Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości pomniejszenia przychodu uzyskanego z tytułu wystąpienia spółki komandytowej (Nr 1), w której Wnioskodawca jest wspólnikiem z innej spółki komandytowej (Nr 2) o wartość wkładu niepieniężnego wniesionego do tej spółki, wyliczonego na dzień wniesienia tego wkładu do spółki komandytowe.
Fragment:
Taka też wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została oznaczona przez wspólników w aneksie do umowy spółki komandytowej nr 2 z dnia 30 marca 2009 r. Na podstawie uchwały z 11 maja 2009 r. wspólnicy spółki jawnej, w trybie art. 551 § 1 i nast. ustawy Kodeks Spółek Handlowych dokonali przekształcenia formy prawnej spółki jawnej w spółkę komandytową nr 1. Spółka komandytowa nr 1 zamierza wystąpić ze spółki komandytowej nr 2, w związku z czym zamierza złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej nr 2. Pozostali wspólnicy zamierzają jednak wyrazić wolę dalszego istnienia spółki komandytowej nr 1. W związku z wystąpieniem spółki komandytowej nr 1 ze spółki komandytowej nr 2 powstanie wierzytelność po stronie spółki komandytowej nr 1 względem spółki komandytowej nr 2 o wypłatę wartości udziału. Aktualna treści umowy spółki komandytowej nr 2 przewiduje, iż w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki, wartość udziału wspólnika występującego określa się na podstawie bilansu określającego wartość zbywczą majątku spółki na koniec roku obrotowego, w którym zaistniała przyczyna wystąpienia wspólnika ze spółki. Wysokość spłaty na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jest ustalana jako procentowa część - 49 % (czterdzieści dziewięć procent) wartości udziału wspólnika występującego, wyliczona na podstawie wyżej wskazanego bilansu.
2018
14
mar

Istota:
Planowana wypłata na rzecz Wnioskodawcy przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę przekształconą – będącą następcą prawnym spółki przekształcanej) zysków wypracowanych przez spółkę komandytową przed jej przekształceniem (spółkę przekształcaną), które podlegały bieżącemu opodatkowaniu w toku działalności tej spółki, nie będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca zgodnie z treścią umowy spółki komandytowej uczestniczy w zysku spółki komandytowej w procencie wskazanym w treści tej umowy. Zysk wypracowywany przez spółkę komandytową nie był wypłacany wspólnikom, natomiast był ujmowany na pozycji kapitał zapasowy spółki, alternatywnie jako pozycja kapitału rezerwowego lub jako element zobowiązań wobec Wnioskodawcy i podlegał opodatkowaniu na bieżąco. Zysk wypracowany przez spółkę komandytową może nie zostać wypłacony wspólnikom przed przekształceniem tej spółki, natomiast może zostać wypłacony przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą z przekształcenia tej spółki komandytowej. Zatem w rozpatrywanej sprawie wypłata zysku wypracowanego przez spółkę komandytową nastąpi ze środków już opodatkowanych w toku działalności tej spółki. Zysk ten podlega bowiem opodatkowaniu jako zysk z działalności gospodarczej w roku, w którym został przez spółkę komandytową – a zatem i przez jej wspólników – osiągnięty, choć nie został na ich rzecz wypłacony. Konsekwencją powyższego jest zatem to, że w momencie wypłaty przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zysku wypracowanego w spółce komandytowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu.
2018
14
mar

Istota:
Środki pieniężne wypłacone Wnioskodawcy jako Jego udział kapitałowy w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej odpowiadające opodatkowanym już podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nigdy nie otrzymanym przez Wnioskodawcę zyskom osiągniętym przez spółkę jawną (przed przekształceniem w spółkę z o. o.), nie będą stanowiły przychodu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1577) spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych natomiast kodeks zalicza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną (art. 4 § 1 pkt 2). Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, którą ww. ustawa przyznaje spółkom kapitałowym. Mogą jednak – zgodnie z treścią art. 8 § 1 tej ustawy - we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Na mocy art. 52 § 1 w związku z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w braku odmiennych postanowień umowy spółki wspólnik spółki jawnej (w myśl art. 103 § 1 przepis ten dotyczy także spółki komandytowej) może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jak stanowi § 2 tego artykułu, jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2018
13
mar

Istota:
Środki pieniężne wypłacone Wnioskodawcy jako Jego udział kapitałowy w związku z wystąpieniem ze spółki komandytowej odpowiadające opodatkowanym już podatkiem dochodowym od osób fizycznych i nigdy nie otrzymanym przez Wnioskodawcę zyskom osiągniętym przez spółkę jawną (przed przekształceniem w spółkę z o. o.), nie będą stanowiły przychodu.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1577) spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Do spółek kapitałowych natomiast kodeks zalicza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną (art. 4 § 1 pkt 2). Spółki osobowe nie mają osobowości prawnej, którą ww. ustawa przyznaje spółkom kapitałowym. Mogą jednak – zgodnie z treścią art. 8 § 1 tej ustawy - we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Na mocy art. 52 § 1 w związku z art. 37 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w braku odmiennych postanowień umowy spółki wspólnik spółki jawnej (w myśl art. 103 § 1 przepis ten dotyczy także spółki komandytowej) może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. Jak stanowi § 2 tego artykułu, jeżeli wskutek poniesionej przez spółkę straty udział kapitałowy wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału wspólnika. Art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
2018
13
mar

Istota:
W zakresie opodatkowania transakcji wniesienia do Spółki Komandytowej aportu w postaci Nieruchomości
Fragment:
Następnie, o ile zostanie podjęta uchwała wspólników spółki komandytowej wyrażająca zgodę na aport przez komandytariusza przedmiotowej nieruchomości i zwiększenie jego wkładu (co uzależnione będzie od dokonania przez spółkę komandytową oceny możliwości zrealizowania planowanej inwestycji budowy pawilonu handlowo-usługowego zostanie dokonana zmiana umowy Spółki Komandytowej poprzez zwiększenie wartości wkładu wniesionego dotąd przez Wnioskodawcę (wkład pieniężny przy zakładaniu spółki) o wartość wnoszonej działki niezabudowanej, według sporządzonej wyceny. Nadto przyjęty zostanie tekst jednolity umowy spółki. Zmianie nie będą podlegać inne postanowienia umowy Spółki Komandytowej. Odpowiadając na pytanie Organu dotyczące jednoznacznego wskazania (precyzyjnego opisania) jakie są zapisy umowy Spółki Komandytowej odnośnie prawa udziału w zysku przez Wnioskodawcę, jakie konkretnie zgodnie z umową Spółki Komandytowej Wnioskodawca ma prawa udziału w zysku Spółki Komandytowej, od czego uzależniona jest wielkość udziału w zysku Spółki Komandytowej itp. Wnioskodawca wskazał, że postanowienia umowy Spółki Komandytowej przewidujące udział w zysku zostaną ustalone na etapie zawiązywania Spółki Komandytowej. Postanowienia te nie będą podlegać modyfikacji przy dokonywaniu zmiany umowy Spółki Komandytowej w związku z wniesieniem przez Wnioskodawcę wkładu w postaci przedmiotowej działki. Wspólnicy przyszłej Spółki Komandytowej nie zamierzają uzależniać wysokości przysługującego Wnioskodawcy udziału w zysku i stracie od wniesienia bądź nie wniesienia wkładu w postaci przedmiotowej działki.
2018
10
mar

Istota:
W zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do spółki komandytowej
Fragment:
(...) Spółki Komandytowej przedmiotowej Nieruchomości w postaci zabudowanej działki; czy poza Nieruchomością w postaci zabudowanej działki Wnioskodawca wniesie do Spółki Komandytowej jakiś wkład; wskazanie (opisanie) na jakich konkretnie warunkach, na jakich zasadach, na podstawie jakich umów/ustaleń/uzgodnień itp. odbędzie się aport Nieruchomości w postaci zabudowanej działki, w tym m.in. należy wskazać czy umowa dotycząca zawiązania Spółki Komandytowej przewiduje wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci zabudowanej działki (Nieruchomości); jednoznaczne wskazanie (precyzyjne opisanie) jakie są zapisy umowy Spółki Komandytowej odnośnie prawa udziału w zysku przez Wnioskodawcę, jakie konkretnie zgodnie z umową Spółki Komandytowej Wnioskodawca ma prawa udziału w zysku Spółki Komandytowej, od czego uzależniona jest wielkość udziału w zysku Spółki Komandytowej itp.; jednoznaczne wskazanie (precyzyjne opisanie) jakie korzyści (np. rzeczowe, finansowe, inne) z tytułu wniesienia aportu w postaci zabudowanej działki (Nieruchomości) do Spółki Komandytowej uzyska Wnioskodawca, w jaki sposób nastąpi rozliczenie między Wnioskodawcą a Spółką (...)
2018
10
mar

Istota:
W zakresie obowiązku podatkowego w związku z pożyczką odnawialną udzieloną na rzecz spółki przez komandytariusza.
Fragment:
Jak wynika z uregulowań ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Polska z tej możliwości skorzystała uznając spółkę komandytową za osobową. To oznacza, że spółka komandytowa dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych nie może być uznana za spółkę kapitałową. Należy wyjaśnić, że mając na uwadze konstrukcję spółki komandytowej, nie można jej uznać za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) i lit. c) dyrektywy 2008/7/WE. Należy podkreślić, że odmienna kwalifikacja prawnopodatkowa spółki komandytowej w świetle przepisów dyrektywy prowadziłaby do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednego rodzaju spółek osobowych, jakim jest spółka komandytowa, względem wszystkich pozostałych. Przedstawiając powyższe należy zatem podkreślić, że brak jest podstaw do twierdzenia, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, że spółka ta powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według takich samych zasad jak pozostałe „ spółki kapitałowe ” (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), co dotyczy w szczególności przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz przewidzianych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączeń lub zwolnień z opodatkowania.
2018
2
mar

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wysokości dochodu w związku ze zmianą proporcji udziałów w spółce komandytowej w trakcie roku podatkowego
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 1577), określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną. Zgodnie z art. 102 tego Kodeksu, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Natomiast art. 123 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Spółka komandytowa nie posiada podmiotowości prawnej odrębnej od wspólników, tym samym nie jest na gruncie przepisów prawa podatkowego podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego, podmiotami takimi są natomiast wspólnicy takiej spółki. Jeżeli wspólnicy są osobami fizycznymi podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2018
2
mar

Istota:
W zakresie braku obowiązku sporządzenia szczegółowej dokumentacji podatkowej zgodnie z art. 25a ustawy
Fragment:
Przedmiotem przeważającej działalności Spółki Komandytowej jest sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (kod PKD 45.11.Z). Umowa Spółki Komandytowej została zawarta przez wspólników Spółki Komandytowej w dniu 16 grudnia 2016 r. W dniu 22 grudnia 2016 r. Spółka Komandytowa została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Księgi rachunkowe Spółki Komandytowej zostały otwarte w dniu 1 stycznia 2017 r. Zgodnie z umową Spółki Komandytowej, rok obrotowy Spółki Komandytowej równy jest rokowi kalendarzowemu. Przy czym, pierwszy rok obrotowy Spółki Komandytowej kończy się w dniu 31 grudnia 2017 r. Spółka Komandytowa w 2016 r. nie przeprowadziła żadnych operacji gospodarczych. Spółka Komandytowa otrzymała w styczniu 2017 r. fakturę VAT wystawioną w dniu 27 grudnia 2016 r. za drukarki fiskalne; ww. faktura została zapłacona przez Spółkę Komandytową w styczniu 2017 r. Wobec braku operacji gospodarczych w 2016 r., przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych Spółki Komandytowej nie przekroczyły w 2016 r. równowartości 2.000.000 euro. W 2017 r. Spółka Komandytowa dokonuje transakcji (lub innych zdarzeń) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy o PIT.
2018
23
lut

Istota:
Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości (działki zabudowanej budynkiem) do spółki komandytowej nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie to czynność prawna neutralna podatkowo.
Fragment:
Bartosz P. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przypadku, gdy p. Bartosz P. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, wkład ten nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy w przypadku, gdy p. Bartosz P. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, wkład ten będzie podlegać zwolnieniu na mocy art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? Czy w przypadku, gdy p. Bartosz P. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości jedynym podatkiem, którego obowiązek uiszczenia powstanie w związku z w/w wniesieniem wkładu będzie podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % wartości wniesionych wkładów, co do którego obowiązanym do uiszczenia będzie Spółka Komandytowa ? Czy w przypadku, gdy p. Bartosz P. wniesie do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny w postaci Nieruchomości, Spółka Komandytowa uprawniona będzie do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wzniesionego budynku w rozumieniu art. 22a ust. 1 pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które to odpisy amortyzacyjne mogą zostać zakwalifikowane na poziomie wspólników spółki jako koszty uzyskania przychodów ? Czy w przypadku, gdy p.
2018
21
lut

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni jako biorącej w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Należy także wskazać na treść art. 28 K.s.h., według którego majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Zarówno ten przepis, jak i wcześniej przytoczony art. 8 w sposób jednoznaczny przesądzają, iż majątek spółki osobowej jest wyodrębniony od majątku wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2018
17
lut

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po którejkolwiek ze stron umowy użyczenia, tj. po stronie Wnioskodawcy użyczającego rzeczy lub prawa, lub po stronie biorących w używanie Wspólników Spółki komandytowej?
Fragment:
Zatem w rozpatrywanej sprawie po stronie Wnioskodawcy - jako osoby użyczającej rzeczy lub prawa na rzecz spółki komandytowej - nie powstanie przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca posiada również wątpliwości co do powstania przychodu po jego stronie, jako wspólnika komandytowej, której użyczone będą rzeczy lub prawa. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, dalej: K.s.h.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. (art. 8 § 2 K.s.h.). Spółka komandytowa jest spółką, która nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2018
16
lut

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy jako biorącego w używanie prawa lub rzeczy Wspólnika Spółki komandytowej?
Fragment:
Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Stosownie do art. 8 § 1 ww. ustawy, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Należy także wskazać na treść art. 28 K.s.h., według którego majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Zarówno ten przepis, jak i wcześniej przytoczony art. 8 w sposób jednoznaczny przesądzają, iż majątek spółki osobowej jest wyodrębniony od majątku wspólników. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2018
16
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.