Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Skutki podatkowe połączenia spółki jawnej ze spółką komandytową poprzez zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Fragment:

(...) Spółkę Komandytową. Dodatkowo Spółka Jawna jest wspólnikiem w A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a Spółka Komandytowa jest udziałowcem w B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o., jako następca prawny, wstąpi również we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Jawnej i Spółki Komandytowej, przejmując ich zobowiązania. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku Połączeniem Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową przez zawiązanie Spółki z o.o., po stronie Wspólników powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Zainteresowanych, planowane połączenie Spółki Jawnej ze Spółką Komandytową, na skutek którego obejmą Oni udziały w Spółce z o.o. nie spowoduje powstania po Ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 491 § 2 KSH, spółki osobowe mogą się łączyć między sobą tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Tym samym, w wyniku planowanego Połączenia musi dojść do zawiązania Spółki z o.o., a cały majątek Spółki Jawnej oraz Spółki Komandytowej musi przejść na Spółkę z o.o., ponieważ jest to jedyny dopuszczalny w ramach KSH tryb połączenia spółek osobowych.

2018
16
gru

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia przez wspólnika aportem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej.

Fragment:

(...) spółki komandytowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez wspólnika aportem wkładu pieniężnego do nowo utworzonej spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w zakresie wsparcia zarządu i dostaw do przedsiębiorstwa, którego przedmiotem działalności jest handel meblami ogrodowymi przeznaczonymi przede wszystkim dla gastronomii i hotelarstwa. Przedsiębiorca, z którym współpracuje Wnioskodawca, planuje przekształcenie swojej dotychczasowej działalności gospodarczej poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (dalej: Spółka), do której wniesie wkład niepieniężny w formie aportu, tj. przedsiębiorstwo Przedsiębiorcy, z wyłączeniem nieruchomości. Wspólnikami Spółki, jako komandytariusze, będą Przedsiębiorca, Wnioskodawca oraz osoba trzecia.

2018
12
gru

Istota:

Czy na gruncie opisanego stanu faktycznego prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym koszty czynszu najmu wynajmowanej nieruchomości płacone przez spółkę komandytową w związku z zawartą i opisaną powyżej umową najmu, stanowić będą dla Wnioskodawcy - komandytariusza tej spółki koszt uzyskania przychodu w części przypadającej proporcjonalnie do jego udziału w zyskach spółki?

Fragment:

Oznacza to, że spółka komandytowa ma zdolność prawną (choć nie jest osobą prawną). Może być więc podmiotem praw i obowiązków, w tym wynikających z umowy najmu. Potwierdza to art. 33(1) § 1 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity z 2018 r. Dz. U. poz. 1025) zgodnie z którym, do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Zauważyć przy tym należy, iż majątek spółki komandytowej jest odrębny od majątków jej wspólników. Na mocy art. 28 ksh majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Z powyższego wynika, iż Spółka komandytowa występuje w obrocie gospodarczym jako podmiot odrębny od swoich wspólników. Wskazana we wniosku umowa najmu nieruchomości została zatem bez wątpienia zawarta pomiędzy dwoma odrębnymi uczestnikami obrotu gospodarczego, tj. pomiędzy spółką komandytową (w której Wnioskodawca jest komandytariuszem) a osobą fizyczną (żoną Wnioskodawcy) tj. podmiotami posiadającymi dwa odrębne numery identyfikacji podatkowej (NIP). Wskutek opłacania przez spółkę komandytową czynszu z tytułu najmu dochodzi do przesunięcia majątkowego pomiędzy majątkiem spółki a majątkiem żony Wnioskodawcy.

2018
7
gru

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z wniesieniem aportu do spółki komandytowej.

Fragment:

Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, jako wkładu niepieniężnego do Spółki komandytowej, poniesione zarówno przez Wnioskodawcę, jak i przez Spółkę komandytową, w tym wydatki na usługi doradcze, opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych będą kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawcy – w całości, w zakresie w jakim zostaną poniesione przed aportem i proporcjonalnie do posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach Spółki komandytowej, w zakresie w jakim zostaną poniesione po aporcie. 1. Status podatkowy spółki komandytowej na gruncie Ustawy PIT. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017 r., poz. 1577 z późn. zm., dalej: KSH) spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Z kolei, według art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Spółka komandytowa, jako spółka nieposiadająca osobowości prawnej nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

2018
28
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu udziału w zysku Sp.k.?

Fragment:

(...) spółki komandytowej – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 26 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (polski rezydent podatkowy) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącą działalność gospodarczą na terytorium Polski (dalej: Spółka lub Powiernik). Spółka zamierza zawrzeć umowę (dalej: Umowa powiernictwa) na podstawie, której będzie działać jako powiernik na zlecenie osoby fizycznej (dalej: Powierzający). Powierzający przekaże na rzecz Powiernika środki pieniężne (dalej: Majątek). Powiernik wniesie otrzymany Majątek do spółki komandytowej, która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP (dalej: Sp.k.) i obejmie w niej ogół praw i obowiązków (dalej: OPIO) jako komandytariusz. Objęcia OPIO Powiernik dokona we własnym imieniu, ale na rzecz Powierzającego. Z tytułu wykonywania Umowy powiernictwa, Powiernikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie.

2018
16
lis

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej.

Fragment:

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251), spółkę kapitałową w organizacji, spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Zatem w zakres definicji „ spółki ” wchodzą – w odniesieniu do polskich podmiotów – tylko spółki kapitałowe (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. W tym miejscu należy mieć na uwadze, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z wkładem Wnioskodawcy do spółki komandytowej, która jest osobową spółką prawa handlowego i ww. definicji „ spółki ” nie wypełnia. Tym samym – spółka komandytowa wypełnia definicję spółki niebędącej osobą prawną, zawartą w art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym: ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną – oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

2018
11
lis

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty przez spółkę z o.o., powstałą w wyniku przekształcenia spółki komandytowej, zysku wypracowanego przed zmianą formy prawnej tej spółki

Fragment:

Udziały w zysku Spółki Komandytowej Komandytariuszy oraz Spółki różnią się od siebie i na moment przekształcenia będą odpowiadały proporcjonalnie wartości wkładów wniesionych przez Komandytariuszy i Spółkę do Spółki Komandytowej. Komandytariusze i Spółka wnieśli do Spółki Komandytowej wkłady pieniężne. W wyniku przekształcenia struktura właścicielska w Spółce Przekształconej pozostanie niezmieniona – Komandytariusze i Spółka otrzymają udziały w proporcji odpowiadającej posiadanym udziałom w zyskach Spółki Komandytowej/wartościom wkładów pieniężnych wniesionych do Spółki Komandytowej (przy czym na obecną chwilę Zainteresowani nie są w stanie wykluczyć, że konieczne może być w tym zakresie dokonanie pewnych zaokrągleń – mając na względzie zamiar utworzenia w Spółce Przekształconej udziałów o jednolitej wartości nominalnej). Nie jest przy tym wykluczone, że na dzień przekształcenia Spółki Komandytowej w Spółkę Przekształconą spółka nie wypłaci Zainteresowanym i Spółce wszystkich zysków wypracowanych przez okres działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej (w tym w szczególności bieżących zysków z roku obrotowego, w którym będzie miało miejsce przekształcenie).

2018
9
lis

Istota:

Skutki podatkowe zawarcia umowy powiernictwa.

Fragment:

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, że (co do zasady) podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę komandytową są wspólnicy tej spółki (będący osobami fizycznymi). Wynika to z faktu, że generalnie to wspólnicy ci są jednocześnie beneficjentami korzyści uzyskiwanych przez spółkę, tj. uczestniczą w wypracowanym przez nią zysku. Zatem w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w związku z zawartą umową zlecenia powierniczego, rzeczywistym beneficjentem skutków prowadzonej przez spółkę działalności nie jest powiernik lecz powierzający, a więc Wnioskodawca. To Wnioskodawca jako powierzający jest zobowiązany pokrywać wszelkie wydatki związane z uczestnictwem w tej spółce, natomiast powiernik zobowiązany jest mu wydać nieodpłatnie wszystko co uzyskał z tytułu członkostwa w spółce. Pomimo, że powiernik formalnie będzie wspólnikiem spółki komandytowej, to z uwagi na zawartą umowę zlecenia powierniczego, nie uzyska on bowiem przychodu podatkowego z tytułu udziału w tej spółce. W konsekwencji, Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę komandytową zgodnie z proporcją wynikającą z umowy. Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

2018
4
lis

Istota:

Czy przepisy dotyczące tzw. finansowania dłużnego zawarte w art. 15c ustawy o CIT, będą miały zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 1577 z późn. zm., dalej: „ ksh ”), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 ksh, określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 ksh, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. W myśl art. 28 ksh, majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Zgodnie z definicją zawartą w art. 102 ksh, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Stosownie natomiast do przepisu art. 103 ksh, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2018
4
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Fragment:

Następnie Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę komandytową (Wnioskodawca). Wkładem do Spółki komandytowej był cały majątek Sp. z o.o., na który składały się: kapitał zakładowy, kapitał zapasowy powstały przy przekształceniu z agio oraz zyski wypracowane przez Spółkę z o.o. do momentu jej przekształcenia w Spółkę komandytową. Przy przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę komandytową notariusz pobrał od Spółki podatek od czynności cywilnoprawnych wliczając do podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wartość wkładów do Spółki komandytowej pochodzących z kapitału zapasowego Spółki z o.o., które z kolei pochodziły z nadwyżki wartości bilansowej majątku przedsiębiorstwa przedsiębiorcy przekształcanego ponad wartość nominalną udziałów (agio) wydanych przedsiębiorcy przekształcanemu przy przekształceniu osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w Spółkę z o.o. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynność przekształcenia Spółki z o.o. w spółkę komandytową powinna być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych w części wartości wkładów do spółki komandytowej pochodzących (...)