IPTPB2/4514-31/15-4/KK | Interpretacja indywidualna

Jakie będą skutki podatkowe wniesienia aportu (przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej w podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPTPB2/4514-31/15-4/KKinterpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. aport
 3. spółka kapitałowa
 4. udział
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 czerwca 2015 r. (data wpływu 19 czerwca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 września 2015 r. (data wpływu 18 września 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu do spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 8 września 2015 r., Nr IPTPB3/4510-217/15-2/IR IPTPP3/4512-233/15-2/OS IPTPB2/4514-31/15-2/KK Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 8 września 2015 r. (data doręczenia 9 września 2015 r.), natomiast w dniu 18 września 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 16 września 2015 r. (data nadania 16 września 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym wchodzącym w skład międzynarodowej grupy. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest dostarczanie usług inżynierskich w obszarze teleinformatyki w oparciu o outsourcing usług, z przeznaczeniem dla firm z różnych sektorów gospodarki.

Obecnie Spółka rozważa utworzenie nowej spółki kapitałowej, która przejęłaby podstawową działalność operacyjną Spółki („Spółka projektowa”). Spółka planuje wniesienie do Spółki projektowej jako wkładu niepieniężnego odpowiedniego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem wkładu („Aport”) byłyby:

 • rzeczowe składniki majątku (w tym sprzęt komputerowy, wyposażenie, centrale telefoniczne),
 • środki finansowe (kapitał obrotowy),
 • prawa własności intelektualnej (w tym znak towarowy i nazwa przedsiębiorstwa),
 • prawa do licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z dokumentacją,
 • prawa do domen internetowych wraz z dokumentacją,
 • prawa do referencji,
 • prawa z autorskich praw majątkowych wraz z dokumentacją,
 • prawa z negocjacji handlowych i ofert złożonych do potencjalnych kontrahentów,
 • certyfikaty jakościowe wraz ze związaną z nimi dokumentacją,
 • pozwolenia administracyjne wraz ze związaną dokumentacją,
 • prawa z polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentacją,
 • prawa z umów najmu do powierzchni biurowych,
 • środki transportu wraz z dokumentacją
 • prawa z umów handlowych zawartych przez Spółkę w ramach podstawowej działalności operacyjnej,
 • tajemnice handlowe i informacje poufne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na mocy transakcji na Spółkę projektową zostałyby przeniesione prawa i obowiązki z wszystkich umów gospodarczych zawartych przez Spółkę w ramach podstawowej działalności operacyjnej.

Spółka projektowa przejęłaby również zakład pracy Spółki w trybie art. 231 Kodeksu pracy (tj. około 1 850 pracowników).

Poza zakresem transakcji pozostałyby w szczególności wysokocenne aktywa takie jak:

 • nieruchomości,
 • część środków pieniężnych w kasie i na rachunkach (około l %),
 • istniejące na dzień wniesienia wkładu należności handlowe wobec wybranych kontrahentów.

W oparciu o składniki majątku wyłączone z transakcji Spółka kontynuowałaby swój byt prawny. Spółka projektowa prowadziłaby działalność w nieruchomościach, co do których umowy najmu zostałby przeniesione oraz w nieruchomościach wynajmowanych od Spółki.

W uzupełnieniu z dnia 16 września 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że w Jego ocenie, Aport będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55: Kodeksu cywilnego. Jednocześnie, nawet gdyby nie uznać aportu za przedsiębiorstwo, należałoby stwierdzić, że stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca stwierdza, że Spółka projektowa będzie polską kapitałową spółką prawa handlowego (nie jest przesądzone, czy będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna). W konsekwencji, w zamian za Aport zostaną wydane na rzecz Spółki udziały lub akcje Spółki projektowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 16 września 2015 r.):
 1. Czy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość nominalna udziałów/akcji Spółki projektowej objętych w zamian za Aport nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego...
 2. Czy wniesienie Aportu do Spółki projektowej będzie na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług czynnością wyłączoną z opodatkowania VAT...
 3. Czy w świetle przedstawionych okoliczności zdarzenia przyszłego wniesienie Aportu do Spółki projektowej w zamian za jej udziały/akcje będzie na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 3, dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, wniesienie Aportu do Spółki projektowej w zamian za jej udziały/akcje będzie, na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 ww. ustawy, określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

Stosownie natomiast do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, za zmianę umowy spółki przy spółce kapitałowej uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Obowiązek podatkowy, co do zasady, powstaje z chwila dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych), a w przypadku zmiany umowy spółki – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 – z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Stosownie do art. 4 pkt 9 ww. ustawy, ciąży on na spółce.

W myśl art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, przy zawarciu umowy spółki podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, a stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) – przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – stanowi ją wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy, nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Przepis ten, wprowadzony do ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r., stanowi efekt dostosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008r., s.11), która uprościła i uporządkowała prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych oraz wprowadziła korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Skutkiem implementowania ww. Dyrektywy jest wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne, zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt a) Dyrektywy Nr 2008/7/WE, uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem, że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym wchodzącym w skład międzynarodowej grupy.

Obecnie Spółka rozważa utworzenie nowej spółki kapitałowej, która przejęłaby podstawową działalność operacyjną Spółki („spółka projektowa”). Spółka planuje wniesienie do spółki projektowej jako wkładu niepieniężnego odpowiedniego zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem wkładu (aport) byłyby: rzeczowe składniki majątku (w tym sprzęt komputerowy, wyposażenie, centrale telefoniczne), środki finansowe (kapitał obrotowy), prawa własności intelektualnej (w tym znak towarowy i nazwa przedsiębiorstwa), prawa do licencji na oprogramowanie komputerowe wraz z dokumentacją, prawa do domen internetowych wraz z dokumentacją, prawa do referencji, prawa z autorskich praw majątkowych wraz z dokumentacją, prawa z negocjacji handlowych i ofert złożonych do potencjalnych kontrahentów, certyfikaty jakościowe wraz ze związaną z nimi dokumentacją, pozwolenia administracyjne wraz ze związaną dokumentacją, prawa z polis ubezpieczeniowych wraz z dokumentacją, prawa z umów najmu do powierzchni biurowych, środki transportu wraz z dokumentacją, prawa z umów handlowych zawartych przez Spółkę w ramach podstawowej działalności operacyjnej, tajemnice handlowe i informacje poufne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na mocy transakcji, na spółkę projektową zostałyby przeniesione prawa i obowiązki z wszystkich umów gospodarczych zawartych przez Spółkę w ramach podstawowej działalności operacyjnej. Spółka projektowa przejęłaby również zakład pracy Spółki w trybie art. 231 Kodeksu pracy (tj. około 1 850 pracowników).

W oparciu o składniki majątku wyłączone z transakcji Spółka kontynuowałaby swój byt prawny. Spółka projektowa prowadziłaby działalność w nieruchomościach, co do których umowy najmu zostałby przeniesione oraz w nieruchomościach wynajmowanych od Spółki.

Aport będzie stanowił przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie, nawet gdyby nie uznać aportu za przedsiębiorstwo, Wnioskodawca stwierdza, że stanowi on zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

W zamian za wniesienie składników majątkowych do spółki kapitałowej, Wnioskodawca otrzyma jej udziały lub akcje. Wnioskodawca stwierdza, że spółka projektowa będzie polską kapitałową spółką prawa handlowego (nie jest przesądzone, czy będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna). W konsekwencji, w zamian za aport zostaną wydane na rzecz Spółki udziały lub akcje spółki projektowej.

Wobec tak przedstawionego zagadnienia dla stwierdzenia, czy w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, rozważenia wymaga, czy przedmiot aportu stanowić będzie przedsiębiorstwo.

Definicję „przedsiębiorstwa” zawiera przepis art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Na mocy tego przepisu przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z zacytowanych przepisów wynika, że przedsiębiorstwo stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych, zorganizowanych w taki sposób, żeby mógł służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. Zespół składników tworzących przedsiębiorstwo musi być więc swoiście zorganizowany, musi funkcjonować w określonym otoczeniu i musi być naznaczony pewnymi elementami, które zadecydują o tym, że będziemy mieli do czynienia z przedsiębiorstwem, a nie luźnym zbiorem składników niematerialnych i materialnych. Przedsiębiorstwo nie jest więc jedynie sumą składników niematerialnych i materialnych wchodzących w jego skład, lecz samoistnym dobrem o wartości majątkowej.

Z uwagi na powyższe ustalenia oraz treść przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, na podstawie powołanego wyżej art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest umowa spółki lub jej zmiana związana z wniesieniem aportu do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje jedynie w sytuacji, gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo spółki kapitałowej lub jego zorganizowana część.

Podnieść należy, że organ interpretacyjny udziela interpretacji tylko co do zakresu sposobu zastosowania ustaw podatkowych, wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych oraz ratyfikowanych umów międzynarodowych, związanych z materią podatkową. Zatem, organ interpretacyjny uprawniony jest jedynie do dokonywania prawnopodatkowej kwalifikacji zdarzeń. W związku z tym, tutejszy Organ może wskazać jakie przepisy oraz skutki podatkowe związane są z dokonaniem konkretnej czynności, jeśli czynność ta jest jednoznacznie określona i nazwana w przepisach prawa cywilnego. W przedstawionym stanie faktycznym, tutejszy Organ nie ma prawa rozstrzygać, czy aport wniesiony do spółki stanowić będzie przedsiębiorstwo lub jego część. Organ dokonywałby wówczas kwalifikacji cywilnoprawnej zdarzenia, określonych w Kodeksie cywilnym, do czego nie jest, mocą art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), uprawniony.

W tym miejscu wskazać należy na treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 25 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 332/15, zgodnie z którym interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, co wynika z treści art. 14b § 1-3 i art. 14c § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa, odnosi się ściśle do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o udzielenie interpretacji. Podmiot składający wniosek o udzielenie interpretacji obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Skoro zatem własna ocena prawna wnioskującego odnosi się do przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, to i indywidualna interpretacja organu podatkowego zawierająca ocenę stanowiska wnioskodawcy musi także być odniesiona do tego samego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Oznacza to jednocześnie, że organ dokonujący interpretacji indywidualnej jest związany stanem faktycznym lub opisanym zdarzeniem przyszłym przedstawionym we wniosku i nie ma ani uprawnień, ani środków prawnych do tego, aby przedstawiony mu stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe ustalać lub zmieniać.

W świetle powyższego, przyjąć należy za Wnioskodawcą, że przedmiotem aportu, który ma być wniesiony do spółki kapitałowej, będzie przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

W związku z tym, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne, stwierdzić należy, że wniesienie aportu do spółki kapitałowej (przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części) w zamian za udziały/akcje, korzysta z wyłączenie z opodatkowania, wymienionego w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret pierwsze ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, wniosek o wydanie interpretacji może być złożony tylko w indywidualnej sprawie zainteresowanego. Z tych też względów - z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego - zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy jedynie Wnioskodawcy (spółki), nie zaś spółki, która ma być utworzona.

Końcowo nadmienia się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.