IBPB-1-2/4510-695/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę komandytową komplementariuszowi z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej opisanej powyżej jest dla niego przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
IBPB-1-2/4510-695/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. komplementariusz
 2. przychód
 3. spółka komandytowa
 4. spółka osobowa
 5. udział w zyskach
 6. umowa spółki
 7. wspólnik
 8. wynagrodzenia
 9. zarządzenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu do BKIP w Lesznie 12 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę komandytową komplementariuszowi z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dla niego przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2015 r. do Izby Skarbowej w Poznaniu, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie wpłynął wniosek Spółki z 7 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę komandytową komplementariuszowi z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dla niego przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek ten za pismem z 15 października 2015 r. Znak: ILPB4/4510-1-510/15-2/ŁM został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, celem załatwienia zgodnie z właściwością (wpływ do tut. BKIP 20 października 2015 r.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (Sp. z o.o.) jest komplementariuszem Spółki komandytowej. Komandytariuszem spółki komandytowej jest osoba fizyczna. Spółka komandytowa chce zawrzeć ze Spółką, która jest komplementariuszem Spółki komandytowej, umowę cywilnoprawną.

W ramach umowy cywilnoprawnej Spółka komandytowa chce zlecić komplementariuszowi m.in. następujące czynności:

 • koordynowanie działań Spółki komandytowej,
 • zarządzanie i reprezentowanie Spółki komandytowej,
 • organizowanie i nadzorowanie prac budowlanych dotyczących projektów deweloperskich,
 • prowadzenie obsługi marketingowej,
 • prowadzenie obsługi klientów Spółki komandytowej,
 • reprezentowanie Spółki komandytowej w kontaktach z urzędami, klientami i innymi firmami - dostawcami usług i materiałów.

Spółka komandytowa zobowiązała się w ww. umowie cywilnoprawnej do wypłacania na rzecz komplementariusza wynagrodzenia.

Czynności powyższe będą wykonywane zarówno przez Zarząd komplementariusza, jak i przez jego pracowników. W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia spraw Spółki komandytowej komplementariusz będzie wykorzystywał swoje środki, tj. pomieszczenia, sprzęt, telefony, komputery, pracowników. Wynagrodzenie określone w umowie cywilnoprawnej ma m.in. zrekompensować ponoszone koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w umowie cywilnoprawnej. Oprócz wydatków ogólnych typu korzystanie z pomieszczeń komplementariusza, energii, telefonów, wykorzystywania sprzętu biurowego oraz korzystania z pracy własnych pracowników, komplementariusz będzie również ponosił koszty bezpośrednie, typu usługi reklamy związane wyłącznie z reklamą i prezentacją spółki komandytowej, opłaty dotyczące Spółki komandytowej, usługi obce świadczone na rzecz Spółki komandytowej. Wydatki te nie będą stanowiły wynagrodzenia ustalonego w umowie cywilnoprawnej i będą bezpośrednio refakturowane przez komplementariusza na Spółkę Komandytową. Zarówno spółka komandytowa, jak i komplementariusz są czynnymi podatnikami podatku VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę komandytową komplementariuszowi z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej opisanej powyżej jest dla niego przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacane komplementariuszowi wynagrodzenie za świadczenie usług koordynacji działań Spółki komandytowej, zarządzania i reprezentowania Spółki komandytowej wykonywane na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowi dla niego przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Komplementariusz rozpoznaje zatem przychód z tytułu otrzymanego wynagrodzenia jako przychód z własnej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1030 ze zm., dalej: „ksh”), przez spółkę osobową należy rozumieć spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Stosownie do art. 102 ksh, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (art. 123 § 1 ksh).

Pojęcie przychodu podatkowego, z którego dochód podlega opodatkowaniu, określa art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Przepisy tego artykułu nie określają ścisłej definicji przychodów, zawierają jedynie wykaz zdarzeń, które zostały uznane przez ustawodawcę za przychody w rozumieniu updop, przy czym wymienione w ww. przepisie updop rodzaje przychodów poprzedzone zostały wyrazem „w szczególności”, co oznacza, że katalog tam zawarty nie jest katalogiem zamkniętym.

Należy zaznaczyć, że przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym, definitywnym, których rzeczywiste otrzymanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Przepis ten wskazuje, że przychód podatkowy u podatnika rozpoznawany jest wg zasady kasowej, tj. w momencie faktycznego otrzymania.

Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 12 ust. 3 updop, który stanowi, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka komandytowa chce zawrzeć ze Spółką, która jest komplementariuszem Spółki komandytowej, umowę cywilnoprawną. W ramach umowy cywilnoprawnej Spółka komandytowa chce zlecić komplementariuszowi m.in. następujące czynności:

 • koordynowanie działań Spółki komandytowej,
 • zarządzanie i reprezentowanie Spółki komandytowej,
 • organizowanie i nadzorowanie prac budowlanych dotyczących projektów deweloperskich,
 • prowadzenie obsługi marketingowej,
 • prowadzenie obsługi klientów Spółki komandytowej,
 • reprezentowanie Spółki komandytowej w kontaktach z urzędami, klientami i innymi firmami - dostawcami usług i materiałów.

Spółka komandytowa zobowiązała się w ww. umowie cywilnoprawnej do wypłacania na rzecz komplementariusza wynagrodzenia.

Czynności powyższe będą wykonywane zarówno przez Zarząd komplementariusza, jak i przez jego pracowników. W celu sprawnego i skutecznego prowadzenia spraw Spółki komandytowej komplementariusz będzie wykorzystywał swoje środki, tj. pomieszczenia, sprzęt, telefony, komputery, pracowników. Wynagrodzenie określone w umowie cywilnoprawnej ma m.in. zrekompensować ponoszone koszty związane z wykonywaniem czynności określonych w umowie cywilnoprawnej.

Odnosząc wyżej cytowane przepisy do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, że wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę komandytową komplementariuszowi (Wnioskodawcy) z tytułu wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej jest dla niego przychodem z tytułu wykonywania działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.