Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie odpowiedzialności za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej.
Fragment:
Wnioskodawca będzie wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej (dalej: Spółka Komandytowa) powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Spółka Kapitałowa ”) Siedzibą Spółki Komandytowej będzie siedziba Spółki Kapitałowej, natomiast firma (nazwa) Spółki Komandytowej powstanie z połączenia dotychczasowej firmy (nazwy) Spółki Kapitałowej, firmy (nazwy) komplementariusza Spółki Komandytowej oraz dodatkowego oznaczenia „ spółka komandytowa ”, tj. zgodnie z art. 104 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm., dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaki będzie zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej? Zdaniem Wnioskodawcy, na niego nie przejdzie odpowiedzialność za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej.
2017
13
gru

Istota:
W zakresie odpowiedzialności za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej.
Fragment:
Wnioskodawca będzie wspólnikiem (komandytariuszem) spółki komandytowej (dalej: „ Spółka Komandytowa ”) powstałej z przekształcenia spółki kapitałowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „ Spółka Kapitałowa ”). Siedzibą Spółki Komandytowej będzie siedziba Spółki Kapitałowej, natomiast firma (nazwa) Spółki Komandytowej powstanie z połączenia dotychczasowej firmy (nazwy) Spółki Kapitałowej, firmy (nazwy) komplementariusza Spółki Komandytowej oraz dodatkowego oznaczenia „ spółka komandytowa ”, tj. zgodnie z art. 104 § 1 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm., winno być: t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm., dalej: „ KSH ”). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jaki będzie zakres odpowiedzialności Wnioskodawcy za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej? Zdaniem Wnioskodawcy, na niego nie przejdzie odpowiedzialność za ewentualne zaległości podatkowe Spółki Komandytowej, w tym za ewentualne zaległości podatkowe, za które Spółka Komandytowa będzie odpowiedzialna jako sukcesor prawny Spółki Kapitałowej.
2017
13
gru

Istota:
Czy w sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest komandytariuszem, jako komandytariusz Nowej Spółki Komandytowej będzie świadczyć usługi na rzecz tej Nowej Spółki Komandytowej, to zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj., czy Wnioskodawca jako wspólnik sp. z o.o. spółki komandytowej będzie miał możliwości traktowania wynagrodzenia tej Spółki z tytułu świadczonych przez nią na rzecz Nowej Spółki Komandytowej usług, jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w sp. z o.o. spółki komandytowej, proporcjonalnie do udziału w zyskach tej Spółki?
Fragment:
W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy wspólnicy Spółki jako wspólnika Nowej Spółki komandytowej będą mogli wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług i wykonywanych robót budowlanych traktować jako koszty uzyskania przychodu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w sytuacji, gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, której Wnioskodawca jest komandytariuszem, jako komandytariusz Nowej Spółki Komandytowej będzie świadczyć usługi na rzecz tej Nowej Spółki Komandytowej, to zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj., czy Wnioskodawca jako wspólnik sp. z o.o. spółki komandytowej będzie miał możliwości traktowania wynagrodzenia tej Spółki z tytułu świadczonych przez nią na rzecz Nowej Spółki Komandytowej usług, jako kosztów uzyskania przychodów z tytułu uczestnictwa w sp. z o.o. spółki komandytowej, proporcjonalnie do udziału w zyskach tej Spółki? Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnicy Nowej Spółki komandytowej będą mieli możliwość traktowania wypłaconego Spółce wynagrodzenia z tytułu usług świadczonych w ramach jej działalności gospodarczej na rzecz Nowej Spółki, jako koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku W myśl art. 8 ust 2 powołanej wyżej ustawy, zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodu.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie określenia, czy w odniesieniu do zapłaconych przez Spółkę Komandytową odsetek z tytułu udzielonej w przyszłości przez Pożyczkodawcę pożyczki, w stosunku do kosztów tych odsetek przypadających Spółce (jako komplementariuszowi Spółki komandytowej) znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 września 2017 r. (data wpływu 15 września 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie określenia, czy w odniesieniu do zapłaconych przez Spółkę Komandytową odsetek z tytułu udzielonej w przyszłości przez Pożyczkodawcę pożyczki, w stosunku do kosztów tych odsetek przypadających Spółce (jako komplementariuszowi Spółki komandytowej) znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 15 września 2017 r. do Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy w odniesieniu do zapłaconych przez Spółkę Komandytową odsetek z tytułu udzielonej w przyszłości przez Pożyczkodawcę pożyczki, w stosunku do kosztów tych odsetek przypadających Spółce (jako komplementariuszowi Spółki komandytowej) znajdą zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”). Spółka pełni funkcję komplementariusza w spółkach celowych należących do grupy kapitałowej; prowadzi kompleksową obsługę sprzedażową spółek z grupy.
2017
6
gru

Istota:
Uznanie transakcji aportu Nieruchomości do spółki komandytowej za odpłatną dostawę towarów.
Fragment:
Umowa, w związku z którą ma być wniesiony aport Nieruchomości, określać będzie wartość aportu jako kwotę netto (niezawierającą VAT; która w przypadku Nieruchomości będzie powiększona o podatek VAT) oraz przewidywać będzie, że równowartość podatku VAT naliczonego od transakcji dotyczącej Nieruchomości zostanie przez Spółkę Komandytową zwrócona Wnioskodawcy. W zamian za aport Nieruchomości do Spółki Komandytowej, Wnioskodawca otrzyma tzw. ogół praw i obowiązków wspólnika Spółki Komandytowej, w szczególności partycypację w zyskach i stratach Spółki Komandytowej. Spółka Komandytowa zostanie zarejestrowana jako czynny podatnik podatku od towarów i usług; będzie spółką celową utworzoną dla konkretnego przedsięwzięcia deweloperskiego; prowadzić będzie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w oparciu o Nieruchomość wniesioną aportem - budowa osiedla wielorodzinnego i sprzedaż mieszkań na tym osiedlu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy dla Wnioskodawcy wniesienie aportem Nieruchomości do Spółki Komandytowej stanowić będzie odpłatną dostawę towarów? Stanowisko Wnioskodawcy. Z charakteru prawnego wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Komandytowej wynika dwoistość świadczeń dokonywanych w ramach takiej operacji. Z jednej strony wnoszący wkład (aport) przenosi na Spółkę Komandytową, do której dokonuje wkładu (aportu), prawo do rozporządzania określonymi składnikami majątku (materialnymi i niematerialnymi), z drugiej strony w zamian otrzymuje pewne uprawnienia oraz udział kapitałowy, które posiadają określoną wartość.
2017
6
gru

Istota:
Wniesienie aportu do spółki komandytowej
Fragment:
Jak wszystkie spółki osobowe, spółka komandytowa nie może mieć statusu spółki jednoosobowej musi być co najmniej dwóch wspólników. Dlatego też spółkę komandytową tworzą dwa rodzaje wspólników komplementariusz – odpowiadający za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje oraz komandytariusz – nie działa w spółce, wnosi wkład, odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionej w umowie kwoty finansowej (suma komandytowa). Jednocześnie jednak pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki komandytowej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce komandytowej uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem takiej spółki jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu na spółkę.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zawarcia umowy powiernictwa.
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Kto będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę komandytową zgodnie z proporcją wynikającą z umowy powiernictwa, Powierzający czy Wnioskodawca (Powiernik)? Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu udziału w zysku wypracowanym przez spółkę komandytową będzie Powierzający. Konsekwencje podatkowe czynności dokonywanych na podstawie umowy, którą zamierza zawrzeć Wnioskodawca powinny uwzględniać charakter prawny stosunku powiernictwa, a w szczególności fakt działania Wnioskodawcy w imieniu i na rzecz Powierzającego. Dlatego też wszelkie przysporzenia z tytułu wykonania powierzonych Wnioskodawcy czynności ze względu na obowiązek ich zwrotu, a więc brak definitywnego przysporzenia są neutralne podatkowo. Wnioskodawca będzie komandytariuszem w spółce komandytowej i będzie działał we własnym imieniu, jednak w interesie i na rzecz Powierzającego. W konsekwencji, to Powierzający będzie beneficjentem zysków spółki, a co za tym idzie podatnikiem podatku dochodowego z tytułu dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej na jego rzecz, ale za pośrednictwem Wnioskodawcy (Powiernika), zgodnie z proporcją wynikającą z umowy powiernictwa.
2017
6
gru

Istota:
Likwidacja spółki komandytowej
Fragment:
W związku z powyższym wszyscy Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki komandytowej z uwagi na przewidywany brak środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego (ryzyko oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 prawa upadłościowego - majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania). Likwidacja spółki komandytowej zostanie przeprowadzona w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, przy czym Wnioskodawcy na moment składania wniosku o wydanie interpretacji nie mają wiedzy czy likwidacja nastąpi w trybie tradycyjnym, czy w sposób uproszczony (tzw. wykreślenie spółki bez przeprowadzenia likwidacji). Spółka komandytowa na chwilę obecną posiada niespłacone zobowiązania, w tym w dużej kwocie pożyczkę zaciągniętą na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w konsekwencji czego, jeżeli nie uzyska przychodów z dotychczas posiadanego majątku, to w ocenie Wnioskodawców istnieje uzasadnione ryzyko, że w wyniku prowadzonej likwidacji spółka komandytowa nie spłaci wszystkich zobowiązań. W toku likwidacji Spółka prawdopodobnie nie dokona podziału majątku między wspólników, ani tym bardziej spłaty ich wkładów. Na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółka nie wykaże zysku.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie nieuznania za przychód wartości niespłaconego zobowiązania pozostającego w Spółce komandytowej na dzień jej likwidacji.
Fragment:
W związku z powyższym wszyscy Wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji spółki komandytowej z uwagi na przewidywany brak środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego (ryzyko oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 prawa upadłościowego - majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania). Likwidacja spółki komandytowej zostanie przeprowadzona w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, przy czym Wnioskodawcy na moment składania wniosku o wydanie interpretacji nie mają wiedzy czy likwidacja nastąpi w trybie tradycyjnym, czy w sposób uproszczony (tzw. wykreślenie spółki bez przeprowadzenia likwidacji). Spółka komandytowa na chwilą obecną posiada niespłacone zobowiązania, w tym w dużej kwocie pożyczkę zaciągniętą na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w konsekwencji czego, jeżeli nie uzyska przychodów z dotychczas posiadanego majątku, to w ocenie Wnioskodawców istnieje uzasadnione ryzyko, że w wyniku prowadzonej likwidacji spółka komandytowa nie spłaci wszystkich zobowiązań. W toku likwidacji Spółka prawdopodobnie nie dokona podziału majątku między wspólników, ani tym bardziej spłaty ich wkładów. Na dzień wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Spółka nie wykaże zysku.
2017
31
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej.
Fragment:
Wnioskodawca będzie komandytariuszem w spółce komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Komandytowa). Spółka Komandytowa powstanie z przekształcenia spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Kapitałowa), której udziały zostaną kupione przez Wnioskodawcę od dotychczasowego udziałowca za środki pieniężne. W trakcie działalności Spółki Komandytowej nie będą dokonywane wypłaty z tytułu udziału w tej spółce. W przypadku ewentualnego wystąpienia ze Spółki Komandytowej w przyszłości, Wnioskodawcy będzie należne wynagrodzenie pieniężne w wysokości odpowiadającej wartości udziału kapitałowego Wnioskodawcy, ustalonego na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku Spółki Komandytowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychód Wnioskodawcy z tytułu wystąpienia ze Spółki Komandytowej będzie stanowił przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej? Czy dochodem z tytułu wystąpienia ze Spółki Komandytowej będzie wartość wynagrodzenia należnego Wnioskodawcy z tytułu rozliczenia udziału kapitałowego, pomniejszona o wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka komandytowa jest spółką handlową, której zasady działania reguluje ustawa z dnia 15 września 2000 r.
2017
31
paź
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.