Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1.Czy połączenie przez przejęcie Sp. z o.o. będzie skutkować, powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?2.Czy połączenie przez przejęcie Spółki Komandytowej będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego na gruncie ustawy o CIT?
Fragment:
Przedmiotowe stanowisko zostało potwierdzone w: interpretacji indywidualnej z dnia 12 marca 2015 r. (nr IPPB3/423-1296/14-2/AG), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „ (...) w odniesieniu do otrzymania części majątku spółki przejmowanej, w zamian za którą drugiemu wspólnikowi spółki komandytowej wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stosownie do tego przepisu, wartość otrzymanego przez Wnioskodawcę majątku spółki komandytowej odpowiadająca wartości nominalnej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy (wydanych wspólnikom spółki komandytowej) nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy. Nie będzie również stanowić przychodu podatkowego pozostała wartość majątku przejmowanej spółki komandytowej, która nie znajduje pokrycia w wartości nowo wydanych udziałów, o ile zostanie przekazana w całości na kapitał zapasowy Wnioskodawcy – stosownie do art. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. ” interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2011 r. (nr IPPB3/423-414/11-4/AG ), w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził: „ Podsumowując, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 w zw. z art. 12 ust. 1 updop wartość majątku spółki komandytowej otrzymanego przez Spółkę (Komandytariusza) od drugiego wspólnika tej spółki komandytowej (tj. Komplementariusza), (...)
2017
24
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
Wnioskodawca jest komandytariuszem w spółce komandytowej (dalej: Spółka komandytowa). Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka z o.o.) w 2011 r. Wnioskodawca był wspólnikiem Spółki z o.o. jeszcze przed jej przekształceniem - część z udziałów w Spółce z o.o. została objęta przez Wnioskodawcę w zamian za wkład pieniężny, część została nabyta od drugiego wspólnika (na skutek przedmiotowych działań Wnioskodawca stał się jedynym wspólnikiem Spółki z o.o.). Następnie Wnioskodawca zbył jeden udział przysługujący mu w Spółce z o.o. Po przedmiotowych działaniach doszło do przekształcenia Sp. z o.o. w Spółkę komandytową. Skutkiem czego Wnioskodawca został komandytariuszem w Spółce komandytowej. Obecnie Wnioskodawca zamierza zbyć ogół praw i obowiązków komandytariusza w Spółce komandytowej na rzecz podmiotu powiązanego. Ustalona przez strony cena odpowiadać będzie wartości rynkowej. Ustalona cena sprzedaży będzie niższa od wysokości wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę na nabycie/objęcie udziałów w Spółce z o.o. Do dnia zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Spółce komandytowej, Wnioskodawca nie rozpozna wydatków na nabycie/objęcie udziałów w Spółce z o.o. jako kosztów uzyskania przychodu.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
Z uwagi na dyspozycyjny charakter tegoż przepisu, wspólnicy spółki komandytowej mają prawo ustalić w umowie spółki inny sposób podziału zysku przypadającego komandytariuszowi (stosownie do art. 51 § 1 w związku z art. 103 KSH nie można jedynie pozbawić komandytariusza udziału w zysku). Jednocześnie, zgodnie z art. 10 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) istnieje możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej, jeżeli umowa spółki tak stanowi. Na skutek przedmiotowego zbycia ustalone zostają m.in. nowe zasady podziału zysku ze spółki komandytowej. Momentem, z którym należy wiązać wystąpienie ww. zmian w stosunkach wewnętrznych spółki komandytowej, w tym zmianę sposobu podziału zysku, jest moment zmiany (podpisania zmienionej) umowy spółki przez wspólników, por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2012 r., sygn. II UK 18/12, czy z 7 stycznia 2013 r. sygn. II UK 144/12. Wskazać należy, że spółka komandytowa jest transparentna podatkowo. Wygenerowane przez nią przychody podatkowe łączy się z przychodami jej wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich praw do udziału w zyskach, które zgodnie z art. 123 § 1 KSH są w przypadku komandytariusza proporcjonalne do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
Stosownie do art. 132 § 1 komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej, Z uwagi na dyspozycyjny charakter tegoż przepisu, wspólnicy spółki komandytowej mają prawo ustalić w umowie spółki inny sposób podziału zysku przypadającego komandytariuszowi (stosownie do art. 51 § 1 w związku z art. 103 KSH nie można jedynie pozbawić komandytariusza udziału w zysku). Jednocześnie, zgodnie z art. .10 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) istnieje możliwość zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej, jeżeli umowa spółki tak stanowi. Na skutek przedmiotowego zbycia ustalone zostają m.in. nowe zasady podziału zysku ze spółki komandytowej. Momentem, z którym należy wiązać wystąpienie ww. zmian w stosunkach wewnętrznych spółki komandytowej, w tym zmianę sposobu podziału zysku, jest moment zmiany (podpisania zmienionej) umowy spółki przez wspólników, por. wyrok Sądu Najwyższego z 7 marca 2012 r., sygn. II UK 18/12, czy z 7 stycznia 2013 r. sygn. II UK 144/12. Wskazać należy, że spółka komandytowa jest transparentna podatkowo. Wygenerowane przez nią przychody podatkowe łączy się z przychodami jej wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich praw do udziału w zyskach, które zgodnie z art. 123 § 1 KSH są w przypadku komandytariusza proporcjonalne do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdził, że: „ W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn.: IPPB1/415-1054/14-3/EC ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-97/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-98/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-96/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-95/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-102/15/AP (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdził, że: „ W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn.: IPPB1/415-1054/14-3/EC ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-97/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-98/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-96/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-95/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-102/15/AP (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdził, że: „ W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn.: IPPB1/415-1054/14-3/EC ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-97/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-98/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-96/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-95/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-102/15/AP (...)
2017
22
lut

Istota:
W zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowej
Fragment:
ITPB1/415-995/14/WM , w której organ podatkowy stwierdził, że: „ W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika. ”; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn.: IPPB1/415-1054/14-3/EC ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-97/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-98/15/AB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-96/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-95/15/KB ; interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn.: IBPBI/1/4511-102/15/AP (...)
2017
22
lut

Istota:
Czy po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę komandytową, Wnioskodawca (jako wspólnik spółki osobowej) będzie uprawniony do rozpoznawania jako swoich kosztów uzyskania przychodów całości odpisów amortyzacyjnych od składnika majątku (znaku towarowego), proporcjonalnie do prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku spółki komandytowej, przy czym te odpisy powinny być dokonywane:a) od wartości początkowej składników majątkowych ustalonej w oparciu o wartośćpoczątkową określoną w ewidencji spółki kapitałowej w oparciu o art. 22g ust. 12 u.p.d.o.f., tj. w wysokości odpowiadającej wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki kapitałowej,b) przy uwzględnieniu dotychczasowej wysokości odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez spółkę kapitałową,c) z zachowaniem stosowanej przez spółkę kapitałową dotychczasowej metody amortyzacji?
Fragment:
W konsekwencji sposób rozpoznania składników majątkowych przez spółkę kapitałową determinuje sposób amortyzacji przyjęty przez spółkę komandytową (wspólników spółki komandytowej). Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka komandytowa (wspólnicy spółki komandytowej) powinna przyjąć wartość początkową składników majątkowych w oparciu o wartość początkową tych składników przyjętą przez spółkę kapitałową. Spółka komandytowa (wspólnicy spółki komandytowej) jest zobowiązana również do uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych dokonanych uprzednio przez spółkę kapitałową oraz do kontynuacji metody amortyzacji wybranej przez spółkę kapitałową. Zdaniem Wnioskodawcy, spółka komandytowa (wspólnicy spółki komandytowej) będzie zobowiązana do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych amortyzowanych uprzednio przez spółkę kapitałową z uwzględnieniem zasady kontynuacji w zakresie: ustalenia wartości początkowej składników majątkowych - spółka komandytowa (wspólnicy spółki komandytowej) ustali wartość początkową składników majątkowych w oparciu o wartość początkową przyjętą w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez spółkę kapitałową, uwzględnienia sumy dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych dokonanych przez spółkę kapitałową, przyjętej przez spółkę kapitałową metody amortyzacji.
2017
18
lut

Istota:
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie
Fragment:
Kodeksu, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Stosownie do art. 552 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Istnienie spółki osobowej (spółki komandytowej), opisanej we wniosku, zapoczątkowane będzie momentem przekształcenia (wcześniej istnieje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Skoro tak, to mając na uwadze przywołany przepis – jej majątek (spółki komandytowej) na dzień przekształcenia – to wkłady. Jeżeli zatem w skład majątku spółki osobowej (spółki komandytowej) wejdzie cały majątek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, obejmujący kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał z aktualizacji wyceny aktywów Spółki oraz zyski bieżące wraz z kapitałem rezerwowym zawierającym zyski z lat ubiegłych – to siłą rzeczy również i ten kapitał własny spółki z o.o. musi stanowić wkład poszczególnych wspólników.
2017
15
lut

Istota:
Czy Wydatki poczynione przez Spółkę przed Przekształceniem będą mogły być rozpoznane przez Wnioskodawcę jako koszty uzyskania przychodu
Fragment:
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż spółka komandytowa sama w sobie nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Podatnikami są jej wspólnicy - tym samym to oni rozliczają koszty uzyskania przychodu poniesione przez spółkę komandytową w swoim wyniku podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Jednocześnie w myśl ust. 2 wskazanego artykułu zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W takim wypadku odnosząc się do sytuacji Spółki Komandytowej podatnikami będą jej wspólnicy, czyli m.in. Wnioskodawca. Zarówno przychody jak i koszty uzyskiwane przez Spółkę Komandytową będą przez jej wspólników rozpoznawane proporcjonalnie do ich prawda do udziału w zysku (udziału) - zgodnie z powołanym art. 5 ustawy o CIT.
2017
14
lut

Istota:
Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową – opodatkowanie
Fragment:
(...) spółki komandytowej skierowana jest na zysk. Jednocześnie, za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 października 2015 r., sygn. akt II FSK 2069/14 należy przyjąć, że spółka komandytowa stanowi podmiot, w którym niezależnie od elementu personalnego związanego z osobą komplementariusza, występuje element wkładu kapitałowego, z którym wiążą się udziały komandytariusza, a które mogą być przedmiotem obrotu. Jednocześnie, w konstrukcji spółki komandytowej występuje powiązany z osobą komandytariusza element kapitałowy w postaci udziału, a nadto istnieje możliwość nadania umowie spółki komandytowej takiej treści, że komandytariusz będzie mógł w sposób swobodny je zbywać. Co więcej, odpowiedzialność komandytariusza za długi spółki komandytowej została ograniczona. W konsekwencji, należy uznać, że spółka komandytowa wypełnia definicję spółki kapitałowej na gruncie Dyrektywy. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2259/12, analizowany przepis dyrektywy [ art. 2 ust. 1 lit. c – dopisek Wnioskodawcy] nie rozszerza nadto wymienionych w nim warunków na wszystkie tytuły uczestnictwa w spółce.
2017
7
lut

Istota:
W zakresie ustalenia czy wypłata pieniężna na rzecz Wnioskodawcy wynikająca z częściowego wycofania wkładu ze spółki komandytowej będzie dla Wnioskodawcy czynnością neutralną podatkowo
Fragment:
Wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, w przedmiotowej sprawie nie ma możliwości uznania wartości rynkowej wkładu ustalonej na moment wniesienia wkładu do spółki kapitałowej przekształconej następnie w spółkę komandytową (w której Wnioskodawca jest udziałowcem i planuje obniżenie wkładu), za koszty uzyskania przychodów z tytułu obniżenia wartości tych wkładów. W istocie bowiem, wartości te stanowią jedynie efekt dokonanej na moment wnoszenia wkładów wyceny składników majątkowych będących własnością Wnioskodawcy. Wyceny tej nie należy z pewnością utożsamiać z poniesieniem wydatków. Na moment wniesienia wkładu do spółki komandytowej Wnioskodawca nie rozpozna przychodu, gdyż jest to czynność neutralna podatkowo. Brak przychodu na ten moment oznacza, że odroczony zostaje również moment, w którym Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać po stronie kosztów podatkowych wydatki, które faktycznie poniósł na nabycie lub wytworzenie składników majątku stanowiących przedmiot wkładu. Rozpoznanie tych kosztów dla celów podatkowych będzie możliwe dopiero w sytuacji, gdy dojdzie do wystąpienia wspólnika ze spółki komandytowej lub w momencie likwidacji tej spółki albo w przypadku gdy dojdzie do zbycia przez spółkę osobową składników majątku stanowiących przedmiot wkładu Wnioskodawcy do tej spółki. Częściowe tylko obniżenie wkładu i związane z tym otrzymanie środków pieniężnych przez Wnioskodawcę powoduje powstanie przychodu, ale nie dochodzi do sytuacji, w której można byłoby rozliczyć koszty związane z wniesieniem wkładu, gdyż nie dochodzi tu do całkowitego wycofania się ze spółki osobowej.
2017
1
lut

Istota:
Opodatkowanie pożyczek udzielonych spółce komandytowej przez komandytariusza.
Fragment:
Jak wynika z uregulowań ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Polska z tej możliwości skorzystała uznając spółkę komandytową za osobową. To oznacza, że spółka komandytowa dla potrzeb podatku od czynności cywilnoprawnych nie może być uznana za spółkę kapitałową. Ustosunkowując się zatem do stanowiska Wnioskodawcy, zgodnie z którym spółka komandytowa mieści się we wskazanej w dyrektywie 2008/7/WE definicji spółki kapitałowej, należy wyjaśnić, że mając na uwadze konstrukcję tej spółki, nie można jej uznać za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) i lit. c) dyrektywy 2008/7/WE. Należy podkreślić, że odmienna kwalifikacja prawnopodatkowa spółki komandytowej w świetle przepisów dyrektywy prowadziłaby do nieuzasadnionego uprzywilejowania jednego rodzaju spółek osobowych, jakim jest spółka komandytowa, względem wszystkich pozostałych. Przedstawiając powyższe należy zatem podkreślić, że brak jest podstaw do twierdzenia, że spółka komandytowa powinna być uznana za spółkę kapitałową na potrzeby podatku od czynności cywilnoprawnych oraz, że spółka ta powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według takich samych zasad jak pozostałe „ spółki kapitałowe ” (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna), co dotyczy w szczególności przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz przewidzianych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wyłączeń lub zwolnień z opodatkowania.
2017
31
sty

Istota:
Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w wyniku obniżenia wartości wkładu w spółce komandytowej?
W razie uznania stanowiska Wnioskodawcy do pytaniu nr 1 za nieprawidłowe, w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu z tytułu wycofania części wkładu ze spółki komandytowej?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Stosownie do art. 102 ww. Kodeksu spółek handlowych spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Jednocześnie wskazać należy, że przepis art. 103 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada na gruncie podatku dochodowego zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tych spółek, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem ww. spółki jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2017
28
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.