IBPB-1-1/4511-621/15/AP | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej
IBPB-1-1/4511-621/15/APinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka komandytowa
  3. status
  4. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 7 października 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 13 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 października 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest komplementariuszem spółki komandytowej uprawnionym do 60% udziału w jej zyskach. Komandytariuszem w Spółce jest inna osoba fizyczna uprawniona do 40% udziału w jej zyskach. Zarówno Wnioskodawca jak i drugi wspólnik (komandytariusz) są polskimi rezydentami podatkowymi. Wartość nominalna wkładu wniesionego do spółki przez Wnioskodawcę wynosiła 6.000 zł. Obecnie planowana jest zmiana statusu Wnioskodawcy w Spółce w ten sposób, że przestanie on być jej komplementariuszem (komplementariuszem zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce) i stanie się jej drugim komandytariuszem. Wnioskodawca wystąpi i ponownie przystąpi do Spółki w charakterze komandytariusza (jednocześnie do Spółki w charakterze komplementariusza przystąpi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Ponieważ obydwie czynności nastąpią równocześnie Spółka nie utraci swego bytu prawnego. Wystąpienie Wnioskodawcy ze Spółki odbędzie się bez wypłaty Wnioskodawcy jego udziału kapitałowego jednak ze zwrotem jego wkładu wniesionego do Spółki w wysokości nominalnej (6.000 zł). Przystąpienie do Spółki związane będzie z ponownym wniesieniem wkładu w ww. wysokości nominalnej.

Po zmianie swojego statusu Wnioskodawcy przysługiwać będzie 59% udział w Spółce. Drugi komandytariusz zachowa niezmieniony 40% udział w Spółce, zaś spółka z o.o., która stanie się nowym komplementariuszem otrzyma 1% udziału w zyskach Spółki. Zaznaczyć należy, że jedynym celem planowanej restrukturyzacji jest ograniczenie odpowiedzialności Wnioskodawcy wobec kontrahentów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej po stronie Wnioskodawcy powstanie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana w zdarzeniu przyszłym operacja nie spowoduje po jego stronie powstania dochodu. Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „Ksh”), w sprawach nieuregulowanych w dziale III do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 65 § 1 Ksh, w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Stosownie zaś do art. 65 § 3 Ksh, udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Zasadą w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej jest zatem wypłacenie mu jego udziału w pieniądzach. W świetle art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm. - dalej: „Ustawa PIT”), środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki stanowią przychód z działalności gospodarczej. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 11 Ustawy PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie natomiast z art. 24 ust. 3c ustawy PIT dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. Ww. przepisy określają zasady ustalania dochodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną (a więc również spółki komandytowej) w sytuacji, gdy dochodzi do otrzymania przez niego środków pieniężnych. Warunkiem powstania dochodu z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną jest zatem otrzymanie, a więc fizyczna wypłata środków pieniężnych. W planowanej operacji gospodarczej nie dojdzie do wypłaty Wnioskodawcy jego udziału kapitałowego. Otrzyma on jedynie zwrot wkładu wniesionego do Spółki w wysokości wartości nominalnej tego wkładu przy czym dochód w takiej sytuacji nie powstanie z uwagi na treść art. 24 ust. 3c Ustawy PIT (otrzymane środki pieniężne odpowiadać będą bowiem wydatkom poniesionym na nabycie prawa do udziałów w Spółce). Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie powstanie po jego stronie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, o ile w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji, prawnie dopuszczalne (skuteczne):

  • i nie skutkujące utratą bytu prawnego spółki komandytowej jest jednoczesne wystąpienie Wnioskodawcy z tej spółki i przystąpienie do tej spółki jako wspólnika - spółki z o.o.,
  • jest wystąpienie Wnioskodawcy ze spółki komandytowej, bez wypłaty przysługującego mu udziału kapitałowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.