Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej S, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT - ST?
Fragment:
Spółka komandytowa S prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w dwóch lokalizacjach. Spółka komandytowa S posiada biura, hale produkcyjne i hale magazynowe zlokalizowane na obszarze gminy A oraz halę produkcyjną zlokalizowaną na obszarze gminy B. Siedziba spółki komandytowej S znajduje się w gminie A. Spółka komandytowa S zatrudnia pracowników. Część pracowników spółki komandytowej S będzie miała określone w umowach o pracę miejsce wykonywania pracy w biurach, halach produkcyjnych i halach magazynowych w gminie A, a część w hali produkcyjnej w gminie B. Spółka komandytowa S ma jednolitą strukturę organizacyjną, to znaczy że na podstawie wewnętrznych regulacji nie została podzielona na zakłady, oddziały lub inne jednostki organizacyjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej S, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT - ST? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej w (...)
2017
14
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych częściowego zmniejszenia wkładu Wnioskodawcy w spółce komandytowej
Fragment:
Prowadzi ono bowiem, do pominięcia reguły opodatkowania spółek osobowych (w tym spółek komandytowych) na zasadzie memoriałowej." W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Jak wynika z art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Stosownie do art. 102 tej ustawy, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz),a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 § 1ww. ustawy).
2017
14
paź

Istota:
W zakresie sposobu przypisania Wnioskodawcy jako wspólnikowi spółki amerykańskiej przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce amerykańskiej z tytułu jej udziału w spółce komandytowej oraz skutków podatkowych wypłaty zysku ze spółki komandytowej do spółki amerykańskiej, a także ze spółki amerykańskiej do Wnioskodawcy.
Fragment:
Wypłata zysku roku bieżącego oraz zysków lat ubiegłych przez Spółkę komandytową na rzecz wspólnika będącego osobą fizyczną nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie wspólnika - ustawa o PIT nie przewiduje bowiem w żadnej formie opodatkowania wypłat z zysku spółek osobowych (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych). Nie ma również wątpliwości, że do zysków wypłacanych przez spółki osobowe (z wyjątkiem spółek komandytowo - akcyjnych) na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi, nie mają zastosowania przepisy dotyczące opodatkowania dywidend oraz udziałów w zyskach osób prawnych, uregulowane przez art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Pierwszy z powyższych przepisów stanowi, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT przewiduje z kolei opodatkowanie zryczałtowanym - 19% podatkiem przychodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. W rozumieniu powyższych przepisów, wypłata z zysku otrzymana przez wspólnika spółki osobowej (z wyjątkiem spółki komandytowo - akcyjnej) nie jest dywidendą. W rezultacie dochody uzyskane przez każdego ze wspólników z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki komandytowej są opodatkowane „ na bieżąco ” i rozdysponowane pomiędzy nich z zysku tej Spółki (proporcjonalnie do przysługującego im prawa do udziału w zysku), co nie powoduje powstania obowiązku podatkowego po raz drugi.
2017
14
paź

Istota:
Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową.
Fragment:
Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, iż jako „ zwiększenie majątku ” dla celów opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych rozumieć należy jakikolwiek przyrost mienia (nabycie mienia) Spółki, do którego doszłoby w związku (w wyniku) z przekształceniem spółki jawnej w spółkę komandytową. W analizowanej sytuacji, Wnioskodawca dokona przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową. Cały majątek spółki jawnej stanie się z dniem przekształcenia majątkiem spółki komandytowej. Takie przekształcenie nie będzie się zatem wiązać z jakąkolwiek zmianą w stanie majątku Spółki. Nie dojdzie do zwiększenia majątku Spółki w wyniku przekształcenia. Nastąpi jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność. Spółka komandytowa, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, będzie następcą prawnym Spółki. W wyniku przekształcenia nie dojdzie również do zmian w zakresie wspólników Spółki tj. wspólnicy spółki jawnej z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki komandytowej. W wyniku przekształcenia majątek Spółki oraz udziały wspólników w majątku Spółki pozostaną bez zmian. W związku z powyższym, skoro w niniejszej sprawie nie będzie dochodzić do zwiększenia majątku Spółki, w wyniku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, to nie będzie ono podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym w wyniku przedmiotowego przekształcenia nie dojdzie również do powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy podatku od czynności cywilnoprawnych.
2017
6
paź

Istota:
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w świetle Dyrektywy 2008/7/WE spółka komandytowa może zostać uznana za spółkę kapitałową, co w konsekwencji implikuje fakt, iż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa spółki związana z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową? W przypadku uznania przez Organ, iż w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE spółka komandytowa nie może zostać uznana za spółkę kapitałową, czy przekształcenie Spółki w spółkę komandytową w przypadku braku zwiększenia majątku Spółki osobowej będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Ad. 1 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału należy przyjąć, iż spółka komandytowa jest spółką kapitałową. W konsekwencji na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych umowa spółki związana z przekształceniem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową nie podlega opodatkowaniu na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2008.209.1319) ustawodawca dokonał w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz.UE L 46 z 21.02.2008, str. 11).
2017
29
wrz

Istota:
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.
Fragment:
Za stanowiskiem Wnioskodawcy przemawia bowiem fakt, że zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych celem spółki komandytowej może być wyłącznie prowadzenie przedsiębiorstwa, toteż niewątpliwie prowadzi ona działalność ukierunkowaną na zysk. Ponadto, w umowie spółki komandytowej można przewidzieć, że wspólnicy spółki komandytowej mają prawo zbycia swoich udziałów w postaci ogółu praw i obowiązków na rzecz innej osoby bez uprzedniego upoważnienia, a przeniesienie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków na inną osobę nie wymaga pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników. Dodatkowo za długi spółki komandytowej komandytariusz odpowiada wyłącznie do wysokości swoich wkładów. W konsekwencji, wymóg określony w art. 2 ust. 1 lit. c) Dyrektywy Rady 2008/7/WE do uznania spółki komandytowej za spółkę kapitałową należy uznać za spełniony we wszystkich trzech wymaganych kryteriach. Przy czym należy podkreślić, iż normodawca UE w odniesieniu do tego wymogu nie zastrzegł, iż wszystkie warunki, o których mowa w lit. c) muszą być spełnione przez wszystkich wspólników spółki. Fakt, że w odniesieniu do części wspólników (czyli w przypadku spółki komandytowej, w odniesieniu do komandytariuszy) warunek ten jest spełniony, w pełni uzasadnia uznanie danej spółki za spółkę kapitałową na potrzeby Dyrektywy.
2017
29
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci prywatnej kolekcji obrazów (pyt. nr 1), w zakresie zastosowania przez Spółkę której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, procedury VAT-marża do sprzedaży obrazów (pyt. nr 3), w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania sprzedawanych obrazów przez Spółkę, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (pyt. nr 4) oraz w zakresie określenia stawki podatku dla sprzedawanych obrazów przez Spółkę, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca (pyt. nr 5)
Fragment:
Spółka komandytowa będzie działać pod firmą: A. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Siedziba spółki komandytowej będzie mieścić się pod adresem: ul. .... Działalność spółki będzie prowadzona pod tym samym adresem. Spółka komandytowa będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca będzie uznany za podatnika VAT, w przypadku wykonania jednorazowej czynności polegającej na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej w postaci prywatnej kolekcji obrazów? Czy w przypadku uznania Wnioskodawcy za podatnika VAT, będzie on uprawniony do zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% w stosunku do obrazów wnoszonych aportem do spółki komandytowej? Czy spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, będzie uprawniona do stosowania procedury VAT marża, o której mowa w art. 120 ust. 4 u.p.t.u. w przypadku sprzedaży obrazów? Czy spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, ustalając podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 120 ust. 4 u.p.t.u. może uznać za kwotę nabycia obrazu wniesionego aportem, kwotę wynikającą z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego? Czy spółka komandytowa, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, będzie mogła zastosować obniżoną stawkę podatku VAT w wysokości 8% w przypadku sprzedaży obrazów? Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Opodatkowaniu podatkiem VAT, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie opodatkowania wypłaty wspólnikom przez spółkę komandytową zysków wypracowanych w spółce z o.o. przed przekształceniem w spółkę komandytową.
Fragment:
Zgodnie z regulacjami kodeksu spółek handlowych Wnioskodawca będzie miał prawo do udziału w zyskach spółki komandytowej A (prawo do otrzymania środków pieniężnych od tej spółki). Będą to zyski wynikające z wyniku rachunkowego spółki komandytowej A (co oczywiste wynik rachunkowy spółki komandytowej różni się od dochodu uzyskiwanego przez podatnika z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej przez tę spółkę). Oprócz przychodów z bieżącej działalności spółka komandytowa A może uzyskać przychód rachunkowy w związku z podjęciem przez spółkę komandytową B uchwały o wypłacie przez tę spółkę zysków z lat poprzednich. Część zysków wypłacanych przez spółkę komandytową B do spółki komandytowej A będzie pochodziła z zysków osiągniętych przez spółkę komandytową B przed dniem jej przekształcenia. Przy czym na moment przekształcenia spółki córki w spółkę komandytową zysk ten stanowił niepodzielony zysk będący przedmiotem opodatkowania w spółce C SA, ale jednocześnie korzystający ze zwolnienia podatkowego z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.p. Uchwała o wypłacie zysków przez spółkę komandytową B będzie ujmowana w księgach spółki komandytowej A jako przychód rachunkowy w dacie jej podjęcia. Jeżeli spółka komandytowa A uzyska zysk, to może podjąć uchwałę o wypłacie zysku na rzecz swoich wspólników, w tym na rzecz Wnioskodawcy.
2017
27
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia: czy wydatki na nabycie usług zewnętrznych poniesione przez duńską spółkę komandytową na rzecz polskiej spółki komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej, oraz czy zapłacone odsetki przez polską spółkę komandytową, z tytułu pożyczki otrzymanej od duńskiej spółki komandytowej na rzecz duńskiej spółki komandytowej, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia: czy wydatki na nabycie usług zewnętrznych poniesione przez duńską spółkę komandytową na rzecz polskiej spółki komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej, oraz czy zapłacone odsetki przez polską spółkę komandytową, z tytułu pożyczki otrzymanej od duńskiej spółki komandytowej na rzecz duńskiej spółki komandytowej, stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca - spółka kapitałowa, rezydent podatkowy Danii, jest komandytariuszem duńskiej spółki komandytowej K. (dalej: "duńska spółka komandytowa"). Duńska spółka komandytowa K. jest natomiast komandytariuszem polskiej spółki komandytowej R. (dalej: "polska spółka komandytowa"). Duńska spółka komandytowa K., otrzymała kredyt w duńskim Danske Andelskassen na sfinansowanie polskiego projektu realizowanego przez polską spółkę komandytową R. Następnie K. po otrzymaniu kredytu, zawarła umowę pożyczki z polską spółką komandytową R., na podstawie której udzieliła pożyczek do polskiej spółki komandytowej R. Majątek polskiej spółki komandytowej R. jest zabezpieczony przez duński bank.
2017
23
wrz

Istota:
Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej.
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 1577), spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 KSH). W myśl art. 8 § 1 KSH, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia przez Wnioskodawczynię aportu do spółki komandytowej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu. W tym przypadku dochodzi bowiem do zmiany ich właściciela. Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.
2017
20
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.