Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Odnośnie skutków podatkowych połączenia spółek dla wspólnika spółki przejmowanej
Fragment:
Ponadto, na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony poprzez utworzenie nowych udziałów, które zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników spółek przejmowanych (czyli przez Wnioskodawcę jako jedynego wspólnika Spółki Kapitałowej i komandytariusza Spółki Komandytowej). Połączenie przez przejęcie Spółki Kapitałowej oraz Spółki Komandytowej przez Wnioskodawcę będzie miało miejsce z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółki Kapitałowej będzie skutkować, powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Czy połączenie przez przejęcie przez Spółkę Spółki Komandytowej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy. Ad. 1. Połączenie przez przejęcie Spółki Kapitałowej przez Spółkę nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, połączenie Spółki, Spółki Kapitałowej i Spółki Komandytowej zostanie przeprowadzone w trybie określonym w KSH tj. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Komandytowej oraz Spółki Kapitałowej na Spółkę. Na mocy art. 493 § 1 KSH, Spółka Komandytowa (jako jedna ze spółek przejmowanych) zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.
2017
11
sty

Istota:
Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, ponoszone od dnia wniesienia wkładu przez spółkę komandytową, w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów komplementariusza spółki komandytowej?
Fragment:
Wniesienie aportu w postaci istniejącego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej ma na celu rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez to przedsiębiorstwo w warunkach sprawniejszej organizacyjnie i bardziej wiarygodnej dla kontrahentów formy prawnej, jaką jest spółka prawa handlowego (spółka komandytowa) oraz ma na celu rozwój spółki komandytowej do której zostanie wniesiony aport. Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, powiązane będzie z przejęciem przez tę spółkę zobowiązań (długów związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą) wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy koszty (wydatki) dotyczące działalności przedsiębiorstwa osoby fizycznej, mającego stanowić wkład niepieniężny (aport) do spółki komandytowej, ponoszone od dnia wniesienia wkładu przez spółkę komandytową, w tym: różnice kursowe, wydatki na płace pracowników i ubezpieczenia społeczne, odsetki od kredytów, wydatki na usługi ciągłe itp. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów wnioskodawcy - komplementariusza spółki komandytowej? Prezentując własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 102 Kodeksu spółek handlowych spółka komandytowa jest spółką osobową, mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
2017
5
sty

Istota:
Czy uregulowanie przez Spółkę komandytową zobowiązania wynikającego z transakcji o wartości powyżej 15.000 zł w drodze kompensaty będzie powodować obowiązek zastosowania przez podatnika regulacji art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, wspólnikiem spółki komandytowej. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka komandytowa dokonuje ze swoimi kontrahentami rozliczeń bezgotówkowych w oparciu o potrącenie (kompensatę) zgodnie z przepisem art. 498 kodeksu cywilnego, który pozwala na umorzenie dwóch wierzytelności do wysokości tej niższej, gdy dwaj kontrahenci są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że dokonywanie kompensaty (potrącenia) wzajemnych wierzytelności jest efektywnym sposobem wygaśnięcia zobowiązań bez przepływu środków pieniężnych, a więc nie może być utożsamiane z pojęciem płatności. Zatem w przypadku gdy spółka komandytowa, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca w drodze kompensaty będzie regulowała wzajemne należności i zobowiązania z kontrahentami w kwocie przewyższającej 15.000 zł to, o ile w istocie poniesione wydatki będą spełniać przesłanki uznania ich za koszty podatkowe, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć całą wartość wynikającą z faktury – uwzględniając art. 8 ust. 1 i 2 ustawy – do kosztów uzyskania przychodów. Reasumując, regulowanie przez spółkę komandytową, w której wspólnikiem jest Wnioskodawca wzajemnych wierzytelności z kontrahentami w formie kompensaty spowoduje, że wyłączenie określone w art. 22p ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miało zastosowania.
2016
22
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie rozliczeń podatku VAT związanych z wniesieniem do spółki komandytowej przedsiębiorstwa, opodatkowania wniesienia wkładu do spółki komandytowej oraz obowiązku dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego przy zakupie/ulepszeniu.
Fragment:
W myśl art. 1 § 2 cyt. ustawy, spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Natomiast zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., użyte w ustawie określenie spółka osobowa oznacza – spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. W myśl art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Ponadto stosownie do art. 116 k.s.h., w przypadku zawarcia umowy spółki komandytowej z przedsiębiorcą prowadzącym przedsiębiorstwo we własnym imieniu i na własny rachunek, komandytariusz odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa, a istniejące w chwili wpisu spółki do rejestru. Zatem wniesienie aportem przez osobę fizyczną przedsiębiorstwa do spółki komandytowej powoduje, jak wskazano, sukcesję podatkową praw i obowiązków określonych w ustawie. Kwestie dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały uregulowane w Dziale IX ustawy o podatku od towarów i usług.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną.
Fragment:
Na moment przekształcenia nie wszystkie zyski osiągnięte przez spółkę komandytową zostały wypłacone wspólnikom. Niewypłacone zyski osiągnięte przez spółkę komandytową widnieją w rozrachunkach spółki komandytowo-akcyjnej jako zobowiązanie wobec wspólników. Spółka, posiadając wolne środki w miesiącu wrześniu 2016 r., uregulowała zaległe zobowiązanie wobec wspólników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłata zysków wypracowanych przez spółkę komandytową, dokonana w chwili obecnej, czyli po przekształceniu spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca był komplementariuszem, a obecnie jest akcjonariuszem, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli wypłata dotyczyła tylko wypłaty z zysku osiągniętego przez spółkę komandytową? Zdaniem Wnioskodawcy wypłata zysków wypracowanych przez spółkę komandytową, dokonana już po przekształceniu spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, w sytuacji gdy wypłata ta będzie dotyczyć tylko zysku wypracowanego przed przekształceniem spółki, zaewidencjonowana w księgach spółki jako zobowiązanie wobec wspólników nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Spółki komandytowe, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie posiadają na gruncie podatków dochodowych zdolności podatkowej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej).
2016
16
gru

Istota:
1) Czy po wniesieniu do spółki komandytowej w drodze aportu znaku towarowego, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie miał możliwość amortyzacji znaku towarowego i zaliczania odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do udziału w zysku w spółce komandytowej?
2) W jaki sposób ustalić wartość początkową przedmiotu aportu na potrzeby amortyzacji?
3) Czy opisany wyżej aport spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej – jest prawidłowe, w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 Kodeksu spółek handlowych). Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
16
gru

Istota:
1) Czy po wniesieniu do spółki komandytowej w drodze aportu znaku towarowego, Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej będzie miał możliwość amortyzacji znaku towarowego i zaliczania odpisów amortyzacyjnych z tego tytułu do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do udziału w zysku w spółce komandytowej?
2) W jaki sposób ustalić wartość początkową przedmiotu aportu na potrzeby amortyzacji?
3) Czy opisany wyżej aport spowoduje powstanie obowiązku podatkowego na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie: skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej – jest prawidłowe, w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółka osobowa to – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 Kodeksu spółek handlowych). Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia proporcji udziału w zyskach spółki osobowej oraz sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania Czy w związku z planowaną strukturą wkładów do spółki komandytowej oraz planowaną strukturą udziałów w zysku spółki komandytowej w momencie objęcia prawa do udziału w zysku spółki komandytowej przez Podatnika w zamian za wkład pieniężny w nowo założonej spółce komandytowej powstanie u Podatnika przychód (1) z praw majątkowych, (2) z działalności gospodarczej, (3) z innych źródeł? Czy w związku z planowaną strukturą wkładów do spółki komandytowej oraz planowaną strukturą udziałów w zysku spółki komandytowej oraz związaną z tym dysproporcją pomiędzy wartością wkładu Podatnika oraz jego udziałem w zysku spółki komandytowej, a wartością wkładu Spółka A oraz jej udziałem w zysku spółki komandytowej, przychód podatkowy Podatnika z działalności gospodarczej uzyskiwany jako udział w przychodach spółki komandytowej może zostać ustalony w innej wysokość niż iloczyn udziału Podatnika w zysku spółki podatkowej (68,56%) oraz wartości przychodu podatkowego spółki komandytowej w danym okresie? Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1 Zdaniem Podatnika w momencie objęcia przez niego udziałów w spółce komandytowej w wysokości 68,56% w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6 586 złotych, nie powstanie u niego przychód podatkowy z praw majątkowych, ani z działalności gospodarczej, ani przychód z innych źródeł.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia zobowiązań spółek komandytowych wobec innych spółek komandytowych i spółek niemieckich
Fragment:
Z kolei zobowiązania Spółek komandytowych wobec Spółek niemieckich obejmują zasadniczo zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek, jak również salda rozliczeń ze Spółkami niemieckimi z tytułu finansowania Spółek komandytowych przez Spółki niemieckie. Wskazane zobowiązania wynikają generalnie z subrogacji, tj. sytuacji, w której w wyniku uregulowania zobowiązań Spółek komandytowych przez Spółki niemieckie, Spółki niemieckie weszły w prawa zaspokojonych wierzycieli, a po stronie Spółek komandytowych pojawiły się zobowiązania do zwrotu równowartości zobowiązań tych spółek uregulowanych przez Spółki niemieckie. Wzajemne zobowiązania Spółek komandytowych wobec innych Spółek komandytowych, jak również zobowiązania Spółek komandytowych wobec Spółek niemieckich, nie są zobowiązaniami związanymi z postępowaniem restrukturyzacyjnym lub postępowaniem upadłościowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy planowane umorzenia zobowiązań Spółek komandytowych wobec innych Spółek komandytowych, jak również zobowiązań Spółek komandytowych wobec Spółek niemieckich, będą stanowiły zdarzenia podlegające opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy? Zdaniem Wnioskodawcy, planowane umorzenia określonych zobowiązań Spółek komandytowych wobec innych Spółek komandytowych, jak również zobowiązań Spółek komandytowych wobec Spółek niemieckich, będą neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy, w szczególności nie spowodują powstania jakiegokolwiek przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy.
2016
6
gru

Istota:
Brak obowiązku sporządzenia spisu z natury w przypadku wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.
Fragment:
Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci istniejącego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej ma na celu rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez to przedsiębiorstwo w warunkach sprawniejszej organizacyjnie i bardziej wiarygodnej dla kontrahentów formy prawnej, jaką jest spółka prawa handlowego (spółka komandytowa) oraz ma na celu rozwój spółki komandytowej, do której zostanie wniesiony aport. Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, powiązane będzie z przejęciem przez tę spółkę zobowiązań (długów związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą) wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia. Po wniesieniu swojego przedsiębiorstwa, tytułem wkładu do spółki komandytowej, Wnioskodawca zamierza zaprzestać wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i zgłosić zaprzestanie działalności właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. W przeszłości Wnioskodawca miał zamiar wnieść do innej spółki komandytowej, w której jest jedynym z komandytariuszy (tj. do ... spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), aport w postaci przedmiotowego przedsiębiorstwa.
2016
5
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.