IBPB-1-1/4511-466/15/DW | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu opodatkowania przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych
IBPB-1-1/4511-466/15/DWinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przekształcanie
 3. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 24 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu opodatkowania przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie momentu opodatkowania przychodu ze zbycia autorskich praw majątkowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje czynności związane z prowadzeniem serwisów internetowych, a ponadto był i nadal jest wyłącznym pomysłodawcą serwisów oraz domen x oraz y. Zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, przedmiotem działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest m.in. „Działalność portali internetowych” (kod PKD 63.12.Z). Wnioskodawca uzyskiwał i w 2015 roku nadal uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu prowadzenia ww. serwisów internetowych. Wskazane serwisy internetowe stanowią część składników majątku Wnioskodawcy, które są wykorzystywane przez Wnioskodawcę w jego działalności gospodarczej. Obecnie, w ramach działalności gospodarczej, Wnioskodawca zamierza dokonać sprzedaży wszystkich przysługujących mu praw gwarantujących możliwość pełnego i wyłącznego dostępu, utrzymywania, organizacji i modyfikowana serwisów internetowych x oraz y, w tym ich wersji przeznaczonych na urządzenia mobilne (dalej: „Serwis 1”, „Serwis 2”, łącznie dalej zwane „Serwisami”), oraz gwarantujących możliwość pełnego świadczenia usług związanych z Serwisami.

Wnioskodawcy przysługują na zasadzie wyłączności następujące prawa, które będą przedmiotem sprzedaży:

a.autorskie prawa majątkowe do utworów wchodzących w skład Serwisu 1 i Serwisu 2 i składających się na jego grafikę, układ i oprogramowanie, a mianowicie autorskie prawa majątkowe do:

 • utworów graficznych, składających się na ogólny wizerunek strony internetowej, w tym projektu graficznego strony internetowej, w tym samego układu strony internetowej, rozmieszczenia poszczególnych elementów, wyglądu odnośników, umieszczenia linków, wyboru i zastosowania określonego koloru, stylu i kroju czcionki; wyboru i dostosowania koloru tła Serwisów;
 • utworów graficznych, w postaci poszczególnych elementów projektu graficznego strony internetowej, związanych z elementami użytymi do skonstruowania wyglądu poszczególnych elementów strony internetowej, takich jak nagłówek, menu, stopka, bannery;
 • utworów w postaci układu treści związanych z prezentacją zamieszczanych w Serwisach informacji słownych, w tym układu prezentacji porad, komentarzy, reklam, oraz sposobu nawigacji przeznaczonego dla użytkownika korzystającego z Serwisów;
 • utworów graficznych związanych z układem graficznym wszystkich podstron Serwisów - takich jak wyszukiwarka;
 • utworów w postaci wyboru systematyki i układu struktury baz danych związanych z korzystaniem z Serwisów;
 • oprogramowania komputerowego CMS.

Powyżej wymienione prawa – w zakresie, w którym nie dotyczą oprogramowania komputerowego Serwisów – Wnioskodawca przeniesie na nabywcę w całości, na terytorium całego świata, na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy sprzedaży polach eksploatacji. Z kolei w zakresie, w którym ww. prawa dotyczą oprogramowania komputerowego (w tym interfejsy, modyfikacje i rozszerzenia, zmiany konfiguracji), Wnioskodawca przeniesie w całości na nabywcę te prawa na następujących polach eksploatacji:

 • trwałe lub czasowe zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie; Wnioskodawca udzieli na to nieodwołalnej zgody;
 • tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 • odpłatne i nieodpłatne rozpowszechnianie w dowolny sposób i w dowolnym zakresie, w tym użyczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii;
 • opracowywanie, w tym tłumaczenie, modyfikowanie, dekompilacja, dokonywanie przeróbek i zmian, łączenie z innymi utworami i użycie w innych utworach,
 • instalowanie utworu lub jego części w taki sposób, aby możliwe było korzystanie – z niego na dowolnych urządzeniach i w sieciach teleinformatycznych;

b.prawa związane z wszystkimi bazami danych, które zostały stworzone w związku z prowadzeniem:

-Serwisu 1 - niezależnie od ich ochrony prawno-autorskiej, prawo sui generis dotyczące następujących baz danych:

 • baza danych „opracowań”,
 • baza danych użytkowników;

-Serwisu 2 - niezależnie od ich ochrony prawno-autorskiej, prawo sui generis (tj. w szczególności z wyłączeniem treści w nich zawartych), dotyczące następujących baz danych:

 • baza danych treści dodawanych w Serwisie przez użytkowników - sekcja „wypracowania”,
 • bazy danych testów centralnej komisji egzaminacyjnej,
 • baz danych lektur,
 • baz danych słowników,
 • baza danych użytkowników;

c.prawo do korzystania z domeny

 • x, której Wnioskodawca jest wyłącznym dysponentem (abonentem) na podstawie umowy zawartej z Q o Utrzymywanie nazwy domeny, w rozumieniu regulaminu z dnia 18 marca 2007 r. w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy,
 • y, której Wnioskodawca jest wyłącznym dysponentem (abonentem) na podstawie umowy Q o Utrzymywanie nazwy domeny, w rozumieniu regulaminu z dnia 18 marca 2007 r. w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy;

d.prawa wyłączne do korzystania z konta użytkownika o nazwie:

 • X oraz
 • Y

-w zakresie ujętym w regulaminie (...).

(powyższe łącznie dalej jako: „Prawa do Serwisów”).

Na dzień złożenia niniejszego wniosku, Prawa do Serwisów nie zostały jeszcze przeniesione na nabywcę. Zapłata ceny nabycia Praw do Serwisów może zostać rozłożona na raty, zależnie od ustaleń biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcą. Niewykluczone, że część ceny nabycia zostanie zapłacona na rzecz Wnioskodawcy w 2015 roku, a pozostała część w kolejnych latach.

Dochody Wnioskodawcy uzyskane w 2015 roku w ramach działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej jako: „UPDOF”). W terminie do końca kwietnia 2016 roku Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2015 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku zawarcia w 2015 r. umowy sprzedaży Praw do Serwisów, Wnioskodawca powinien uwzględnić w całości należne na moment zawarcia umowy sprzedaży przychody z tytułu sprzedaży Praw do Serwisów w składanym do 30 kwietnia 2016 roku zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2015 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c UPDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku zawarcia w 2015 r. umowy sprzedaży Praw do Serwisów, Wnioskodawca powinien uwzględnić w całości należne na moment zawarcia umowy sprzedaży przychody z tytułu sprzedaży Praw do Serwisów w składanym do 30 kwietnia 2016 roku zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2015 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: „UPDOF”).

Zgodnie z art. 9 ust. 1 UPDOF, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 UPDOF odrębnymi źródłami przychodów są:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (pkt 7).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 UPDOF, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany, ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl natomiast art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Obowiązki podatkowe zależą, zatem od okoliczności uzyskania przychodów, o których mowa w powołanych wyżej przepisach. W sytuacji, gdy wykonywanie działalności dokonywane jest przez podatnika w sposób ciągły i zorganizowany, we własnym imieniu, na własny lub cudzy rachunek, w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk, wówczas posiada znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym działalność związana z prowadzeniem przedmiotowych serwisów internetowych nosi znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej ustawowej definicji, spełniając wszystkie jej przesłanki. Wnioskodawca m.in. prowadzi te serwisy niewątpliwie we własnym imieniu i na własny rachunek, w sposób ciągły (powtarzalny i stały). Wypełnia również kryterium zorganizowania w ramach podmiotu określonego administracyjnoprawnie, uczestniczącego w obrocie gospodarczym. W celu wykonywania tej działalności wykorzystuje m.in. Prawa do Serwisów.

UPDOF nie definiuje pojęć takich jak np. „twórca”, „korzystanie przez twórców z praw autorskich” lub pojęć z nimi związanych jak np. „utwór”, zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako: „UPAiPP”). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 ww. ustawy, w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

 • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe);
 • plastyczne;
 • fotograficzne;
 • lutnicze;
 • wzornictwa przemysłowego;
 • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne;
 • muzyczne i słowno-muzyczne;
 • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne;
 • audiowizualne (w tym filmowe).

W świetle powyższej definicji, zdaniem Wnioskodawcy, Prawa do Serwisów stanowią zbiór wzajemnie powiązanych elementów składowych, umożliwiających funkcjonowanie Serwisów zgodnie z przeznaczeniem, a odpowiednio każdy Serwis, jako całość, stanowi utwór w rozumieniu UPAiPP.

Stosownie do art. 18 UPDOF, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Podkreślić przy tym należy, iż majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, wchodzące w skład majątku przedsiębiorcy mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej, gdyż łącznie z innymi składnikami przedsiębiorstwa służą realizacji określonych działań gospodarczych. Podobnie Prawa do Serwisów, będąc autorskimi prawami majątkowymi są wykorzystywane w działalności gospodarczej Wnioskodawcy w celu uzyskiwania przychodów z prowadzenia portali internetowych x oraz y.

Zdaniem Wnioskodawcy, uprawnione jest stwierdzenie, że Wnioskodawca może zakwalifikować przychody ze sprzedaży wykorzystywanych w działalności gospodarczej Wnioskodawcy Praw do Serwisów do źródła pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF), pomimo, że odpłatne zbycie praw majątkowych stanowi odrębne źródło przychodu, o którym mowa w art. 18 UPDOF. Racjonalny ustawodawca definiując poszczególne źródła przychodów wymienia bowiem wprost sytuacje, w których określony przychód, pomimo, że jest uzyskiwany na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze powinny być klasyfikowane jako przychody z wskazanego przez ustawodawcę źródła przychodu (innego niż pozarolniczą działalność gospodarcza). Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. Nawet jeżeli tego typu umowy są zwierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody z tytułu ich wykonywania stanowią na gruncie UPDOF przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 9 UPDOF. Jeżeli zatem racjonalny ustawodawca nie dokonał analogicznego wyłączenia w przypadku przychodów z odpłatnego zbycia praw majątkowych, o których mowa w art. 18 UPDOF, to zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia tych przychodów do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przepisy UPDOF nie wykluczają możliwości uzyskiwania przychodów, o których mowa w art. 18 UPDOF, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem podatnik uzyskuje przychody określone w art. 18 UPDOF w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to przychód uzyskany z tego tytułu zaliczany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF.

Zatem należne na moment zawarcia w 2015 roku umowy sprzedaży przychody z tytułu sprzedaży Praw do Serwisów będą stanowić w całości przychody z działalności Wnioskodawcy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF.

W myśl art. 14 ust. 1 UPDOF, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z tym, należne na moment zawarcia w 2015 roku umowy sprzedaży przychody z tytułu sprzedaży Praw do Serwisów powinny zostać rozpoznane w całości w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za 2015 rok.

W myśl art. 45 ust. 1 UPDOF, co do zasady, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W terminie określonym w ust. 1 podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c (art. 45 ust. 1a pkt 2 UPDOF).

Wobec tego, Wnioskodawca powinien uwzględnić w całości należne na moment zawarcia umowy sprzedaży przychody z tytułu sprzedaży Praw do Serwisów w składanym do 30 kwietnia 2016 roku zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (straty) w 2015 roku z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c UPDOF.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację ogólną Ministra Finansów z 22 maja 2014 r., Znak: DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.