Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wydanie Wnioskodawcy w wyniku likwidacji spółek komandytowych środków pieniężnych oraz innych składników majątkowych będzie skutkować dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT?
Fragment:
Końcowo, Wnioskodawca zaznacza, że nie ulega wątpliwości, że otrzymanie składników majątku w wyniku likwidacji spółki komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu w części, w jakiej majątek ten pochodzi z zysków wypracowanych przez spółkę komandytową, a zatem zysków, które podlegały bieżącemu opodatkowaniu na poziomie wspólników spółki komandytowej. Opodatkowanie likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w kontekście przepisów ustawy nowelizującej Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa nowelizująca nie wprowadziła odmiennych zasad ustalenia przychodu podatkowego z tytułu likwidacji spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej (winno być: spółki komandytowo-akcyjnej). W szczególności, wymienione we wcześniejszej części wniosku regulacje art. 12 ust. 4 pkt 3a lit. a oraz pkt 3b nie zostały znowelizowane, jak również nie wprowadzono do ustawy nowych regulacji, który dookreślałyby zasady opodatkowania likwidacji spółki komandytowej. W ustawie nowelizującej zawarto natomiast regulacje, które stanowią wytyczne w zakresie ustalenia kwoty kosztów uzyskania przychodów z tytułu m.in. likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej, jak również spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej). Zgodnie z brzmieniem art. 6 ust. 1 ustawy nowelizującej, (...)
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia długu (w tym w szczególności z tytułu wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę komandytową)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcy podobnie jak i pozostałym wspólnikom spółki komandytowej przysługuje wierzytelność o wypłatę przypadającego mu udziału w zysku spółki komandytowej. Zysk ten jest zyskiem z lat ubiegłych i został podzielony i przeznaczony do wypłaty uchwałą wspólników spółki komandytowej, lecz do tej pory nie został wypłacony. Wysokość wierzytelności o wypłatę zysku nie przekracza wysokości dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej, który był opodatkowany przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa nie będą objęte aportem). Spółka kapitałowa przejmie również długi związane z nabywanym przedsiębiorstwem oraz długi, jakie spółka komandytowa ma w stosunku do Wnioskodawcy i innych wspólników do wypłaty zysku spółki komandytowej. Wartość przejmowanych długów zostanie uwzględniona w wartości udziałów obejmowanych przez spółkę komandytową w spółce kapitałowej w zamian za aport (wartość nominalna wydawanych przez spółkę kapitałową udziałów będzie odpowiadać różnicy pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością przejętych długów).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia długu (w tym w szczególności z tytułu wypłaty zysku wypracowanego przez spółkę komandytową)
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawcy podobnie jak i pozostałym wspólnikom spółki komandytowej przysługuje wierzytelność o wypłatę przypadającego mu udziału w zysku spółki komandytowej. Zysk ten jest zyskiem z lat ubiegłych i został podzielony i przeznaczony do wypłaty uchwałą wspólników spółki komandytowej, lecz do tej pory nie został wypłacony. Wysokość wierzytelności o wypłatę zysku nie przekracza wysokości dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej, który był opodatkowany przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa nie będą objęte aportem). Spółka kapitałowa przejmie również długi związane z nabywanym przedsiębiorstwem oraz długi, jakie spółka komandytowa ma w stosunku do Wnioskodawcy i innych wspólników do wypłaty zysku spółki komandytowej. Wartość przejmowanych długów zostanie uwzględniona w wartości udziałów obejmowanych przez spółkę komandytową w spółce kapitałowej w zamian za aport (wartość nominalna wydawanych przez spółkę kapitałową udziałów będzie odpowiadać różnicy pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością przejętych długów).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia długu
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że osoba trzecia udzieli spółce komandytowej pożyczki, celem spłaty przez spółkę komandytową długu, jaki spółka komandytowa ma w stosunku do Wnioskodawcy i innych wspólników z tytułu przypadającego na wspólników udziału w zysku spółki komandytowej. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa nie będą objęte aportem). Spółka kapitałowa przejmie również długi związane z nabywanym przedsiębiorstwem i dług z tytułu udzielonej przez osobę trzecią pożyczki. Wartość przejmowanych długów zostanie uwzględniona w wartości udziałów obejmowanych przez spółkę komandytową w spółce kapitałowej w zamian za aport (wartość nominalna wydawanych przez spółkę kapitałową udziałów będzie odpowiadać różnicy pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością przejętych długów). Z powyższego opisu wynika zatem, że w rozpatrywanej sprawie w związku z aportem przedsiębiorstwa (spółki komandytowej) do spółki kapitałowej dojdzie w istocie do przejęcia przez spółkę kapitałową zobowiązań spółki komandytowej (w tym z tytułu udzielonej tej spółce przez osobę trzecią pożyczki) za wynagrodzeniem.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wskazanej we wniosku wypłaty przez spółkę kapitałową zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
Fragment:
Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa nie będą objęte aportem). Spółka kapitałowa przejmie również długi związane z nabywanym przedsiębiorstwem oraz długi, jakie spółka komandytowa ma w stosunku do Wnioskodawcy i innych wspólników do wypłaty zysku spółki komandytowej. Wartość przejmowanych długów zostanie uwzględniona w wartości udziałów obejmowanych przez spółkę komandytową w spółce kapitałowej w zamian za aport (wartość nominalna wydawanych przez spółkę kapitałową udziałów będzie odpowiadać różnicy pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością przejętych długów). Spółka kapitałowa wypłaci Wnioskodawcy przypadający na Wnioskodawcę udział w zysku spółki komandytowej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wskazana we wniosku spółka kapitałowa w istocie przejmie zobowiązania spółki komandytowej – w tym m.in. z tytułu wypłaty zysku wypracowanego jeszcze przez spółkę komandytową przed dniem jej aportu do spółki kapitałowej - wobec Wnioskodawcy za wynagrodzeniem.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wskazanej we wniosku wypłaty przez spółkę kapitałową zysku wypracowanego przez spółkę komandytową
Fragment:
Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa nie będą objęte aportem). Spółka kapitałowa przejmie również długi związane z nabywanym przedsiębiorstwem oraz długi, jakie spółka komandytowa ma w stosunku do Wnioskodawcy i innych wspólników do wypłaty zysku spółki komandytowej. Wartość przejmowanych długów zostanie uwzględniona w wartości udziałów obejmowanych przez spółkę komandytową w spółce kapitałowej w zamian za aport (wartość nominalna wydawanych przez spółkę kapitałową udziałów będzie odpowiadać różnicy pomiędzy wartością przedsiębiorstwa, a wartością przejętych długów). Spółka kapitałowa wypłaci Wnioskodawcy przypadający na Wnioskodawcę udział w zysku spółki komandytowej. Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wskazana we wniosku spółka kapitałowa w istocie przejmie zobowiązania spółki komandytowej – w tym m.in. z tytułu wypłaty zysku wypracowanego jeszcze przez spółkę komandytową przed dniem jej aportu do spółki kapitałowej - wobec Wnioskodawcy za wynagrodzeniem.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej
Fragment:
Biura 18 lipca 2016 r.), uzupełnionym 29 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie sposobu rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów z tytułu udziału w spółce komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 września 2016 r. Znak: IBPB-1-1/4511-420/16-1/SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 września 2016 r. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce komandytowej, tj. w spółce nieposiadającej osobowości prawnej oraz niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „ Spółka osobowa ”). Spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „ Spółka ”). Spółka osobowa prowadzi działalność gospodarczą. Wnioskodawca opodatkowuje podatkiem dochodowym od osób fizycznych przypadające na niego dochody ze Spółki osobowej, ustalone zgodnie z procentowo przyjętym w umowie Spółki osobowej udziałem Wnioskodawcy w zysku.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową lub w spółkę jawną
Fragment:
Przy czym, przepis ten, w brzmieniu nadanym ww. ustawą zmieniającą (tj. obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.) obejmuje także przypadek przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w inną spółkę osobową, np. spółkę komandytową, spółkę jawną. Przy czym, w myśl art. 5a pkt 28 lit. c) ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych spółkę komandytowo – akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast przez spółkę niebędącą osobą prawną należy rozumieć spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego (art. 5a pkt 6 ww. ustawy). Przywołany wyżej przepis art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje zatem przypadek przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową bądź jawną, z którym mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Tym samym kwestia powstania po stronie podatnika dochodu (przychodu) z tytułu przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową bądź jawną uzależniona jest od istnienia – na moment przekształcenia – niepodzielonych zysków spółki komandytowo – akcyjnej lub zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy takiej spółki. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych częściowego wycofania wkładu ze spółki niebędącej osobą prawną
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm., dalej: „ k.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 k.s.h., spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 k.s.h.). Wkład wspólnika może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki (art. 48 § 2 k.s.h.). Z kolei zgodnie z art. 50 § 1 k.s.h., udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu (art. 50 § 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 k.s.h., zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników.
2016
30
lis

Istota:
Czy wypłata zysków wypracowanych przez spółkę komandytową, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Fragment:
Na moment przekształcenia nie wszystkie zyski osiągnięte przez spółkę komandytową zostały wypłacone wspólnikom. Niewypłacone zyski zostały wypłacone dopiero po przekształceniu Spółki w Spółkę komandytowo akcyjną. Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawiony opis stanu faktycznego należy stwierdzić, że Spółka komandytowo-akcyjna w przypadku wypłacenia lub postawienia wspólnikom do dyspozycji zysku wypracowanego przez spółkę komandytową nie wypłaci im (lub nie pozostawi do dyspozycji) swojego wypracowanego zysku z działalności gospodarczej, tylko zysk wypracowany przez spółkę komandytową. Fakt, że Spółka komandytowo-akcyjna po przekształceniu dysponuje niepodzielonymi zyskami Spółki komandytowej nie zmienia stanu rzeczy, że jest to dochód (przychód) wypracowany przez spółkę komandytową, a więc dochód (przychód) z tytułu udziału w spółce komandytowej. Wspólnicy Spółki komandytowej podlegali opodatkowaniu na bieżąco z tytułu całości osiąganych przychodów odpowiednio pomniejszonych o koszty ich uzyskania. Wypłata tych środków przez Spółkę komandytowo- akcyjną nie będzie więc podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.
2016
30
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu ze spółki komandytowej.
Fragment:
W konsekwencji wartość wkładu z dnia jego wniesienia do spółki komandytowej stanowi wydatek poniesiony na nabycie prawa do udziałów w spółce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie skutków podatkowych częściowego zwrotu wkładu ze spółki komandytowej w części dotyczącej powstania przychodu podatkowego jest prawidłowe, natomiast w pozostałej części jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1578, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 Kodeksu spółek handlowych).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
IPPB5/423-227/13-6/MW wskazał, że w analizowanym przypadku Wnioskodawcy wydane zostaną udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za przejęty przez tę spółkę kapitałową majątek spółki komandytowo-akcyjnej. Dojdzie zatem do swoistego przekształcenia posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej (...). Przeprowadzenie przedmiotowego połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytowo-akcyjną nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani też z realizacją zysków z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej (...). Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy — jako akcjonariusza spółki przejmowanej - nie powstanie przychód podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2010 r. sygn. ITPB3/423-255/10/MT wskazał, że skoro w wyniku zaistnienia przedstawionego zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, nie można również mówić o kosztach poniesionych w celu jego uzyskania, a w konsekwencji o osiągnięciu dochodu przez ten podmiot. Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki jawnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki przejmowanej - nie powstanie przychód podatkowy, a w konsekwencji również dochód z tego tytułu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
IPPB5/423-227/13-6/MW wskazał, że w analizowanym przypadku Wnioskodawcy wydane zostaną udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za przejęty przez tę spółkę kapitałową majątek spółki komandytowo-akcyjnej. Dojdzie zatem do swoistego przekształcenia posiadanego przez Wnioskodawcę udziału w zyskach spółki osobowej na udziały w spółce kapitałowej (...). Przeprowadzenie przedmiotowego połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką komandytowo-akcyjną nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, ani też z realizacją zysków z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej (...). Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki komandytowo-akcyjnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy — jako akcjonariusza spółki przejmowanej - nie powstanie przychód podatkowy. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 25 sierpnia 2010 r. sygn. ITPB3/423-255/10/MT wskazał, że skoro w wyniku zaistnienia przedstawionego zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, nie można również mówić o kosztach poniesionych w celu jego uzyskania, a w konsekwencji o osiągnięciu dochodu przez ten podmiot. Podsumowując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, na moment przejęcia spółki jawnej przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy - jako wspólnika spółki przejmowanej - nie powstanie przychód podatkowy, a w konsekwencji również dochód z tego tytułu.
2016
30
lis

Istota:
W zakresie braku konieczności opodatkowania przychodu podatkowego, powstałego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w drodze aportu do spółki komandytowej
Fragment:
Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. – dalej: „ K.s.h. ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 K.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 § 1 K.s.h.). W myśl art. 8 § 1 K.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Powyższe oznacza, że w momencie wniesienia przez wspólnika aportu do spółki komandytowej, następuje zbycie składników majątku wchodzących w skład tego aportu.
2016
29
lis

Istota:
Czy likwidacja spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, wskutek której dojdzie do wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązań Wnioskodawcy, nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
Na potrzeby wniosku spółka komandytowa powstała z przekształcenia SKA I oraz spółka komandytowa powstała z przekształcenia SKA II określane są łącznie jako „ spółki komandytowe ”, zaś „ spółka komandytowa ” oznacza zarówno spółkę komandytową powstałą z przekształcenia SKA I jak i SKA II. Wnioskodawca jest podatnikiem CIT w stosunku do dochodu osiąganego przez te spółki komandytowe. W przyszłości, wraz z zakończeniem przedsięwzięć, do realizacji których zostały powołane spółki komandytowe, spółki te zostaną zlikwidowane, przy czym najpierw zostanie zlikwidowana spółka komandytowa powstała z przekształcenia SKA I, a następnie spółka powstała z przekształcenia SKA II. Zarówno przekształcenie jak i likwidacja spółek zostało/zostanie przeprowadzona zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm., dalej: „ KSH ”). Na dzień likwidacji w spółkach komandytowych może wystąpić zysk księgowy. Zysk ten może pochodzić zarówno z działalności spółek komandytowych jak i z działalności przed ich przekształceniem w spółki komandytowe ze spółek komandytowo-akcyjnych (tj. SKA I oraz SKA II). Jedynym składnikiem majątku likwidowanych spółek komandytowych będą wierzytelności wobec jej wspólników (w tym wobec Wnioskodawcy).
2016
29
lis

Istota:
Czy wydatki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, poniesione przez tę spółkę na usługi konsultingowe i doradcze oraz na opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne i podatek od czynności cywilnoprawnych stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy, jako wspólnika-komandytariusza tej spółki?
Fragment:
Wniesienie aportu w postaci istniejącego i efektywnie działającego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki komandytowej ma na celu rozwój działalności gospodarczej prowadzonej przez to przedsiębiorstwo w warunkach sprawniejszej organizacyjnie i bardziej wiarygodnej dla kontrahentów formy prawnej, jaką jest spółka prawa handlowego (spółka komandytowa) oraz ma na celu rozwój spółki komandytowej do której zostanie wniesiony aport. Wniesienie przedmiotowego aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej, powiązane będzie z przejęciem przez tę spółkę zobowiązań (długów związanych funkcjonalnie z działalnością gospodarczą) wnoszonego przedsiębiorstwa, ustalonych na dzień wniesienia. W przeszłości Wnioskodawca miał zamiar wnieść do innej spółki komandytowej, w której jest jednym z komandytariuszy, aport w postaci przedmiotowego przedsiębiorstwa. W związku z tym wystąpił w marcu 2016 r. z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przedstawiając zamierzone zdarzenia przyszłe. Zdarzenia przyszłe przedstawione we wniosku nie zostały zrealizowane, tj. Wnioskodawca nie wniósł aportu w postaci swojego przedsiębiorstwa do istniejącej w dniu składania wniosku spółki komandytowej, w której jest jednym z komandytariuszy. Obecnie Wnioskodawca zamierza wnieść swoje przedsiębiorstwo do specjalnie zawiązanej w tym celu w lipcu 2016 r. spółki komandytowej, w której jest jedynym komandytariuszem. W związku z tym, (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy wydatki Spółki na rzecz Uczestników Programu z tytułu realizacji praw wynikających z Jednostek Uczestnictwa stanowić będą koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (art. 102 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).
2016
29
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę kapitałową.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2016 r. (data wpływu 27 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę kapitałową – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 września 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 31 października 2016 r. (data wpływu 7 listopada 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: kosztów uzyskania przychodów w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę kapitałową, kontynuacji odpisów amortyzacyjnych w związku z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę kapitałową. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. „ A ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej jako „ Wnioskodawca ”) wchodzi w skład międzynarodowej grupy kapitałowej G (dalej jako „ Grupa ”). Wspólnikami Wnioskodawcy są „ B ” (dalej jako „ Wspólnik I ”) oraz C (dalej jako „ Wspólnik II ”) należący do Grupy (dalej jako „ Wspólnicy ”).
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej
Fragment:
Otrzymane przez Wnioskodawczynię prawo majątkowe w postaci roszczenia o wypłatę przez Spółkę zysku (dalej jako: „ Wierzytelność ”) zostanie przez Wnioskodawczynię wniesione jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki. Wniesienie nastąpi po wartości odpowiadającej wartości nominalnej Wierzytelności. Wnioskodawczyni nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wniesienie otrzymanej przez Wnioskodawczynię Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawczyni, wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie spowoduje powstania przysporzenia po stronie Wnioskodawczyni, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brak opodatkowania znajduje potwierdzenie w przepisie art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.
2016
28
lis

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki cywilnej
Fragment:
Otrzymane przez Wnioskodawcę prawo majątkowe w postaci roszczenia o wypłatę przez Spółkę zysku (dalej jako: „ Wierzytelność ”) zostanie przez Wnioskodawcę wniesione jako wkład niepieniężny do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki. Wniesienie nastąpi po wartości odpowiadającej wartości nominalnej Wierzytelności. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wniesienie otrzymanej przez Wnioskodawcę Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W opisanym zdarzeniu przyszłym wniesienie Wierzytelności do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia Spółki nie spowoduje powstania przysporzenia po stronie Wnioskodawcy, które podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Brak opodatkowania znajduje potwierdzenie w przepisie art. 21 ust.1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwi1zanych z wyst1pieniem Wnioskodawcy ze spó3ki komandytowej powsta3ej z przekszta3cenia spó3ki jawnej
Fragment:
Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h., w przypadku wyst1pienia wspólnika ze spó3ki wartooa udzia3u kapita3owego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza sie na podstawie osobnego bilansu, uwzgledniaj1cego wartooa zbywcz1 maj1tku spó3ki. Udzia3 kapita3owy obliczony w sposób okreolony w § 1 i § 2 powinien bya wyp3acony w pieni1dzu. Rzeczy wniesione do spó3ki przez wspólnika tylko do u?ywania zwraca sie w naturze (art. 65 § 3 K.s.h.). Z powy?szego wynika, ?e wyst1pienie wspólnika ze spó3ki osobowej powoduje obowi1zek rozliczenia udzia3u kapita3owego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartooci udzia3u kapita3owego wystepuj1cego wspólnika, poprzez sporz1dzenie osobnego bilansu, uwzgledniaj1cego wartooa zbywcz1 maj1tku spó3ki, czyli wartooa jej maj1tku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartooa, jak1 mo?na uzyskaa za spó3ke). Bilans ten winien zawieraa wszystkie sk3adniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które maj1 wartooa wymiern1 w pieni1dzu. Zatem wartooa udzia3u kapita3owego nale?nego wystepuj1cemu ze spó3ki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporz1dzonego wed3ug cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udzia3 kapita3owy powinien bya wyp3acony wystepuj1cemu wspólnikowi w pieni1dzu, zao rzeczy wniesione do spó3ki przez wspólnika tylko do u?ywania zwraca sie w naturze. Udzia3 wyp3acany wspólnikowi powinien uwzgledniaa wniesione do spó3ki wk3ady, a tak?e procentow1 czeoa nadwy?ki maj1tkowej ponad wniesione przez wspólników wk3ady.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy wartością początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki komandytowej (Spółka 2), powstałej z przekształcenia Spółki l, będzie wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki l?
2. Czy X Sp. z o.o., jako przyszły wspólnik spółki komandytowej (Spółki 2), powstałej z przekształcenia Spółki l, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki komandytowej (Spółki 2), proporcjonalnie do jej udziału w zysku i stratach spółki komandytowej (Spółki 2) oraz przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę l?
Fragment:
(...) spółki komandytowej (Spółki 2), powstałej z przekształcenia Spółki l, będzie wartość początkowa określona w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki l. W zakresie pytania drugiego, zdaniem Wnioskodawcy, X Sp. z o.o. jako przyszły wspólnik spółki komandytowej (Spółki 2), powstałej z przekształcenia Spółki l, będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w całości odpisy amortyzacyjne dokonywane od ustalonej wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki komandytowej (Spółki 2), proporcjonalnie do ich udziału w zysku i stratach spółki komandytowej (Spółki 2) oraz przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów i kontynuując metodę amortyzacji przyjętą przez Spółkę 1. Zasady przekształcania spółki prawa handlowego regulują przepisy KSH. I tak, zgodnie z art. 551 § 1 KSH, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2016
28
lis

Istota:
Czy przekształcenie Wnioskodawcy (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) w przedstawioną w opisie zdarzenia przyszłego spółkę komandytową będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W ocenie Wnioskodawcy spółka komandytowa, w którą zamierza przekształcić się Wnioskodawca, spełniać będzie powyższe warunki, gdyż: spółka komandytowa jest jedną ze spółek prawa handlowych, uregulowanych w ustawie Kodeks spółek handlowych, jej celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, zatem spółka komandytowa prowadzi działalność, której celem jest osiągnięcie zysku; przepisy Kodeksu spółek handlowych dopuszczają sprzedaż ogółu praw i obowiązków, stanowiących udział wspólnika w spółce komandytowej, pod warunkiem, iż taką możliwość przewiduje umowa spółki komandytowej; dodatkowo możliwa jest sprzedaż przez wspólnika spółki komandytowej swojego udziału w spółce, bez uzyskania wyrażonej w jakiejkolwiek formie zgody pozostałych wspólników, pod warunkiem, iż taką możliwość przewidywać będzie umowa spółki komandytowej; jak wskazał Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego, w przypadku przekształcenia się w spółkę komandytową, jej umowa zawierać będzie postanowienia, zgodnie z którymi każdy ze wspólników będzie mógł przenieść ogół swoich praw i obowiązków na inną osobę bez uzyskania zgody pozostałych wspólników; zatem spółka komandytowa, w jaką zamierza przekształcić się Wnioskodawca będzie spełniać warunek (...)
2016
28
lis

Istota:
Zasada opodatkowania wspólnika spółki komandytowej
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 10.09.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zasad opodatkowania wspólnika spółki komandytowej. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Kancelaria Radcy Prawnego, rozlicza się wg zasad ogólnych. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Wnioskodawca w oparciu o umowę spółki komandytowej jest komplementariuszem w spółce: E. Spółka Komandytowa. Drugim wspólnikiem tej Spółki jest osoba prawna - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której rok obrotowy, a w konsekwencji także rok podatkowy jest ustalony na okres rozpoczynający się 1 (pierwszego) marca i kończący się w ostatnim dniu lutego każdego roku. Zgodnie z umową spółki komandytowej, jej rok obrotowy pokrywa się z rokiem obrotowym komandytariusza tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki była poddana weryfikacji. Ostatecznie spółka komandytowa została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawozdanie finansowe spółki komandytowej sporządzane będzie na ostatni dzień lutego każdego roku (koniec roku obrotowego), podczas, gdy Wnioskodawczyni zobowiązana jest do złożenia zeznania rocznego i załączenia do niego sprawozdania finansowego do dnia 30- go kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości
Fragment:
Z uwagi na powyższe wydatki ponoszone przez spółkę komandytowa tytułem najmu od Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej, przy czym, dla Wnioskodawcy ww. wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów, w wielkości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki, stosownie do treści cyt. powyżej art. 8 [ustawy o PIT]". Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, analogicznie do powyższego, również w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w razie odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę W. na rzecz Spółki Komandytowej, w której jednym ze wspólników będzie Wnioskodawca, a przychody z której będą zaliczane przez Wnioskodawcę do źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT), cena zapłacona przez Spółkę Komandytową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego nabycia W. będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku PIT w całości dla wspólników Spółki (w tym dla Wnioskodawcy) w momencie odpłatnego zbycia W. przez Spółkę Komandytową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Z uwagi na powyższe wydatki ponoszone przez spółkę komandytowa tytułem najmu od Wnioskodawcy przedmiotowej nieruchomości mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów spółki komandytowej, przy czym, dla Wnioskodawcy ww. wydatek może stanowić koszt uzyskania przychodów, w wielkości proporcjonalnej do jego udziału w zyskach spółki, stosownie do treści cyt. powyżej art. 8 [ustawy o PIT]". 3. Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, analogicznie do powyższego, również w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w razie odpłatnego zbycia przez Wnioskodawcę Nieruchomości W... na rzecz Spółki Komandytowej, w której jednym ze wspólników będzie Wnioskodawca, a przychody z której będą zaliczane przez Wnioskodawcę do źródła przychodów „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o PIT), cena zapłacona przez Spółkę Komandytową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego nabycia Nieruchomości W... będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w podatku PIT w całości dla wspólników Spółki (w tym dla Wnioskodawcy) w momencie odpłatnego zbycia Nieruchomości W... przez Spółkę Komandytową. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekształcenie Spółki Komandytowo-Akcyjnej w Spółkę Komandytową nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 5 ust. 1 lit. d) pkt (i) Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dziennik Urzędowy UE L249/25) (dalej: Dyrektywa Kapitałowa) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. k), art. 1 ust. 1 pkt 2), art. 1 ust. 3 oraz art. 2 PCCU?
Fragment:
Wspólnicy Spółki Komandytowo-Akcyjnej podejmą uchwałę o przekształceniu tej spółki w spółkę komandytową („ Spółka Komandytowa ”). W wyniku przekształcenia Spółki Komandytowo-Akcyjnej w Spółkę Komandytową komplementariusz Spółki Komandytowo-Akcyjnej stanie się komplementariuszem Spółki Komandytowej, a akcjonariusz Spółki Komandytowo-Akcyjnej stanie się komandytariuszem Spółki Komandytowej. W wyniku przekształcenia wartość wkładów komplementariusza Spółki Komandytowej będzie odpowiadała wartości wkładu komplementariusza do Spółki Komandytowo-Akcyjnej, a wartość wkładów komandytariusza do Spółki Komandytowej będzie odpowiadała wartości wkładów akcjonariusza do Spółki Komandytowo-Akcyjnej. Na skutek przekształcenia wysokość kapitału zapasowego Spółki Komandytowej będzie odpowiadała wysokości kapitału zapasowego Spółki Komandytowo-Akcyjnej. W konsekwencji, w ujęciu bilansowym wartość oraz struktura kapitału własnego Spółki Komandytowej będzie równa wartości kapitału własnego Spółki Komandytowo-Akcyjnej. W wyniku przekształcenia Spółki Komandytowo-Akcyjnej w Spółkę Komandytową całość majątku Spółki Komandytowo-Akcyjnej stanie się majątkiem Spółki Komandytowej. Na pokrycie wkładów w Spółce Komandytowej nie zostanie wniesiony żaden majątek inny, niż aktualny majątek Spółki Komandytowo-Akcyjnej przed przekształceniem.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych: Skutki podatkowe przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę komandytową
Fragment:
Obok Wnioskodawcy - w momencie podjęcia uchwały o przekształceniu spółki akcyjnej w Spółkę Komandytową - drugim akcjonariuszem Spółki Akcyjnej jest spółka kapitałowa z siedzibą oraz miejscem zarządu na terytorium Polski, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi w podatku CIT w Polsce („ Wspólnik 2 ”). becnie jest planowane przekształcenie Spółki Akcyjnej w spółkę komandytową („ Spółka Komandytowa ”), przy czym Wnioskodawca zostanie komandytariuszem Spółki Komandytowej, a Wspólnik 2 zostanie komplementariuszem Spółki Komandytowej. Proporcja udziału w zysku Spółki Komandytowej należna wspólnikom (Wnioskodawcy i Wspólnikowi 2) będzie odpowiadała proporcji ich udziału w kapitale zakładowym Spółki Akcyjnej przed przekształceniem. Cały majątek Spółki Akcyjnej stanie się z dniem przekształcenia majątkiem spółki osobowej (spółki przekształconej). Na moment przekształcenia nie jest planowana wypłata zysków przez Spółkę Akcyjną do jej akcjonariuszy, a kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej stanie się wkładem do Spółki Komandytowej. W związku z przekształceniem, nie dojdzie również do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej. Celem udziałowców nie jest likwidacja Spółki Akcyjnej, a jedynie zmiana formy organizacyjno-prawnej. Dotychczasowa działalność gospodarcza Spółki Akcyjnej będzie kontynuowana przez spółkę osobową (Spółkę Komandytową) w takim samym rodzaju i rozmiarze. Spółka Akcyjna jest m.in. właścicielem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz poniesie przed przekształceniem różne koszty, ujęte w księgach rachunkowych, które nie zostały ujęte w ciężar kosztów uzyskania przychodów do dnia przekształcenia w Spółkę Komandytową.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki komandytowej wierzytelności w związku z likwidacją tej spółki nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z uwagi na nieadekwatność formy organizacyjno-prawnej Spółki z o.o. do zakresu prowadzonej przez nią działalności, w najbliższym czasie planowane jest przekształcenie Spółki z o.o. w spółkę komandytową („ Spółka komandytowa ”), zgodnie z postanowieniami art. 551 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030). Struktura własnościowa Spółki z o.o. nie ulegnie zmianom w związku z przekształceniem w Spółkę komandytową, a wszyscy wspólnicy Spółki z o.o. będą uczestniczyli w Spółce komandytowej po jej przekształceniu. W toku działalności Spółki komandytowej mogą wystąpić sytuacje, które powodować będą jej rozwiązanie. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, przeprowadzona zostanie likwidacja Spółki komandytowej, a jej majątek – po spłaceniu zobowiązań oraz pozostawieniu odpowiednich kwot na pokrycie zobowiązań niewymagalnych lub spornych – zostanie podzielony pomiędzy wspólników, stosownie do postanowień umowy Spółki. Majątek Spółki komandytowej przekazywany w ramach procesu likwidacji stanowić mogą środki pieniężne oraz inne składniki majątku spółki likwidowanej, w tym wierzytelności. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika Spółki komandytowej (...)
2016
28
lis

Istota:
Kontynuacja amortyzacji, amortyzacja w spółce osobowej.
Fragment:
(...) Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej? Zdaniem Wnioskodawcy, po przystąpieniu do Spółki komandytowej będzie miał prawo zaliczać w całości - z uwzględnieniem udziału w zysku Wnioskodawcy w Spółce komandytowej, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: „ Ustawa PIT ”) - do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej. Zdaniem Wnioskodawcy, po przystąpieniu przez Niego do Spółki komandytowej, będzie miał prawo w całości zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, dokonywane od wartości początkowej składników majątku Spółki komandytowej (w tym Przedmiotu aportu), ujawnionych w księgach Spółki komandytowej. Wnioskodawca powinien jedynie uwzględnić swój udział w zysku Spółki komandytowej.
2016
27
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.