komandytowej, w stosunku do której założeniem ustawodawcy jest zachowanie jednokrotnego opodatkowania wypracowanego przez nią zysku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030), spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Ponieważ spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku do-chodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851, dalej: „updop”), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z za-strzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzię-cia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw ma-jątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe. Stosownie do art. 5 ust. 2 updop, analogiczne zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzy-skania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W myśl art. 5 ust. 3 updop jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przy-chody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Uczestnictwo osób prawnych w spółkach niebędących osobami prawnymi sprawia, że sposób ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania osiągniętych w handlowej spółce osobowej musi odbywać się na zasadach ogólnych. Stąd też dla ustalenia przychodów oraz ich kosztów, o których mowa w art. 5 updop, konieczne jest przyjęcie zasad wynikających z art. 12, 14, 15 i 16 updop.

Updop nie zawiera definicji przychodu, precyzując, poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w art. 12 ust. 1-3 rodzaje przychodów, a także wylicza, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 tej ustawy). Stosownie do postanowień zawartych w art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą (...), osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Literalna wykładnia powołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

W myśl art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Na podstawie art. 25 ust. 1 updop podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że przychody związane z działalnością spółki osobowej powinny być uwzględniane i co do zasady rozliczone na bieżąco. Obowiązkiem jest również odprowadzanie należnych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, niezależnie od tego czy przychody z tytułu udziału w tej spółce zostały wypłacone. Późniejsze faktyczne otrzymanie świadczeń z tytułu udziału w spółce osobowej, które zostały wcześniej rozliczone (opodatkowane), nie będzie już powodowało powstania przychodu.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem w spółce komandytowej i na bieżąco uiszcza wymagane zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych, również z tytułu udziału w spółce osobowej. Spółka komandytowa prowadzi na kontach księgowych szczegółową ewidencję analityczną, z której bezpośrednio wynika z jakiego okresu pochodzi zysk. Faktyczna wypłata wspólnikom świadczeń, z tytułu uczestnictwa w tej spółce, następuje na podstawie podjętej uchwały o ich wypłacie.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wypłata wspólnikom świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, na podstawie podjętej uchwały, nie będzie powodowała powstania przychodu u Wnioskodawcy, bowiem przychody te zostały już wcześniej rozliczone i opodatkowane.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Nadmienia się, że w zakresie pytania dotyczącego opodatkowania świadczeń otrzymanych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, innego niż Wnioskodawca wspólnika, wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.