Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Częściowe wycofanie wkładu wniesionego do spółki komandytowej
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej (dalej: Spółka Komandytowa) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca planuje wnieść w formie wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo), obecnie prowadzone w formie indywidualnej działalności gospodarczej, do Spółki Komandytowej. Na majątek aportowanego Przedsiębiorstwa składać się będą m.in. wszelkie składniki majątkowe, w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Przedsiębiorstwa. Spółka Komandytowa przejmie również zobowiązania funkcjonalnie związane z otrzymanym w drodze aportu Przedsiębiorstwem. Wnioskodawca nie wyklucza, że do Spółki Komandytowej wniesie inne wkłady pieniężne i niepieniężne. W przyszłości może zostać podjęta decyzja o częściowym wycofaniu wkładów wniesionych do Spółki Komandytowej przez Wnioskodawcę. W takiej sytuacji wspólnicy Spółki Komandytowej podejmą uchwałę w przedmiocie częściowego zwrotu wkładów i tym samym zmiany umowy Spółki Komandytowej, która wypłaci m.in. na rzecz Wnioskodawcy odpowiednią kwotę środków pieniężnych, niższą aniżeli wynikająca z umowy spółki wartość wkładu Wnioskodawcy.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej
Fragment:
Powyżej opisany zespół składników zostanie wniesiony do nowo utworzonej spółki komandytowej jako wkład niepieniężny. Po wniesieniu wkładu niepieniężnego Spółka komandytowa rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na hurtowej sprzedaży towarów (działalność handlowa), natomiast Wnioskodawca ograniczy swoją działalność do usług polegających na wynajmie nieruchomości. Wniesienie aportu do spółki komandytowej będzie wiązano się z podwyższeniem wkładu, którego wartość spowoduje zwiększenie majątku spółki. Spółka komandytowa, do której Wnioskodawca zamierza wnieść aportem opisany we wniosku zespół składników zostanie dopiero utworzona. Wnioskodawca będzie podmiotem, który utworzy spółkę komandytową (wraz z pozostałymi wspólnikami), a w następnej kolejności wniesienie aportem opisany we wniosku zespół składników materialnych i niematerialnych. Spółka komandytowa nie powstanie w wyniku przekształcenia innego podmiotu. Spółka komandytowa będzie miała siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca w uzupełnieniu do wniosku wskazała, że na dzień sporządzenia pisma, spółka komandytowa została już utworzona, a Wnioskodawca pełni w niej rolę wspólnika. Należy wskazać, iż powołany wyżej przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się do pojęcia „ wartości rynkowej ”, lecz do wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej.
2017
26
cze

Istota:
W zakresie ustalenia skutków podatkowych dla Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności ojca Wnioskodawcy, jakie powstają w związku z otrzymaniem zapłaty z tytułu należności, które wcześniej zostały wykazane jako przychód należny przez spółkę z o.o. oraz powstania obowiązku podatkowego w związku ze skorzystaniem przez spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2)
Fragment:
(...) spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia skutków podatkowych dla Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności ojca Wnioskodawcy, jakie powstają w związku z otrzymaniem zapłaty z tytułu należności, które wcześniej zostały wykazane jako przychód należny przez spółkę z o.o. oraz powstania obowiązku podatkowego w związku ze skorzystaniem przez spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem. W dniu 14 marca 2017 r. ww. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej uprzednio z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną jest podmiotem uprawnionym do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych (pośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) wskazanych we wniosku wydatków, dotyczących okresu zarówno przed przekształceniem jak i po przekształceniu (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4), „zafakturowanych”:
-po dacie przekształcenia – jest prawidłowe, przed datą przekształcenia – jest prawidłowe.
Fragment:
Z tego też względu wskazać należy, iż jeżeli kredyt, o którym mowa we wniosku został zaciągnięty na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki z o.o. lub na zakup środków trwałych, od wartości początkowej których Spółka z o.o. dokonywała odpisów amortyzacyjnych, to co do zasady, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia ww. spółki z o.o. będzie uprawniony, na zasadzie sukcesji podatkowej, do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych jedynie tych odsetek, które faktycznie zostaną przez spółkę komandytową zapłacone, analogicznie będzie w sytuacji, gdy odsetki od ww. kredytów zostaną zapłacone przez spółkę przekształcaną przed przekształceniem w spółkę komandytową. Wtedy bowiem nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki komandytowej, tylko będą kosztem podatkowym dla spółki przekształcanej (spółki z o.o.). Pamiętać też przy tym należy, że skoro Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, to wydatki poniesione z ww. tytułów będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w spółce komandytowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Mając powyższe na względzie, z ww. zastrzeżeniami, stanowisko Wnioskodawcy, uznano za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy Wnioskodawcy – przyszłego wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Fragment:
(...) spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy Wnioskodawcy – przyszłego wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. W dniu 14 marca 2017 r. ww. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Ojciec Wnioskodawcy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie określenia możliwości i momentu dokonania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę - wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inna oczywistą omyłką (pytania oznaczone we wniosku nr 7 i 8)
Fragment:
Nadmienić przy tym, należy, że z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca występuje w niniejszym wniosku jako przyszły wspólnik spółki komandytowej, tut. Organ odstąpił od oceny prezentowanego przez niego stanowiska w zakresie dotyczącym ewentualnych korekt, które dotyczą błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek powstałych przed dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zauważyć również należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki komandytowej. W związku z powyższym tut. Organ nie odniósł się do ewentualnych skutków podatkowych rozstrzyganego we wniosku zagadnienia dla pozostałych wspólników tej Spółki. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie wynikającym z treści złożonego wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11)
Fragment:
(...) spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową. W dniu 14 marca 2017 r. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”).
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy Wnioskodawcy – przyszłego wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)
Fragment:
(...) spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. (pytanie oznaczone we wniosku nr 6) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości uznania za koszt podatkowy Wnioskodawcy – przyszłego wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., odpisów aktualizujących od należności nieściągalnych uznanych za przychód należny w Spółce z o.o. W dniu 14 marca 2017 r. ww. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”). Ojciec Wnioskodawcy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie określenia możliwości i momentu dokonania korekty przychodów lub kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę - wspólnika spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., o ile korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inna oczywistą omyłką (pytania oznaczone we wniosku nr 7 i 8)
Fragment:
Nadmienić przy tym, należy, że z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca występuje w niniejszym wniosku jako przyszły wspólnik spółki komandytowej, tut. Organ odstąpił od oceny prezentowanego przez niego stanowiska w zakresie dotyczącym ewentualnych korekt, które dotyczą błędów rachunkowych lub innych oczywistych omyłek powstałych przed dniem przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zauważyć również należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie konsekwencji podatkowych dla Wnioskodawcy, jako wspólnika Spółki komandytowej. W związku z powyższym tut. Organ nie odniósł się do ewentualnych skutków podatkowych rozstrzyganego we wniosku zagadnienia dla pozostałych wspólników tej Spółki. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie wynikającym z treści złożonego wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11)
Fragment:
(...) spółkę komandytową (pytania oznaczone we wniosku nr 10 i 11) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych przez Wnioskodawcę będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o., w całości wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS (w części dotyczącej pracodawcy) od pracowników za okres poprzedzający dzień przekształcenia, pracujących w trakcie miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową. W dniu 14 marca 2017 r. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”).
2017
22
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie wysokości przychodu z tytułu otrzymania środków pieniężnych w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie przy tym z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I, Komplementariuszem i Pozostałymi Komandytariuszami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy wniesienie dodatkowego wkładu pieniężnego do spółki komandytowej będzie rodziło po stronie Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.
Fragment:
Spółka jest komplementariuszem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej (dalej: spółka komandytowa). Pozostałymi wspólnikami spółki komandytariuszami są osoby fizyczne. W ramach planowanych działań zmierzających do wzrostu możliwości gospodarczych spółki komandytowej planowane jest jej dokapitalizowanie. Poprzez zmianę umowy spółki komandytowej wnioskodawca chce dokonać podwyższenia w niej swojego wkładu kapitałowego przez wniesienie dodatkowego wkładu pieniężnego (gotówkowego) formie przelewu bankowego na rachunek spółki komandytowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie dodatkowego wkładu pieniężnego do spółki komandytowej będzie rodziło po stronie wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych? Czy w związku z wniesieniem dodatkowego wkładu do spółki komandytowej czynność ta będzie podlegała obowiązkowi zapłaty podatku od czynności prawnych? Przedmiotowa interpretacja dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i stanowi odpowiedź na pytanie nr 1, w zakresie pytania nr 2 zostanie wydana odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawcy,wniesienie dodatkowego wkładu do spółki komandytowej nie będzie powodowało powstania przychodu po stronie spółki a tym samym obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych.
2017
22
cze

Istota:
W zakresie ustalenia skutków podatkowych dla Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności ojca Wnioskodawcy, jakie powstają w związku z otrzymaniem zapłaty z tytułu należności, które wcześniej zostały wykazane jako przychód należny przez spółkę z o.o. oraz powstania obowiązku podatkowego w związku ze skorzystaniem przez spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2)
Fragment:
(...) spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem (pytania oznaczone we wniosku nr 1 i 2) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia skutków podatkowych dla Wnioskodawcy będącego wspólnikiem spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności ojca Wnioskodawcy, jakie powstają w związku z otrzymaniem zapłaty z tytułu należności, które wcześniej zostały wykazane jako przychód należny przez spółkę z o.o. oraz powstania obowiązku podatkowego w związku ze skorzystaniem przez spółkę komandytową z usług i dostawy towarów opłaconych przez spółkę z o.o. przed przekształceniem. W dniu 14 marca 2017 r. ww. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. powstałej uprzednio z przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną jest podmiotem uprawnionym do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych (pośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą) wskazanych we wniosku wydatków, dotyczących okresu zarówno przed przekształceniem jak i po przekształceniu (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4), „zafakturowanych”:- po dacie przekształcenia – jest prawidłowe, - przed datą przekształcenia – jest prawidłowe.
Fragment:
Z tego też względu wskazać należy, iż jeżeli kredyt, o którym mowa we wniosku został zaciągnięty na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej spółki z o.o. lub na zakup środków trwałych, od wartości początkowej których Spółka z o.o. dokonywała odpisów amortyzacyjnych, to co do zasady, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia ww. spółki z o.o. będzie uprawniony, na zasadzie sukcesji podatkowej, do zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych jedynie tych odsetek, które faktycznie zostaną przez spółkę komandytową zapłacone, analogicznie będzie w sytuacji, gdy odsetki od ww. kredytów zostaną zapłacone przez spółkę przekształcaną przed przekształceniem w spółkę komandytową. Wtedy bowiem nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodu Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki komandytowej, tylko będą kosztem podatkowym dla spółki przekształcanej (spółki z o.o.). Pamiętać też przy tym należy, że skoro Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki komandytowej, to wydatki poniesione z ww. tytułów będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w spółce komandytowej, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Mając powyższe na względzie, z ww. zastrzeżeniami, stanowisko Wnioskodawcy, uznano za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a, w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia przez spółkę komandytową wydatków uznawanych za koszty bezpośrednio związane z przychodem osiągniętym przez tą spółkę, w sytuacji, gdy wydatki zostały poniesione przez spółkę z o.o. przed przekształceniem w ww. spółkę komandytową (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 marca 2017 r. (data wpływu 10 marca 2017 r.), uzupełnionym 14 marca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przez spółkę komandytową wydatków uznawanych za koszty bezpośrednio związane z przychodem osiągniętym przez tą spółkę, w sytuacji, gdy wydatki zostały poniesione przez spółkę z o.o. przed przekształceniem w ww. spółkę komandytową (pytanie oznaczone we wniosku nr 9) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 marca 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia przez spółkę komandytową wydatków uznawanych za koszty bezpośrednio związane z przychodem osiągniętym przez tą spółkę, w sytuacji, gdy wydatki zostały poniesione przez spółkę z o.o. przed przekształceniem w ww. spółkę komandytową. W dniu 14 marca 2017 r. wniosek został uzupełniony. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca zostanie w przyszłości wspólnikiem spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która z kolei powstanie w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej ojca Wnioskodawcy w trybie art. 551 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r.
2017
20
cze

Istota:
W zakresie ustalenia czy na dzień przekształcenia w spółkę komandytową agio emisyjne będzie podlegało opodatkowaniu i czy spółka komandytowa będzie zobowiązana do pobrania podatku na podstawie art. 26 ust. 6 updop
Fragment:
Spółka rozważa zmianę formy prawnej poprzez przekształcenie w spółkę osobową, tj. spółkę komandytową (dalej: Spółka Komandytowa) na podstawie art. 551 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka posiada kapitał zapasowy, który został utworzony w wyniku wniesienia w 2015 roku przez ówczesnego udziałowca (X I Limited) wkładów pieniężnych i stanowi nadwyżkę wniesionego wkładu w stosunku do wartości nominalnej udziałów (tzw. agio emisyjne). Na moment przekształcenia udziałowcami Spółki będą cztery osoby fizyczne oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku przekształcenia osoby fizyczne zostaną komandytariuszami Spółki Komandytowej a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie komplementariuszem Spółki Komandytowej. W wyniku przekształcenia Spółki w Spółkę Komandytową nie dojdzie do zwiększenia majątku tej spółki. Kapitał zakładowy Spółki, w następstwie przekształcenia, stanie się wkładem wspólników w Spółce Komandytowej (proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce na moment przekształcenia). Kapitał zapasowy zgromadzony w Spółce stanie się natomiast kapitałem zapasowym Spółki Komandytowej. Na dzień przekształcenia w Spółkę Komandytową, Spółka będzie posiadała wskazany powyżej kapitał zapasowy, który w całości został utworzony z nadwyżki wniesionego wkładu w stosunku do wartości nominalnej udziałów (tzw. agio emisyjne).
2017
14
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości szacowania przez organy podatkowe dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej.
Fragment:
Jeżeli zatem na mocy umowy spółki komandytowej komandytariusz nie zostanie umocowany do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania, a także do sprawowania kontroli lub nadzoru nad działalnością spółki komandytowej, komandytariusz nie będzie osobą pełniącą funkcje zarządzające/kontrolne/nadzorcze. Zatem pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej nie będą istnieć powiązania, o których mowa w art. 25 u.p.d.o.f. W konsekwencji organ nie będzie miał prawa szacować dochodów, jako komandytariusza, z tytułu nieproporcjonalnego w stosunku do wniesionego wkładu udziału w zysku spółki komandytowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.): użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. W myśl art. 102 ww. ustawy: spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
2017
2
cze

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej innego wspólnika.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Wnioskodawcy i Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Wnioskodawca i Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Wnioskodawcy, Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I i pozostałymi wspólnikami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
30
maj

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej innego wspólnika.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Wnioskodawcy i Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Wnioskodawca i Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Wnioskodawcy, Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I i pozostałymi wspólnikami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
30
maj

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej innego wspólnika.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Wnioskodawcy i Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Wnioskodawca i Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Wnioskodawcy, Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I i pozostałymi wspólnikami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
30
maj

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej innego wspólnika.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Wnioskodawcy i Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Wnioskodawca i Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Wnioskodawcy, Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I i pozostałymi wspólnikami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
30
maj

Istota:
Powstanie przychodu w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej innego wspólnika.
Fragment:
Komandytariusz I wniósł do Spółki Komandytowej wkład większościowy. W początkowym okresie, przed przystąpieniem do Spółki Komandytowej Wnioskodawcy i Pozostałych Komandytariuszy, Komandytariusz I miał większościowy udział w zysku Spółki Komandytowej. Następnie do Spółki Komandytowej przystąpili Wnioskodawca i Pozostali Komandytariusze, wnosząc wkłady mniejszościowe. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej udział kapitałowy danego wspólnika jest równy iloczynowi udziału tego wspólnika w zyskach spółki oraz sumy wkładów wszystkich wspólników. Jednocześnie umowa Spółki Komandytowej przyznaje Komandytariuszowi I większościowy udział w masie likwidacyjnej, przy czym Wnioskodawcy, Pozostałym Komandytariuszom i Komplementariuszowi umowa Spółki Komandytowej przyznaje mniejszościowe udziały w masie likwidacyjnej. Komandytariusz I planuje wystąpienie ze Spółki Komandytowej. Wystąpienie to ma się odbyć w drodze zmiany umowy Spółki Komandytowej oraz zawarcia porozumienia pomiędzy Komandytariuszem I i pozostałymi wspólnikami („ Porozumienie ”). Rozliczenie z tytułu wystąpienia wspólnika będzie się przy tym opierać na założeniu, zgodnie z którym Spółka Komandytowa zwróci występującemu Komandytariuszowi I (a) równowartość pierwotnie wniesionego wkładu oraz (b) kwotę stanowiącą iloczyn udziału przysługującego Komandytariuszowi I w zysku Spółki Komandytowej w dniu jego wystąpienia oraz niepodzielonych zysków pozostających w Spółce Komandytowej na ten dzień.
2017
30
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych w związku z wycofaniem części wkładu ze spółki komandytowej.
Fragment:
Reasumując, wskazana w stanie przyszłym planowana wypłata środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy z tytułu częściowego obniżenia wkładu wniesionego do Spółki Komandytowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego w momencie ich wypłaty. Wnioskodawca rozpozna odpowiedni dochód na moment wystąpienia ze Spółki Komandytowej bądź jej likwidacji. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 Kodeksu spółek handlowych). Zatem – mając na uwadze ww. dyspozycję – w myśl art. 48 § 2 ww.
2017
27
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.