IBPBI/2/423-1531/14/MS | Interpretacja indywidualna

Czy mając na uwadze autonomiczność metody rachunkowej ustalania różnic kursowych względem przepisów podatkowych, możliwe jest wykazanie różnic kursowych w wyniku podatkowym Spółki jedynie poprzez ujęcie w tym wyniku nadwyżki ujemnych lub dodatnich różnic kursowych danego okresu ujętej w księgach rachunkowych (tzw. ujęcie różnic per saldo)?
IBPBI/2/423-1531/14/MSinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. płatnik
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. zysk niepodzielony
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 24 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę komandytową na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek płatnika w odniesieniu do niepodzielonego zysku, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy w związku z przekształceniem Wnioskodawcy w spółkę komandytową na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek płatnika w odniesieniu do niepodzielonego zysku, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. 11 lipca 2013 r. głównym akcjonariuszem Spółki (posiadającym ok. 99,9 % akcji w kapitale zakładowym oraz analogicznym udziałem w prawach głosu i zysku Spółki) została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka z o.o”). Od początku istnienia Spółki jej wspólnikami (tj. akcjonariuszami i komplementariuszami) były osoby prawne, a rok obrotowy kończył się 30 listopada. Do 30 listopada 2014 r. Spółka była transparentna podatkowo, a od 1 grudnia 2014 r. stała się podatnikiem CIT (kwestia możliwości przyjęcia przez Spółkę roku obrotowego innego niż kalendarzowy oraz oceny, kiedy Spółka stała się podatnikiem CIT, nie jest przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, a elementem stanu faktycznego (winno być zdarzenia przyszłego) będącego podstawą wydania interpretacji indywidualnej).

W przyszłości, nie wcześniej jednak niż po 12 lipca 2015 r. (po upływie dwóch lat od nabycia akcji przez Spółkę z o.o.) rozważane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową (dalej: „SK”). Oznacza to, że rejestracja przekształcenia w rejestrze sądowym nastąpi po 12 lipca 2015 r. W wyniku tego przekształcenia Spółka z o.o. stanie się komandytariuszem SK.

Przed dokonaniem przekształcenia Spółka planuje wypłacić Spółce z o.o. dywidendę z tytułu zysku wypracowanego w roku obrotowym, który zakończył się 30 listopada 2014 r. Dywidenda będzie obejmować cały lub część zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie, w którym była transparentna podatkowo.

W konsekwencji, na moment przekształcenia Spółka będzie posiadać:

 • ewentualny zysk bieżący wypracowany od dnia, w którym stała się podatnikiem CIT (1 grudnia 2014 r.) do dnia, w którym nastąpi przekształcenie,
 • zysk wypracowany przed dniem, kiedy stała się podatnikiem CIT w tej części, w której nie zostanie wypłacony przed datą przekształcenia i zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekształcenie Wnioskodawcy w SK doprowadzi do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o. zgodnie z jej udziałem w zysku Wnioskodawcy, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek płatnika CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, przekształcenie Wnioskodawcy w SK nie doprowadzi do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o. zgodnie z jej udziałem w zysku Wnioskodawcy, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek płatnika CIT.

Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) regulują zasady przekształceń spółek prawa handlowego.

Stosownie do art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Z art. 552 i art. 553 KSH, wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, stosownie do których:

 • spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (art. 552 KSH);
 • spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzielenie zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 KSH).

W wyniku dokonanego przekształcenia następuje więc kontynuacja bytu prawnego, a wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej. W związku z powyższym, majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Na gruncie praw i obowiązków podatkowych kwestie zmiany formy prawnej zostały uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.).

W myśl art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Stosownie do art. 93a § 2 pkt 1 lit. a Ordynacji podatkowej, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej.

Zatem SK, która powstanie na skutek przekształcenia Spółki, będzie jej sukcesorem prawnym. Innymi słowy, wstąpi ona we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej Spółki.

Przechodząc na grunt ustawy o CIT należy zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne zyskały status podatników CIT. Jednakże, zgodnie z regułami przejściowymi zawartymi w Ustawie zmieniającej, nowe zasady opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej CIT mają zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zważywszy na powyższe w analizowanym zdarzeniu przyszłym, Spółka zyskała status podatnika CIT od 1 grudnia 2014 r. i począwszy od tego dnia w stosunku do Spółki znajdą zastosowanie przepisy ustawy o CIT.

Stosownie natomiast do art. 7 ust. 1 Ustawy zmieniającej, przepisów ustawy o CIT w brzmieniu nadanym tą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem CIT, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza. Zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy zmieniającej, zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ma zastosowanie wyłącznie do dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych przez spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zysku wypracowanego od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Z kolei - w myśl art. 7 ust. 3 Ustawy zmieniającej - jeżeli spółka komandytowo-akcyjna przed dniem wejścia w życie tej ustawy posiadała niewypłacone zyski z lat poprzedzających dzień wejścia w życie tej ustawy i spółka ta dokona od dnia, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, wypłaty dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, na potrzeby stosowania ust. 2 uznaje się, że w pierwszej kolejności wypłacany jest zysk osiągnięty przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wynika z treści tego przepisu, do wypłaty z zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym Spółka ta stała się podatnikiem CIT:

 1. dokonanej na rzecz komplementariusza będącego osobą prawną - nie stosuje się przepisów ustawy o CIT w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą, ponieważ, gdyby przyjąć zasady opodatkowania komplementariusza według Ustawy zmieniającej, podlegałby on podwójnemu opodatkowaniu (komplementariusz wcześniej wpłacał zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w spółce komandytowo-akcyjnej oraz rozliczał podatek dochodowy w rocznym zeznaniu podatkowym);
 2. dokonanej na rzecz akcjonariusza będącego osobą prawną - stosuje się przepisy ustawy o CIT w brzmieniu nadanym Ustawą zmieniającą. Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej wcześniej nie odprowadzał zaliczek na podatek dochodowy (opodatkowaniu podlegał tylko przychód akcjonariusza, który został mu faktycznie wypłacony), a więc w razie opodatkowania otrzymanej wypłaty z tytułu zysku spółki komandytowo-akcyjnej nie będzie miało miejsca podwójne opodatkowanie. Z tego też względu, akcjonariusz nie może objąć tej wypłaty zwolnieniem przewidzianym w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., które w ocenie Spółki znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia. Przy czym, w myśl art. 4a pkt 19 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych - oznacza to również udział w zyskach spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz spółek niemających osobowości prawnej, mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Z kolei, stosownie do art. 4a pkt 21 ustawy o CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

Należy podkreślić, że nowelizacja art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT miała na celu rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pojęcia niepodzielnych zysków, które było różnie definiowane przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Opierając się na uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r., należy zauważyć, że Celem zatem zniesienia nieuzasadnionego różnicowania podatników oraz usunięcia wątpliwości, czy przepis ten obejmuje zyski wyłączone od podziału między wspólników i przeznaczone na zasilenie funduszy lub kapitałów spółki, czy tylko zyski podzielone, lecz wspólnikom takim niewypłacone, proponuje się nadanie tym przepisom nowego brzmienia, z którego jednoznacznie wynikać będzie, iż zakresem tego przepisu objęte są uzyskane przez spółkę zyski, które nie zostały wypłacone jej wspólnikom, w tym te, które zasiliły inne niż kapitał zakładowy kapitały (fundusze) spółki.

Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w rozumieniu ustawy o CIT Wnioskodawca spełnia definicję spółki);
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt l;
 4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat (art. 22 ust. 4a ustawy CIT).

Mając na uwadze wszystkie powyższe regulacje, zdaniem Wnioskodawcy, w opisywanym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki w SK nie doprowadzi do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r., to jest zysku z bieżącego roku obrotowego (znajduje zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

Aby zwolnienie przewidziane w art. 22 ust. 4 znalazło zastosowanie, spełnione muszą zostać warunki przewidziane w ustawie o CIT, co w analizowanym zdarzeniu przyszłym będzie miało miejsce, a mianowicie:

 1. Wnioskodawca - jako podmiot wypłacający przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - ma siedzibę na terytorium Polski i jest podatnikiem CIT;
 2. Spółka z o.o. - jako podmiot uzyskujący przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - podlega w Polsce opodatkowaniu CIT od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
 3. Spółka z o.o. posiada bezpośrednio więcej niż 10% akcji Wnioskodawcy;
 4. Spółka z o.o. nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, spełniony zostanie również warunek z art. 22 ust. 4a ustawy o CIT, a mianowicie Spółka z o.o. już w dacie przekształcenia będzie posiadała akcje Wnioskodawcy nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 8 Ordynacji podatkowej, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o CIT (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują m.in. wypłat z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. la-1e.

Ponadto, stosownie do art. 26 ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek od przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Wnioskodawca jest zdania, że w odniesieniu do zysku niepodzielonego, który zostanie wypracowany od 1 grudnia 2014 r., to jest zysku z bieżącego roku obrotowego, nie będą na nim ciążyły obowiązki płatnika CIT, bowiem ta część zysku Wnioskodawcy (winno być: Spółki z o.o.) będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania.

Podsumowując powyższe rozważania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przekształcenie Wnioskodawcy w SK nie doprowadzi do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu na moment przekształcenia w kwocie zysku księgowego niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o. zgodnie z jej udziałem w zysku Wnioskodawcy, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek płatnika CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcenia spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 tej ustawy spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 552 ww. ustawy spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 Kodeksu spółek handlowych, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu – majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione, a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta. W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą na terytorium Polski i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. W 2013 r. głównym akcjonariuszem Spółki (posiadającym ok. 99,9 % akcji w kapitale zakładowym oraz analogicznym udziałem w prawach głosu i zysku Spółki) została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Od początku istnienia Spółki jej wspólnikami (tj. akcjonariuszami i komplementariuszami) były osoby prawne, a rok obrotowy kończył się 30 listopada.

Do 30 listopada 2014 r. Spółka była transparentna podatkowo, a od 1 grudnia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W przyszłości, nie wcześniej jednak niż po 12 lipca 2015 r. (po upływie dwóch lat od nabycia akcji przez Spółkę z o.o.) rozważane jest przekształcenie Spółki w spółkę komandytową. Przed dokonaniem przekształcenia Spółka planuje wypłacić Spółce z o.o. dywidendę z tytułu zysku wypracowanego w roku obrotowym, który zakończył się 30 listopada 2014 r.

Wątpliwości Spółki budzi fakt, czy na moment przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę komandytową powstanie po stronie Spółki z o.o. przychód w kwocie zysku niepodzielonego, który został wypracowany od 1 grudnia 2014 r. i przypada na Spółkę z o.o. zgodnie z jej udziałem w zysku Wnioskodawcy, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy będzie ciążyć obowiązek płatnika.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. – dalej „updop”) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Stosownie do art. 4a pkt 14 updop ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Natomiast w myśl art. 4a pkt 21 updop ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to spółkę będącą podatnikiem.

W myśl art. 1 ust. 3 pkt 1) updop przepisy ustawy mają również zastosowanie spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z brzmienia cytowanych wyżej przepisów wynika, że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki (tu: Wnioskodawcy, będącego spółką komandytowo - akcyjną) w spółkę niebędącą osobą prawną (tu: spółkę komandytową).

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, należy rozumieć wartości niepodzielonych między udziałowców/akcjonariuszy wszelkich zysków spółki. Wprowadzając zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Do zbioru tego zaliczyć należy również zyski wypracowane przez spółkę, a nierozdzielone między wspólników, lecz przekazane np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updop podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Następne przepisy tego artykułu wskazują na możliwość zwolnienia z opodatkowania dywidendy i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przy spełnieniu warunków w tych przepisach wskazanych.

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2b, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Jednakże od należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych wyemitowanych przez Skarb Państwa i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych albo na rachunkach zbiorczych, wypłacanych na rzecz podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, zryczałtowany podatek dochodowy pobierają, jako płatnicy, podmioty prowadzące te rachunki, jeżeli wypłata należności następuje za ich pośrednictwem. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stosownie natomiast do treści ust. 6 ww. artykułu w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15 – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Podatnik jest obowiązany przed tym terminem przekazać płatnikowi kwotę tego podatku. W terminie wpłaty podatku płatnik jest obowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconym podatku, sporządzoną według ustalonego wzoru. Obowiązek przesłania informacji o wpłaconym podatku nie powstaje w przypadku i w zakresie określonych w ust. 2a zdanie pierwsze.

W przypadku zatem przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 updop, po stronie Spółki z o.o. powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wystąpienia u Wnioskodawcy niepodzielonych zysków. Jednocześnie w momencie powstania tego obowiązku, tj. w momencie wykreślenia Wnioskodawcy z właściwego rejestru, traci on swój byt prawny, który zostanie zastąpiony przez spółkę komandytową. Ta ostatnia, w wyniku przekształcenia, na mocy art. 26 updop stanie się płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych z powyższego tytułu. Tym samym obowiązek płatnika nie powstanie po stronie Wnioskodawcy.

Reasumując, w przypadku wystąpienia na moment przekształcenia niepodzielonych zysków, Wnioskodawca, z uwagi na brak obowiązków płatnika, nie będzie zobowiązany do pobrania podatku od przychodu Spółki z o.o. z powyższego tytułu. W związku z tym bezzasadna staje się weryfikacja warunków zwolnienia przysługującego Spółce z o.o. na podstawie art. 22 ust. 4 updop.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku spoczywającego na nim obowiązku płatnika należy zatem uznać za prawidłowe, jednak z innych względów niż wskazał Wnioskodawca.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania Nr 2 wydano odrębną interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.