Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przyszłości w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie spoczywał na spółce komandytowej obowiązek naliczenia oraz pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% od uzyskanego przez Spółkę zysku wyłączonego z podziału i przekazanego przed dniem przekształcenia, zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników, na kapitał zapasowy?
Fragment:
W przyszłości wspólnicy zamierzają przekształcić Spółkę w spółkę komandytową, a zgromadzony kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy pod datą przekształcenia zostanie przekazany w całości na poczet wkładów wspólników. W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano opis zdarzenia przyszłego poprzez jednoznaczne wskazanie, że na moment przekształcenia Spółki w spółkę komandytową, w Spółce wystąpią niepodzielone zyski, w tym zyski przekazane na inne kapitały niż kapitał zakładowy. Ponadto wskazano nazwę spółki komandytowej i jej dokładny adres. W sprawie stopnia zaawansowania przygotowań związanych z przekształceniem, Wnioskodawca poinformował, że uzyskano zgodę wspólników na uczestnictwo w spółce przekształconej, Wnioskodawca nie sporządził natomiast planu przekształcenia Spółki, nie została podjęta też przez wspólników uchwała o przekształceniu oraz nie doszło do podpisania umowy spółki komandytowej (nie zawarto umowy ww. spółki). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przyszłości w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie spoczywał na spółce komandytowej obowiązek naliczenia oraz pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19% od uzyskanego przez Spółkę zysku wyłączonego z podziału i przekazanego przed dniem przekształcenia, zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników, na kapitał zapasowy...
2016
11
sie

Istota:
Metoda amortyzacji i stawki odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesionych aportem do spółki komandytowej
Fragment:
Wnioskodawca oprócz aportu planuje także sprzedać część składników obecnego własnego przedsiębiorstwa do wyżej opisanej spółki komandytowej. Opisana we wniosku spółka komandytowa, jako podmiot zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Oprócz ksiąg rachunkowych jako podmiot prowadzi księgi podatkowe. Na podstawie ksiąg rachunkowych i podatkowych spółki komandytowej podatkowo rozliczani są Jej wspólnicy. Księgi podatkowe tej spółki komandytowej prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby fizyczne, komandytariusze rozliczają się podatkowo z dochodów/strat uzyskanych z udziału w tej spółce na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), natomiast osoba prawna, komplementariusz rozlicza się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami w spółce komandytowej zobowiązanymi do samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy są jej poszczególni wspólnicy. Zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej prowadzonej w tej spółce, wspólnicy spółki komandytowej obliczają na podstawie ksiąg prowadzonych przez spółkę komandytową. Tym samym, wspólnicy chcąc prawidłowo ustalić wysokość swoich podatków, (...)
2016
9
sie

Istota:
Powstanie dodatniej lub ujemnej wartości firmy
Fragment:
W opinii Wnioskodawcy w spółkach osobowych, do których zaliczana jest opisana we wniosku spółka komandytowa nie powstanie w opisanej sytuacji ani dodatnia ani ujemna wartość firmy. Wspólnicy składając wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej są zainteresowani otrzymaniem podatkowej interpretacji przepisów prawa podatkowego, która to bezpośrednio wpłynie na rozliczenia podatku dochodowego odrębnie każdego z Zainteresowanych (wspólników spółki komandytowej) z udziału w spółce komandytowej oraz bezpośrednio wpłynie na prawidłowość i rzetelność prowadzenia ksiąg spółki komandytowej, za które to odpowiada kierownik jednostki, czyli komplementariusz uprawniony na podstawie art. 117 Kodeksu spółek handlowych do prowadzenia spraw spółki komandytowej. Wspólnicy komandytariusze mają swój interes prawny w rzetelnym prowadzeniu ksiąg spółki komandytowej z uwagi na prawidłowość własnych rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz w związku z odpowiedzialnością za księgi, która to wyraża się m.in. w obowiązku podpisania, zatwierdzenia przez wszystkich wspólników spółki komandytowej jej sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Spółka komandytowa zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 uor prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdanie finansowe.
2016
9
sie

Istota:
Czy w przypadku braku wniesienia dodatkowych składników majątkowych do spółki kapitałowej w związku z jej przekształceniem, powstanie po stronie spółki osobowej obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zwiększenia majątku spółki komandytowej?
Fragment:
Wśród czynności cywilnoprawnych wyłączonych lub zwolnionych z opodatkowania nie ma zmiany umowy spółki komandytowej związanej z przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. W świetle przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie ma zatem podstaw prawnych pozwalających uznać spółkę komandytową za spółkę kapitałową. Tym samym nie ma podstaw do zastosowania art. 2 pkt 6 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wskazuje, że jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wspólnikami spółki kapitałowej są osoby fizyczne będące polskimi rezydentami podatkowymi, podlegającymi w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Cała wartość kapitału zakładowego Wnioskodawcy została odpowiednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnej z tytułu zawarcia umowy spółki. W chwili obecnej wspólnicy rozważają przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę komandytową. W momencie przekształcenia majątek spółki kapitałowej stanie się majątkiem spółki komandytowej. Spółka komandytowa będzie prowadziła działalność gospodarczą tożsamego rodzaju z działalnością spółki kapitałowej.
2016
7
sie

Istota:
Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W analizowanej sytuacji, dojdzie jedynie do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową zatem cały majątek spółki z o.o. stanie się z dniem przekształcenia majątkiem spółki komandytowej. Takie przekształcenie nie będzie się zatem wiązać z jakąkolwiek zmianą w stanie majątku spółki czyli nie dojdzie do zwiększenia majątku spółki w wyniku przekształcenia. Nastąpi zatem jedynie zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona będzie działalność - formalnie nastąpi wykreślenie jednego podmiotu (spółki z o.o.), w miejsce którego sąd rejestrowy zarejestruje nowy podmiot (spółkę komandytową), który zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych będzie sukcesorem (następcą) prawnym Spółki. W wyniku przekształcenia nie dojdzie również zmian w zakresie wspólników spółki tj. wspólnicy spółki z o.o. z dniem przekształcenia staną się wspólnikami spółki komandytowej, co potwierdza, że w wyniku przekształcenia majątek spółki (w tym konsekwentnie udział w majątku spółki) pozostaje bez zmian. W konsekwencji powyższego, skoro w zdarzeniu przyszłym będącym przedmiotem wniosku nie będzie dochodzić do zwiększenia majątku spółki w wyniku przekształcenia, przekształcenie nie będzie podlegać opodatkowaniu pcc (ze względu na brak przedmiotu opodatkowania).
2016
5
sie

Istota:
Czy dochód wspólnika będącego komandytariuszem niemieckiej spółki komandytowej z tytułu udziału w spółce osobowej będzie opodatkowany w Polsce czy zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPO, z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. wyłączenie z progresją)?Jak opodatkować wypłaty procentu od środków wpłaconych tytułem objęcia udziałów w spółce komandytowej z siedzibą w Niemczech, wypłacane przez spółkę osobową wspólnikowi będącemu komandytariuszem?Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w spółce osobowej (w tym dochód z tytułu dywidend otrzymywanych przez spółkę osobową i dochód ze sprzedaży udziałów w innych spółkach kapitałowych) będzie opodatkowany w Polsce czy zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a) UPOF z uwzględnieniem postanowień art. 27 ust. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. wyłączenie z progresją)?
Fragment:
Otrzymana kwota w wysokości określonego procentu od wniesionych wkładów/wniesionego kapitału stanowi częściowy zwrot wniesionego przez Wnioskodawczynię kapitału. „ Spółka komandytowa 1 ” zwróciła Wnioskodawczyni pewną część (procent wniesionego wkładu) kapitału, który wniosła do „ Spółki komandytowe) 1 ” nabywając w niej udziały, „ Spółka Komandytowa 2 ” inwestuje w różnego rodzaju fundusze kapitałowe. Fundusze natomiast mają możliwość inwestycji dalej w fundusze lub bezpośrednio w spółki. 75% środków zgromadzonych przez Spółkę Komandytową 2 jest inwestowana w niezależne fundusze (tzn. Spółka Komandytowa 2 nie ma wpływu na decyzje inwestycyjne podejmowane przez te fundusze), 25% jest inwestowana w fundusze zależne od Spółki Komandytowej 2. Substancja przychodów generowanych przez Fundusze, to zyski ze sprzedaży spółek, które wcześniej zostały zakupione do portfela inwestycyjnego tych Funduszy. Tym niemniej jednak, przychody mogą być również generowane z dywidend wypracowanych z zysków spółek będących w portfelu inwestycyjnym, z tytułu posiadanych udziałów w tych spółkach kapitałowych (przed Ich sprzedażą). pytanie oznaczone nr 1 dotyczy „ Spółki komandytowej 1 ” - czy dochód wspólnika będącego komandytariuszem niemieckiej spółki komandytowej z tytułu udziału (...)
2016
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe związanych z otrzymaniem wskazanych we wniosku pieniężnych i niepieniężnych składników majątku (z wyjątkiem Wierzytelności wobec Wnioskodawcy) w wyniku rozwiązania spółki komandytowej
Fragment:
Wnioskodawca przewiduje, że w przyszłości wspólnicy Spółki komandytowej podejmą decyzję o zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w Spółce komandytowej. W związku z tym podjęta zostanie decyzja o rozwiązaniu Spółki komandytowej bez przeprowadzenia formalnej likwidacji na podstawie art. 67 ustawy Kodeks spółek handlowych. W ramach Likwidacji Wnioskodawca może nabyć w części przypadającej na jego wkład do Spółki komandytowej: m.in. certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym, wierzytelność z tytułu umów pożyczek udzielonych przez Spółkę komandytową, a także środki pieniężne oraz inne niż wskazane powyżej składniki majątkowe będące własnością Spółki komandytowej. W skład Wierzytelności pożyczkowych mogą również wchodzić naliczone odsetki od pożyczek. Środki pieniężne, które może uzyskać Wnioskodawca w wyniku likwidacji, pochodzić będą z przychodów osiągniętych przez Spółkę komandytową z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. w przedmiocie nabywania i zbywania papierów wartościowych, czy działalności finansowej; środki te mogą również pochodzić z przychodów osiągniętych przez Spółkę. Przychody te zostaną wykazane przez Spółkę jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i rozliczone w zeznaniu rocznym Spółki.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wystąpienie ze Spółki komandytowej przez Spółkę, w związku z którym Spółka nie otrzyma żadnego wynagrodzenia czy innego rodzaju przysporzenia majątkowego od Spółki komandytowej (tzw. wystąpienie bez wynagrodzenia) nie spowoduje powstania przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
(...) Spółka komandytowa ”). Spółka komandytowa zostałaby założona przez osoby fizyczne oraz Komplementariusza. Po zarejestrowaniu Spółki komandytowej w rejestrze przedsiębiorców planowane jest wniesienie wkładu niepieniężnego przez Spółkę do Spółki komandytowej w postaci przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm., winno być: Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). Spółka przystąpiłaby do Spółki komandytowej w charakterze wspólnika o ograniczonej odpowiedzialności (komandytariusza). Po wniesieniu wkładu do Spółki komandytowej obok Spółki komandytariuszami byłyby osoby fizyczne, które identycznie jak Wnioskodawca ponosiłyby ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki komandytowej wobec wierzycieli, zaś komplementariuszem w Spółce komandytowej w dalszym ciągu byłby Komplementariusz. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Spółka wystąpi ze Spółki komandytowej. Wystąpienie nastąpiłoby na skutek wypowiedzenia umowy Spółki komandytowej przez Spółkę, a jego skutki zostałyby określone w drodze porozumienia pomiędzy Spółką, a pozostającymi w Spółce komandytowej wspólnikami uprawnionymi do jej reprezentacji stosownie do postanowień umowy Spółki komandytowej.
2016
28
lip

Istota:
Ustalenie wartości początkowej środków trwałych niestanowiących przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesionych aportem do spółki komandytowej
Fragment:
Wnioskodawca oprócz aportu planuje także sprzedać część składników obecnego własnego przedsiębiorstwa do wyżej opisanej spółki komandytowej. Opisana we wniosku spółka komandytowa, jako podmiot zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Oprócz ksiąg rachunkowych jako podmiot prowadzi księgi podatkowe. Na podstawie ksiąg rachunkowych i podatkowych spółki komandytowej podatkowo rozliczani są Jej wspólnicy. Księgi podatkowe tej spółki komandytowej prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby fizyczne, komandytariusze rozliczają się podatkowo z dochodów/strat uzyskanych z udziału w tej spółce na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), natomiast osoba prawna, komplementariusz rozlicza się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnikami w spółce komandytowej zobowiązanymi do samoobliczenia zaliczek na podatek dochodowy są jej poszczególni wspólnicy. Zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej prowadzonej w tej spółce, wspólnicy spółki komandytowej obliczają na podstawie ksiąg prowadzonych przez spółkę komandytową. Tym samym, wspólnicy chcąc prawidłowo ustalić wysokość swoich podatków, (...)
2016
19
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
(...) Spółki Komandytowej. Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki Komandytowej, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy Spółki Komandytowej, w tym Wnioskodawca, planują w trakcie roku obrotowego Spółki Komandytowej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet zysku Spółki Komandytowej. Zaliczki te będą obliczane w trakcie roku obrotowego według Proporcji Umownej. Po zakończeniu roku obrotowego Spółki Komandytowej, Proporcja Umowna może ulec zmianie w drodze uchwały wspólników Spółki Komandytowej. Nowa proporcja tzw. Proporcja z Uchwały będzie więc podstawą do wypłaty na rzecz wspólników Spółki Komandytowej zysku tej spółki za zakończony już rok. Przekładając powyższe na grunt ustaw podatkowych, należy się odnieść do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
13
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
(...) Spółki Komandytowej. Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki Komandytowej, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy Spółki Komandytowej, w tym Wnioskodawca, planują w trakcie roku obrotowego Spółki Komandytowej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet zysku Spółki Komandytowej. Zaliczki te będą obliczane w trakcie roku obrotowego według Proporcji Umownej. Po zakończeniu roku obrotowego Spółki Komandytowej, Proporcja Umowna może ulec zmianie w drodze uchwały wspólników Spółki Komandytowej. Nowa proporcja tzw. Proporcja z Uchwały będzie więc podstawą do wypłaty na rzecz wspólników Spółki Komandytowej zysku tej spółki za zakończony już rok. Przekładając powyższe na grunt ustaw podatkowych, należy się odnieść do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
13
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
(...) Spółki Komandytowej. Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki Komandytowej, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy Spółki Komandytowej, w tym Wnioskodawca, planują w trakcie roku obrotowego Spółki Komandytowej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet zysku Spółki Komandytowej. Zaliczki te będą obliczane w trakcie roku obrotowego według Proporcji Umownej. Po zakończeniu roku obrotowego Spółki Komandytowej, Proporcja Umowna może ulec zmianie w drodze uchwały wspólników Spółki Komandytowej. Nowa proporcja tzw. Proporcja z Uchwały będzie więc podstawą do wypłaty na rzecz wspólników Spółki Komandytowej zysku tej spółki za zakończony już rok. Przekładając powyższe na grunt ustaw podatkowych, należy się odnieść do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
13
lip

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
(...) Spółki Komandytowej. Wnioskodawca nie korzysta z uproszczonej metody kalkulacji zaliczek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zmiana, po zakończeniu roku obrotowego, proporcji w jakiej Wnioskodawca uczestniczy w zysku Spółki Komandytowej, spowoduje u niego konieczność korekty odprowadzonych w ciągu zakończonego roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę... Zdaniem Wnioskodawcy wspólnicy Spółki Komandytowej, w tym Wnioskodawca, planują w trakcie roku obrotowego Spółki Komandytowej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet zysku Spółki Komandytowej. Zaliczki te będą obliczane w trakcie roku obrotowego według Proporcji Umownej. Po zakończeniu roku obrotowego Spółki Komandytowej, Proporcja Umowna może ulec zmianie w drodze uchwały wspólników Spółki Komandytowej. Nowa proporcja tzw. Proporcja z Uchwały będzie więc podstawą do wypłaty na rzecz wspólników Spółki Komandytowej zysku tej spółki za zakończony już rok. Przekładając powyższe na grunt ustaw podatkowych, należy się odnieść do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
13
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.