1061-IPTPB3.4511.207.2016.2.IS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w wyniku planowanego przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, w momencie kiedy na dzień przekształcenia Wnioskodawca nie będzie wykazywał zysku w pozycji „zyski bieżące” w bilansie z uwagi na powstałą stratę wynikającą z aktualizacji wyceny papierów dłużnych – Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania od wspólników i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 marca 2016 r. (data wpływu 8 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku poboru przez płatnika podatku dochodowego w związku z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 13 kwietnia 2016 r., nr 1061- IPTPB3.4511.207.2016.1.IS (doręczonym w dniu 18 kwietnia 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 27 kwietnia 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (data nadania 22 kwietnia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (po uzupełnieniu wniosku):

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność gospodarczą i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zarząd i Wspólnicy są osobami fizycznymi podlegającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych od całości swoich dochodów. Podjęli decyzję o przekształceniu formy prawnej w spółkę komandytową. Przekształcenie Wnioskodawcy polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – na zasadach opisanych w art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. W wyniku tego przekształcenia spółce przekształconej, która będzie kontynuować dotychczasową działalność spółki przekształcanej, jako osobowa spółka handlowa w zmienionej formie prawnej – na podstawie art. 553 Kodeksu spółek handlowych – będą przysługiwały wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Spółka komandytowa będzie sukcesorem praw i obowiązków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnikami Spółki przekształconej (spółki komandytowej) będą osoby fizyczne, które są obecnie wspólnikami Wnioskodawcy.

Wnioskodawca obecnie posiada w swoim majątku różne dłużne papiery wartościowe ujęte jako inwestycje krótkoterminowe z uwagi na okres zapadalności poniżej 12 miesięcy. Wnioskodawca możliwe, że odnotuje w trakcie prowadzenia działalności faktyczną korzyść ekonomiczną (przysporzenie majątkowe) opodatkowaną na bieżąco w momencie uzyskania podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to dochód zostanie w sprawozdawczości rachunkowej ujęty jako zysk na kapitałach własnych w bilansie Wnioskodawcy.

Natomiast na dzień poprzedzający dzień przekształcenia Wnioskodawca zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie zobowiązany z uwagi na powstanie dnia bilansowego do sporządzenia sprawozdania finansowego i wyceny aktywów w tym ww. równych dłużnych papierów wartościowych. Na dzień bilansowy takie inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. Przeprowadzona wycena tych aktywów może prowadzić do powstania zysku lub straty bilansowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości po stronie Wnioskodawcy, który to zysk lub jego brak poprzez wykazanie straty zostanie wykazany także na dzień przekształcenia.

Zatem, w momencie wykazania ww. straty na skutek aktualizacji wyceny papierów dłużnych może dojść do całkowitego obniżenia i bilansowego niewykazania w pozycji zysku bieżącego w pozycji kapitałów własnych bilansu Wnioskodawcy – zysku, który Wnioskodawca faktycznie odnotował i opodatkował podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zauważyć należy także, że Wnioskodawca na dzień przekształcenia nie uzyska faktycznego przysporzenia majątkowego z tytułu otrzymania wartości nominalnej papierów dłużnych, jak i odsetek od nich. Na dzień przekształcenia po stronie Wnioskodawcy nie powstanie zatem z tytułu posiadanych dłużnych papierów wartościowych zysk odpowiadający dochodowi podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w związku z pojawieniem się straty bilansowej z tytułu aktualizacji wyceny papierów dłużnych, która to strata całkowicie obniży wykazany zysk opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych nie będzie zobowiązany jako płatnik po przekształceniu na mocy art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że spółka komandytowa, powstała po przekształceniu Wnioskodawcy, będzie miała siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przekształcenie Wnioskodawcy nastąpi na zasadach opisanych w art. 551 i następnych Kodeksu spółek handlowych. Majątek spółki osobowej w stosunku co do majątku spółki z o.o. nie ulegnie zwiększeniu. Wnioskodawca posiada zysk za lata poprzednie w stosunku co do którego została podjęta decyzja zgromadzenia wspólników sp. z o.o. o przekazaniu go na inny kapitał niż zakładowy, tj. na kapitał zapasowy.

Ponadto Wnioskodawca dodał, że przed przekształceniem możliwe jest, że będzie posiadał zysk za rok bieżący, co do którego zgromadzenie wspólników sp. z o.o. nie podjęło uchwały o jego podziale. Ten zysk (rozumiany jako faktycznie otrzymany poprzez wpływ środków pieniężnych do Wnioskodawcy) wypracowany będzie w związku z działalnością operacyjną Wnioskodawcy. Jednak Wnioskodawca nie wyklucza, że na dzień przekształcenia ten zysk nie zostanie wykazany w bilansie Wnioskodawcy, bowiem na dzień poprzedzający dzień przekształcenia Wnioskodawca zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości będzie zobowiązany z uwagi na powstanie dnia bilansowego do sporządzenia sprawozdania finansowego i wyceny aktywów w tym ww. równych dłużnych papierów wartościowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku):

Czy w wyniku planowanego przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową, w momencie kiedy na dzień przekształcenia Wnioskodawca nie będzie wykazywał zysku w pozycji „zyski bieżące” w bilansie z uwagi na powstałą stratę wynikającą z aktualizacji wyceny papierów dłużnych – Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik do pobrania od wspólników i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy (po uzupełnieniu wniosku), w wyniku planowanego przekształcenia w spółkę komandytową będzie On zobowiązany do pobrania od wspólników i wpłacenia do właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według Wnioskodawcy, pomimo wykazania na dzień przekształcenia straty bilansowej, która obniżyła faktycznie uzyskany zysk za rok bieżący powstały w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, powstanie zobowiązanie podatkowe w myśl art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie wspólników Wnioskodawcy – bowiem opodatkowany tym przepisem jest uzyskany faktycznie przez Spółkę zysk powstały w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej i opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, niewypłacony wspólnikom ani nieprzekazany na inne kapitały niż zakładowy. Bez znaczenia jest natomiast czy ten zysk został lub niewykazany w pozycji bilansowej Wnioskodawcy – „zysk bieżący”. Wynika to z następujących względów.

Katalog dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych zawarty jest w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako odrębna kategoria przychodów opodatkowana w sposób zryczałtowany. Zgodnie z przepisem powołanego artykułu zalicza się do niej wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną.

Co do zasady, zgodnie z przepisem art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem w wysokości 19%. Do rozliczenia tego podatku zobowiązany jest Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego zgodnie z art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody (przychody) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uważa się wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód ten określa się na dzień przekształcenia.

Ustawodawca wprowadzając do ustawy powyższą regulację wskazał w uzasadnieniu do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316), że jej celem jest określenie w jednoznaczny sposób, że niepodzielone zyski w spółce kapitałowej będą stanowiły przychód z udziału w zyskach osób prawnych w chwili jej przekształcenia w spółkę osobową i tym samym będą podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zatem, dla właściwego zastosowania wskazanego przepisu konieczne jest zdefiniowanie pojęcia „niepodzielonych zysków”. Ustawodawca nie wprowadził jednak ustawowej definicji omawianego terminu; również w uzasadnieniu dokonanej nowelizacji nie zostało wskazane, co należy pod tym pojęciem rozumieć. W opinii Wnioskodawcy niepodzielone zyski, należy definiować mając na uwadze systemowy kontekst wynikający z zasad opodatkowania podatkiem dochodowym. W aspekcie rozliczeń podatkowych ważne jest z jakiego tytułu powstał zysk, tj. czy stanowi faktyczną korzyść ekonomiczną (przysporzenie majątkowe), czy jest jedynie zapisem księgowym dokonanym w związku z wymogami przepisów ustawy o rachunkowości. W szczególności, ma to znaczenie w opisanym stanie faktycznym, gdzie zysk opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych zostałby na dzień przekształcenia Wnioskodawcy w spółkę komandytową – całkowicie obniżony o stratę w rozumieniu ustawy o rachunkowości z aktualizacji wyceny papierów dłużnych.

W opinii Wnioskodawcy, takie obniżenie zysku o stratę wyłącznie bilansową z tytułu aktualizacji wyceny papierów dłużnych w ujęciu rachunkowym nie powinno wpływać i być utożsamiane z zyskiem, o którym mowa w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten bowiem zysk jest określany w ujęciu podatkowym i tylko taki zysk powinien rodzić obowiązek podatkowy zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nawet jakby nie został wykazany w bilansie na dzień przekształcenia na skutek wystąpienia ww. straty bilansowej. Z punktu widzenia bowiem rozliczeń podatku dochodowego istotne są osiągane przysporzenia majątkowe. Natomiast dokonanie przeszacowania wartości inwestycji nie stanowi zmian majątku w aspekcie ekonomicznym, będąc jedynie księgową aktualizacją wyceny do wartości godziwej.

Powyższe oznacza, że spadek wartości zysku w bilansie z tytułu aktualizacji wyceny inwestycji ujęty w wyniku finansowym, jako zapis rachunkowy wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości, nie stanowi rzeczywistego obniżenia przysporzenia w aspekcie ekonomicznym dla Wnioskodawcy.

Istotne jest, że także aktualizacja wartości wyceny inwestycji do wartości godziwej nie stanowi ani przychodu, ani nie rodzi straty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ustawodawca zawarł m.in. katalog źródeł przychodu podatkowych oraz wskazał czynności stanowiące o możliwości obniżenia przychodu o koszty i wykazania wtedy faktycznej straty podatkowej (nie bilansowej). Ustawodawca bowiem nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodu spadku wartości inwestycji w wyniku przeszacowania. Tym samym należy uznać, że przeszacowanie wartości inwestycyjnej w postaci papierów dłużnych jest neutralne z podatkowego punktu widzenia i nie wywołuje żadnych skutków podatkowych. Skutki podatkowe związane ze papierami dłużnymi powstają dopiero w momencie ich ewentualnego wykupu, sprzedaży, czy spłaty. Przy braku faktycznie przeprowadzonej transakcji same zmiany wyceny wartości nie mogą mieć wpływu na rozliczenia podatkowe podmiotów. W szczególności, że papiery dłużne noszą ze sobą znamiona ryzyka gospodarczego braku ich spłaty.

Skoro skutki dokonywanego przeszacowania wartości papierów dłużnych jako inwestycji są neutralne podatkowo, nie powinny one również wpływać na powstanie obowiązków podatkowych na podstawie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Te bowiem podatkowo spowodują skutek w momencie ich realizacji, gdzie w momencie braku ich spłaty dojdzie do wykazania ewentualnej straty, nie natomiast w momencie rachunkowej aktualizacji ich wyceny.

Wnioskodawca uważa, że tym samym, będzie – w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową – zobowiązany do działania jako płatnik podatku dochodowego z tytułu niepodzielonych zysków ujętych w aspekcie podatkowym i zysku za bieżący okres powstałego wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, nawet gdyby ten zysk został obniżony o stratę bilansową w wyniku aktualizacji wyceny inwestycji w papiery dłużne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z póżn. zm., dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h. – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Konsekwentnie z treści art. 552 i art. 553 k.s.h. wynikają podstawowe skutki przekształcenia, a mianowicie określone w tych przepisach zasady tzw. sukcesji uniwersalnej, w myśl których spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną (dzień przekształcenia) co oznacza, że następuje przekształcenie formy ustrojowej spółek przy jednoczesnej kontynuacji bytu prawnego. Na podstawie art. 553 ww. ustawy – spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej, uczestniczący w przekształceniu, stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki kapitałowej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w osobową spółkę handlową (spółkę komandytową) nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Kontynuacja bytu prawnego oraz to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej oznacza jednocześnie, że majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h.), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 k.s.h.). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Z kolei kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93a § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, że proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego.

Przewidziana w ustawie Ordynacja podatkowa zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu na inny podmiot. Wskutek dokonanego przekształcenia kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki osobowej.

Zgodnie z art. 41 ust 4c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), który stanowi, że spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana, jako płatnik, pobierać zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 7 lub 8.

Z powyższego przepisu wynika, że spółka powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana do poboru zryczałtowanego podatku od dochodu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy (obowiązującym w nowym brzmieniu od 1 stycznia 2015 r.) – dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Z wykładni językowej przepisu art. 24 ust. 5 pkt 8 powyższej ustawy wynika m.in. że dochód (przychód) z tytułu wartości niepodzielonych zysków oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej powstaje w momencie przekształcenia. To oznacza, że w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową cała wartość niepodzielonych zysków oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce kapitałowej ustalona dokładnie na ten dzień podlega opodatkowaniu.

Innymi słowy, w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają:

  • wartość niepodzielonych zysków oraz
  • zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej, przy czym przychód określa się na dzień przekształcenia, a nie na jakikolwiek inny.

Pod pojęciem „niepodzielonych zysków”, użytym w powołanym wyżej art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy rozumieć wartość niepodzielonych między udziałowców wszelkich zysków spółki komandytowo-akcyjnej, w tym zysku bieżącego oraz niepodzielonych zysków z lat ubiegłych. Wprowadzając zapis o niepodzielonych zyskach ustawodawca objął nim cały zbiór zysków wypracowanych przez spółki komandytowo-akcyjne, lecz niewypłaconych wspólnikom przed datą przekształcenia w spółki osobowe. Powyższe wyjaśnienie oznacza, że jeśli spółka komandytowo-akcyjna wygeneruje zysk, bez względu na datę jego osiągnięcia, i zysku tego nie podzieli, to w momencie przekształcenia tej spółki w spółkę osobową zysk ten będzie podlegał opodatkowaniu.

Powstanie po stronie wspólnika spółki komandytowej dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę osobową uzależnione jest od istnienia, na moment przekształcenia niepodzielonych zysków spółki oraz zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki.

W oparciu o przedstawione zdarzenie przyszłe i w świetle art. 41 ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że w związku z przekształceniem Wnioskodawcy – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, to spółka komandytowa czyli powstała w wyniku przekształcenia będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku od zysków niepodzielonych wypracowanych przez Wnioskodawcę przed zmianą formy prawnej oraz zysków przekazanych na kapitały inne niż kapitał zakładowy.

Zatem, w przypadku wypracowania przed Wnioskodawcę zysków bieżących w roku, w którym nastąpi przekształcenie, to nie Wnioskodawca lecz spółka komandytowa będzie zobowiązana jako płatnik do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od takiej kwoty zysków jakie będą na dzień przekształcenia znajdowały się w spółce z o.o. i nie będą podzielone albo będą zgromadzone na kapitałach innych niż zakładowy.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe.

Tutejszy Organ zaznacza, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330), ponieważ w myśl art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje interpretację przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.