Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
maj

Istota:

Czy w stosunku do Wnioskodawcy będącego podatnikiem PDOP i wspólnikiem Spółek Komandytowych znajdzie zastosowanie w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP

Fragment:

Wnioskodawca jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółek komandytowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Spółki Komandytowe ”). Wnioskodawca posiada większość udziałów (ponad 99%) w zyskach Spółek Komandytowych. Spółki Komandytowe oraz Wnioskodawca tworzą grupę kapitałową (dalej: „ Grupa Kapitałowa ”). Mając na uwadze transparentność Spółek Komandytowych na gruncie podatków dochodowych, Wnioskodawca jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „ PDOP ”) rozlicza przychody i koszty uzyskane/poniesione za pośrednictwem Spółek Komandytowych proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do wskazanego powyżej udziału w zyskach Spółek Komandytowych. W konsekwencji, dochody uzyskane z udziału w zyskach Spółek Komandytowych podlegają opodatkowaniu na poziomie Wnioskodawcy jako ich wspólnika (w odpowiedniej części). W ramach działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową świadczone są różnego rodzaju usługi pomiędzy poszczególnymi podmiotami, tj. poszczególne Spółki Komandytowe mogą być obciążane przez inne Spółki Komandytowe i/lub Wnioskodawcę kosztami takich usług. Jednocześnie mogą zdarzyć się przypadki, że to Wnioskodawca będzie ponosić koszty niektórych usług świadczonych przez Spółki Komandytowe.

2018
20
maj

Istota:

Sposób rozliczania przychodów z udziałów w spółce komandytowej

Fragment:

Natomiast Spółka z o.o. — komplementariusz będzie mieć prawo do mniejszego zysku, niż wartość wniesionego przez nią wkładu do spółki komandytowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych prawidłowe będzie określenie przychodów Spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce komandytowej (oraz odpowiednio kosztów) proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki komandytowej, wynikającego z postanowień umowy spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, udział Spółki z o.o. w przychodach spółki komandytowej (oraz odpowiednio rozliczenie kosztów uzyskania przychodów i strat) będzie w ww. przypadku proporcjonalny do udziału w zysku spółki komandytowej określonego w umowie spółki komandytowej, niezależnie od wielkości wniesionego do spółki komandytowej wkładu. Spółka komandytowa jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba prawna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2018
18
maj

Istota:

Czy w związku z otrzymaną od spółki komandytowej zapłatą stanowiącą równowartość kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej wniesienie znaku towarowego, zostanie rozpoznany u Wnioskodawcy (wystawcy faktury) przychód podlegający opodatkowaniu?

Fragment:

Podatek VAT wykazany na fakturze zostanie przekazany przez Wystawcę do urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy o VAT, Spółka Komandytowa wyda na rzecz Wnioskodawcy udział kapitałowy o wartości równej wartości netto wkładu, Spółka Komandytowa odliczy podatek VAT naliczony wykazany na fakturze wystawionej przez Wnioskodawcę, nadwyżka podatku naliczonego nad należnym zostanie zwrócony Spółce Komandytowej na zasadach przewidzianych w ustawie o VAT, Spółka Komandytowa dokona zapłaty na rzecz Wnioskodawcy pozostałej części kwoty brutto określonej na fakturze, tj. kwoty podatku VAT określonej na fakturze, w formie przelewu bankowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 6). Czy w związku z otrzymaną od spółki komandytowej zapłatą stanowiącą równowartość kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej wniesienie znaku towarowego, zostanie rozpoznany u Wnioskodawcy (wystawcy faktury) przychód podlegający opodatkowaniu? Zdaniem Wnioskodawcy, bez wątpienia nabywcą usługi w postaci wnoszonych praw majątkowych do znaków towarowych jest spółka komandytowa. Kwota należna świadczeniodawcy z tytułu aportu znaku towarowego stanowi wszystko co objęte jest prawidłowo wystawioną fakturą. Zapłata za tę fakturę przez spółkę (...)

2018
17
maj

Istota:

Czy Wnioskodawca, w związku ze świadczeniem usług niematerialnych pomiędzy spółkami komandytowymi, będzie objęty dyspozycją art. 15e ust. 1 ustawy o CIT

Fragment:

Wnioskodawca jest bezpośrednim wspólnikiem w spółce niebędącej osobą prawną, która to spółka jest bezpośrednim wspólnikiem (komandytariuszem) w innej spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółka komandytowa nr 1 ”), ta zaś jest wspólnikiem bezpośrednim (komandytariuszem) w innych kilku spółkach komandytowych z siedzibą w Polsce (dalej: „ Spółki parterowe ”). Spółki parterowe zatem są powiązane przez osobę jednego komandytariusza w postaci Spółki komandytowej nr 1. Zatem w sprawie mamy do czynienia ze strukturą powiązań pionowych. Możliwe są sytuacje, w których: Spółka komandytowa nr 1 będzie świadczyć na rzecz poszczególnych Spółek parterowych usługi niematerialne; poszczególne Spółki parterowe będą świadczyły na rzecz innych Spółek parterowych usługi niematerialne. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, że ww. spółki są transparentne podatkowo, dojdzie do kumulacji przychodów i kosztów na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o CIT z tytułu uczestnictwa w spółce niebędącej osobą prawną, która to spółka ma udział w Spółce komandytowej nr 1, a ta z kolei posiada udziały w Spółkach parterowych. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość, czy w związku ze świadczeniem usług pomiędzy spółkami komandytowymi, będzie on objęty dyspozycją art. 15e ust. 1 ustawy o CIT.

2018
17
maj

Istota:

Powstanie przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu wycofania części wkładu ze spółki komandytowej

Fragment:

(...) spółki komandytowej – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu w związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu wycofania części wkładu ze spółki komandytowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest komandytariuszem spółki komandytowej. Wnioskodawca wniósł bezpośrednio do spółki komandytowej wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny. Wkład pieniężny w wysokości X oraz wkład niepieniężny w wysokości Y w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego. Wkład został faktycznie pokryty. Wartość wkładu niepieniężnego została wyceniona w oparciu o kryteria rynkowe. Wartości X i Y zostały ujęte w umowie spółki komandytowej oraz w jej księgach jako wartość wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę. Planuje się dokonanie przez spółkę komandytową zwrotu Wnioskodawcy części wniesionego przez Niego wkładu – jednakże w kwocie nieprzekraczającej wartości faktycznie wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu.

2018
17
maj

Istota:

Skutki podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej.

Fragment:

Planowane jest przekształcenie Spółki Jawnej w spółkę komandytową („ Spółka Komandytowa ”). Komplementariuszem Spółki Komandytowej ma zostać spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś komandytariuszami mają być Wnioskodawca oraz Wspólnik. Udział wspólników Spółki Komandytowej w zyskach i stratach będzie odpowiadał ich rzeczywistemu zaangażowaniu w prowadzenie spraw Spółki Komandytowej. W związku ze stopniowym wycofywaniem się Wnioskodawcy z bieżącej działalności operacyjnej, w przyszłości dojdzie do wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Komandytowej. W takiej sytuacji Wnioskodawca otrzyma od Spółki Komandytowej wynagrodzenie. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w wyniku wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki Komandytowej (na zasadach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego), po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wyłącznie w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy kwotą faktycznie otrzymaną (wypłaconą) od Spółki Komandytowej z tego tytułu, a sumą wniesionych do Spółki Komandytowej przez Wnioskodawcę udziałów oraz (...)

2018
17
maj

Istota:

Neutralność podatkowa wniesienia do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego.

Fragment:

(...) spółki komandytowej wynosi y zł? Zdaniem Wnioskodawcy, konieczność zapłaty podatku dochodowego w przedstawionej powyżej sprawie nie wystąpi. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. W myśl art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób. Zgodnie z art. 4 § 1 ww. ustawy, spółką osobową jest spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo – akcyjna. Stosownie do art. 8 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Nie ma jednak, w świetle uregulowań ww. Kodeksu, osobowości prawnej. Pojęcie wkładu do spółki osobowej uregulowane zostało w art. 48 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych.

2018
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki komandytowej

Fragment:

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych. Ponieważ spółka komandytowa, pomimo, że nie jest osobą prawną ma zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz jest wyodrębniona majątkowo, to w związku z wniesieniem do tej spółki przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę, spółka ta będzie właścicielem majątku wniesionego do niej w takiej formie. Spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników z tytułu udziału w tej spółce. U wspólnika będącego osobą fizyczną, czyli u Wnioskodawcy, dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe rozważania wskazują zatem, że Wnioskodawca wniesie do spółki komandytowej, w której będzie komandytariuszem, wkład niepieniężny w postaci prowadzonego przez Niego przedsiębiorstwa i tym samym, nastąpi przeniesienie własności wszystkich składników majątku będących przedmiotem tego wkładu wnoszonego do spółki komandytowej. Ponieważ spółka (...)

2018
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w nieruchomości oraz prawa ochronnego na znak towarowy tytułem wypłaty zysku ze spółki komandytowej

Fragment:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej „ k.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Zgodnie z art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 k.s.h.) Spółka komandytowa, podobnie jak inne spółki osobowe, nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 51 § 1 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

2018
16
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w nieruchomości oraz prawa ochronnego na znak towarowy tytułem wypłaty zysku ze spółki komandytowej

Fragment:

Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej „ k.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Zgodnie z art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 k.s.h.) Spółka komandytowa, podobnie jak inne spółki osobowe, nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W myśl art. 51 § 1 k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

2018
30
kwi

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy wydatków poniesionych przez spółkę komandytową na nabycie usług świadczonych na podstawie umowy przez komandytariusza

Fragment:

W rezultacie, poniesione przez Spółkę Komandytową wydatki z tytułu nabycia usług świadczonych przez Wnioskodawcę, będącego komandytariuszem Spółki Komandytowej, zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o CIT, będą podlegały rozliczeniu u jej wspólników, proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach Spółki Komandytowej. W związku z powyższym, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, wydatki poniesione przez Spółkę Komandytową na nabycie usług świadczonych na podstawie Umowy przez Wnioskodawcę, będącego jej komandytariuszem, będą stanowiły dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu w podatku CIT proporcjonalnie do jego udziału w kosztach Spółki Komandytowej. Stanowisko Wnioskodawcy zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 grudnia 2015 r. (nr IBPB-1-2/4510-787/15/AK ), w której organ podatkowy uznał, że „ wypłata ww. wynagrodzenia przez spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy spełnia definicję podatkowych kosztów. W rezultacie, poniesione przez spółkę komandytową koszty uzyskania przychodów podlegają rozliczeniu u jej wspólników proporcjonalnie do ich udziału w zyskach tej spółki.

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia aportu do spółki komandytowej

Fragment:

W myśl art. 102 ww. ustawy, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 Kodeksu spółek handlowych). Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przechodząc na grunt prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.