0111-KDIB1-1.4011.50.2017.2.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z podwyższeniem wkładów przez wspólnika w spółce komandytowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku opatrzonym datą 15 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 maja 2017 r.), uzupełnionym 13 lipca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z podwyższeniem wkładów przez wspólnika w spółce komandytowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2017 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z podwyższeniem wkładów przez wspólnika w spółce komandytowej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 5 lipca 2017 r., Znak: 0111-KDIB1-1.4011.50. 2017.1.SG, 0111-KDIB1-1.4011.51.2017.1.SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 13 lipca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka komandytowa, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni powstała z przekształcenia spółki kapitałowej (sp. z o.o., dalej: „Spółka Przekształcana”). Na dzień ustalania planu przekształcenia kapitał zakładowy spółki przekształcanej wynosił 50.050,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzielił się na 101 (sto jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, z czego:

 • 99 udziałów przysługiwało Wnioskodawczyni,
 • 1 udział przysługiwał wspólnikowi „X”,
 • 1 udział przysługiwał „Y” Sp. z o.o.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień przekształcenia wynosiła kilka milionów złotych (tj. ok. 10 mln zł).

W związku z dokonanym przekształceniem ustalono, iż łączna wartość wkładów do Spółki Przekształconej odpowiadać będzie wartości nominalnej udziałów posiadanych przez wspólników Spółki Przekształcanej.

W związku z powyższymi ustaleniami w umowie spółki komandytowej, stanowiącej załącznik do planu przekształcenia określono, iż wspólnicy wnoszą do Spółki następujące wkłady (§ 5 ust. 1):

 • Wnioskodawczyni wnosi wkład w kwocie 4.950,00 zł (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
 • wspólnik „X” wnosi wkład w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych),
 • Y” Sp. z o.o. wnosi wkład w kwocie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).

Wkłady wspólników opisanych w § 5 ust. 2 powyżej określa się jako wkłady pieniężne z uwagi na fakt, iż wspólnicy ci posiadali udziały w kapitale zakładowym spółki przekształcanej (w wyniku przekształcenia której powstała spółka przekształcona) pokryte wkładami pieniężnymi.

Jak wynika z powyższego wkłady wniesione do spółki przekształcanej zostały „zaliczone” jako wkłady wniesione do przekształconej spółki komandytowej.

Wspólnicy uczestniczą zatem w zyskach i w stratach spółki komandytowej w następujący sposób:

 • Wnioskodawczyni będzie uczestniczyć w 98% całości zysków i strat Spółki Przekształconej,
 • wspólnik „X” będzie uczestniczyć w 1% całości zysków i strat Spółki Przekształconej,
 • Y” Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w 1% całości zysków i strat Spółki Przekształconej.

W przyszłości Wnioskodawczyni (winno być: wspólnik „X”) zamierza wnieść do spółki komandytowej dodatkowy wkład pieniężny w wysokości 4.850,00 zł. W związku dokonaniem dodatkowych wkładów, wynikająca z umowy spółki suma wkładów w spółce komandytowej będzie wynosić 9.900,00 zł (4.950 zł -Wnioskodawczyni, 4.900 zł - wspólnik „X”, 50 zł - „Y” Sp. z o.o.).

W związku z wniesieniem przez Wnioskodawczynię (winno być: wspólnika „X”) dodatkowego wkładu zgodnie z umową spółki wspólnicy uczestniczyliby w zyskach i w stratach spółki komandytowej w następujący sposób:

 • Wnioskodawczyni będzie uczestniczyć w 50% całości zysków i strat,
 • wspólnik „X” będzie uczestniczyć w 49 % całości zysków i strat,
 • Y” Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w 1 % całości zysków i strat Spółki.

Spółkę komandytową reprezentuje komplementariusz „Y” Sp. z o.o., skład osobowy zarządu jedynego komplementariusza - „Y” Sp. z o.o. są: Wnioskodawczyni - prezes zarządu, wspólnik „X”- wiceprezes zarządu.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawczyni w sprawie, gdzie wskazano że w niniejszej sprawie najprawdopodobniej warunek 2 000 000 euro nie zostanie spełniony.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, zmiana umowy spółki (podwyższenie wkładów przez wspólnika w spółce komandytowej) objęta będzie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen

transferowych?

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”), jeżeli umowa spółki komandytowej jest zawierana pomiędzy wspólnikami powiązanymi i jednocześnie łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Jak wynika z art. 25a ust. 1e ustawy o PIT, za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, o których mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

 1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro lub
 2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie, a w przypadku braku określenia w umowie tej wartości - przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro.

Przez podatników o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT rozumie się podatników:

 1. prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, którzy w roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadzą i prowadzili księgi rachunkowe:
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25
  1. dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  2. ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

-których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro.

Na gruncie ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych za podmiot powiązany uznaje się podmiot:

 • biorący udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem lub w jego kontroli albo posiadający udział w kapitale innego podmiotu krajowego (bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%),
 • w którym ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów,
 • pomiędzy, którym i innym podmiotem występuje powiązanie o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub powiązanie takie zachodzi pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach,
 • pomiędzy, którym i innym podmiotem występuje powiązanie wynikające ze stosunku pracy lub powiązanie majątkowe lub pomiędzy podmiotem i osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

W związku z powyższym jeżeli na moment zawierania umowy/podwyższenia wkładów spółki komandytowej istnieje co najmniej jedno z powyższych powiązań i jednocześnie łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza równowartość 50 000 euro powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, obowiązek będzie dotyczyć podatników, których przychody lub koszty przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 000 000 euro.

W niniejszej sprawie najprawdopodobniej warunek 2 000 000 euro nie zostanie spełniony, jednakże niezależnie od spełnienia niniejszego warunku i tak po stronie wspólnika nie będzie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, bowiem jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego (winno być: zdarzenia przyszłego) jeden ze wspólników wniesie do spółki dodatkowy wkład pieniężny w wysokości 4.850,00 zł. W związku z wniesieniem dodatkowego wkładu, suma wkładów w spółce komandytowej będzie wynosić 9.900,00 zł (4.950,00 zł - Wnioskodawczyni, 4.900,00 zł – wspólnik „X”, 50 zł - „Y” Sp. z o.o.). Ponieważ zarówno wkłady określone w umowie spółki jak i wartość dodatkowego wkładu pieniężnego nie przekroczy kwoty 50 tys. euro, zatem po stronie Wnioskodawczyni nie będzie istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w związku z wniesieniem przez wspólnika dodatkowego wkładu pieniężnego.

Podsumowując, samo dokonanie przez Wnioskodawczynię opisanej zmiany umowy spółki komandytowej nie będzie powodowało obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.