IPPB5/4510-382/16-4/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w polskiej spółce kapitałowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z poźn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu 7 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 3 czerwca 2016 r. (data odbioru 6 czerwca 2016 r.) Nr IPPB5/4510-382/16-2/MK, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w polskiej spółce kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w polskiej spółce kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą w Królestwie Bahrajnu. Jest wspólnikiem spółki A. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: A. Poland). Spółka A. Poland ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawcy przysługuje 28.259 udziałów o łącznej wartości nominalnej 19.781.300 złotych. Wnioskodawca dysponuje ok. 93,8% udziałów w kapitale zakładowym A. Poland.

Wnioskodawca rozważa:

 • sprzedaż wszystkich udziałów posiadanych w A. Poland na rzecz spółki S. AG (dalej: S.) w zamian za cenę sprzedaży (transakcja może przynieść Wnioskodawcy dochód), albo
 • wniesienie wszystkich udziałów posiadanych w A. Poland do S. tytułem wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w S. (transakcja może przynieść Wnioskodawcy dochód).

S. jest spółką kapitałową prawa szwajcarskiego, będącą osobą prawną, określaną w Szwajcarii mianem Aktiengesellschaft.

Rzeczpospolita Polska nie zawarła z Królestwem Bahrajnu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wnioskodawca podaje, że majątek spółki, której udziały są zbywane, nie składa się głównie (bezpośrednio lub pośrednio) z nieruchomości. Nieruchomości nie stanowią „ponad 50% aktywów bilansu spółki zbywanej”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę wszystkich udziałów posiadanych spółki A. Poland na rzecz spółki S. w zamian za cenę sprzedaży, wobec Wnioskodawcy powstanie w Rzeczpospolitej Polskiej ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dochodu osiągniętego ze sprzedaży udziałów...
 2. Czy w razie wniesienia przez Wnioskodawcę wszystkich posiadanych udziałów spółki A. Poland do S. tytułem wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w S., wobec Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 updop...

Zdaniem Wnioskodawcy, w razie sprzedaży przez Wnioskodawcę wszystkich udziałów posiadanych spółki A. Poland na rzecz spółki S. w zamian za cenę sprzedaży, wobec Wnioskodawcy nie powstanie w Rzeczpospolitej Polskiej ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dochodu osiągniętego ze sprzedaży udziałów.

Również w razie wniesienia przez Wnioskodawcę wszystkich posiadanych udziałów spółki A. Poland do S. tytułem wkładu niepieniężnego, w zamian za udziały w S., wobec Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm. dalej „updop”).

Wnioskodawca przedstawia poniżej uzasadnienie stanowiska własnego dla obu pytań łącznie, z uwagi na tożsame, zdaniem Wnioskodawcy, argumenty.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 updop, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kluczowe znaczenie dla ustalenia, czy zbycie przez nierezydenta (Wnioskodawca) na rzecz nierezydenta udziałów w spółce A. Poland ma pojęcie dochodów osiągniętych na terytorium RP.

O tym, czy dochody osiągane są na terytorium RP decyduje polska ustawa podatkowa; gdy na jej podstawie wyprowadzi się wniosek o powstaniu dochodu na terenie RP, należy sięgnąć do odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (tak w wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 czerwca 2007 r., III SA/Wa 508/07). W orzecznictwie można spotkać pogląd, że miejscem osiągnięcia dochodu jest miejsce, gdzie dokonują się czynności lub położone są nieruchomości generujące dochód i są jego źródłem. Czynnością generującą dochód nie jest wypłata pieniędzy, będąca elementem finalnym całego procesu osiągania dochodu (tak np. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11 września 2008 r., III SA/Wa 586/08).

Wskazuje się też, że z faktu, że zlecenia usługi dokonał polski podatnik, wypłata wynagrodzenia nastąpiła z majątku tego podatnika i koszty poniósł polski podatnik, nie można wnioskować o miejscu osiągnięcia dochodu przez nierezydenta (tak np. NSA w wyroku z dnia 25 stycznia 2000 r., III SA 162/99). Oznacza to, że fakt, iż nabywca i podmiot wypłacający wynagrodzenie byłby polskim podatnikiem, nie przesądza o uznaniu dochodu osiągniętego od tego podatnika za osiągnięty na terenie RP.

Regulacja updop nie jest szeroka w zakresie ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydentów. Poza wspomnianym art. 3 ust. 2, problematykę dochodów nierezydentów regulują przede wszystkim art. 21 i 22 updop. Przepis art. 21 updop przewiduje opodatkowanie dochodów m. in. z odsetek, licencji, a także różnego rodzaju usług, zaś art. 22 updop - opodatkowanie dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych. Problematykę dochodów nierezydentów wyjaśniał m. in. Minister Finansów wskazując na rodzaje przychodów osiągniętych na terenie RP: „Ustosunkowując się do tego pytania Ministerstwo Finansów wyjaśnia, iż za źródło dochodów położone w Polsce uznać należy m.in.:

 • dochody uzyskane przez nierezydentów dzięki prowadzonej z terytorium Polski działalności gospodarczej, bez względu na formę prowadzenia tej działalności, w tym za pośrednictwem oddziału, przedstawicielstwa lub zależnego przedstawiciela oraz z działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej prowadzonej na terytorium Polski,
 • dochody (tzw. należności licencyjne) uzyskane przez nierezydentów od polskich rezydentów z tytułu „eksploatowania” praw autorskich i praw pokrewnych, praw do rzeczy (np. na podstawie umów najmu czy dzierżawy), dóbr niematerialnych w postaci know -how itp.,
 • dochody uzyskane przez nierezydentów z tytułu odsetek od zainwestowanego w Polsce kapitału (z tytułu udzielonych polskim podmiotom pożyczek, kredytów, w tym tzw. kredytu kupieckiego, zakupu obligacji, od lokat, itd.,
 • dochody uzyskane przez nierezydentów z tytułu udziału w zysku polskiej osoby prawnej,
 • dochody uzyskane przez nierezydentów z eksploatacji zasobów naturalnych umiejscowionych na terytorium Polski lub w polskiej strefie ekonomicznej,
 • dochody uzyskane przez nierezydentów dzięki położonej na terytorium Polski nieruchomości (np. z tytułu najmu lub dzierżawy), w tym z budowy lub zbycia takiej nieruchomości,
 • dochody nierezydentów z tytułu opłat za przewóz ładunków lub osób przyjętych do przewozu w portach polskich (w tym lotniczych).

O źródle dochodów położonych w Polsce można więc mówić wtedy, gdy takie źródło dochodów trwale związane jest z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy źródłem dochodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów.” (Pismo z dnia 24 lipca 2001 r. Ministerstwo Finansów Departament Podatków Bezpośrednich PB4/AK-8214- 1045-277/01). W tym samym piśmie wyjaśniono również jakie rodzaje dochodów nie są osiągane na terytorium RP: „Nie stanowią zaś dochodów uzyskanych ze źródeł dochodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochody nierezydentów:

 • ze zbycia „praw do źródeł dochodów” (np. zbycia udziałów, akcji, obligacji i innych papierów wartościowych wyemitowanych przez polskie podmioty, wierzytelności polskich podmiotów), gdyż zbycie takie stanowi odrębne od zbywanego źródła źródło dochodów, które nie jest trwale związane z terytorium Polski; wyjątkiem jest sytuacja, gdy zbycie takie dokonywane jest na polskiej giełdzie (bowiem w takim przypadku giełda i obrót na niej dokonywany stanowi samoistne źródło dochodów położone na terytorium Polski) lub gdy zbycie udziałów, akcji czy innych papierów wartościowych prowadzi w praktyce do „przeniesienia praw” do nieruchomości (np. gdy majątek spółki, której akcje są zbywane, składa się głównie z nieruchomości),
 • z obrotu towarami i usługami, będącymi przedmiotem działalności gospodarczej nierezydenta nieprowadzącego w tym zakresie działalności gospodarczej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. niemającego na terytorium Polski stałej placówki, biura, oddziału, przedstawicielstwa, przedstawiciela, najętej powierzchni w celu prowadzenia działalności itp.).”

Powyższy pogląd jest aktualny i powtarzany w najnowszej literaturze (np. Mazurkiewicz Małgorzata, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, wyd. VI, LEX 2015, komentarz do art. 3 ustawy). Aktualność pisma z dnia 24 lipca 2001 r. Wnioskodawca potwierdzał telefonicznie w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej.

Z punktu widzenia miejsca osiągnięcia dochodu zarówno sprzedaż udziałów, jak i ich wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki będącej osobą prawną, dochody osiągnięte zostałyby w związku z utratą tytułu prawnego do udziałów w A. Poland. Obie czynności nie są przy tym przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 updop. To zaś sprawia, że do tego rodzaju dochodów nie stosujemy nie tylko art. 10 udpop, ale też art. 22 updop, którego ustęp 1 przewiduje, że podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Tym samym, zgodnie z art. 10 updop, wnioskując z przeciwieństwa, zarówno dochód ze sprzedaży, jak i dochód z wniesienia udziałów spółki A. Poland tytułem wkładu pieniężnego do spółki S., nie jest dochodem powodującym powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.