Spółka komandytowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to spółka komandytowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
18
sie

Istota:

Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawczyni?

Fragment:

Czy wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki komandytowej stanowić będą koszty uzyskania przychodów Wnioskodawczyni? Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki związane z wniesieniem Przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, jako wkładu niepieniężnego, do Spółki komandytowej, poniesione zarówno przez Wnioskodawczynię jak i przez Spółkę komandytową, w tym wydatki na usługi doradcze, opłaty sądowe, rejestracyjne, notarialne oraz podatek od czynności cywilnoprawnych będą kosztem uzyskania przychodów Wnioskodawczyni - w całości, w zakresie w jakim zostaną poniesione przed aportem i proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach Spółki komandytowej, w zakresie w jakim zostaną poniesione po aporcie. 1. Status podatkowy spółki komandytowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z póżn. zm., dalej: KSH) spółkami osobowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Z kolei według art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

2018
9
sie

Istota:

W momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową do Wnioskodawcy będzie miał zastosowanie art. 24 ust. 5 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., co oznacza, że na dzień przekształcenia wystąpi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (w wysokości przypadającej na niego części niepodzielonych zysków spółki komandytowo-akcyjnej, tj. zysków niewypłaconych akcjonariuszom spółki w postaci dywidendy lub zaliczki na dywidendę).

Fragment:

Tak więc w spółce komandytowo-akcyjnej nie ma „ pozostawionych ” przez akcjonariuszy dochodów (za okres w którym spółka komandytowo-akcyjna nie była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych), które były już opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Takie „ pozostawione ” w spółce dochody mogą występować u komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. U akcjonariusza opodatkowaniu podlega bowiem wyłącznie otrzymana przez niego dywidenda. Gdy wspólnikiem przekształcanej spółki komandytowo-akcyjnej jest osoba fizyczna – przychód z tytułu niepodzielonych zysków tej spółki podlega opodatkowaniu, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym do osób fizycznych, 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przedmiotowej sprawie możliwości tej nie będzie miała spółka komandytowa, a tym samym Wnioskodawca jako jej wspólnik. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że: od dnia 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych; w momencie przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową do Wnioskodawcy (...)

2018
8
sie

Istota:

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komplementariusza na rzecz spółki komandytowej i wystawiania faktur VAT z tego tytułu

Fragment:

Komplementariusz jest zatem co do zasady przedstawicielem ustawowym spółki komandytowej i ma obowiązek reprezentowania spółki. Przepis art. 103 KSH stanowi, iż w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej, chyba że ustawa stanowi inaczej, dlatego też zastosowanie będzie miał przepis art. 39 § 1 KSH, zgodnie z którym każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Komplementariusz ma zatem ustawowe prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Co do zasady, komplementariusz nie musi pobierać wynagrodzenia w zamian za prowadzenie spraw spółki, jednakże umowa spółki komandytowej może w tym zakresie uprawniać komplementariusza do wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku zatem, gdy umowa spółki komandytowej zawierać będzie postanowienia dotyczące wynagrodzenia przysługującego komplementariuszowi w zamian za prowadzenie przez niego spraw spółki, przyjąć należy, że mamy wówczas do czynienia z wynagrodzeniem (odpłatnością) za konkretne czynności wykonywane przez komplementariusza (usługodawcę), nie zaś wyłącznie transfer środków pieniężnych, któremu nie towarzyszy żadne świadczenie wzajemne uprawnionego do wynagrodzenia. Spółka komandytowa oraz komplementariusz będący jej wspólnikiem stanowią w tym zakresie bowiem dwa odrębne podmioty, z których jeden świadczy usługi prowadzenia spraw spółki, drugi zaś (spółka komandytowa) jest ich beneficjentem.

2018
27
lip

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przez wspólnika spółki komandytowej oraz przez spółkę komandytową.

Fragment:

Jednocześnie Wnioskodawca oraz spółka komandytowa zawierają między sobą transakcje przekraczające limity określone w art. 25a ust. 1d tej ustawy. Jednocześnie – jak wskazał Wnioskodawca – w 2017 r. spółka komandytowa wygenerowała obrót przekraczający 2 mln EURO. Spółka ta nie przekroczyła natomiast limitu wskazanego w art. 45 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odnosząc powyżej przedstawione przepisy prawa do stanu faktycznego opisanego we wniosku należy stwierdzić, że Wnioskodawca oraz spółka komandytowa są podmiotami powiązanymi. Stąd Wnioskodawca – jako wspólnik spółki komandytowej będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanych przez tę spółkę przychodów i kosztów ich uzyskania – podlega regulacjom art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej odnoszącej się do transakcji mających miejsce między Wnioskodawcą a spółką komandytową. Dokumentacja ta powinna być sporządzona dla spółki komandytowej. Jednocześnie ustawodawca dopuszcza w art. 25a ust. 1g tej ustawy, by dokumentację podatkową sporządzał wyznaczony wspólnik takiej spółki (może to być Wnioskodawca lub inny ze wspólników, przy czym w tej drugiej sytuacji nie zwalnia to Wnioskodawcy z odpowiedzialności za nieprzedłożenie tej dokumentacji podatkowej).

2018
25
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika spółki komandytowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej, odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej znaku towarowego

Fragment:

Znak graficzny stanowi prawo ochronne a nie utwór w rozumieniu Prawa autorskiego i Spółka komandytowa zaliczy je do kategorii wartości niematerialnych i prawnych jako prawo określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776). W przypadku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, spółka ta stanie się jej sukcesorem generalnym. W takiej sytuacji spółka komandytowa, na podstawie art. 22g ust. 12 w związku z art. 22g ust. 22 i art. 22h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniona (i obowiązana) będzie do kontynuowania zasad amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanej uprzednio przez spółkę komandytowo-akcyjną. Przy czym, pod pojęciem kontynuacji zasad amortyzacji należy rozumieć obowiązek przyjęcia tej samej wartości początkowej, stosowania tej samej metody amortyzacji, a także uwzględnienia wszystkich odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez spółkę komandytowo-akcyjną. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej, w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, przychody z udziału (...)

2018
11
lip

Istota:

Brak powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń z tytułu wykonywanych czynności administracyjnych prezesa i wiceprezesa zarządu będących jej udziałowcami, przy jednoczesnym reprezentowaniu spółki komandytowej bez wynagrodzenia.

Fragment:

Strona jest wspólnikiem spółki komandytowej prowadzącej działalność, zwanej dalej spółką komandytową, prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie wynajmu budynku handlowego którego jest właścicielem. Spółka jako wspólnik spółki komandytowej ma prawo do udziału w zysku w m uzyskanym przez ww. spółkę komandytowa za dany rok obrotowy, w wysokości 0,01% zysku do podziału pomiędzy wspólników. Strona w spółce komandytowej jest wspólnikiem wyłącznie uprawnionym do reprezentacji spółki komandytowej i z tytułu reprezentacji spółki komandytowej nie uzyskuje jakiegokolwiek wynagrodzenia. Jedynymi wspólnikami spółki komandytowej jest strona oraz małżonkowie A. i G. M. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pełnienie przez wspólników Spółki bez wynagrodzenia funkcji prezesa i zarządu i wiceprezesa zarządu oraz świadczenie na rzecz strony przez prezesa zarządu i wiceprezesa zarządu czynności administracyjnych przy jednoczesnym reprezentowaniu spółki komandytowej bez wynagrodzenia stanowi dla strony nieodpłatne świadczenie o którym mowa w 12 ust. 1 pkt 2 p.d.o.p., którego to świadczenia kwotę Spółka jest zobowiązana ustalić i zaewidencjonować w księgach rachunkowych ze wskazaniem, że jest to przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Stanowisko Wnioskodawcy.

2018
7
lip

Istota:

  1. Czy koszty Usług Refakturowanych nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP?
  2. Czy koszty Usług Refakturowanych Plus nie będą podlegały ograniczeniom, o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o PDOP? (pytania oznaczone we wniosku nr 3 i 4)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem (komplementariuszem) spółek komandytowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca posiada większość udziałów (ponad 99%) w zyskach Spółek Komandytowych. Spółki Komandytowe oraz Wnioskodawca tworzą grupę kapitałową. W ramach działalności prowadzonej przez Grupę Kapitałową świadczone są różnego rodzaju usługi pomiędzy poszczególnymi podmiotami, tj. poszczególne Spółki Komandytowe mogą być obciążane przez inne Spółki Komandytowe i/lub Wnioskodawcę kosztami takich usług. Jednocześnie mogą zdarzyć się przypadki, że to Wnioskodawca będzie ponosić koszty niektórych usług świadczonych przez Spółki Komandytowe. Mogą zdarzyć się również przypadki, w których koszty niektórych Usług ponoszone pierwotnie przez daną Spółkę Komandytową/Wnioskodawcę są następnie refakturowane na inną Spółkę Komandytową bądź Wnioskodawcę w stanie nieprzetworzonym oraz po cenie ich nabycia, tj. bez doliczania marży (dalej: „ Usługi Refakturowane ”). Jednocześnie, mogą zdarzyć się przypadki, że koszty niektórych Usług ponoszone pierwotnie przez daną Spółkę Komandytową/Wnioskodawcę są następnie refakturowane na inną Spółkę Komandytową bądź Wnioskodawcę w stanie nieprzetworzonym oraz po cenie ich nabycia powiększonej o marżę stanowiącą rekompensatę za obsługę administracyjną i techniczną związaną z przeniesieniem kosztu na inny podmiot w Grupie (dalej: „ Usługi Refakturowane Plus ”).

2018
3
lip

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia przez spółkę komandytową do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Fragment:

Sąd wskazał, że efekt w postaci zwolnienia z opodatkowania przychodu osiągniętego na skutek transakcji tzw. wymiany udziałów rozciąga się na wspólników spółki komandytowej będącej udziałowcem spółki kapitałowej nabywanej w zamian za udziały spółki nabywającej. Pomimo, że zawierającym transakcję będzie spółka komandytowa, to osiągnięty z tego tytułu przychód powstanie po stronie jej wspólników. W konsekwencji – jak wskazał WSA– także postanowienia przepisu art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny oddziaływać na sytuację wspólników tej spółki, a nie samej spółki, skoro ta nie może osiągnąć żadnego przychodu. Jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny, w ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym, przepis art. 24 ust. 8a ww. ustawy nie wprowadza żadnych obostrzeń podmiotowych związanych z powstaniem przychodu. W przedmiotowej sprawie zwolnienie powinno dotyczyć podmiotu rzeczywiście przedmiotowy przychód osiągającego, a więc wspólnika. Spółka komandytowa jest przejrzysta podatkowo, przez co nie ma własnych przychodów, a te które osiągnie przypisać należy jej wspólnikom. Stosując analizowany przepis do spółki komandytowej należy zatem uznać, że prawidłowo zastosowany wywrze on skutek w stosunku do jej wspólników. Spółka komandytowa (osobowa) nie jest podatnikiem podatku dochodowego, podatnikiem są zaś wspólnicy tej spółki.

2018
30
cze

Istota:

Konsekwencje podatkowe wydania przez spółkę komandytową majątku likwidacyjnego.

Fragment:

Własność przedmiotowych Znaków została wniesiona przez Wnioskodawcę do Spółki komandytowej tytułem wkładu niepieniężnego. Dodatkowo, Spółka komandytowa posiada wobec Wnioskodawcy należności z tytułu przekazanych Wnioskodawcy środków pieniężnych. Przedmiotowe środki pieniężne zostały przekazane przez Spółkę komandytową na rzecz Wnioskodawcy na podstawie wystawionych przez Wnioskodawcę oprocentowanych weksli własnych, które zostały objęte przez Spółkę komandytową. W konsekwencji, Spółce komandytowej przysługują względem Wnioskodawcy wierzytelności z tytułu wystawionych weksli oraz odsetek od tych weksli. Mając na uwadze powyższe, na majątek Spółki komandytowej składają się w szczególności: prawa własności Znaków, wierzytelności względem Wnioskodawcy z tytułu wystawionych przez niego oprocentowanych weksli własnych oraz odsetek od tych weksli, środki pieniężne, inne składniki majątkowe. Zgodnie z art. 5 ustawy CIT, przychody podatkowe z działalności Spółki komandytowej są łączone z przychodami Wnioskodawcy proporcjonalnie do udziału Wnioskodawcy w zyskach Spółki komandytowej, analogicznie rozliczne są koszty uzyskania przychodów ponoszone przez tą Spółkę. Aktualnie wspólnicy Spółki komandytowej planują zakończenie jej bytu prawnego.

2018
20
cze

Istota:

Czy przychód Wnioskodawcy z udziału w Spółce komandytowej objęty jest wyłączeniem z przychodów z zysków kapitałowych, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT?

Fragment:

Spółka S. oraz spółka P. są spółkami produkcyjnymi i korzystają z uzyskanych od Spółki komandytowej praw licencyjnych w celu oznaczania znakami towarowymi swoich produktów. Sprzedaż produktów oznaczonych znakami towarowymi Spółki komandytowej stanowi dla spółki S. oraz spółki P. podstawowe źródło przychodu. Głównym źródłem przychodu Spółki komandytowej jest przychód uzyskiwany z płatności licencyjnych ponoszonych przez spółkę S. oraz spółkę P. W związku z powyższym Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przychody, które rozpoznaje z tytułu udziału w zysku w Spółce komandytowej należy klasyfikować jako przychody ze źródła kapitałowego, czy jako przychody z pozostałej działalności na podstawie wyjątku wskazanego w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o CIT. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. Spółka osobowa, do której zalicza się m.in. spółkę komandytową, jest transparentna w zakresie podatku dochodowego (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej, która jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT).