IBPBI/1/415-502/14/KB | Interpretacja indywidualna

Powstanie u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycnzych z tytułu wniesienia przez innych wspólników spółki komandytowej wkładów w postaci zobowiązania do świadczenia na rzecz spółki opisanych we wniosku usług
IBPBI/1/415-502/14/KBinterpretacja indywidualna
  1. aplikacja radcowska
  2. aport
  3. spółka komandytowa
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 17 kwietnia 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem z tytułu wniesienia przez innych wspólników spółki komandytowej wkładów w postaci zobowiązania do świadczenia na rzecz spółki opisanych we wniosku usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem z tytułu wniesienia przez innych wspólników spółki komandytowej wkładów w postaci zobowiązania do świadczenia na rzecz spółki opisanych we wniosku usług.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca wraz z dwoma innymi osobami fizycznymi oraz spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza zawrzeć umowę spółki komandytowej (dalej „Spółka”). Wnioskodawca oraz dwie pozostałe osoby fizyczne będą pełnić w Spółce rolę komandytariuszy, podczas gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pełnić będzie rolę komplementariusza Spółki. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie spółki, do Spółki mają zostać wniesione następujące wkłady wspólników:

  1. wkładem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie prawo własności nieruchomości,
  2. wkładem pozostałych dwóch wspólników, będących osobami fizycznymi, będą wkłady gotówkowe oraz świadczenie następujących usług: doradztwa przy kształtowaniu, koordynowaniu i opracowaniu strategii działalności hotelowej Spółki, analizy i doradztwa w zakresie możliwych do wprowadzenia w Spółce rozwiązań zapewniających optymalną rentowność działalności hotelowej i gastronomicznej prowadzonej przez Spółkę oraz ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk gospodarczych dla Spółki w zakresie działalności hotelowej i gastronomicznej, bieżącej analizy rynku usług hotelowych i gastronomicznych, na którym działa Spółka oraz doradztwa w zakresie tendencji i prognoz rozwoju, doradztwa i wsparcia w kontaktach z kontrahentami, bankami i innymi instytucjami finansowymi, a także doradcami podatkowymi i prawnymi Spółki w zakresie w jakim odnosi się to do prowadzonej przez Spółkę działalności hotelowej i gastronomicznej, bieżącej analizy i doradztwa w zakresie stosowanym w zakresie działalności gastronomicznej, hotelowej technologii, programów, procedur oraz systemów organizacji i zarządzania, w tym doradztwa i wsparcia w zakresie potrzeby i możliwości ich optymalizacji i doskonalenia.

Wartość wkładu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wkładu wspólników będących osobami fizycznymi w postaci wkładu pieniężnego zostanie wskazana w umowie spółki. Jednocześnie określona zostanie również wartość tej części wkładu, którą mają być świadczone przez wspólników usługi, o których mowa powyżej. W umowie spółki komandytowej określona zostanie miesięczna wartość tych usług oraz czas, przez jaki wspólnicy będą zobowiązani do świadczenia takich usług w ramach wkładu. Prawo do udziału w zyskach poszczególnych wspólników Spółki zostało określone w umowie spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez pozostałych wspólników będących osobami fizycznymi, opisanego powyżej wkładu niepieniężnego do Spółki będzie skutkowało po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez pozostałych wspólników, będących osobami fizycznymi, przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wkładu niepieniężnego do Spółki nie będzie powodowało po jego stronie powstania przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ogólna zasadą wyrażoną w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej „ustawa o PIT”), przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zasady tej nie stosuje się tylko wówczas, gdy przepisy szczególne odmiennie regulują kwestię powstania przychodu.

W świetle przepisu art. 102 w związku z art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej „KSH”), rzeczy i prawa wniesione tytułem wkładu, a także nabyte lub uzyskane przez spółkę osobową (tj. także spółkę komandytową) w czasie jej istnienia, są majątkiem spółki. Majątek spółki przez cały czas jej istnienia uznaje się za majątek odrębny od majątku osobistego każdego ze wspólników i którym do czasu rozwiązania spółki nie mogą w swobodny sposób dysponować. Wniesienie tytułem wkładu określonych usług wspólników będących komandytariuszami do spółki komandytowej (co jest dopuszczone na podstawie art. 107 KSH) oznacza zatem, że w wyniku wniesienia wkładu przez jednego wspólnika nie następują jakiekolwiek przysporzenia majątkowe dla pozostałych wspólników. Usługi te świadczone są bowiem na rzecz Spółki, w związku z czym nie stanowią one dla wspólników otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zatem wniesienie wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki komandytowej. To, że dany wspólnik wniósł do spółki komandytowej wkład w postaci świadczenia usług, nie oznacza, że pozostali wspólnicy otrzymali przez to świadczenie o charakterze nieodpłatnym, a co za tym idzie, że powstał po ich stronie przychód podatkowy. Wobec powyższego, wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci usług świadczonych przez wspólników Spółki będących osobami fizycznymi nie będzie powodowało powstania przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie wskazać należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano w całości z prawidłowe przy założeniu, że w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji – w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) – opisane we wniosku usługi będą częścią skutecznie wniesionego przez wspólników do spółki komandytowej wkładu (aportu).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.