ILPB4/423-424/12-2/MC | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w Spółce Kapitałowej należących do Wnioskodawcy, po stronie tego Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy? Pytanie dotyczy również zbycia bez wynagrodzenia udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich umorzenia dokonywanego w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
ILPB4/423-424/12-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka kapitałowa
  3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  4. umorzenie
  5. umorzenie udziałów
  6. wspólnik
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowanej przez, przedstawione we wniosku z dnia 22 listopada 2012 r. (data wpływu 05 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca oraz Pan X planują utworzyć spółkę osobową z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Osobowa). Niewykluczone, iż dokonana zostanie zmiana formy prawnej Spółki Osobowej – przekształcenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Kapitałowa). Udziałowcami Spółki Kapitałowej byliby Pan X oraz Wnioskodawca. Zakłada się, iż w umowie Spółki Kapitałowej znajdować będzie się zapis wskazujący na możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia. Pomiędzy Panem X, a Wnioskodawcą zawarta została umowa przedwstępna umowy Spółki Osobowej (Umowa). Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka Osobowa nosić będzie nazwę Y spółka jawna, a jej siedziba znajdować się będzie w Z.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia w Spółce Kapitałowej należących do Wnioskodawcy, po stronie tego Wnioskodawcy powstanie jakikolwiek przychód podatkowy... Pytanie dotyczy również zbycia bez wynagrodzenia udziałów przez Wnioskodawcę na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich umorzenia dokonywanego w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia należących do Niego udziałów w Spółce Kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie jakikolwiek przychód podatkowy. Po stronie Wnioskodawcy nie powstanie również przychód podatkowy w przypadku zbycia udziałów Spółki Kapitałowej bez wynagrodzenia na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich umorzenia.

Uzasadnienie.

W ocenie Wnioskodawcy, w momencie dobrowolnego umorzenia udziałów w Spółce Kapitałowej bez wynagrodzenia, nie można mówić o jakimkolwiek przysporzeniu majątkowym powstałym po stronie Wnioskodawcy. Ewentualne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Spółki Kapitałowej celem ich umorzenia nastąpi nieodpłatnie, zgodnie z zapisami umowy Spółki Kapitałowej, w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami umowy Spółki Kapitałowej. W takiej sytuacji nie może powstać jakikolwiek przychód podatkowy po stronie Wnioskodawcy.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko wynika również z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2010 r. sygn. ILPB3/423-222/10-2/AO.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Umorzenie może być przeprowadzone:

  • za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne;
  • bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe;
  • w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe.

Wobec powyższego, podkreślić należy wyraźnie, iż z dobrowolnym umorzeniem udziałów mamy do czynienia wówczas, gdy wspólnik spółki z o.o. wyrazi zgodę na umorzenie jego udziałów, a ponadto spółka ta nabędzie od wspólnika jego udziały. Tym samym, wyodrębnienie przez Wnioskodawcę dwóch odrębnych sytuacji na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia oraz zbycia bez wynagrodzenia udziałów na rzecz spółki kapitałowej celem ich umorzenia) trzeba uznać za bezzasadne.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wraz z osobą fizyczną planują utworzyć spółkę osobową z siedzibą w Polsce (dalej: Spółka Osobowa). Niewykluczone, iż Spółka Osobowa zostanie przekształcona - zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych - w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka Kapitałowa). Udziałowcami Spółki Kapitałowej byliby ww. osoba fizyczna oraz Wnioskodawca. Zakłada się, iż w umowie Spółki Kapitałowej znajdować będzie się zapis wskazujący na możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

Oceniając skutki będące następstwem dobrowolnego umorzenia posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Kapitałowej na rzecz tej Spółki bez wynagrodzenia, należy stwierdzić, iż w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wśród zdarzeń powodujących powstanie przychodu, sytuacja taka wprost nie została wskazana.

Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, umorzenie przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w Spółce Kapitałowej bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Wnioskodawca bowiem w sensie ekonomicznym nic nie uzyska i nie nastąpi po Jego stronie żadne przysporzenie majątkowe.

W tym miejscu wskazać bowiem należy, iż co do zasady przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego majątek.

Ponadto, w analizowanym opisie zdarzenia przyszłego nie została spełniona żadna z przesłanek zawartych w art. 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym przychodami są w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń (...). W związku z tym, nie można uznać, że w przedmiocie niniejszej sprawy doszło do otrzymania świadczenia. Jak już bowiem wspomniano, Wnioskodawca nie otrzyma żadnego przysporzenia majątkowego, które powiększy Jego majątek (przy czym, dotyczyć to będzie przysporzenia o charakterze pieniężnym, rzeczowym, jak i jakiegokolwiek innego przysporzenia).

Należy także wskazać, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdzie również zastosowania żadna z regulacji przepisu art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem dotyczą one dochodu (przychodu) faktycznie uzyskanego przez wspólnika spółki kapitałowej z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Ponadto, z katalogu tego przepisu wyłączono – z dniem 01 stycznia 2011 r. – przychody z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów.

W konsekwencji, gdy określonej kategorii nie można, zgodnie z ustawą podatkową, uznać ani za przychód, ani też za dochód podatkowy, to kategoria ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, opisane w zdarzeniu przyszłym dobrowolne umorzenie należących do Wnioskodawcy udziałów w Spółce Kapitałowej bez wynagrodzenia nie będzie skutkować powstaniem po Jego stronie przychodu podatkowego.

W odniesieniu do powołanej przez Spółkę interpretacji, stwierdzić należy, że zapadła ona w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.