IPPB3/423-1294/14-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

1) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wydaniu przez Spółkę Akcyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Inwestorom i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej będzie po stronie Spółki Akcyjnej, na dzień dokonania transakcji, powodować powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT?2) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestorów 100% udziałów (bezwzględnej większości praw głosów) Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie udziałów Spółki Akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnycłi?
IPPB3/423-1294/14-2/PK1interpretacja indywidualna
 1. akcja
 2. kapitał zakładowy
 3. spółka kapitałowa
 4. wymiana udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu: 29 grudnia 2014 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych transakcji wymiany udziałów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka S.A. (dalej; Wnioskodawca, Spółka lub Spółka Akcyjna) podlega w Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Akcjonariuszami Spółki są dwie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: Inwestorzy). Inwestorzy są również udziałowcami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Kapitałowa).

Obecnie każdy z Inwestorów posiada po 50% udziałów/ akcji Spółki Kapitałowej i Spółki Akcyjnej, reprezentujących 50% praw głosów tych Spółek. Docelowo Inwestorzy przewidują, że jeden z inwestorów będzie posiadał udziały w Spółce Kapitałowej dające prawo do bezwzględnej większości praw głosów, drugi Inwestor będzie posiadał pozostałe udziały tej Spółki Kapitałowej.

Inwestorzy rozważają dokonanie wymiany udziałów, w ramach której udziały Spółki Kapitałowej zostaną wniesione do Spółki Akcyjnej, która w zamian inwestorom wyda własne akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym. W ujęciu szczegółowym w ramach transakcji wymiany udziałów Inwestorzy wydadzą Spółce Akcyjnej 100% udziałów Spółki Kapitałowej. Przy tym zostanie to przeprowadzone w ramach dwóch odrębnych transakcji poszczególnych Inwestorów, gdzie pierwsza transakcja jednego inwestora obejmie wydanie udziałów reprezentujących bezwzględną większość praw głosów Spółki Kapitałowej, druga transakcja wydania udziałów przez drugiego Inwestora będzie powodować dalsze zwiększenie posiadanych przez Spółkę Akcyjną praw głosów ponad posiadaną już bezwzględną większość. W zamian za wydane udziały Spółka Akcyjna wyda Inwestorom własne akcje w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Nominalna wartość akcji objętych przez Inwestorów w Spółce Akcyjnej będzie odpowiadała rynkowej wartości udziałów Spółki Kapitałowej wnoszonych do Spółki Akcyjnej. Spółka Akcyjna w ramach wymiany udziałów uzyska ostatecznie 100% praw głosu w Spółce Kapitałowej. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Spółkę Akcyjną na rzecz inwestorów z tytułu nabycia udziałów Spółki Kapitałowej.

Wszystkie podmioty biorące udział w wymianie udziałów - inwestorzy, Spółka Kapitałowa, Spółka Akcyjna - podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w Polsce (Inwestorzy, Spółka Kapitałowa, Spółka Akcyjna).

Transakcja zostanie przeprowadzona po 1 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wydaniu przez Spółkę Akcyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Inwestorom i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej będzie po stronie Spółki Akcyjnej, na dzień dokonania transakcji, powodować powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT...
 2. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestorów 100% udziałów (bezwzględnej większości praw głosów) Spółki Kapitałowej do Spółki Akcyjnej, w zamian za objęcie udziałów Spółki Akcyjnej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnycłi...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania drugiego dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie o nr IPPB2/436-775/14-2/AF.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja wymiany udziałów polegająca na wydaniu przez Spółkę Akcyjną akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Inwestorom i objęcie w zamian udziałów w Spółce Kapitałowej nie będzie po stronie Spółki Akcyjnej na dzień dokonania transakcji powodować powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015 r., tzn. pozostanie dla Spółki Akcyjnej neutralne podatkowo.

Zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2015 r., jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce,

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 4d stosuje się:

 1. jeżeli są one podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego; (2) wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym, wskazanym w niniejszym wniosku, zostaną spełnione przesłanki potwierdzające neutralność podatkową transakcji wniesienia na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, ponieważ:

 • spółka (w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka Akcyjna) nabędzie od wspólników (Inwestorów) innej spółki (Spółki Kapitałowej) udziały tej innej spółki (Spółki Kapitałowej);
 • w zamian za udziały tej innej spółki (Spółki Kapitałowej) Spółka Akcyjna przekaże wspólnikom tej innej spółki (Inwestorom) własne akcje;
 • spółka nabywająca udziały (Spółka Akcyjna) w ramach pierwszej transakcji objęcia udziałów od Inwestora uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są nabywane (Spółce Kapitałowej); kolejna operacja z drugim inwestorem spowoduje, że Spółka Akcyjna posiadająca już bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększy ilość udziałów w tej spółce;
 • podmioty biorące udział w transakcji (Inwestorzy, Spółka Kapitałowa, Spółka Akcyjna) podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Polsce) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;
 • spółka, której udziały są nabywane (Spółka Kapitałowa) posiadać będzie siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • spółka nabywająca udziały (Spółka Akcyjna) nie dokona dodatkowej zapłaty w gotówce na rzecz inwestorów,
 • wnoszone udziały Spółki Kapitałowej zostaną przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej.

W rezultacie spełnienia powyższych przesłanek, na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o CIT, wartość wszystkich udziałów w Spółce Kapitałowej, wniesionych przez Inwestorów do Spółki Akcyjnej w zamian za wydanie przez Spółkę Akcyjną akcji własnych, nie będzie stanowiła dla Spółki Akcyjnej przychodu podlegającego CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają liczne indywidualne interpretacje podatkowe, m. in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 31 lipca 2014 r.„ nr IPTPB3/423-152/14-2/GG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 stycznia 2014 r„ nr IPPB3/423-825/13-2/PK1, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 grudnia 2013 r„ nr IBPBI/2/423-1172/13/JD,

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.