IBPBI/2/423-1117/14/MO | Interpretacja indywidualna

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem od spółki komandytowej świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce finansowanych ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia jej przekształcenia) przeniesionego na kapitały własne spółki komandytowo - akcyjnej, która została następnie przekształcona w spółkę komandytową dokonującą wypłaty świadczeń?
IBPBI/2/423-1117/14/MOinterpretacja indywidualna
  1. potrącalność kosztów
  2. powstanie przychodu
  3. spółka komandytowa
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 września 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem od spółki komandytowej świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce finansowanych ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia jej przekształcenia) przeniesionego na kapitały własne spółki komandytowo - akcyjnej, która została następnie przekształcona w spółkę komandytową dokonującą wypłaty świadczeń - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem od spółki komandytowej świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce finansowanych ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia jej przekształcenia) przeniesionego na kapitały własne spółki komandytowo - akcyjnej, która została następnie przekształcona w spółkę komandytową dokonującą wypłaty świadczeń.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (osoba prawna) jest wspólnikiem spółki komandytowej. Spółka komandytowa której wspólnikiem jest Wnioskodawca, powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, która z kolei powstała w wyniku przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana również spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką kapitałową). Historia czynności związanych z przekształceniami spółki, której wspólnikiem pozostaje Wnioskodawca, przedstawia się w sposób następujący. W dniu 6 sierpnia 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w przedmiocie przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną. Wszyscy wspólnicy przekształcanej spółki kapitałowej przystąpili do przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej. Komplementariuszem spółki przekształconej została Spółka z o.o., natomiast jako akcjonariusze uczestniczyli w niej Pan X, Spółka z o.o. oraz Wnioskodawca.

W wyniku przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytowo-akcyjną nie zmienił się majątek spółki przekształconej wobec majątku spółki przekształcanej - wspólnicy nie otrzymali z tego tytułu żadnych wypłat, ani też nie byli zobowiązani do zwiększenia wkładów. Kapitał zakładowy oraz wkład komplementariusza zostały w całości pokryte majątkiem przekształcanej spółki kapitałowej. W przekształcanej spółce kapitałowej występował zysk wypracowany do dnia przekształcenia, który nie został uprzednio podzielony między wspólników - cały niepodzielony zysk spółki przekształcanej z lat ubiegłych oraz z roku przekształcenia został ujęty w kapitałach własnych przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej.

Rozpoznając przychód na dzień przekształcenia wspólnicy uwzględnili fakt, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową przekazanie niepodzielonego zysku na wkłady wspólników spółki przekształconej lub inne kapitały jest tożsame z postawieniem tego zysku do dyspozycji wspólników, a co za tym idzie z uzyskaniem przez nich przychodu z udziału w zyskach osób prawnych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.). W związku z okolicznością, że w spółce przekształcanej - będącej spółką kapitałową - istniał niepodzielony zysk pochodzący z lat ubiegłych oraz z roku przekształcenia, na etapie przekształcenia w spółkę osobową po stronie wspólników zostało rozpoznane zobowiązanie podatkowe z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Spółka z o.o. oraz Pan X zapłacili podatek od zysków niepodzielonych (proporcjonalnie do posiadanych udziałów na dzień przekształcenia) - płatnikiem podatków była Spółka komandytowo-akcyjna. Wnioskodawca nie zapłacił podatku od zysków niepodzielonych, korzystając ze zwolnienia z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p., gdyż posiadał ponad 10% udziałów w spółce przekształcanej przez okres przekraczający dwa lata. W dniu 7 sierpnia 2012 r. Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 11 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w przedmiocie przekształcenia w spółkę komandytową. W wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową nie zmienił się majątek spółki przekształconej wobec majątku spółki przekształcanej - majątek spółki komandytowej odpowiadał majątkowi spółki przekształcanej. Wkłady wspólników zostały w całości pokryte majątkiem przekształcanej spółki komandytowo-akcyjnej. W przekształcanej spółce komandytowo - akcyjnej występował zysk wypracowany do dnia przekształcenia, który nie został uprzednio podzielony między wspólników - cały niepodzielony zysk spółki przekształcanej został ujęty w kapitałach własnych spółki komandytowej.

W chwili podejmowania uchwały w sprawie przekształcenia wspólnikami spółki komandytowo- akcyjnej byli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Wnioskodawca. Obaj wspólnicy przekształcanej spółki kapitałowej przystąpili do przekształconej spółki komandytowej. Komplementariuszem spółki przekształconej została Spółka z o.o., natomiast Wnioskodawca został komandytariuszem.

Na dzień przekształcenia w spółce komandytowo-akcyjnej istniał niepodzielony zysk wypracowany przez tę spółkę po jej przekształceniu ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W czasie jej działalności w formie spółki komandytowo - akcyjnej nie wypłacono na rzecz wspólników żadnej części zysku wypracowanego uprzednio przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, który jak wyżej wspomniano został uprzednio ujęty w kapitałach własnych spółki komandytowo - akcyjnej w związku z uprzednim przekształceniem spółki kapitałowej.

W dniu 13 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie w przedmiocie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przekształconej spółki komandytowej.

Wspólnicy Spółki komandytowej rozważają podjęcie stosownej uchwały i wypłatę wspólnikom świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, które to świadczenia pochodzić będą z zysku wypracowanego przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę komandytowo - akcyjną, a następnie w spółkę komandytową. Uchwała wspólników precyzyjnie określi, że źródłem, z którego finansowana będzie wypłata na rzecz wspólników, będzie zysk wypracowany przez spółkę w czasie, gdy prowadziła ona działalność jeszcze w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy w tym miejscu podkreślić, że spółka komandytowa prowadzi na kontach księgowych szczegółową ewidencję analityczną, z której bezpośrednio wynika z jakiego okresu pochodzi zysk. Ponadto polityka rachunkowości spółki komandytowej zawiera zasadę, że przed wypłatą zysku spółki (również przed zaliczkową wypłatą w trakcie roku) wspólnicy każdorazowo podejmują uchwałę, jednoznacznie określającą z jakiego okresu pochodzi wypłacany zysk spółki.

Bieżące zamierzenie wspólników ogranicza się do wypłaty na ich rzecz świadczeń finansowanych w całości ze środków pochodzących z zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i znajdzie odzwierciedlenie w treści uchwały podejmowanej w sprawie wypłaty świadczeń.

Należy również podkreślić, że świadczenia objęte niniejszym wnioskiem finansowane będą w całości ze środków, które - jak wyżej opisano - uprzednio zostały już rozpoznane przez wspólników jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych na dzień przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną. Na dzień przekształcenia środki te stanowiły bowiem niepodzielone zyski spółki kapitałowej, które na skutek jej przekształcenia w spółkę osobową zostały postawione do dyspozycji wspólników.

Należy także zastrzec, że wysokość świadczeń wypłacanych przez spółkę komandytową na rzecz każdego ze wspólników nie będzie przekraczać wartości, która u tego wspólnika została rozpoznana jako przychód na dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytowo-akcyjną.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku z otrzymaniem od spółki komandytowej świadczeń z tytułu uczestnictwa w tej spółce finansowanych ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia jej przekształcenia) przeniesionego na kapitały własne spółki komandytowo - akcyjnej, która została następnie przekształcona w spółkę komandytową dokonującą wypłaty świadczeń...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym wyżej przypadku wypłata na rzecz Wnioskodawcy świadczeń z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej finansowanych z zysku osiągniętego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podstawą takiego stanowiska jest fakt, że w spółkach osobowych wspólnicy mogą rozporządzać majątkiem spółki, w tym także przeznaczyć go do podziału pomiędzy wspólników, a czynność taka nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych, zgodnie z obowiązującą konstrukcją podatkowej transparentności spółek osobowych. Wspólnicy spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia, rozporządzając jej majątkiem, stosować będą więc regulacje właściwe dla spółki osobowej. Otrzymują zatem przysporzenie majątkowe, które jednak - z uwagi na zasadę transparentności podatkowej spółek osobowych - nie skutkuje powstaniem przychodu lub dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Istotnym jest również, że w chwili dokonanego w 2012 r. przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową po stronie wspólników rozpoznano już przychód, przyjmując zgodnie z jednolitą linią wykładni przepisów prawa podatkowego przyjmowaną przez organy podatkowe, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową przekazanie niepodzielonego zysku z lat ubiegłych przekształcanej spółki na wkłady wspólników spółki przekształconej lub inne kapitały jest tożsame z postawieniem tego zysku do dyspozycji wspólników, a co za tym idzie z uzyskaniem przez nich przychodu z udziału w zyskach osób prawnych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. i odpowiednio art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.). W związku z powyższym Wnioskodawca, rozpoznał już uprzednio jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych te środki, które zgodnie z zamierzeniem objętym niniejszym wnioskiem mają mu być wypłacone przez spółkę komandytową. Skoro zatem przychód z tego tytułu został rozpoznany przez wspólników, w tym również przez Wnioskodawcę, a zgodnie z ogólną zasadą prawa podatkowego jedno przysporzenie nie może podlegać dwukrotnemu opodatkowaniu tym samym podatkiem, tym bardziej uzasadnionym jest stanowisko wykluczające możliwość klasyfikacji jako opodatkowanych przychodów świadczeń wypłacanych Wnioskodawcy lub stawianych do jego dyspozycji przez spółkę komandytową, finansowanych w całości z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształconą spółkę kapitałową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, dalej „KSH”).

Zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 KSH, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Na podstawie art. 553 § 1 KSH, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej (§ 2 ww. artykułu). Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 KSH).

Na gruncie przepisów podatkowych zagadnienie sukcesji praw i obowiązków związanych z transformacją podmiotów reguluje art. 93a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze. zm.). Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych związanych z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową reguluje art. 93a § 1 i § 2 pkt 1 lit. b ww. ustawy, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Mając powyższe na uwadze, przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie jest rozumiane jako likwidacja spółki kapitałowej, tylko proces zmierzający do zmiany formy prawnej. Jak już wcześniej wskazano, spółka przekształcana nie jest traktowana jako podmiot likwidowany, gdyż działalność gospodarcza będzie kontynuowana przy użyciu tego samego majątku, a udziałowcy (akcjonariusze) kapitałowej spółki przekształcanej stają się, z dniem przekształcenia, wspólnikami spółki przekształconej. Następuje zatem przekształcenie formy ustrojowej spółki przy jednoczesnej kontynuacji jej bytu prawnego oraz przy zachowaniu tożsamości podmiotu i ma miejsce sukcesja uniwersalna wynikająca z przepisów prawa podatkowego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze. zm., dalej „ustawa o pdop”), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z brzmienia cytowanego wyżej przepisu wynika, że przychód (dochód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową.

Jednocześnie, zauważyć należy, że pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop, należy rozumieć wartości niepodzielonych między wspólników wszelkich zysków spółki. Wprowadzając bowiem zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki niebędące osobami prawnymi. Do zbioru tego zaliczyć należy także zyski wypracowane przez spółkę, a nie rozdzielone między wspólników, lecz przekazane na kapitał rezerwowy i zapasowy.

Należy zauważyć, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego, gdy jest on przeznaczony do podziału (art. 191 § 1 KSH). Wspólnicy mogą w uchwale, czy też w umowie spółki postanowić, że nie będą dzielić zysku między siebie przez określony czas w określonych warunkach, że będą przeznaczać zysk na inne cele niż podział między wspólników. Z chwilą podjęcia uchwały przez wspólników co do podziału zysku mają oni prawo kształtujące, roszczenie o wypłatę dywidendy, w stosunku do udziałów, jakie wspólnicy posiadają w kapitale zakładowym. Możliwe jest ponadto niedzielenie zysku w ten sposób, ale rozporządzenie czystym zyskiem. Rozporządzenie to prowadzi do przeznaczenia go na inne cele niż do podziału między wspólników. Takim innym celem może być przekazanie środków na inne fundusze zapasowe i rezerwowe.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o pdop, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4a ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zgodnie z art. 22 ust. 4d pkt 1 ustawy o pdop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca otrzyma świadczenie z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej, sfinansowane ze środków pochodzących z zysku wypracowanego przez uprzednio przekształcaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (do dnia jej przekształcenia) przeniesionego na kapitały własne spółki komandytowo-akcyjnej, która została przekształcona w spółkę komandytową dokonującą wypłaty ww. świadczenia. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że w związku z okolicznością, że w spółce przekształcanej - będącej spółką kapitałową - istniał niepodzielony zysk pochodzący z lat ubiegłych oraz z roku przekształcenia, na etapie przekształcenia w spółkę osobową po stronie wspólników powstał przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, od którego Wnioskodawca nie zapłacił podatku od zysków niepodzielonych, gdyż skorzystał z zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy o pdop, ponieważ posiadał ponad 10% udziałów w spółce przekształcanej przez okres przekraczający dwa lata. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w związku z wypłatą ww. świadczenia sfinansowanego (jak wskazał we wniosku) w całości ze środków, które zostały rozpoznane jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na moment przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową zobowiązany będzie do rozpoznania przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że skoro z tytułu równowartości przekazanych środków został uprzednio rozpoznany przychód z tytułu niepodzielonych zysków (w momencie przekształcenia spółki z organiczną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną (bez znaczenia pozostaje tutaj fakt, że dochód z tego tytułu podlegał u Wnioskodawcy zwolnieniu) to późniejsza wypłata ww. świadczenia nie będzie powodowała powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu, a tym samym nie powstanie z tego tytułu dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że z uwagi na zakres wniosku, w szczególności postawione w nim pytanie, które wyznacza zakres żądania Wnioskodawcy, niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie ustalenia, czy wypłata ww. świadczenia odpowiadającego uprzednio rozpoznanemu przychodowi będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Nie oceniono w niej natomiast, czy Wnioskodawca prawidłowo skorzystał ze zwolnienia z opodatkowania równowartości niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki z organiczną odpowiedzialnością w spółkę komandytowo-akcyjną.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

potrącalność kosztów
IBPBI/2/423-988/10/CzP | Interpretacja indywidualna

powstanie przychodu
IPPB3/423-388/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IBPBI/2/423-1116/14/AK | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IBPBII/2/415-613/14/JG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.