0111-KDIB2-1.4010.113.2017.1.EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej
0111-KDIB2-1.4010.113.2017.1.ENinterpretacja indywidualna
  1. podatek od towarów i usług
  2. spółka komandytowa
  3. udział kapitałowy
  4. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 czerwca 2017 r. (data wpływu do Organu 26 czerwca 2017 r.), , o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 czerwca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Sp. z o.o. (dalej: „Spółka z o.o.” lub „Wnioskodawca”) prowadzi działalność między innymi w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami. Spółka z o.o. jest jednym ze wspólników „X” Sp. z o.o. Sp.k. (dalej: „Spółka Komandytowa”). Przedmiotem działalności Spółki komandytowej jest między innymi realizacja projektów budowlanych.

Wnioskodawca bierze obecnie udział w procesie podziału innej spółki z o.o. (dalej: „Spółka Dzielona”). W ramach Spółki Dzielonej funkcjonują dwa odrębne departamenty - Departament Nieruchomości oraz Departament Dealerski. W wyniku podziału składniki majątku przypisane do Departamentu Nieruchomości zostaną przeniesione na Spółkę z o.o. jako spółkę przejmującą.

Podział Spółki Dzielonej nie jest przeprowadzany celem uzyskania szczególnych korzyści podatkowych. Celem podziału jest organizacyjne oddzielenie działalności dealerskiej Spółki Dzielonej od działalności prowadzonej w ramach Departamentu Nieruchomości, polegającej między innymi na realizacji inwestycji, która zakłada budowę trzech budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi pod wynajem (dalej: „Inwestycja”). Decyzja o podziale Spółki Dzielonej została podjęta między innymi z uwagi na wymagania stawiane przez banki finansujące realizację Inwestycji. Z informacji przekazywanych przez banki wynikało, że uzyskanie kredytu na realizacje inwestycji jest łatwiejsze w sytuacji, gdy spółka starająca się o kredyt prowadzi wyłącznie działalność związaną z nieruchomościami.

Ponieważ plan Inwestycji zakłada sukcesywne budowanie trzech budynków (w ramach trzech etapów), Spółka z o.o. stara się obecnie o kredyt pozwalający na sfinansowanie budowy pierwszego z nich. Banki, z którymi Spółka z o.o. prowadzi rozmowy, są skłonne udzielić kredytu na budowę pierwszego budynku pod warunkiem wydzielenia nieruchomości, na której znajdować się ma ten budynek do odrębnej spółki celowej. Jest to związane z chęcią ograniczenia przez bank ryzyka kredytowego. Celem sprostania warunkom stawianym przez banki Spółka z o.o. rozważa wniesienie nieruchomości, na której realizowana jest budowa pierwszego budynku, który ma powstać w ramach Inwestycji, do Spółki Komandytowej. Przedmiotem aportu wnoszonego do Spółki Komandytowej byłaby nieruchomość w postaci działki budowlanej z rozpoczętą inwestycją - budową budynku (dalej: „Nieruchomość”). Wskutek wniesienia aportu w postaci Nieruchomości do Spółki Komandytowej, Spółka z o.o. - będąca już przed wniesieniem aportu jej wspólnikiem - zwiększyłaby tzw. udział kapitałowy posiadany w Spółce Komandytowej.

Obecnie Spółka z o.o. stara się opracować możliwe optymalną (najszybszą i najtańszą) formę przeniesienia Nieruchomości do spółki celowej, tak aby sprostać wymaganiom stawianym przez banki. Spółka z o.o. rozważa wniesienie Nieruchomości do Spółki Komandytowej w następujący sposób: w związku z planowanym wniesieniem Nieruchomości jako aportu do Spółki Komandytowej, Spółka z o.o. ustaliłaby wartość netto oraz wartość brutto (tj. z VAT) Nieruchomości. Wnioskodawca prosi Organ o przyjęcie założenia, że wartość netto i brutto Nieruchomości zostanie ustalona na zasadach rynkowych. Na potrzeby wniesienia wkładu do Spółki Komandytowej wartość Nieruchomości zostałaby określona jako kwota brutto (tj. obejmowałaby zarówno kwotę netto, jak i VAT należny z tytułu dostawy Nieruchomości). W związku z tym, przy obliczaniu wartości tzw. udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej, o jaki powiększyłby się w związku z wniesieniem aportu udział kapitałowy już posiadany przez Spółkę z o.o., uwzględniona byłaby wartość brutto Nieruchomości (innymi słowy, w zamian za aport Spółka z o.o. powiększyłaby tzw. udział kapitałowy - ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki Komandytowej - o wartość brutto Nieruchomości, tj. z uwzględnieniem kwoty podatku VAT). W takim przypadku Spółka Komandytowa nie byłaby zobowiązana dodatkowo do zapłaty Spółce z o.o. kwoty odpowiadającej podatkowi VAT naliczonemu przez Spółkę z o.o. z tytułu dokonania dostawy Nieruchomości, ponieważ kwota ta byłaby uwzględniona w wartości udziału kapitałowego.

Na potrzeby wydania interpretacji indywidualnej Wnioskodawca prosi o przyjęcie przez tut. Organ, że transakcja wniesienia aportu będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez Spółkę z o.o. aportu w postaci Nieruchomości do Spółki Komandytowej oraz jego rozliczenie w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, tj. poprzez powiększenie przez Spółkę z o.o. tzw. udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej o wartość odpowiadającą wartości brutto wnoszonej Nieruchomości, będzie prowadziło do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę z o.o. aportu w postaci Nieruchomości do Spółki Komandytowej oraz jego rozliczenie w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, tj. poprzez powiększenie przez Spółkę z o.o. tzw. udziału kapitałowego w Spółce Komandytowej o wartość odpowiadającą wartości brutto wnoszonej Nieruchomości, nie będzie prowadziło do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółki z o.o.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm., dalej: „Ustawa CIT”), nie zawiera legalnej definicji przychodu, jednakże w art. 12 przewidziano katalog przysporzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a także wyłączenia przedmiotowe z katalogu przychodów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Należy zauważyć, że stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 3c Ustawy CIT, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość udziału kapitałowego, o jaki w związku z wniesieniem do Spółki Komandytowej aportu powiększy się udział kapitałowy dotychczas posiadany przez Spółkę z o.o. nie będzie zaliczana do przychodów podlegających opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3c Ustawy CIT. W konsekwencji, wniesienie przez Spółkę z o.o. aportu w postaci Nieruchomości do Spółki Komandytowej oraz jego rozliczenie w sposób wskazany w opisie zdarzenia przyszłego, tj. poprzez powiększenie udziału kapitałowego Spółki z o.o. o wartość odpowiadającą wartości brutto wnoszonej Nieruchomości, nie będzie prowadziło do powstania po stronie Spółki z o.o. przychodu. W związku z wniesieniem aportu Spółka z o.o. nie otrzyma żadnych dodatkowych przysporzeń, które mogłyby spowodować powstanie po jej stronie przychodu.

W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, zgodnie z którym przychód stanowi wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Przepis ten odnosi się bowiem do wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki w rozumieniu Ustawy CIT, tj. w szczególności spółki posiadającej osobowość prawną, spółki kapitałowej w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjnej, mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W katalogu podmiotów uznawanych za spółkę na gruncie Ustawy CIT nie ujęto spółki komandytowej, stąd też art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie. Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki niebędącej osobą prawną reguluje bowiem wskazany już art. 12 ust. 4 pkt 3c Ustawy CIT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez Spółkę z o.o. Nieruchomości tytułem aportu do Spółki Komandytowej oraz jego rozliczenie poprzez powiększenie przez Spółkę z o.o. posiadanego dotychczas udziału kapitałowego o wartość odpowiadającą wartości brutto Nieruchomości, nie będzie prowadziło do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko prezentowane jest w interpretacjach organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 lutego 2016 r., Znak: ITPB3/4510-714/15/MJ organ podatkowy uznał w całości za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy: Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osoba prawną. Zatem wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu w postaci opisanych składników majątkowych nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy. (...) Kwestia, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa czy składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa łub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla opodatkowania podmiotu wnoszącego wkład do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, nie zalicza się do przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zatem niezależnie od tego czy aportowane składniki majątkowe będą stanowiły przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie, aport składników majątkowych do spółki niebędącej osoba prawna w rozumieniu ustawy o CIT (w tym spółki jawnej i spółki komandytowej) nie powoduje powstania przychodu dla wnoszącego aport.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie zauważyć należy, stosownie do zadanego pytania oraz własnego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej są skutki podatkowe związane z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej Tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej nie jest kwestia związana ze wskazanym w opisie zdarzenia przyszłego podziałem Spółki Dzielonej. Ponadto, jako element opisu zdarzenia przyszłego niepodlegający ocenie przez tut. Organ zostało przyjęte, iż wartość nieruchomości zostanie ustalona na zasadach rynkowych oraz transakcja wniesienia aportu będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.