0113-KDIPT2-3.4011.177.2018.1.PR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu 21 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Działalność ta wykonywana jest w oparciu o podstawowy składnik majątkowy, którym jest nieruchomość składająca się z działki gruntu oraz budynku użytkowego (niemieszkalnego) posadowionego na tej działce. Wnioskodawca jest właścicielem tej nieruchomości i nieruchomość ta jest ujęta w ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę. W części budynku Wnioskodawca prowadzi restaurację oraz salę zabaw dla dzieci. Pozostała część budynku jest przez Wnioskodawcę wynajmowana innym podmiotom gospodarczym, które prowadzą w niej przedszkole oraz żłobek. Pozostałymi składnikami majątkowymi wykorzystywanymi w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności są w szczególności: wyposażenie restauracji (meble, urządzenia techniczne, urządzenia kuchenne), wyposażenie sali zabaw, zapasy towarów, wyposażenie biurowe (meble, komputery i drukarki). Z prowadzaniem przedsiębiorstwa związane są zobowiązania obejmujące w szczególności wynagrodzenia pracowników, raty z tytułu leasingu finansowego samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz zobowiązanie do spłaty kredytu i odsetek od kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na wzniesienie wspomnianego budynku. Wnioskodawca zatrudnia pracowników.

Wnioskodawca zamierza, z uwagi na wskazane poniżej przesłanki, kontynuować prowadzoną działalność gospodarczą, jednakże w innej formie prawnej, mianowicie w formie spółki komandytowej, w której będzie komandytariuszem:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza nie odpowiada już skali prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności (Wnioskodawca prowadzi już obecnie pełną rachunkowość a nie księgę przychodów i rozchodów);
 2. jednoosobowa działalność gospodarcza nie odpowiada nie tylko skali prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, ale również ryzyku gospodarczemu związanemu z tą działalnością a spółka komandytowa zapewnia ograniczenie ryzyka gospodarczego wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 3. Wnioskodawca chce zapewnić bezproblemowe kontynuowanie działalności w razie wystąpienia w stosunku do Niego takich zdarzeń losowych jak długotrwała choroba lub śmierć.

Wobec tego, Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę komandytową, w której będzie jedynym komandytariuszem, a następnie wnieść do tej spółki komandytowej wkład niepieniężny (aport) w postaci prowadzonego obecnie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa i powiększyć w ten sposób swój wkład do tej spółki.

Wnioskodawca w ramach wkładu niepieniężnego (aportu), jaki zostanie przez Niego wniesiony do spółki komandytowej, w której będzie komandytariuszem, przeniesie wszystkie składniki przedsiębiorstwa (całe przedsiębiorstwo), a w szczególności takie składniki wchodzące w skład tego przedsiębiorstwa jak:

 1. własność działki gruntu;
 2. własność posadowionego na tej działce budynku, w którego jednej części Wnioskodawca prowadzi restaurację oraz salę zabaw dla dzieci, a pozostała część budynku jest przez Wnioskodawcę wynajmowana innym podmiotom gospodarczym, które prowadzą w niej przedszkole oraz żłobek;
 3. prawa i obowiązki z umów najmu zawartych przez Wnioskodawcę z podmiotami, które prowadzą w niej przedszkole oraz żłobek;
 4. wyposażenie restauracji (meble, urządzenia techniczne, urządzenia kuchenne);
 5. wyposażenie sali zabaw;
 6. pozostałe wyposażenie budynku;
 7. zapasy towarów;
 8. wyposażenie biurowe (meble, komputery i drukarki);
 9. księgi rachunkowe;
 10. pracownicy, którzy na mocy przepisów Kodeksu pracy przejdą wraz z przedsiębiorstwem do spółki komandytowej, do której przedsiębiorstwo zostanie wniesione jako wkład niepieniężny (aport).

Ponadto, w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na spółkę komandytową, spółka ta na mocy art. 554 Kodeksu cywilnego stanie się odpowiedzialna solidarnie z Wnioskodawcą za zobowiązania immanentnie związane z tym przedsiębiorstwem w postaci zobowiązań wynikających ze stosunku pracy, z umowy leasingu finansowego samochodu wykorzystywanego przez Wnioskodawcę w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz zobowiązań wynikających z umowy kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawcę na wybudowanie wspomnianego budynku, stanowiącego główny składnik przedsiębiorstwa i na mocy porozumień, które zostaną zawarte z leasingodawcą oraz z bankiem, spółka komandytowa stanie się leasingobiorcą oraz przystąpi do umowy kredytu jako współdłużnik. Zatem, przenoszone na spółkę komandytową przedsiębiorstwo obejmować będzie faktycznie również związane z nim składniki w postaci zobowiązań. Wszystkie te składniki tworzą zorganizowany zespół składników przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, której przedmiot będzie, po wniesieniu przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej, identyczny z przedmiotem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu tych wszystkich składników przed dokonaniem tego aportu. Spółka komandytowa w oparciu o te nabyte w formie aportu składniki będzie kontynuować działalność w takim samym zakresie, w jakim prowadził ją Wnioskodawca. Zatem przedmiotem wkładu, jaki ma zostać przez Wnioskodawcę wniesiony do spółki komandytowej, w której będzie On komandytariuszem będą opisane powyżej składniki, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, pozostawające ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. W zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej przez spółkę komandytową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmującego opisane składniki do spółki komandytowej, w której będzie On komandytariuszem, będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
 2. Czy wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci opisanego powyżej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy obejmującego opisane składniki, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, w której Wnioskodawca będzie komandytariuszem, będzie transakcją zbycia przedsiębiorstwa, co oznacza, że na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług do wniesienia tego wkładu nie będzie stosować się przepisów tej ustawy i wniesienie to nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w zakresie pytania nr 2 dotyczącego podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Niego wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa, obejmującego opisane składniki, do spółki komandytowej, w której będzie On komandytariuszem, będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350, z późn. zm.), co oznacza, że nie będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.

Na podstawie art. 5a pkt 26 ww. ustawy, spółka niebędąca osobą prawną to spółka inna niż określona w art. 5 pkt 28 tej ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce – oznacza to:

 1. spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych. Ponieważ spółka komandytowa, pomimo, że nie jest osobą prawną ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz jest wyodrębniona majątkowo, to w związku z wniesieniem do tej spółki przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, spółka ta będzie właścicielem majątku wniesionego do niej w takiej formie.

Spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników z tytułu udziału w tej spółce. U wspólnika będącego osobą fizyczną, czyli u Wnioskodawcy, dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe rozważania wskazują zatem, że Wnioskodawca wniesie do spółki komandytowej, w której będzie komandytariuszem, wkład niepieniężny w postaci prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa i tym samym, nastąpi przeniesienie własności wszystkich składników majątku będących przedmiotem tego wkładu wnoszonego do spółki komandytowej. Ponieważ spółka komandytowa, do której Wnioskodawca wniesienie wskazany powyżej wkład niepieniężny jest spółką niebędącą osobą prawną czyli spółką inną niż określona w art. 5 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to ewentualny przychód Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do tej spółki będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy.

Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną czyli m.in. do spółki komandytowej są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Co istotne, art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy nie wprowadza żadnych ograniczeń odnośnie przewidzianego tam zwolnienia. Przepis ten nie wyłącza ze zwolnienia w nim przewidzianego żadnego rodzaju wkładu niepieniężnego (aportu) jaki ma zostać wniesiony do spółki niebędącej osobą prawną.

Innymi słowy, zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie niezależnie od tego, czy przedmiotem tego wkładu będzie przedsiębiorstwo, zorganizowana część przedsiębiorstwa, czy też tylko określone składniki majątku np. środki trwałe.

Innymi słowy, zwolnienie od podatku dochodowego przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki komandytowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy tylko jego część, czy też poszczególne składniki majątku.

Podsumowując, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci opisanego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej, w której będzie On komandytariuszem, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czyli będzie to czynność prawna neutralna podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnioskodawca wskazuje, że podobny pogląd był zaprezentowany w szeregu indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, przykładowo w interpretacji:

 1. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lutego 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.444.2017.3.DS;
 2. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 stycznia 2018 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.405.2017.2.MGR;
 3. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 października 2017 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.225.2017.1.IM;
 4. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 lutego 2017 r., nr 1462-IPPB1.4511.1161.2016.1.KS1.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.).

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.