IBPB-1-1/4511-131/16/NL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe wniesienia wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 lutego 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 26 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Ojciec Wnioskodawcy jest wspólnikiem spółki cywilnej (dalej jako: „Spółka”). Zgodnie z uchwałą, która zostanie podjęta przez wspólników Spółki, Spółka zobowiązana będzie do dokonania na rzecz wspólników wypłaty zysku wypracowanego w 2015 roku oraz zysku, który został osiągnięty w latach poprzednich, a nie został wcześniej wypłacony. Prawo do żądania wypłaty zysku przysługiwać będzie wszystkim wspólnikom Spółki w tym również ojcu Wnioskodawcy.

Wnioskodawca spodziewa się, iż jego ojciec (dalej jako: „Darczyńca”) przeniesie na jego rzecz prawo żądania wypłaty zysku ze Spółki. Przeniesienie prawa do otrzymania wypłaty zysku będzie miało charakter darowizny, a jej przedmiotem będzie całość lub część wierzytelności przysługującej Darczyńcy z tytułu podziału zysku. W terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny Wnioskodawca dokona zgłoszenia naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego otrzymania tytułem darowizny prawa majątkowego w postaci prawa do zysku. Otrzymane przez Wnioskodawcę prawo majątkowe w postaci roszczenia o wypłatę przez Spółkę zysku (dalej jako: „Wierzytelność”) zostanie przez Wnioskodawcę wniesione jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki. Wniesienie nastąpi po wartości odpowiadającej wartości nominalnej Wierzytelności. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wniesienie otrzymanej przez Wnioskodawcę Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie spowoduje powstania przysporzenia po stronie Wnioskodawcy, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brak opodatkowania znajduje potwierdzenie w przepisie art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że Wnioskodawca może otrzymać od swojego ojca który jest wspólnikiem spółki cywilnej prawo majątkowe tj. roszczenie żądania wypłaty zysku ww. spółki. Przeniesienie prawa do otrzymania wypłaty zysku będzie miało charakter darowizny, a jej przedmiotem będzie całość lub część wierzytelności przysługującej ojcu Wnioskodawcy z tytułu podziału zysku. Otrzymane przez Wnioskodawcę prawo majątkowe (wierzytelność) zostanie przez Wnioskodawcę wniesione jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej. Wniesienie nastąpi wg wartości odpowiadającej wartości nominalnej wierzytelności.

Odnosząc się do skutków podatkowych ww. czynności prawnej, zauważyć należy, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego, a więc również spółkę komandytową.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że o ile w świetle odrębnych przepisów nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, dokonanie wskazanych we wniosku czynności prawnych, tj. nabycie w drodze darowizny wskazanej we wniosku wierzytelności (prawa majątkowego) oraz jej wniesienie w formie aportu do spółki komandytowej jest prawnie dopuszczalne (skuteczne) i nie ma na celu ominięcia przepisów prawa to wniesienie tejże wierzytelności do spółki komandytowej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W takiej sytuacji u Wnioskodawcy nie powstanie dochód podlegający opodatkowaniu, ani zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia opisanego we wniosku aportu.

Stanowisko Wnioskodawcy z ww. zastrzeżeniem uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.