ILPB4/4510-1-112/15-4/ŁM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej.
ILPB4/4510-1-112/15-4/ŁMinterpretacja indywidualna
 1. przekształcanie
 2. przychód
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka komandytowo-akcyjna
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko spółki komandytowo-akcyjnej, przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z 29 maja 2015 r. (data wpływu 2 czerwca 2015 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z przekształceniem spółki komandytowo-akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. Wnioskodawcą jest spółka komandytowo-akcyjna, podatnik podatku dochodowego od osób prawnych (SKA). Akcjonariuszem Wnioskodawcy jest osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, a komplementariuszem spółka kapitałowa z siedzibą w Polsce, będąca polskim rezydentem podatkowym.
 2. W przypadku SKA nie zajdą okoliczności, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej, tj.:
  • SKA powstała przed dniem wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej (SKA została zawiązana 19 września 2013 r., wpis SKA do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców miał miejsce 21 października 2013 r.);
  • SKA nie dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej (zmiana roku obrotowego SKA miała miejsce 25 października 2013 r.).
 3. Rok obrotowy SKA rozpoczął się 1 grudnia 2013 r. i zakończy się 31 października 2015 r.
 4. Planowane jest przekształcenie SKA w spółkę kapitałową (Spółka kapitałowa). Przekształcenie nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm. (ksh)), w trybie określonym w art. 551 i następnych ksh.
 5. Przekształcenie może zostać przeprowadzone po 31 października 2015 r., tj. w momencie, kiedy SKA będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (pdop).
 6. Na dzień przekształcenia bilans SKA może wykazywać zysk finansowy (ustalony na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości), bieżący lub niepodzielony zysk z lat poprzednich, w tym zysk z działalności gospodarczej prowadzonej przed 2014 r., kapitał zapasowy oraz kapitał rezerwowy. Zysk ten oraz kapitały po przekształceniu SKA pozostaną zyskiem oraz kapitałami spółki przekształconej - w tej samej wysokości, co w przypadku SKA.
 7. Udziały poszczególnych wspólników SKA w zyskach/stratach Spółki kapitałowej pozostaną na takim samym poziomie, jak odpowiednio udziały w zyskach/stratach akcjonariusza oraz komplementariusza SKA.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z przekształceniem SKA w Spółkę kapitałową po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy przekształcenie SKA w Spółkę kapitałową nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pdop). Dojdzie wyłącznie do zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

– wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Zgodnie z powołanym przepisem osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

W myśl art. 551 § 1 ksh spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów ksh powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Nie dochodzi przy tym do likwidacji spółki przekształcanej, a jedynie do zmiany jej formy prawnej.

Przepisy ustawy o pdop nie określają żadnych skutków podatkowych przekształcenia spółki niebędącej osoba prawną (jaką jest SKA) w spółkę będącą osobą prawną. W szczególności czynność taka nie została wskazana w art. 12 ustawy o pdop ani też w katalogu określającym dochody z udziału w zyskach osób prawnych podlegających opodatkowaniu pdop - art. 10 ust. 1 ustawy o pdop.

Należy zatem uznać, że operacja przekształcenia SKA w Spółkę kapitałową jest zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o pdop. Nie ma przy tym znaczenia dla Wnioskodawcy, czy na moment przekształcenia w SKA będą występować zyski (zarówno bieżące, jak i niepodzielone zyski z lat ubiegłych).

Przy opisywanym przekształceniu Wnioskodawca nie osiągnie żadnej korzyści materialnej ani innego przysporzenia, które mogłoby stanowić po jego stronie przychód w rozumieniu ustawy o pdop - zmieni się jedynie forma prowadzonej przez niego działalności. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 listopada 2003 r. (sygn. akt III SA 3382/02) „do przychodów można zaliczyć tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”. Również w doktrynie wskazuje się, że za przychód należy uznać wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane (P. Małecki, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz Lex, Warszawa 2011). Natomiast przekształcenie SKA w Spółkę kapitałową nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia, bowiem majątek powstałej z przekształcenia Spółki kapitałowej będzie taki sam jak majątek SKA przed przekształceniem. Przekształcenie nie będzie związane z otrzymaniem przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek wynagrodzenia, rekompensaty ani innego zwiększenia majątku lub zmniejszenia zobowiązań.

Zastosowania nie znajdzie również przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop, ponieważ odnosi się on wyłącznie do niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych - w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe (co nie ma miejsca w przedmiotowej sprawie). Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest bowiem sytuacja, w której spółka osobowa, będąca podatnikiem pdop, jest przekształcana w spółkę kapitałową również będącą podatnikiem pdop. Co więcej regulacja art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdop odnosi się do opodatkowania wspólników przekształcanej spółki - nie znajdzie więc zastosowania w przypadku Wnioskodawcy.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż w ustawie o pdop brak jest przepisu, który wiązałby powstanie obowiązku podatkowego z faktem przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej będącej podatnikiem pdop, w spółkę kapitałową w przedstawionym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy, zarówno działającego w formie SKA, jak również w formie Spółki kapitałowej, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu pdop.

Powyższy wniosek potwierdzony został przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej 19 sierpnia 2009 r. nr IPPB3/423-341/09-4/AG, zgodnie z która przekształcenie spółki będącej podatnikiem pdop w inną spółkę będącą podatnikiem podatku dochodowego jest poza zakresem pdop.

Podsumowując przekształcenie SKA w Spółkę kapitałową nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu pdop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenie sądu administracyjnego nie może wpłynąć na ocenę prawidłowości niniejszej kwestii. Nie negując tego orzeczenia, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy stwierdzić, że – zdaniem Organu podatkowego – teza badanego rozstrzygnięcia nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu. W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.