IBPB-1-1/4510-217/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika wobec wspólnika spółki osobowej będącego osobą prawną
IBPB-1-1/4510-217/15/BKinterpretacja indywidualna
  1. opodatkowanie
  2. spółka komandytowa
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika wobec wspólnika spółki osobowej będącego osobą prawną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązkach płatnika wobec wspólnika spółki osobowej będącego osobą prawną.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 12 sierpnia 2015 r. Spółka komandytowa (dalej: Wnioskodawca) została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka komandytowa jest spółką osobową - określoną w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm., - winno być: t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia - komplementariusz, a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika - komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej. Spółki osobowe (w tym komandytowa) nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, tym samym na spółce komandytowej nie ciążą zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osiągniętych dochodów. Podatnikami w tej spółce są jej wspólnicy, tj. komandytariusze i komplementariusz. W spółce komandytowej, będącej Wnioskodawcą, jest czterech wspólników, tj. 3 komandytariuszy (osoby fizyczne) i jeden komplementariusz (osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Zgodnie z zapisami, zawartej w formie aktu notarialnego, umowy spółki, wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki komandytowej, bez ograniczenia jest spółka z o.o. (dalej: „Komplementariusz”). Z kolei komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej. Zgodnie z umową spółki, wkład komandytariusza może zostać wniesiony w wysokości niższej, równej lub wyższej niż suma komandytowa (art. 108 § l KSH). Kapitał zakładowy spółki tworzy suma wkładów umówionych. Wkłady do spółki mogą mieć formę pieniężną i niepieniężną w postaci wkładu rzeczowego - aportu. Według zapisanych w umowie spółki stosunków wewnętrznych Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Komandytariusz takiego prawa nie ma. Spółkę reprezentuje Komplementariusz, a komandytariusz może reprezentować ją jedynie jako pełnomocnik. Zgodnie z zapisami § 9 umowy spółki, wspólnicy uczestniczą w zyskach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu. Analogicznie wspólnicy uczestniczą w stratach proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu.

W myśli art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „updop”), przychody z tytułu udziału w spółce niemającej osobowości prawnej, wspólnego posiadania, wspólnego przedsięwzięcia łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżania dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Zatem przychody i koszty dla celów podatkowych tego wspólnika ustala się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych wkładów w spółce komandytowej.

Z tytułu bycia wspólnikiem spółki komandytowej w funkcji komplementariusza, spółka z o.o. będzie osiągać przychody, koszty, dochody i straty. W opinii Wnioskodawcy, dla celów podatkowych, są one traktowane jako uzyskane w ramach działalności gospodarczej, a dla celów bilansowych są traktowane jako przychody finansowe (udział w zysku/dochód). Dla celów prawidłowego comiesięcznego ustalenia zaliczki na podatek dochodowy przez każdego wspólnika odrębnie, zamykając każdy miesiąc rozliczeniowy, Wnioskodawca przekazywać będzie każdemu wspólnikowi, w tym także spółce z o.o. rozliczenie podatkowe za okres od stycznia danego roku do miesiąca, za który obliczana jest zaliczka w podatku dochodowy (w systemie narastającym). Informacja taka zawierała będzie następujące dane: podatkowe przychody, koszty, dochód/strata spółki oraz przychód, koszty, dochód/strata wspólnika w takim udziale %, jaki przypada na wspólnika w danym okresie, obliczanym proporcjonalnie do wartości umówionego wkładu. Jako podatnik podatku dochodowego, każdy ze wspólników, sam będzie obliczał należną zaliczkę za okres i sam ją wpłacał ze swego konta, nie z konta spółki komandytowej zgodnie z zasadą, że podatnikiem podatku dochodowego jest wspólnik, a nie spółka. Spółka komandytowa nie będzie pełniła roli płatnika podatku dochodowego.

Przychody (dochody) z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej nie są kwalifikowane do przychodów z kapitałów pieniężnych, a zatem jak wspomniano wyżej, wypłacane wspólnikowi (osobie prawnej) kwoty nie stanowią dla celów podatkowych wypłat z kapitałów pieniężnych i spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy (z jakiegokolwiek tytułu, źródła) od kwot wypłaconych (postawionych do dyspozycji) komplementariusza spółki z o.o. Komplementariusz sam doliczy do swych podatkowych przychodów, kosztów, dochodów/strat z działalności, przychody, koszty, dochody/straty ze spółki komandytowej w % udziale do umówionego wkładu. Od takiej podstawy każdy wspólnik zobowiązany jest do samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy, czy podatku.

Obliczenia dla celów ustalenia zaliczek na podatek dochodowy nie będą równoległe z przelewaniem środków pieniężnych ze spółki komandytowej dla każdego wspólnika do wysokości dochodu podatkowego, jaki wspólnik osiągnie za poszczególny okres w roku, m.in. dlatego, że rozliczenie podatku dochodowego następuje w sposób narastający i może się okazać iż np. za maj wystąpił dochód podatkowy, a za czerwiec spółka może mieć stratę poprzez wyższe zakupy, koszty czy z innych tytułów. Zatem nie ma możliwości utożsamiania rozliczeń dla celów podatku dochodowego z faktycznym przelewem środków pieniężnych dla Komplementariusza. Zatem dla celów podatku dochodowego Komplementariusz, jako wspólnik spółki komandytowej (osobowej) jest samoistnym podatnikiem podatku dochodowego, zobowiązanym do samoobliczania i wpłacania we własnym imieniu i na własną rzecz zaliczek, czy podatków na podatek dochodowy.

Dla celów podatkowych wypłata zysku/dochodu przez spółkę komandytową z tytułu bycia wspólnikiem w spółce komandytowej nie stanowi dla wspólników, w tym dla spółki z o.o. żadnej dywidendy i jest wyłącznie prawem do udziału w zysku innego podmiotu.

Zaznaczyć należy, że rozliczenie podatkowe wspólników, w tym spółki z o.o. następować będzie w oparciu o księgi spółki komandytowej, a zatem rozliczenia podatkowe wspólników nie będą bo nie mogą być tożsame z przelewanymi ze spółki komandytowej środkami pieniężnymi Wspólnikom, w tym spółce z o.o. bowiem, jak wskazano wyżej, księgi spółki komandytowej będą zawierały w danym okresie rozliczeniowym m.in przychody należne spółki choćby faktycznie nie otrzymane. W związku z tym wypłata, czy postawienie do dyspozycji wspólników środków pieniężnych przez spółkę komandytową jest neutralne podatkowo zarówno dla spółki komandytowej, jak też jej wspólników, w tym Komplementariusza (sp. z o.o.), bowiem rozliczenia podatkowe są dokonywane zgodnie z przepisami podatku dochodowego w zakresie działalności gospodarczej, które nie są tożsame z posiadami lub nieposiadanymi środkami pieniężnymi przez spółkę komandytową. Spółka komandytowa nie pełni zatem roli płatnika i nie jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zaliczek, czy podatków dochodowych od wypłacanych lub stawianych do dyspozycji wspólnikom, w tym spółce z o.o. (komplementariuszowi) środków pieniężnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
  1. Czy spółka komandytowa prawidłowo kwalifikuje przychody, koszty, dochody/straty wspólnika komplementariusza (sp. z o.o.) z tytułu jego udziału w spółce komandytowej dla celów podatku dochodowego, jako przychody, koszty, dochody/straty z działalności gospodarczej spółki i jako takie źródło - z działalności gospodarczej stanowić będzie dla wspólnika spółki z o.o. podstawę obliczenia zaliczek na podatek dochodowy osób prawnych CIT a nie z tzw. kapitałów pieniężnych o których mowa m.in w art. 22 updop... A w związku z tym czy prawidłowym jest że spółka komandytowa nie pełni funkcji płatnika a jedynie przekazuje spółce z o.o. co miesięczne i roczne rozliczenia podatkowe z działalności gospodarczej spółki i wspólników zgodnie z przykładem wskazanym w stanie faktycznym i we własnym stanowisku, a wspólnik - spółka z o.o. ma obowiązek je samodzielnie doliczyć do przychodów, kosztów, dochodów/strat spółki z o.o. z działalności gospodarczej i opodatkować...
  2. Czy prawidłowym jest dla celów podatku dochodowego, że wypłata lub postawienie do dyspozycji wspólnika (sp. z o.o.) środków pieniężnych ze spółki komandytowej (np. przelew tytułem udział w zyskach) nie stanowi żadnej dywidendy i jest wyłącznie prawem do zysku wspólnika w spółce komandytowej, a co z tym się wiąże wypłata, czy postawienie do dyspozycji przez spółkę komandytową wspólnikowi spółce z o.o. środków pieniężnych nie rodzi po stronie spółki komandytowej żadnych podatkowych obowiązków, bowiem dochody z tytułu udziału w spółce komandytowej wspólnik spółka z o.o. opodatkowuje indywidualnie (jako podatnik)... A zatem, czy spółka komandytowa w stosunku do wspólnika spółki z o.o. nie pełni funkcji płatnika, bowiem wspólnik ten jest podatkiem podatku dochodowego od osób prawnych, czyli: czy spółka komandytowa wypłacając środki pieniężne wspólnikowi spółce z o.o. nie pełni funkcji płatnika (nie jest płatnikiem obowiązanym do pobrania zaliczki i jej odprowadzenia do US) bowiem wspólnik ten jest podatnikiem również z dochodów osiągniętych w spółce komandytowej i w związku z powyższym spółka komandytowa nie ma obowiązku wystawia żadnych CIT, czy innych deklaracji, informacji (w ciągu roku i po roku) dla spółki z o.o. (wspólnika) z tytułu wypłaconych lub postawionych do dyspozycji środków pieniężnych...

(pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 3)

Ad. 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody, koszty, dochody/straty wspólnika tj. spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce komandytowej dla celów obliczania zaliczek na podatek dochodowy osób prawnych stanowią dla tej spółki przychody z działalności gospodarczej, a nie z kapitałów pieniężnych. W związku z czym, w ocenie Wnioskodawcy, spółka komandytowa nie pełni funkcji płatnika i nie pobiera zaliczek od kwot należnych wspólnikowi spółce z o.o. Jak wskazuje Wnioskodawca, prawidłowe jest również przekazywanie comiesięcznie i rocznie rozliczeń podatkowych spółki komandytowej z działalności, w tym przypadających na wspólnika tj. spółkę z o.o., która to spółka wynikające z dokumentów wielkości dolicza do swoich podatkowych rozliczeń z działalności gospodarczej.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez spółkę komandytową każdemu wspólnikowi, w tym spółce z o.o. środków pieniężnych (lub przekazanie informacji o postawieniu ich dyspozycji wspólników) tytułem udział w zyskach nie stanowi wypłaty (lub postawienia do dyspozycji) żadnej dywidendy ani przychodów z kapitałów pieniężnych i jest neutralne podatkowo zarówno dla wypłacającej spółki komandytowej, jak też dla każdego wspólnika (...), bowiem każdy ze wspólników oblicza zaliczkę na podatek dochodowy osobiście, samodzielnie, z tym, że wspólnik będący (...) osobą prawną w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do drugiej części pytania, Wnioskodawca uważa, że spółka komandytowa nie jest płatnikiem w stosunku do przekazywanych wszystkim wspólnikom, w tym wspólnikowi spółce z o.o. środków pieniężnych (lub ich postawienia ich do dyspozycji) a zatem spółka komandytowa nie jest obowiązana pobierać zaliczek na podatek dochodowy i ich odprowadzać do US. To oznacza, że wnioskodawca nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Tym samym skoro spółka komandytowa nie jest płatnikiem i nie jest zobowiązana do pobierania zaliczek na podatek dochodowy i ich odprowadzania lub nie jest zobowiązana do pobierania podatku od wypłacanych lub stawianych do dyspozycji wspólników, w tym wspólnika komplementariusza - spółki z o.o. - środków pieniężnych - nie ma też obowiązku do wystawiania jakichkolwiek PIT-ów, CIT-ów, czy innych deklaracji lub informacji w ciągu roku podatkowego, jak też po jego zamknięciu, o wypłaconych, czy postawionych do dyspozycji każdego wspólnika w tym wspólnika spółki z o.o. środkach pieniężnych

Uzasadniając powyższe stanowisko Wnioskodawca powołał treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 11 maja 2012 r. Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125 ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym MF z 18 maja 2012 r. poz. 24, w której wskazano, że W ocenie Ministra Finansów ...na gruncie obu ustaw o podatkach dochodowych z treści art. 5b ust. 2 updof, w którym ustawodawca wprost przesądził, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, to również uzyskane z tytułu udziału w tej spółce przychody wspólnika będącego osobą fizyczną traktowane są jako przychody z działalności gospodarczej. Jednakże wskazać należy, iż powyższe „doprecyzowanie” charakteru dochodu uzyskiwanego przez wspólnika spółki osobowej w przepisach , ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i brak analogicznego zapisu w ustawie o ! podatku dochodowym od osób prawnych wynikają z faktu, iż pierwsza z wymienionych ustaw różnicuje sposób opodatkowania podatników tego podatku w zależności od źródła dochodów (działalność gospodarcza, prawa majątkowe, kapitały, działalność wykonywana osobiście, itd.). Brak jest jednak takiego zróżnicowania na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która - za wyjątkiem dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz dochodów z działalności rolniczej - dochody podatników tego podatku kwalifikuje jednolicie (bez podziału na źródła) i stosuje jednolite reguły ich opodatkowania, traktując je, co do zasady, jako przychody związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. A zatem należy przyjąć, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis analogiczny do art. 5b ust. 2 updof nie był potrzebny. (...) Trudno jest bowiem zakładać, aby racjonalny ustawodawca dopuszczał taką możliwość żeby kwalifikacja podatkowa danego przysporzenia - identycznego co do swojej istoty - zależała wyłącznie od tego, czy otrzymującym je jest osoba fizyczna, czy też osoba prawna. Wzgląd na zasadę racjonalności ustawodawcy nakazuje odrzucić te rezultaty wykładni art. 5b ust. 2 updof, które są z nią sprzeczne, a przyjąć te, które pozostają z nią w zgodzie.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, skoro dla wspólników spółki - osób fizycznych dochód z udziału w spółce komandytowej jest dochodem z działalności gospodarczej i wspólnicy sami obliczają swe zaliczki (z jednego źródła dochodu) wpłacając je do 20-go dnia po m-cu do Urzędu Skarbowego, to choć jak wyżej napisano updop nie dzieli dochodów na źródła bowiem za wyjątkiem, dochodów z działalności rolniczej i z udziału w zyskach osób prawnych, wszystkie pozostałe dochody spółki z o.o. (w tym jako wspólnika komplementariusza spółki komandytowej) są co do zasady kwalifikowane przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, w ocenie Ministra Finansów, jako przychody (a zatem i koszty, dochody/straty) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reasumując rozliczenie wspólnika będącego Komplementariuszem przez spółkę komandytową dokonywane będzie na podstawie ksiąg rachunkowych spółki komandytowej i będzie tożsame do rozliczenia wspólników osób fizycznych. Wszyscy czterej wspólnicy, w tym sp. z o.o. osiągają przychody, koszty, dochody/straty z działalności gospodarczej dla celów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 – dalej: „KSH”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Spółka komandytowa, będąca spółką osobową nie posiadającą osobowości prawnej, nie jest podatnikiem podatków dochodowych. Ze względu na transparentność podatkową spółki komandytowej, opodatkowaniu podlegają dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem jest osoba prawna (np. spółka z o.o.), to jej dochód z udziału w spółce komandytowej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 4a pkt 14 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikiem, zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Płatnikiem jest natomiast, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu (art. 8 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 2 cyt. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Jednocześnie, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej (art. 5 ust. 3 ww. ustawy).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro, przychody uzyskane z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną (a więc również w spółce komandytowej) stanowią przychody ze źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, to na spółce tej nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika wobec jej wspólnika będącego osoba prawną. Wspólnik ten sam jest bowiem obowiązany do rozliczenia i opodatkowania uzyskanych w ramach tej spółki dochodów.

W myśl bowiem art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a, art. 21, art. 22 i art. 24a, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Zaliczki miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik wpłaca w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 (art. 25 ust. 1a cyt. ustawy).

Z treści przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in. że spółka komandytowa, której wspólnikiem jest m.in. osoba prawna, wypłaca (lub stawia do dyspozycji wspólnika) zysk z tytułu udziału w tej spółce. Jednocześnie, traktując otrzymane przez wspólnika przychody podatkowe jako przychody z prowadzonej przez spółkę komandytową działalności gospodarczej, nie pełni funkcji płatnika dla tego wspólnika.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że skoro w świetle art. 5 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody uzyskiwane przez wspólnika spółki komandytowej, stanowią dla tego wspólnika przychody osiągane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to na Wnioskodawcy nie będą ciążyły z tego tytułu obowiązki płatnika. Spółka komandytowa, nie będzie zatem również zobowiązana do dokonywania rozliczeń podatkowych w imieniu będącego osobą prawną wspólnika, czy składania w jego imieniu deklaracji CIT.

W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem ORD-IN, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

opodatkowanie
ILPP1/4512-1-806/15-3/NS | Interpretacja indywidualna

spółka komandytowa
IBPB-1-1/4511-638/15/ZK | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPTPB3/4511-343/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

DD5/033/1/12/KSM/DD-125 | Interpretacja ogólna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.