IPTPB3/4510-153/15-2/GG | Interpretacja indywidualna

1.Czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce akcyjnej do Spółki kapitałowej, tj. aportu w wyniku którego Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych?
2.Czy w przypadku aportu poniżej 50% akcji w Spółce akcyjnej do Spółki kapitałowej, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny emisyjnej, czyli kwoty wpłaconej na podwyższenie kapitału Spółki akcyjnej?
3.Czy w przypadku sprzedaży Akcji, Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny emisyjnej, czyli kwoty wpłaconej na podwyższenie kapitału Spółki akcyjnej?
IPTPB3/4510-153/15-2/GGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przychód
 3. spółka kapitałowa
 4. wymiana (towarów)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podlega na terytorium Polski opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wnioskodawca jest holdingową spółką akcyjną działającą w Grupie E (dalej: „Grupa”), której akcje jednocześnie notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

W przyszłości planowane jest wprowadzenie przez Grupę programu motywacyjnego, adresowanego m.in. do wybranych osób zatrudnionych w Spółce na umowę o pracę lub osób pełniących w Spółce funkcje członków zarządu oraz osoby współpracujące ze Spółką oraz/lub ze spółkami w Grupie na podstawie umów cywilnoprawnych (dalej: „Osoby fizyczne”). W założeniu program będzie opierał się na przyznaniu na rzecz powyższych osób akcji – pod warunkiem spełnienia przez nie określonych w programie wymogów/osiągnięcia określonych w programie celów (dalej: „Program motywacyjny”).

Zgodnie z założeniami Programu motywacyjnego, Osoby fizyczne, do których skierowany będzie Program motywacyjny będą miały możliwość objęcia/nabycia określonej ilości akcji w Spółce. Możliwe jest jednak, że Program motywacyjny zostanie przeprowadzony w odniesieniu do akcji innej spółki wchodzącej w skład Grupy (dalej: „Spółka akcyjna” będąca polskim rezydentem podatkowym i podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce).

Osoby uczestniczące w Programie motywacyjnym będą mogły czerpać korzyści finansowe z przyznanych (objętych) przez nich Akcji poprzez pobieranie dywidendy, możliwość ich sprzedaży innym podmiotom oraz ich umorzenia, czyli sytuacji w której Spółka akcyjna nabędzie od osób uprawnionych Akcje celem ich umorzenia lub umorzy w trybie umorzenia przymusowego lub automatycznego i wypłaci w zamian za to ich wartość rynkową, wyższą niż cena emisyjna Akcji, którą zapłaciły osoby uczestniczące w programie za objęcie/nabycie Akcji, w konsekwencji czego wartość Akcji posiadanych przez Spółkę spadnie poniżej ceny emisyjnej zapłaconej przez Spółkę przy ich objęciu.

W oparciu o alternatywne rozwiązanie, Program motywacyjny będzie finansowany z środków własnych Spółki akcyjnej. W celu jednak dokapitalizowania Spółki akcyjnej, tj. w celu zwiększenia płynności finansowej tejże spółki i przeprowadzenia przez nią Programu motywacyjnego z korzyścią dla całej Grupy, Spółka dokona wkładu pieniężnego (gotówka) do Spółki akcyjnej w zamian za nowo wyemitowane akcje Spółki akcyjnej (dalej: „Akcje”). Przewiduje się, że zdecydowana większość wkładu pieniężnego będzie stanowiła tzw. agio emisyjne, czyli nadwyżkę wartości wkładu pieniężnego nad nominalną wartością wydanych akcji, która zostanie odniesiona na kapitał zapasowy lub inne niż kapitał zakładowy (akcyjny) kapitały celowe Spółki akcyjnej.

Niewykluczone, że w przyszłości Spółka dokona wniesienia całości posiadanych przez siebie Akcji w Spółce akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do innej spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; dalej: „Spółka kapitałowa” będąca polskim rezydentem podatkowym i podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium Polski) w zmian za udziały w kapitale zakładowym Spółki kapitałowej.

Na chwilę obecną, z uwagi na planowane przeprowadzenie Programu motywacyjnego, w wyniku którego również Osoby fizyczne nabędą akcje w Spółce akcyjnej, Spółka nie jest jednak w stanie określić, czy wnoszone Akcje będą stanowić poniżej czy powyżej 50% Akcji w Spółce akcyjnej, czy na skutek aportu w postaci akcji w Spółce akcyjnej, Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce akcyjnej.

Możliwa jest również sprzedaż przez Wnioskodawcę objętych Akcji, przy czym nie będzie to sprzedaż dokonywana do osób uprawnionych na obejmowania akcji na postawie Programu motywacyjnego a cena sprzedaży będzie odpowiadać ich wartości rynkowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce akcyjnej do Spółki kapitałowej, tj. aportu w wyniku którego Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce akcyjnej, transakcja ta będzie neutralna po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy w przypadku aportu poniżej 50% akcji w Spółce akcyjnej do Spółki kapitałowej Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny emisyjnej, czyli kwoty wpłaconej na podwyższenie kapitału Spółki akcyjnej...
 3. Czy w przypadku sprzedaży Akcji Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości ceny emisyjnej, czyli kwoty wpłaconej na podwyższenie kapitału Spółki akcyjnej...

Niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie pytania nr 1 wniosku, natomiast w zakresie pytania nr 2 i nr 3 wniosku zostaną wydane odrębne interpretacje.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku aportu powyżej 51% akcji w Spółce akcyjnej do Spółki kapitałowej, tj. aportu w wyniku którego Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce akcyjnej, transakcja ta będzie stanowić tzw. transakcję wymiany udziałów określoną w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT), w wyniku czego będzie neutralna po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych.

Co do zasady, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, jeżeli Spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji) oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

–do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W związku z dyspozycją dalszego art. 12 ust. 11, art. 12 ust. 4d ustawy o CIT stosuje się, jeżeli (i) spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz (ii) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów (akcji) w innej spółce kapitałowej, jest neutralne podatkowo, tj. po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód w wysokości wartości akcji przekazanych Spółce w Spółce kapitałowej, pod warunkiem jednak, że transakcja będzie spełniała warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W ocenie Spółki, jeżeli w przyszłości Spółka dokona wniesienia powyżej 51% Akcji w Spółce akcyjnej jako wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej, transakcja ta będzie spełniać warunki uznania jej za transakcję wymiany udziałów, z uwagi na fakt, że:

 1. podmioty biorące udział w transakcji (tj. Wnioskodawca, Spółka akcyjna oraz Spółka kapitałowa), będą podlegać w momencie transakcji opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w kraju członkowskim Unii Europejskiej (tj. w Polsce),
 2. w wyniku wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci akcji w Spółce akcyjnej, Spółka kapitałowa uzyska bezwzględną większość praw głosu (powyżej 51%) w Spółce akcyjnej;
 3. w zamian za wniesienie przez Spółkę akcji w Spółce akcyjnej, Spółka obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki kapitałowej.

W konsekwencji, transakcja wymiany udziałów będzie neutralna po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych z uwagi na zastosowanie zwolnienia określonego w art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym oraz powyższym uzasadnieniem, Spółka zwraca się o potwierdzenie, że zaprezentowane przez Nią stanowisko i rozumienie treści przepisów podatkowych jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.