IBPB-1-1/4510-218/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.)
IBPB-1-1/4510-218/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód z działalności gospodarczej
 4. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 12 sierpnia 2015 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana Spółka komandytowa. Spółka komandytowa jest spółką osobową - określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm., - winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia - komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika - komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Spółki osobowe (w tym komandytowa) nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym na spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osiągniętych dochodów. Podatnikami w tej spółce są jej wspólnicy, tj. komandytariusze i komplementariusz. W spółce komandytowej, jest czterech wspólników, tj. 3 komandytariuszy (osoby fizyczne) i jeden komplementariusz (osoba prawna – Wnioskodawca, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Zgodnie z zapisami, zawartej w formie aktu notarialnego, umowy spółki, wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki komandytowej, bez ograniczenia jest spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Komplementariusz”).

Z kolei komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Zgodnie z umową spółki, wkład komandytariusza może zostać wniesiony w wysokości niższej, równej lub wyższej niż suma komandytowa (art. 108 § l KSH). Kapitał zakładowy spółki tworzy suma wkładów umówionych. Wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego - aportu. Według zapisanych w umowie spółki stosunków wewnętrznych Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Komandytariusz takiego prawa nie ma. Spółkę reprezentuje Komplementariusz, a komandytariusz może reprezentować ją jedynie jako pełnomocnik. Zgodnie z zapisami § 9 umowy spółki, wspólnicy uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu. Analogicznie wspólnicy uczestniczą w stratach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu.

W myśl art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, wspólnego posiadania, wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżania dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Zatem przychody i koszty dla celów podatkowych tego wspólnika ustala się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych wkładów w spółce komandytowej.

Spółka komandytowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem podatnikami stają się poszczególni wspólnicy tej spółki, co oznacza, że każdy ze wspólników, w tym także Wnioskodawca (spółka z o.o.) ma obowiązek zgodnie z przepisami swej ustawy podatkowej dokonać samoobliczenia zaliczki na podatek dochodowy za dany okres, wpłacić ją do urzędu skarbowego, a w konsekwencji - obliczyć roczny podatek. Wspólnicy spółki komandytowej -osoby fizyczne, wykonać to muszą zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast Wnioskodawca - spółka z o.o. - zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochody z bycia wspólnikiem w spółce komandytowej są kwalifikowane do przychodów z działalności gospodarczej (art. 5b ust 2 ustawy podatku dochodowego osób fizycznych w związku z art. 10 ust 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a to oznacza że spółka komandytowa nie pełni funkcji płatnika podatku dochodowego, w konsekwencji Wnioskodawca - spółka z o.o. ma obowiązek doliczyć je do swych podatkowych przychodów, kosztów, dochodów/strat z działalności gospodarczej i od łącznej sumy, jako przychody, koszty, dochody/straty z działalności gospodarczej spółki z o.o. obliczyć należny podatek dochodowy 19% CIT. Na podstawie sumy przychodów, kosztów, dochodów własnych, z własnej działalności gospodarczej spółki z o.o. oraz procentowego udziału przychodów, kosztów, dochodów/strat z tytułu udziału w spółce komandytowej, który przypada na Wnioskodawcę dokonuje on obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym osób prawnych i na tej podstawie oblicza podatek CIT wg stawki 19%, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla zobrazowania powyższej zasady, Wnioskodawca wskazał poniższy przykład.

Jeżeli Wnioskodawca (spółka z o.o.) osiągnie ze swej działalności następujące wyniki podatkowe:

 • przychód 10.000 zł,
 • koszty 5.000 zł to
 • dochód spółki z o.o. z działalności gospodarczej wyniesie 5.000 zł.

Spółka komandytowa za ten sam okres osiągnęła podatkowy wynik z działalności gospodarczej:

 • przychód 32.000 zł (z którego na wnioskodawcę przypada np. 25%, tj. 8.000 zł),
 • koszty 40.000 zł (z którego na Wnioskodawcę przypada np. 25%, tj. 10.000 zł),
 • powyższe oznacza, że spółka komandytowa osiągnęła stratę podatkową w kwocie 8.000 zł, co powoduje że przypadająca na Wnioskodawcę spółkę z o.o. (czyli wspólnika spółki komandytowej) strata podatkowa za okres wynosi 2.000 zł (wg udziału 25%).

Zatem Wnioskodawca, rozliczający się według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wspólnik spółki komandytowej (komplementariusz) posiadający wg przykładu 25% wkład w spółce komandytowej, dokonuje następującego rozliczenia dla celów podatku dochodowego za dany okres (rok):

 1. przychód spółki z o.o. 100% = 10.000 zł + % udział ze spółki komandytowej = 8.000 zł. Łączna suma przychodu podatkowego spółki z o.o. = 18.000 zł
 2. podatkowe koszty spółki z o.o. 100% = 5.000 zł + % udział ze spółki komandytowej = 10.000 zł. Łączna suma podatkowych kosztów Wnioskodawcy = 15.000 zł
 3. Ustalenie dochodu/straty w okresie (i za rok) dla celów podatku dochodowego Wnioskodawcy:
  • Suma przychodów (obliczona wg pkt 1) = 18.000 zł
  • Suma kosztów podatkowych ( obliczona wg pkt 2) = 15.000 zł
  • Dochód podatkowy spółki z o.o. = 18.000 zł - 15.000 zł = 3.000 zł
  • (kwota ta stanowi podstawę, opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, tj. podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych spółki z o.o.).

Uwzględniając powyższe przykładowe rozliczenie spółki z o.o. – zaliczka na podatek dochodowy należny za okres/rok podatkowy wynosi 3.000 zł x 19% stawka CIT = 570 zł.

W związku z tym, że Wnioskodawca uważa, że przychody/koszty/dochody/straty z udziału/wkładu w spółce komandytowej, tj. z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej są kwalifikowane do źródeł z działalności gospodarczej (m.in. art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to wg Wnioskodawcy oznacza, że ww. przychody/koszty/do chody/straty nie są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, a zatem wypłacane przez spółkę komandytową wspólnikowi - spółce z o.o. kwoty, obliczane proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu nie stanowią dla celów podatkowych wypłat z kapitałów pieniężnych i dlatego spółka komandytowa, w której Wnioskodawca posiada wkłady, nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy (z jakiegokolwiek tytułu, źródła) od kwot wypłacanych lub stawianych Wnioskodawcy do dyspozycji. Wnioskodawca jako wspólnik komplementariusz sam doliczy wg przykładu obliczenia wskazanego w tym wniosku m.in. powyżej, do swych podatkowych przychodów, kosztów, dochodów/strat z działalności, przychody, koszty, dochody/straty z działalności spółki komandytowej przypadające Wnioskodawcy, jako wspólnikowi proporcjonalnie do umówionego wkładu w spółce komandytowej. Od całości tychże (tj. z działalności własnej spółki z o.o. + % ze spółki komandytowej) Wnioskodawca we własnym zakresie obliczy zaliczki i podatek 19% CIT, jak w podanym wyżej przykładzie.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że obliczenia dla celów ustalenia zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne okresy nie będą równoległe, czy tożsame z przelewaniem środków pieniężnych ze spółki komandytowej dla każdego wspólnika (w tym dla Wnioskodawcy) do wysokości dochodu, jaki wspólnik osiągnie za poszczególny okres w roku, m.in. dlatego, iż rozliczenie podatku dochodowego następuje w sposób narastający i może się okazać, że np. za maj wystąpił dochód podatkowy, a za czerwiec może spółka komandytowa osiągnąć stratę poprzez wyższe zakupy, koszty czy inne wydatki. Ponadto, rozliczenia podatkowego spółka komandytowa dokonuje zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a art. 14 ust. l tejże ustawy stanowi, że przychodem z działalności są kwoty należne choćby faktycznie nie otrzymane. Zatem nie można utożsamiać rozliczenia dla celów podatku dochodowego z faktycznym przelewem środków pieniężnych, bowiem przychód należny który jest przychodem podatkowym w danym okresie nie zawsze pokrywa się z przychodem otrzymanym faktycznie m.in. poprzez terminy płatności.

Zatem dla celów podatku dochodowego każda osoba (fizyczna lub prawna) będąca wspólnikiem spółki osobowej - komandytowej jest samoistnym podatnikiem podatku dochodowego zobowiązanym we własnym zakresie do samoobliczania należnych zaliczek na podatek dochodowy a w konsekwencji do rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Wspólnicy – osoby fizyczne rozliczają się wg ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca - spółka z o.o. według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje dochody z tytułu bycia wspólnikiem spółki osobowej do dochodów z działalności gospodarczej dla celów podatkowych (art. 5b ust. 2 w związku z art. 8 ust 1 i art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy), zatem dochody Wnioskodawcy spółki z o.o. także dla celów podatkowych rozliczane powinny być w opinii Wnioskodawcy, jako dochody z działalności gospodarczej co jest zgodne z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl tego przepisu, przychody z tytułu udziału w spółce nie mającej osobowości prawnej, wspólnego posiadania, wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżania dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W opinii Wnioskodawcy nie można przyjąć innego rozliczenia dla wspólnika – osoby fizycznej, a innego dla wspólnika będącego osobą prawną w zakresie podatku dochodowego.

Różnicą jedyną będzie to, że wspólnicy osoby fizyczne, podlegają przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a Wnioskodawca, jako osoba prawna podlega przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym dla wszystkich wspólników, w tym dla Wnioskodawcy, są posiadane wkłady w spółce komandytowej dające prawo do uczestniczenia w zyskach (dochodach) i w stratach proporcjonalnie (%) do umówionego wkładu wspólnika spółki komandytowej obliczane na podstawie ksiąg spółki komandytowej wg przepisów dot. działalności gospodarczej.

Z kolei dla celów bilansowych Wnioskodawcy, sam fakt obliczenia i zapłaty podatku dochodowego przez spółkę z o.o. nie wpłynie jeszcze na powstanie u niej zysku z tytułu posiadania wkładów w spółce komandytowej. Podjęcie decyzji, uchwały przez wspólników spółki komandytowej o wypłacie zysku lub zaliczki na poczet zysku spowoduje, że u Wnioskodawcy (spółki z o.o.) powstanie przychód finansowy w ujęciu księgowym (bilansowym) i w księgach rachunkowych Spółka z o.o. ujmie zyski z udziału w spółce komandytowej w pozycji przychodów finansowych pod nazwą „Udziały w zyskach w innych podmiotach” w rachunku zysków i strat.

Dla celów podatkowych wypłata dochodu/zysku z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej nie stanowi dywidendy i jest prawem do udziału w zysku innego podmiotu, w tym przypadku spółki komandytowej. Zgodnie z prawem bilansowym każda wypłata lub postawienie do dyspozycji tego wspólnika (czy to zaliczki, czy zysku) stanowić będzie przychód finansowy komplemenatriusza i wypłata lub postawienie do dyspozycji traktowane będzie jako podział wyniku netto w trakcie roku obrotowego i to powoduje, że u Wnioskodawcy, czyli w spółce z o.o. powstanie w ujęciu bilansowym przychód finansowy.

Dodatkowo wskazać należy, że wkłady wspólników spółki komandytowej mogą się zwiększać lub zmniejszać. Zatem udział każdego wspólnika będzie ustalany w danym okresie, proporcjonalnie do wkładu umówionego. I tak przykładowo, jeżeli wkład umówiony każdego ze wspólników wynosi 25 % kapitału zakładowego spółki komandytowej, do dnia ewentualnego podwyższenia wkładów (kapitałów) - takim udziałem procentowym obliczane będą przychody, koszty, dochody/straty. W przypadku np. podwyższenia kapitału w ten sposób, że wkłady będą różne np. 40%, 40%, 15%, 5%, czy inne w układzie procentowym, od dnia podjęcia przez wspólników spółki komandytowej uchwały co do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie podwyższenia wartości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników, przychody, koszty, dochody/starty zarówno podatkowe, jak też bilansowe będą obliczane wg nowej proporcji.

Podkreślić należy, że rozliczenia podatkowe wspólników nie będą tożsame z przelewanymi ze spółki komandytowej środkami pieniężnymi. Kodeks Spółek Handlowych nie określa zasad, wedle których wspólnicy powinni podjąć uchwałę o wypłacie zysku ze spółki komandytowej. Kodeks pozostawia w tym zakresie dowolność. Rozliczenie podatkowe wspólników spółki zarówno osób fizycznych, jak też Wnioskodawcy (spółki z o.o.) następować będzie w oparciu o księgi spółki komandytowej według przedstawionych zasad, metod i przepisów prawa wskazanego w stanie faktycznym (winno być: w zdarzeniu przyszłym), w tym w szczególności, w oparciu o dane dotyczące rozliczania działalności gospodarczej w myśl m.in. art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wedle którego przychodami spółki komandytowej są przychody należne choćby faktycznie nie otrzymane, a za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa materialnego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Powyższy przepis jest generalną zasadą, przepisem prawa do rozliczania przychodów podatkowych firm osób fizycznych oraz spółek osobowych w tym spółki komandytowej i oznacza on, że pomimo braku otrzymania środków pieniężnych dla celów podatkowych uznajemy przychód w księgach jako należny w danym okresie podlegającym rozliczaniu dla celów zaliczek na podatek dochodowy. Zatem rozliczenie podatkowe nie jest i nie może być tożsame z przelewanymi środkami pieniężnymi wspólnikom spółki w tym Wnioskodawcy.

Za powyższym przemawia również przepis o okresie ujmowania kosztów uzyskania przychodów, który nie zawsze pokrywa się z wydatkiem w danym okresie rozliczeniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowym będzie dla celów podatku dochodowego, zakwalifikowanie przez Wnioskodawcę (spółkę z o.o.) przychodów, kosztów, dochodów/strat z tytułu bycia wspólnikiem komplementariuszem w spółce komandytowej, do przychodów, kosztów, dochodów/strat z działalności gospodarczej...
 2. Czy prawidłowym będzie dla celów podatku dochodowego, iż Wnioskodawca (spółka z o.o.) osiągnięte proporcjonalnie do umówionego wkładu w spółce komandytowej przychody, koszty, dochody/straty podatkowe doliczy do swych wyników podatkowych z działalności gospodarczej i od łącznej sumy przychodów, kosztów, dochodów/ strat obliczy podatek dochodowy osób prawnych wg 19% stawki podatku...A zatem, czy prawidłowym będzie, że jeżeli spółka z o.o. ze swej działalności osiągnie dochód podatkowy, a spółka komandytowa stratę, to Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego osób prawnych łączy przychody, koszty, dochody, straty z tych dwóch spółek, a tym samym pomniejsza dochód bezpośrednio osiągnięty przez spółkę z o.o. o stratę osiągniętą przez spółkę komandytową w tym samym okresie rozliczeniowym i analogicznie odwrotnie (gdy spółka z o.o. osiągnie stratę a komandytowa dochód)...
 3. Czy prawidłowo Wnioskodawca kwalifikuje należne mu przychody, koszty, dochody/straty z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej do przychodów, dochodów, kosztów, strat z działalności gospodarczej i do opodatkowania tychże według przepisów updop - tj 19% podatkiem CIT... A zatem, czy prawidłowym jest, iż dochody otrzymywane (uzyskiwane) z tytułu wkładów w spółce komandytowej nie są kwalifikowane do tzw. kapitałów pieniężnych w myśl przepisów updop...
 4. Czy prawidłowym jest dokonywanie rozliczeń o których mowa w pytaniu 1, 2, 3 w danym okresie w takim udziale %, jaki przypada proporcjonalnie na wspólnika, w tym na Wnioskodawcę, co oznacza, że jeżeli wkład umówiony każdego ze wspólników wynosi 25 % kapitału zakładowego spółki komandytowej, do dnia ewentualnego podwyższenia wkładów, kapitałów - takim udziałem procentowym obliczane będą przychody, koszty, dochody/straty. W przypadku np. podwyższenia kapitału w ten sposób że wkłady będą różne np. 40%, 40%, 15%, 5%, czy inne w układzie procentowym, od dnia podjęcia przez wspólników spółki komandytowej uchwały co do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie podwyższenia wartości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników, przychody, koszty, dochody/starty zarówno podatkowe jak też bilansowe będą obliczane wg nowej proporcji...

Zdaniem Wnioskodawcy, proporcjonalnie przypadające na niego, jako wspólnika spółki komandytowej przychody, koszty, dochody/straty z tytułu udziału w spółce komandytowej, dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy osób prawnych, stanowią dla Wnioskodawcy przychody z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych (ani tych, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnym).

W jego ocenie, prawidłowe jest, że spółka komandytowa, w której Wnioskodawca posiada wkłady i jest komplementariuszem nie pełni funkcji płatnika i nie pobiera zaliczek od kwot należnych Wnioskodawcy - wspólnikowi spółce z o.o., jak też, że spółka komandytowa przekazuje Wnioskodawcy comiesięcznie i roczne rozliczenia podatkowe spółki komandytowej, w tym przypadające na wspólnika, tj. spółkę z o.o., które Wnioskodawca, dolicza do swoich podatkowych rozliczeń z działalności gospodarczej. Od takiej łącznej sumy Wnioskodawca, oblicza podatek dochodowy od osób prawnych wg stawki 19%.

W opinii Wnioskodawcy, prawidłowe jest także, że dla celów comiesięcznego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy przez każdego wspólnika odrębnie, spółka komandytowa zamykając każdy miesiąc rozliczeniowy przekazywać będzie każdemu wspólnikowi, w tym także Wnioskodawcy rozliczenie podatkowe za okres od stycznia danego roku do miesiąca, za który obliczana jest zaliczka w podatku dochodowym (w systemie narastającym).

Jego zdaniem, prawidłowe jest również, iż informacja taka zawierała będzie następujące dane: przychód, koszty, dochód/strata spółki komandytowej z działalności oraz przychód, koszty, dochód/strata wspólnika w takim udziale %, jaki przypada na wspólnika w danym okresie obliczanym proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu. Każdy ze wspólników, jako podatnik podatku dochodowego sam będzie obliczał należną zaliczkę za okres i sam ją wpłacał ze swego konta, nie z konta spółki komandytowej. To dotyczy także Wnioskodawcy - spółki z o.o. Prawidłowym jest również, że Wnioskodawca, jako wspólnik komplementariusz sam doliczać będzie do swych podatkowych przychodów i kosztów z działalności, przychody i koszty przypadające Wnioskodawcy z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej, jak też prawidłowym jest że Wnioskodawca od całości będzie obliczać zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wg stawki 19% , a w konsekwencji składać roczne CIT-8, w którym wykaże sumę dochodów spółki w tym dochody/straty z tytułu udziału w spółce komandytowej.

Nadto Wnioskodawca uważa, iż prawidłowo postąpi w sytuacji, gdy spółka z o.o osiągnie np. dochód a spółka komandytowa osiągnie stratę podatkową to strata podatkowa ze spółki komandytowej (w części przypadająca na Wnioskodawcę) pomniejszy ogólny podatkowy dochód Wnioskodawcy, a tym samym zaliczka, czy podatek ostateczny będzie niższy. I odwrotnie (analogicznie). Wnioskodawca uważa także, że wskazane w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) przykładowe rozliczenie podatkowe Wnioskodawcy jest prawidłowe i tą metodą zgodną z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca ma obowiązek dokonywać obliczania zaliczek na własny podatek dochodowy. Wnioskodawca uważa, że prawidłowo postąpi obliczając miesięczne zaliczki, a tym samym roczny podatek dochodowy jeżeli rozliczenia dokonywał będzie w następujący sposób:

Jeżeli Wnioskodawca - spółka z o.o. osiągnie ze swej działalności następujące wyniki podatkowe:

 • przychód l0.000 zł - dla celów podatkowych,
 • koszty uzyskania przychodu = 5.000 zł,
 • dochód spółki z o.o. z działalności gospodarczej wyniesie = 5.000 zł oraz

Jeżeli spółka komandytowa za ten sam okres osiągnęła następujący podatkowy wynik z działalności gospodarczej:

 • przychód spółki 32.000 zł (czyli dla Wnioskodawcy proporcjonalnie wg przykładowego wkładu 25% tj. 8.000 zł),
 • koszty podatkowe spółki = 40.000 zł (czyli dla Wnioskodawcy 25 % = 10.000 zł),
 • zatem spółka komandytowa osiągnęła stratę podatkową w kwocie 8.000 zł, co powoduje, że na Wnioskodawcę - (wspólnika spółki komandytowej) przypada strata podatkowa za okres w wysokości 2.000 zł (25%)

to obliczenie podstawy opodatkowania i podatku będzie następujące :

 1. przychód spółki z o.o. 100% = 10.000 zł + % udział ze spółki komandytowej = 8.000 zł, Łączna suma przychodu podatkowego spółki z o.o. (Wnioskodawcy) = 18.000 zł,
 2. podatkowe koszty spółki z o.o. 100% = 5.000 zł + % udział ze spółki komandytowej = l0.000 zł. Łączna suma podatkowych kosztów = 15.000 zł,
 3. ustalenie dochodu/straty w okresie (i za rok) dla celów podatku dochodowego spółki z o.o. (Wnioskodawcy):
  • Suma przychodów ( obliczona wg pkt 1) = 18.000 zł,
  • Suma kosztów podatkowych ( obliczona wg pkt 2) = - 15.000 zł,
  • Dochód spółki z o.o. = 18.000 zł - 15.000 zł = 3.000 zł - kwota ta stanowi podstawę do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych spółki z o.o. (Wnioskodawcy). Zatem podatek należy wynosi 3000 zł x 19% ( % stawki CIT) = 570 zł.

Podstawą rozliczenia w spółce komandytowej są m.in. przychody rozliczane dla celów podatkowych wg art. 14 updof oraz koszty uzyskania przychodu, z zastrzeżeniem art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa także, iż przekazanie przez spółkę komandytową Wnioskodawcy, jako wspólnikowi - środków pieniężnych (lub uzyskanie informacji o postawieniu ich do dyspozycji Wnioskodawcy) tytułem udział w dochodach/zyskach nie stanowi wypłaty (lub postawienia do dyspozycji) żadnej dywidendy, ani innych przychodów/dochodów z tzw. kapitałów pieniężnych dla Wnioskodawcy i jest neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, bowiem spółka z o.o., zaliczki na podatek dochodowy osób prawnych CIT 19% oblicza samodzielnie, jako podatnik według metody i przykładu określonego w stanie faktycznym oraz jw. traktując m.in. przychody wg definicji dla działalności gospodarczej spółki komandytowej (art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli należne, a niejako otrzymane pieniądze.

Nadto wskazać należy, iż ustawa podatku dochodowego osób prawnych nie zawiera podziału na źródła przychodów/dochodów jak w przypadku ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na dochody w zyskach osób prawnych, do których nie zalicza się spółki komandytowej.

Również art. 22 tej ustawy, odnosi się wyłącznie do dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a zatem nie do przychodów, dochodów uzyskanych przez Wnioskodawcę ze spółki osobowej ( komandytowej)

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca uważa że prawidłowo pod względem podatku dochodowego kwalifikuje proporcjonalne przychody, koszty, dochody/straty osiągnięte w spółce komandytowej oraz sposób ich rozliczania szczegółowo w tym wniosku opisany.

Dla celów rozliczeń podatkowych prawidłowym będzie przyjmowanie takiego udziału % dla Wnioskodawcy, czyli spółki z o.o., w ogólnych wynikach spółki komandytowej, jaki przypada dla spółki w danym okresie. I tak przykładowo - jeżeli wkład umówiony każdego ze wspólników wynosi 25 % kapitału zakładowego spółki komandytowej, do dnia ewentualnego podwyższenia wkładów, kapitałów - takim udziałem procentowym obliczane będą przychody, koszty, dochody/straty W przypadku np. podwyższenia kapitału w ten sposób że wkłady będą różne np. 40% , 40%, 15%, 5%, czy inne w układzie procentowym, od dnia podjęcia przez wspólników spółki komandytowej uchwały co do zmiany umowy spółki komandytowej w zakresie podwyższenia wartości wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników, przychody, koszty, dochody/starty, zarówno podatkowe, jak też bilansowe będą obliczane wg nowej proporcji.

Powołując się na interpretację ogólną Ministra Finansów z 11 maja 2012 r. Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125 ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym MF z 18 maja 2012 r. poz. 24, obowiązującą od 18 maja 2012 r., Wnioskodawca wskazał, że potwierdza ona słuszności prezentowanego przez niego stanowiska dla wszystkich pytań i rozliczeń. W interpretacji tej stwierdzono bowiem, że W ocenie Ministra Finansów (...) na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych z treści art. 5b ust. 2 updof, w którym ustawodawca wprost przesądził, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, to również uzyskane z tytułu udziału w tej spółce przychody wspólnika będącego osobą fizyczną traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Jednakże wskazać należy, iż powyższe „doprecyzowanie” charakteru dochodu uzyskiwanego przez wspólnika spółki osobowej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i brak analogicznego zapisu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wynikają z faktu, iż pierwsza z wymienionych ustaw różnicuje sposób opodatkowania podatników tego podatku w zależności od źródła dochodów (działalność gospodarcza, prawa majątkowe, kapitały, działalność wykonywana osobiście, itd.). Brak jest jednak takiego zróżnicowania na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która - za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz dochodów z działalności rolniczej - dochody podatników tego podatku kwalifikuje jednolicie (bez podziału na źródła) i stosuje jednolite reguły ich opodatkowania, traktując je, co do zasady, jako przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. A zatem należy przyjąć, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis analogiczny do art. 5b ust. 2 updof nie był potrzebny. W dalszej cześć Minister Finansów wskazuje, że Trudno jest bowiem zakładać, aby racjonalny ustawodawca dopuszczał taką możliwość żeby kwalifikacja podatkowa danego przysporzenia - identycznego co do swojej istoty - zależała wyłącznie od tego, czy otrzymującym je jest osoba fizyczna, czy też osoba prawna. Wzgląd na zasadę racjonalności ustawodawcy nakazuje odrzucić te rezultaty wykładni art. 5b ust. 2 updof, które są z nią sprzeczne, a przyjąć te, które pozostają z nią w zgodzie.

W ocenie Wnioskodawcy, skoro dla wspólników spółki - osób fizycznych - dochód z udziału w spółce komandytowej jest dochodem z działalności gospodarczej i wspólnicy sami obliczają swe zaliczki (z jednego źródła dochodu) wpłacając je do 20-go po m-cu do urzędu skarbowego, to choć jak wyżej napisano ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie dzieli dochodów na źródła bowiem za wyjątkiem dochodów z działalności rolniczej i z udziału w zyskach osób prawnych - wszystkie pozostałe dochody spółki z o.o. (w tym, jako wspólnika komplementariusza - spółki komandytowej) są co do zasady kwalifikowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w ocenie Ministra Finansów, jako przychody (a zatem i koszty, dochody/straty) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, rozliczenie wspólnika (komplementariusza) przez spółkę komandytową dokonywane będzie na podstawie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej prowadzonej w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych wg przepisów dotyczących działalności gospodarczej i będzie tożsame do rozliczenia wspólników osób fizycznych. Wszyscy czterej wspólnicy, w tym Wnioskodawca (sp. z o.o.) osiągają przychody, koszty, dochody/straty z działalności gospodarczej dla celów podatkowych. Spółka z o.o. dolicza podatkowo do swych wyników z działalności gospodarczej dane otrzymane od spółki komandytowej i od łącznych kwot oblicza należy CIT (obecnie w wysokości 19%), jak w zaprezentowanym przykładzie.

Prawidłowym jest również, jak twierdzi Wnioskodawca, iż przekazanie środków pieniężnych ze spółki komandytowej wspólnikom, w tym także Wnioskodawcy nie będzie równoległy i/lub tożsamy z wynikami podatkowymi przypadającymi na wspólnika do obliczania zaliczek na podatek dochodowy, w tym na Wnioskodawcę, bowiem rozliczeniu podatkowemu podlega m.in przychód należny choćby faktycznie nie otrzymany, a zatem również proporcjonalny udział Wnioskodawcy w tym przychodzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 – dalej: „KSH”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowa, będąca spółką osobową nie posiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Ze względu na transparentność podatkową spółki komandytowej, opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.), to jej dochód z udziału w spółce komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 2 cyt. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Jednocześnie, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

Przy czym, stosownie do art. 4a pkt 14 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W świetle powyższego, jeżeli spółka niebędąca osobą prawną, a za taką, w świetle ww. przepisów należy uznać spółkę komandytową, prowadzi działalność gospodarczą, to niezależnie od statusu wspólnika w tej spółce, przychody z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Powyższe wyklucza zatem możliwość uznania tych przychodów za przychody z tzw. kapitałów pieniężnych określonych w art. 10 cyt. ustawy. Nie sposób jednakże zgodzić się z zawartymi we wniosku stwierdzeniami, że dla Wnioskodawcy (Spółki z o.o.) podstawą kwalifikacji uzyskanych w ramach spółki komandytowej dochodów do dochodów z działalności gospodarczej są przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., a w szczególności art. 5b lub art. 8 tej ustawy.

Jednocześnie, z uwagi na transparentność podatkową spółki osobowej, przychód uzyskany w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez tą spółkę, alokowany jest na poszczególnych wspólników w takiej proporcji, w jakiej wspólnicy partycypują w jej zyskach na podstawie umowy spółki. Co do zasady, zgodnie z art. 51 § 1 KSH, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 KSH). Zauważyć przy tym należy, że zasada wyrażona w art. 51 § 1 KSH, ma zastosowanie do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wyłącznie w sytuacji, gdy umowa spółki nie będzie przewidywała innego podziału udziału w jej zysku.

Mając powyższe na względzie, wskazać należy, że proporcję, o której mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustala się w stosunku do aktualnie przysługującego wspólnikowi udziału w przychodach i kosztach spółki komandytowej, stosownie do postanowień zawartych w umowie. Podobnie ustala się wysokość kosztów uzyskania przychodów u każdego wspólnika, uwzględniając jednak te wydatki, które nie mogą stanowić kosztu podatkowego u danego wspólnika.

Zauważyć jednocześnie należy, że zgodnie z art. 9 KSH, zmiany postanowień umowy spółki osobowej, wymagają zgody wszystkich wspólników, chyba, że umowa stanowi inaczej. Wobec powyższego, zmiany w umowie Spółki, dotyczące zmiany udziałów wspólników w zyskach i stratach spółki - obowiązują od momentu wyrażenia przez wszystkich wspólników spółki zgody na dokonanie określonych zmian. Wywołują one skutki na przyszłość, co oznacza, że osiągnięte po tym dniu przychody oraz ponoszone koszty powinny być rozliczane przez wspólników według nowych proporcji.

Odnosząc się do kwestii zasad opodatkowania dochodów Wnioskodawcy z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej wskazać należy, że w myśl art. 7 ust. 1 i 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w przypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ww. ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Koszty podatkowe z tego źródła przychodów określa natomiast art. 15 ust. 1 cyt. ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...)

Ustalone na zasadach wynikających z przepisów wyżej wskazanych przychody i koszty podatkowe z tytułu udziału wspólnika w spółce komandytowej, z zachowaniem proporcji przypadającego na niego udziału w zysku spółki, należy uwzględnić na bieżąco przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, a następnie, dla potrzeb rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Późniejszy podział (wypłata) zysku spółki komandytowej na rzecz jej wspólników, jest dla tych wspólników neutralny podatkowo, ponieważ wspólnicy opodatkowują uzyskiwane dochody na bieżąco w trakcie roku podatkowego, łącząc alokowany do nich należny przychód i poniesione koszty uzyskania przychodów przez spółkę z pozostałymi przychodami i kosztami podatkowymi. Zauważyć przy tym należy, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych nie podlega zysk przysługujący, będącemu osobą prawną wspólnikowi spółki komandytowej (jak błędnie twierdzi Wnioskodawca), lecz osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka wszystkich przychodów powstałych po stronie takiego wspólnika, nad kosztami ich uzyskania.

Od tak ustalonej podstawy opodatkowania wspólnik zobowiązany jest uiszczać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wg 19% stawki tego podatku, określonej w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl bowiem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Co do zasady, zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (art. 25 ust. 1a cyt. ustawy).

Jednocześnie, jak wynika z art. 27 ust. 1 tej ustawy, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym – do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że Wnioskodawca (spółka z o.o.), jest komplementariuszem w spółce komandytowej. Spółka ta, wypłaca (lub stawia do dyspozycji wspólnika) zysk z tytułu posiadanego przez niego udziału w tej spółce. Jednocześnie, traktując otrzymane przez wspólnika przychody podatkowe jako przychody z prowadzonej przez spółkę komandytową działalności gospodarczej, nie pełniąc przy tym funkcji płatnika dla tego wspólnika. W trakcie roku podatkowego może dojść do zmiany proporcji udziałów w spółce komandytowej. Przychód i koszty z tytułu udziału w spółce komandytowej, w odpowiedniej, przypadającej na niego w danym okresie rozliczeniowym, proporcji, Wnioskodawca zamierza doliczać do przychodów i kosztów podatkowych, osiągniętych/poniesionych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, a po zakończeniu roku podatkowego wykazywać w deklaracji CIT-8.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro w świetle art. 5 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, będącego osobą prawną, z tytułu udziału w spółce komandytowej, stanowią dla niego przychody osiągane z prowadzonej działalności gospodarczej, to Wnioskodawca, jako podatnik podatku dochodowego, zobowiązany jest do uwzględnienia w dokonywanych rozliczeniach podatkowych, w danym okresie rozliczeniowym, również kwoty przychodów i kosztów podatkowych uzyskanych/poniesionych w ramach spółki komandytowej, w proporcji adekwatnej do posiadanego prawa do udziału w zysku tej spółki (przy czym umowa spółki może przewidywać, że udział w zysku, jest ustalony proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów).

Ustalając podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, kwotę przychodu uzyskanego z tytułu posiadanego udziału w spółce komandytowej, Wnioskodawca winien doliczyć do przychodów uzyskanych z prowadzonej w pozostałych formach działalności gospodarczej, a następnie od łącznej kwoty tych przychodów winien odjąć sumę kosztów uzyskania przychodów (tj. kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę z o.o oraz kosztów obliczonych zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu udziału posiadanego w spółce komandytowej). Od tak ustalonej podstawy opodatkowania Wnioskodawca będzie zobowiązany obliczyć i uiścić zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 19% podstawy o podatkowania.

Jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych, Wnioskodawca ma bowiem obowiązek wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a po zakończeniu roku podatkowego złożyć zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8, w którym wykaże dochody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną wraz z pozostałymi dochodami uzyskanymi z innej działalności.

Jeżeli natomiast koszty uzyskania przychodów przekroczą w danym okresie rozliczeniowym kwotę uzyskanych w tym okresie przychodów, Wnioskodawca poniesie stratę podatkową.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zasad rozliczania przychodów i kosztów podatkowych przez wspólnika spółki komandytowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić przy tym należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Jednocześnie zauważyć należy, że wydając niniejszą interpretację Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, nie dokonał oceny prawidłowości przedstawionych we wniosku wyliczeń rachunkowych. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie obejmuje bowiem badania prawidłowości przedstawionych przez Wnioskodawcę wyliczeń rachunkowych i może dotyczyć wyłącznie oceny zasad dokonywania tych wyliczeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dochód
ITPB3/4510-452/15/PS | Interpretacja indywidualna

koszty uzyskania przychodów
DD10/033/285/MZO/14/RD-26730 | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności gospodarczej
DD9.8220.2.60.2016.KZU | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
ITPB1/4511-1247/15/HD | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD5/033/1/12/KSM/DD-125 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.