Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu wykonywanych czynności administracyjnych prezesa i wiceprezesa zarządu będących jej udziałowcami, przy jednoczesnym reprezentowaniu spółki komandytowej bez wynagrodzenia.

Fragment:

Strona jest wspólnikiem spółki komandytowej prowadzącej działalność, zwanej dalej spółką komandytową, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu budynku handlowego którego jest właścicielem. Spółka jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo do udziału w zysku w m uzyskanym przez ww. spółkę komandytowa za dany rok obrotowy, w wysokości 0,01% zysku do podziału pomiędzy wspólników. Strona w spółce komandytowej jest wspólnikiem wyłącznie uprawnionym do reprezentacji spółki komandytowej i z tytułu reprezentacji spółki komandytowej nie uzyskuje jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jedynymi wspólnikami spółki komandytowej jest strona oraz małżonkowie A. i G. M. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie przez wspólników Spółki bez wynagrodzenia funkcji prezesa i zarządu i wiceprezesa zarządu oraz świadczenie na rzecz strony przez prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu czynności administracyjnych przy jednoczesnym reprezentowaniu spółki komandytowej bez wynagrodzenia stanowi dla strony nieodpłatne świadczenie o którym mowa w 12 ust. 1 pkt 2 p.d.o.p., którego to świadczenia kwotę Spółka jest zobowiązana ustalić i zaewidencjonować w księgach rachunkowych ze wskazaniem, że jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
7
lip

Istota:

  1. Czy koszty Usług Refakturowanych nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?
  2. Czy koszty Usług Refakturowanych Plus nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółek komandytowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca posiada większość udziałów (ponad 99%) w zyskach Spółek Komandytowych. Spółki Komandytowe oraz Wnioskodawca tworzą grupę kapitałową. W ramach działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową świadczone są różnego rodzaju usługi pomiędzy poszczególnymi podmiotami, tj. poszczególne Spółki Komandytowe mogą być obciążane przez inne Spółki Komandytowe i/lub Wnioskodawcę kosztami takich usług. Jednocześnie mogą zdarzyć się przypadki, że to Wnioskodawca będzie ponosić koszty niektórych usług świadczonych przez Spółki Komandytowe. Mogą zdarzyć się również przypadki, w których koszty niektórych Usług ponoszone pierwotnie przez daną Spółkę Komandytową/Wnioskodawcę są następnie refakturowane na inną Spółkę Komandytową bądź Wnioskodawcę w stanie nieprzetworzonym oraz po cenie ich nabycia, tj. bez doliczania marży (dalej: „ Usługi Refakturowane ”). Jednocześnie, mogą zdarzyć się przypadki, że koszty niektórych Usług ponoszone pierwotnie przez daną Spółkę Komandytową/Wnioskodawcę są następnie refakturowane na inną Spółkę Komandytową bądź Wnioskodawcę w stanie nieprzetworzonym oraz po cenie ich nabycia powiększonej o marżę stanowiącą rekompensatę za obsługę administracyjną i techniczną związaną z przeniesieniem kosztu na inny podmiot w Grupie (dalej: „ Usługi Refakturowane Plus ”).

2018
3
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę komandytową do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

Sąd wskazał, że efekt w postaci zwolnienia z opodatkowania przychodu osiągniętego na skutek transakcji tzw. wymiany udziałów rozciąga się na wspólników spółki komandytowej będącej udziałowcem spółki kapitałowej nabywanej w zamian za udziały spółki nabywającej. Pomimo, że zawierającym transakcję będzie spółka komandytowa, to osiągnięty z tego tytułu przychód powstanie po stronie jej wspólników. W konsekwencji – jak wskazał WSA– także postanowienia przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny oddziaływać na sytuację wspólników tej spółki, a nie samej spółki, skoro ta nie może osiągnąć żadnego przychodu. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, w ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym, przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy nie wprowadza żadnych obostrzeń podmiotowych związanych z powstaniem przychodu. W przedmiotowej sprawie zwolnienie powinno dotyczyć podmiotu rzeczywiście przedmiotowy przychód osiągającego, a więc wspólnika. Spółka komandytowa jest przejrzysta podatkowo, przez co nie ma własnych przychodów, a te które osiągnie przypisać należy jej wspólnikom. Stosując analizowany przepis do spółki komandytowej należy zatem uznać, że prawidłowo zastosowany wywrze on skutek w stosunku do jej wspólników. Spółka komandytowa (osobowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem są zaś wspólnicy tej spółki.

2018
30
cze

Istota:

Konsekwencje podatkowe wydania przez spółkę komandytową majątku likwidacyjnego.

Fragment:

Własność przedmiotowych Znaków została wniesiona przez Wnioskodawcę do Spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego. Dodatkowo, Spółka komandytowa posiada wobec Wnioskodawcy należności z tytułu przekazanych Wnioskodawcy środków pieniężnych. Przedmiotowe środki pieniężne zostały przekazane przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę oprocentowanych weksli własnych, które zostały objęte przez Spółkę komandytową. W konsekwencji, Spółce komandytowej przysługują względem Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu wystawionych weksli oraz odsetek od tych weksli. Mając na uwadze powyższe, na majątek Spółki komandytowej składają się w szczególności: prawa własności Znaków, wierzytelności względem Wnioskodawcy z tytułu wystawionych przez niego oprocentowanych weksli własnych oraz odsetek od tych weksli, środki pieniężne, inne składniki majątkowe. Zgodnie z art. 5 ustawy CIT, przychody podatkowe z działalności Spółki komandytowej są łączone z przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki komandytowej, analogicznie rozliczne są koszty uzyskania przychodów ponoszone przez tą Spółkę. Aktualnie wspólnicy Spółki komandytowej planują zakończenie jej bytu prawnego.

2018
20
cze

Istota:

Czy przychód Wnioskodawcy z udziału w Spółce komandytowej objęty jest wyłączeniem z przychodów z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT?

Fragment:

Spółka S. oraz spółka P. są spółkami produkcyjnymi i korzystają z uzyskanych od Spółki komandytowej praw licencyjnych w celu oznaczania znakami towarowymi swoich produktów. Sprzedaż produktów oznaczonych znakami towarowymi Spółki komandytowej stanowi dla spółki S. oraz spółki P. podstawowe źródło przychodu. Głównym źródłem przychodu Spółki komandytowej jest przychód uzyskiwany z płatności licencyjnych ponoszonych przez spółkę S. oraz spółkę P. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przychody, które rozpoznaje z tytułu udziału w zysku w Spółce komandytowej należy klasyfikować jako przychody ze źródła kapitałowego, czy jako przychody z pozostałej działalności na podstawie wyjątku wskazanego w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka osobowa, do której zalicza się m.in. spółkę komandytową, jest transparentna w zakresie podatku dochodowego (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT).

2018
20
cze

Istota:

Czy wydatki ponoszone przez duńską spółkę komandytową na odsetki od kredytu bankowego udzielonego dla duńskiej spółki komandytowej celem sfinansowania projektu w polskiej spółce komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji do posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej?

Fragment:

Organ stwierdził, że wydatki na nabycie usług zewnętrznych poniesione przez duńską spółkę komandytową na rzecz polskiej spółki komandytowej stanowią koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy w proporcji posiadanego udziału w polskiej spółce komandytowej. Wydatki te związane były z działalnością polskiej spółki komandytowej. Nie można jednak zgodzić się z Wnioskodawcą, że ponoszone na poziomie duńskiej spółki komandytowej koszty w postaci odsetek od kredytu mają identyczny charakter. Koszty kredytu złotówkowego udzielonego przez D. duńskiej spółce komandytowej nie mogą zostać związać z funkcjonowaniem zakładu w Polsce w postaci polskiej spółki komandytowej. To duńska spółka komandytowa zaciągnęła kredyt bankowy w duńskim banku. Duńska spółka komandytowa spłaca odsetki do duńskiego banku związane z zaciągniętym kredytem. Natomiast polska spółka komandytowa, jak wskazał wyraźnie Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, nie spłaca odsetek od kredytu bankowego bezpośrednio do banku duńskiego. Polska spółka komandytowa spłaca odsetki do duńskiej spółki komandytowej w związku z uzyskaną pożyczką. Odsetek od kredytu bankowego nie można przypisać do działalności polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca podnosi, że dla przychodów, które uzyskiwane są w polskiej spółce komandytowej ze sprzedaży energii elektrycznej głównym kosztem ich uzyskania są koszty obsługi elektrowni (serwisowanie), koszty kapitału (kredyt złotówkowy udzielony przez D.) oraz koszty administracyjne.

2018
15
cze

Istota:

Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1577) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 ustawy Kodeks spółek handlowych). Stosownie do treści art. 8 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Jednocześnie pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

2018
14
cze

Istota:

Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1577) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 ustawy Kodeks spółek handlowych). Stosownie do treści art. 8 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Jednocześnie pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

2018
14
cze

Istota:

Zbycie nieruchomości mieszkalnej przez spółkę komandytową.

Fragment:

U. z 2017 r. poz. 1577) spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 103 ustawy Kodeks spółek handlowych). Stosownie do treści art. 8 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka komandytowa jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada osobowości prawnej. Posiada jednak podmiotowość prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Może także posiadać własny majątek, odrębny od majątków jej wspólników. Jednocześnie pamiętać należy, że spółka komandytowa nie jest samodzielnym podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania.

2018
13
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca jako wspólnik spółki komandytowej, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT-ST?

Fragment:

Spółka komandytowa S prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w dwóch lokalizacjach. Spółka komandytowa S posiada biura, hale produkcyjne i hale magazynowe zlokalizowane na obszarze gminy A oraz halę produkcyjna zlokalizowaną na obszarze gminy B. Siedziba spółki komandytowej S znajduje się w gminie A. Spółka komandytowa S zatrudnia pracowników. Część pracowników spółki komandytowej S będzie miała określone w umowach o pracę miejsce wykonywania pracy w biurach, halach produkcyjnych i halach magazynowych w gminie A, a część w hali produkcyjnej w gminie B. Spółka komandytowa S ma jednolitą strukturę organizacyjną, to znaczy że na podstawie wewnętrznych regulacji nie została podzielona na zakłady, oddziały lub inne jednostki organizacyjne. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej S, jest zobowiązany na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do składania informacji CIT-ST? W razie twierdzącej odpowiedzi na pytanie pierwsze, to czy przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób wykazywania w informacji CIT-ST danych o zatrudnionych pracownikach jest prawidłowy? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
13
cze

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia części nieruchomości na komandytariusza spółki komandytowej z tytułu wypłaty niepodzielonego zysku oraz obowiązku zapłaty podatku

Fragment:

Zarówno spółka komandytowa jak i komandytariusz godzą się na dokonanie wypłaty niepodzielonego zysku w formie przeniesienia własności części nieruchomości. Odnosząc powyższe do zdarzenia opisanego we wniosku o interpretację należy wskazać, że przeniesienie prawa własności nieruchomości w drodze wypłaty z zysku spółki komandytowej, w której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem, nie jest zbyciem, które powoduje powstanie przychodu, na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a czynność ta nie stanowi czynności odpłatnej. W wyniku takiej formy wypłaty z zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej wartość rynkowa pozostałych w spółce aktywów nie wzrośnie. Nie powstanie z tego tytułu żadne przysporzenie majątkowe w tej spółce. W takiej sytuacji mamy do czynienia z jednostronną czynnością prawną polegającą na przeniesieniu rzeczy (praw) na wspólnika uprawnionego do udziału w zysku. Wypłata z zysku na rzecz wspólnika spółki komandytowej nie jest też czynnością wzajemną, gdyż świadczeniu spółki nie odpowiada jakiekolwiek świadczenie wspólnika. Czynność ta nie prowadzi również do zwolnienia spółki komandytowej z długu, bowiem spółka przekazuje wspólnikom część posiadanego majątku w formie pieniężnej bądź rzeczowej z tego powodu, że spełnione zostaną przewidziane umową spółki i przepisami prawa wymogi dotyczące podziału zysku.