IPPB2/4514-495/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesieniu Udziałów przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC - zarówno w zakresie wniesienia Udziałów, jak i podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej?
IPPB2/4514-495/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. dyrektywy
 2. spółka kapitałowa
 3. wymiana udziałów
 4. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2015 r. (data wpływu 3 listopada 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będąc osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym, jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej Udziałami).Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym - posiada w niej ponad 90% Udziałów, z których część otrzymał w drodze darowizny dokonanej w ramach I grupy podatkowej, w niedługim czasie poprzedzającym złożenie niniejszego wniosku.

Wnioskodawca zamierza wnieść Udziały do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (zwana dalej: Spółka Nabywająca). Wniesienie udziałów nastąpi według ich wartości rynkowej, bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z tym, planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryty Udziałami.

Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów. W rezultacie wniesienia Udziałów Wnioskodawcy, Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość w spółce, w której obecnie właścicielem jest Wnioskodawca.

Wnioskodawca w zamian za wniesione do Spółki Nabywającej Udziały obejmie udziały w Spółce Nabywającej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesieniu Udziałów przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej - będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi UPCC - zarówno w zakresie wniesienia Udziałów, jak i podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Nabywającej...
 2. Czy w związku ze wniesieniem Udziałów do Spółki Nabywającej po ich cenie rynkowej (zgodnie z wyceną), a następnie wydaniem Wnioskodawcy udziałów Spółki Nabywającej, które to udziały będą miały wartość nominalną odpowiadającej cenie rynkowej Udziałów, powstaje u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym - wniesieniu Udziałów przez Wnioskodawcę do Spółki Nabywającej- będzie miało zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit c) tiret drugi UPCC. Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k UPCC podatkowi od czynności cywilnoprawnej podlegają umowy spółki, a zgodnie z pkt 2 wskazanego przepisu, także zmiany tych umów (jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4). Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 UPCC w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem, zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia. Obowiązek podatkowy z tytułu zmiany umowy spółki spoczywa na spółce (art. 4 pkt 9 UPCC). Ustawodawca przewidział jednak wyłączenie od opodatkowania dla określonego katalogu czynności. Do tego katalogu zalicza się także zmiana umowy spółki, ale tylko po spełnieniu przesłanek wskazanych w UPCC. W świetle przepisu art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC: „Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów (...)”. Zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu, zmiana umowy będzie podlegała wyłączeniu z podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w wyniku wymiany udziałów, spółka otrzymująca aport w postaci udziałów (w tym przypadku Spółka Nabywająca) nabędzie większość udziałów w drugiej spółce (w przedmiotowej sprawie w spółce, w której Wnioskodawca ma Udziały).

Zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on wymagania nałożone przez normę prawną. Wskutek wniesienia Udziałów przez Wnioskodawcę, Spółka Nabywająca nabędzie większość głosów w spółce Wnioskodawcy. Zostanie zatem spełniony jedyny wymóg nałożony przez przepis art. 2 pkt 6 lit. c tiret drugi UPCC przewidziany dla skorzystania z wyłączenia w podatku od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Nabywającej w związku z wniesieniem do niej Udziałów, czego skutkiem będzie uzyskanie większości głosów w spółce Wnioskodawcy, nie rodzi obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, gdyż ta czynność jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie przepisu art. 2 pkt 6 lit. c UPCC. Transakcja będzie neutralna na gruncie UPCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie z tym przepisem zwiększenie majątku może nastąpić zarówno w formie pieniężnej, jak i w formie aportu. Przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie przesądzają o formie dokonania tego zwiększenia.

Definicja spółki kapitałowej została zawarta w art. 1a pkt 2 ustawy, zgodnie z którą użyte w ustawie określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną i spółkę europejską.

Stosownie do art. 1 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy umowa spółki kapitałowej oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 1. rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 2. siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Niezależnie od powyższego, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Należy wskazać, że implementowanie Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE skutkuje wyłączeniem z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle Dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 lit. a) Dyrektywy uznaje się przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.

Z treści art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że opodatkowaniu nie podlega wniesienie do spółki kapitałowej w zamian za jej udziały lub akcje: udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca, będąc osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym, jest właścicielem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwanych dalej Udziałami).Wnioskodawca jest większościowym udziałowcem spółki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym - posiada w niej ponad 90% Udziałów, z których część otrzymał w drodze darowizny dokonanej w ramach I grupy podatkowej, w niedługim czasie poprzedzającym złożenie niniejszego wniosku. Wnioskodawca zamierza wnieść Udziały do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (zwana dalej: Spółka Nabywająca). Wniesienie udziałów nastąpi według ich wartości rynkowej, bez jakichkolwiek gotówkowych dopłat. W związku z tym, planowane jest podwyższenie przez Spółkę Nabywającą kapitału zakładowego, który zostanie pokryty Udziałami. Kapitał zakładowy Spółki Nabywającej zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej Udziałów. W rezultacie wniesienia Udziałów Wnioskodawcy, Spółka Nabywająca nabędzie bezwzględną większość w spółce, w której obecnie właścicielem jest Wnioskodawca. Wnioskodawca w zamian za wniesione do Spółki Nabywającej Udziały obejmie udziały w Spółce Nabywającej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie wyłączenie wskazane w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugi ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów do Spółki Nabywającej skutkujące podwyższeniem kapitału zakładowego w zamian za udziały w Spółce Nabywającej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art.54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.