ILPB4/4510-1-53/16-4/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez pełnomocnika, przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 13 maja 2016 r. (data wpływu 16 maja 2016 r.) – o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowej w spółkę kapitałową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jest komplementariuszem spółki komandytowej, która ma zostać przekształcona w spółkę akcyjną.

W wyniku przekształcenia Wnioskodawca stanie się akcjonariuszem Spółki akcyjnej i obejmie proporcjonalną ilość akcji w stosunku do wysokości wkładów posiadanych w Spółce komandytowej.

Pismem z 13 maja 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że struktura właścicielska w spółce przekształconej pozostanie niezmieniona, a poziom partycypacji Wnioskodawcy w zysku spółki akcyjnej nie będzie wyższy niż w spółce komandytowej. Będzie bowiem odpowiadał dotychczasowemu udziałowi Wnioskodawcy w zysku spółki komandytowej.

Na moment przekształcenia Wnioskodawcy nie istnieją w Spółce komandytowej skumulowane i niewypłacone zyski, które mogłyby podlegać wypłacie wspólnikom spółki komandytowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę kapitałową będzie czynnością neutralną podatkowo dla Wnioskodawcy będącego jej wspólnikiem...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) występują dwa rodzaje spółek handlowych, tj. spółki kapitałowe oraz spółki osobowe.

Spółkami kapitałowymi są: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Natomiast do spółek osobowych zaliczamy: spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.

W myśl przepisów KSH spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej (w przeciwieństwie do spółek kapitałowych).

Zgodnie z art. 551 § 1 i § 2 KSH spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inna spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru.

Ponadto art. 553 KSH stanowi, iż spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W konsekwencji przekształcenie spółek w oparciu o powyższe przepisy powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej (w przypadku objętym zapytaniem jest to spółka komandytowa) na inny podmiot, który prowadzić będzie dalszą działalność jako spółka handlowa innego typu (w przypadku objętym zapytaniem będzie to spółka kapitałowa). Jednocześnie zgodnie z art. 553 ust. 3 KSH wspólnicy spółki przekształcanej, którzy uczestniczą w przekształceniu z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej. Wnioskodawca stanie się zatem wspólnikiem spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki komandytowej z mocy samego prawa, tzn. bez podejmowania żadnych czynności innych niż złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Za taki należy zatem uznać dochód faktycznie uzyskany i postawiony do dyspozycji podatnika, co w przypadku przeniesienia majątku spółki przekształcanej na spółkę przekształconą nie ma miejsca.

Spółka przekształcona będzie bowiem kontynuować działalność gospodarczą przy wykorzystaniu tego samego majątku, z którego korzystała spółka przekształcana (z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej staje się majątkiem spółki przekształconej).

Niniejsze nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek skutków po stronie wspólników, co zostało potwierdzone w licznych interpretacjach indywidualnych. Potwierdza to chociażby interpretacja indywidualna z dnia 25 czerwca 2008 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPB2/415-1123/08/HS (KAN-3141/03/08)), w której to stwierdził on, że „(...) przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową jest neutralne podatkowo dla wspólników spółki przekształcanej. Z tego wynika, że wspólnicy spółki przekształcanej nie uzyskują dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz jest majątkiem przekształconej spółki kapitałowej. Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Tym samym u udziałowca przekształcanej spółki osobowej nie powstaje w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od dochodów (przychodów) z udziałów przekazanych do majątku spółki przekształconej (spółki kapitałowej)”.

Podobnie stwierdził również Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. 1434/DD2/415/20/07/AR) oraz Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek w postanowieniu z dnia 9 lipca 2007 r. (sygn. 1437/ZDD/6/MF/423/38/2007).

Niniejsza transakcja nie spowoduje również powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o CIT.

Uzasadniając powyższe wskazać należy, że ustawa o CIT w art. 12 ust. 1 wymienia katalog przychodów podlegających opodatkowaniu. Ze względu na użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” wyliczenie wskazane w omawianym przepisie nie ma charakteru enumeratywnego, a kategorie przychodów w nim wymienione stanowią tylko przykładowe rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkowi od osób prawnych. Oznacza to, że katalog ten należy traktować jako katalog otwarty i nie należy się ograniczać wyłącznie do kategorii wymienionych bezpośrednio w treści wspomnianego przepisu.

Co istotne w ustawie o CIT nie została zamieszczona definicja przychodu podatkowego, w związku z czym w celu ustalenia zakresu znaczeniowego tego pojęcia należy odwołać się do definicji wypracowanej przez doktrynę. Zgodnie z powszechnie akceptowaną w doktrynie definicją przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych, przychodem takim są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym (tak np. J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Komentarz do art. 12, nb. 1, Legalis 2011). Podobnie, stosownie do wypracowanego w orzecznictwie sądowym jednolitego stanowiska, przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny) (wyrok NSA z dnia 19 października 2010 r., sygn. akt II FSK 1047109). Z powyższych rozważań wynika, że za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych uważa się kategorie przychodów wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne otrzymane albo należne trwałe przysporzenia majątkowe.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną nie spowoduje u Wnioskodawcy przychodu, o którym mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie w wyniku przekształcenia Spółki komandytowej w spółkę akcyjną komplementariusz, a następnie – po przekształceniu – akcjonariusz spółki akcyjnej, nie otrzyma żadnego trwałego przysporzenia majątkowego (majątek spółki komandytowej pozostanie majątkiem spółki akcyjnej).

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie podstaw do uznania, że u komplementariusza z tytułu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

Podobnie, w opinii Wnioskodawcy, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie przekształcenia kapitału podstawowego komplementariusza na akcje.

W przedmiotowej sprawie przekształcenie opisane w stanie faktycznym należy traktować zatem wyłącznie jako działanie techniczne niepowodujące zmian w majątku spółki komandytowej po przekształceniu, tj. majątek spółki komandytowej odpowiada majątkowi spółki akcyjnej.

Przedmiotowe działanie skutkuje wyłącznie zmianą formy prawnej spółki komandytowej, nie prowadzi natomiast do powstania żadnego przysporzenia po stronie wspólników spółki komandytowej.

Mając na uwadze powyższe niniejsza transakcja będzie całkowicie neutralna dla Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji i postanowień należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, również nie jest wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.