IPPB2/4514-274/16-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy planowana zmiana umowy spółki Wnioskodawcy dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie tej części wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy, jaka odpowiada wartości nominalnej udziałów opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki nabywanej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2016 r. (data wpływu 23 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych zmiany umowy spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą na tym terytorium opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w kapitale zakładowym innej spółki lub spółek - w tym najprawdopodobniej spółki prawa cypryjskiego typu „limited liability company” (należącej do kategorii określanej w przepisach Republiki Cypru w języku greckim: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) odpowiadającej konstrukcją prawną polskiej spółce z o.o., (dalej: „Spółka nabywana”).

Nabycie udziałów w Spółce nabywanej dokonane zostanie w ramach transakcji spełniającej przesłanki uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U.2014.851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”). Zgromadzenie wspólników Wnioskodawcy planuje bowiem przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, obejmującej dokonanie zmian umowy spółki Wnioskodawcy. W ramach wspomnianej transakcji Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w kapitale zakładowym Spółki nabywanej (dające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce), w zamian za nowoutworzone udziały we własnym kapitale zakładowym wydane dotychczasowemu wspólników Spółki nabywanej.

W wyniku przeprowadzonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy łączna wartość nominalna nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych wspólnikowi Spółki nabywanej odpowiadać będzie wartości udziałów w Spółce nabywanej, określonej przez strony na moment wymiany udziałów, na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wydawania w zamian za udziały Spółki nabywanej dopłat w gotówce.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana zmiana umowy spółki Wnioskodawcy dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie tej części wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy, jaka odpowiada wartości nominalnej udziałów opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki nabywanej?

Zdaniem Wnioskodawcy,

W ocenie Wnioskodawcy planowana zmiana umowy spółki nie: będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie tej części wartości, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Wnioskodawcy, jaka odpowiada wartości nominalnej udziałów opłaconych wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółki nabywanej.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o i podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 223, dalej: „Ustawa PCC”), nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z:

 1. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Zdaniem Wnioskodawcy opisane zdarzenie przyszłe spełnia wspomniane w ww. przepisie przesłanki. Wnioskodawca, jako polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest bowiem niewątpliwie spółką kapitałową, co wynika z art. 1a pkt 2 Ustawy PCC oraz z art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 zezm., dalej: „KSH”).

Do majątku Wnioskodawcy planowane jest wniesienie w zamian za jego udziały udziałów Spółki nabywanej, dających Wnioskodawcy bezwzględną większość praw głosu w tej spółce.

Spółka nabywana, pomimo że nie jest wymieniona w art. 1a pkt 2 Ustawy PCC, to powinna być jednak uznana za spółkę kapitałową w rozumieniu art. 2 pkt 6 lit c) ustawy.

Punkt 6 dodano do art. 2 Ustawy PCC na mocy art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2008 r., nr 209, poz. 1319).

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ww. ustawy nowelizującej, miała ona na ceiu dostosowanie przepisów Ustawy PCC w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Nowelizacja wdrożyć miała postanowienia dyrektywy Rady nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z 21.02.2008 r., str. 11, dalej: „Dyrektywa”). Dyrektywa zastąpiła dyrektywę Rady z dnia 17 lipca 1969 r. nr 69/335/EWG dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE 249 z 3.10.1969, str. 25) oraz jej zmiany.

Wspomniana nowelizacja realizować miała wyrażoną w przepisach prawa wspólnotowego zasadę jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych, a w szczególności wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie niepodlegającymi podatkowi kapitałowemu.

Dodany do art. 2 ustawy pkt 6 miał na celu wyłączenie z opodatkowania czynności niepodlegających podatkowi w świetle przepisów Dyrektywy, w tym przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową oraz czynności restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych; za działania restrukturyzacyjne dyrektywa uznaje łączenie spółek kapitałowych, podział spółek kapitałowych oraz wniesienie do spółki kapitałowej wkładów niepieniężnych (aportów) w postaci oddziału innej spółki kapitałowej, a także czynności określane jako „wymiana udziałów” w spółkach kapitałowych.

Zgodnie z art. 1 lit. b) Dyrektywy, reguluje ona nakładanie podatków pośrednich m. in. w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych z udziałem spółek kapitałowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, przez spółkę kapitałową w znaczeniu niniejszej dyrektywy należy rozumieć każdą spółkę, która przyjmuje jedną z form wyszczególnionych w załączniku nr I do Dyrektywy.

W myśl art. 5 ust. 1 lit. e) Dyrektywy, państwa członkowskie nie nakładają na spółki kapitałowe podatku pośredniego w żadnej formie w odniesieniu do działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w art. 4.

Natomiast w ust. 1 lit. b) artykułu 4 Dyrektywy wskazano, że na jej użytek nie uważa się za wkłady kapitałowe działań restrukturyzacyjnych takich jak przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

W punkcie 13 Załącznika 1 do Dyrektywy zawierającego wykaz spółek, o których mowa w art. 2 ust. 1 lit. a) Dyrektywy, wskazano natomiast na spółki prawa cypryjskiego określane jako: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.

Dlatego też w ocenie Wnioskodawcy, skoro Spółka nabywana jest spółką mającą status spółki kapitałowej w rozumieniu przepisów Dyrektywy, implementacją których są omawiane przepisy Ustawy PCC, niewątpliwie należy uznać ją za „inną spółkę kapitałową”, o której mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie Ustawy PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 223) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywne wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także – co wynika z pkt 2 powołanego przepisu – ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, w przypadku umowy spółki, za zmianę umowy spółki uważa się – przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie z art. 1a pkt 2 cyt. ustawy określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną i stosownie do art. 4 pkt 9 tejże ustawy – ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) cyt. ustawy, przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy. Czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 2. łączeniem spółek kapitałowych,
 3. wniesienie do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jej zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że W najbliższym czasie Wnioskodawca planuje nabycie udziałów w kapitale zakładowym innej spółki lub spółek - w tym najprawdopodobniej spółki prawa cypryjskiego typu „limited liability company” (należącej do kategorii określanej w przepisach Republiki Cypru w języku greckim: εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) odpowiadającej konstrukcją prawną polskiej spółce z o.o., (dalej: „Spółka nabywana”). Nabycie udziałów w Spółce nabywanej dokonane zostanie w ramach transakcji spełniającej przesłanki uznania jej za wymianę udziałów w rozumieniu art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz.U.2014.851 ze zm., dalej: „Ustawa CIT”). Zgromadzenie wspólników Wnioskodawcy planuje bowiem przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, obejmującej dokonanie zmian umowy spółki Wnioskodawcy. W ramach wspomnianej transakcji Wnioskodawca otrzyma w formie wkładu niepieniężnego udziały w kapitale zakładowym Spółki nabywanej (dające bezwzględną większość praw głosu w tej spółce), w zamian za nowoutworzone udziały we własnym kapitale zakładowym wydane dotychczasowemu wspólników Spółki nabywanej. W wyniku przeprowadzonej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy łączna wartość nominalna nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych wspólnikowi Spółki nabywanej odpowiadać będzie wartości udziałów w Spółce nabywanej, określonej przez strony na moment wymiany udziałów, na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę. Wnioskodawca nie przewiduje wydawania w zamian za udziały Spółki nabywanej dopłat w gotówce.

Mając na uwadze tak przedstawione zagadnienie stwierdzić należy, że w omawianej sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy Spółki związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wniesieniem do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce nabywanej dokonywana bowiem będzie w warunkach określonych w cyt. przepisie. W związku z wniesieniem omawianych udziałów Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce nabywanej. Zatem, opisana we wniosku czynność cywilnoprawna nie będzie podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.